Hotărârea nr. 105/2021

HCL privind aprobare PUD b-dul Republicii 222B

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire clădire cu locuințe colective și spații comerciale la parter, împrejmuire teren și organizare de șantier” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, nr. 222B (fost nr. 226)

Consiliul Local al Mtnicipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare si consultare a publicului nr. 4438/26.01.2021;

  • - Avizul C.T.A.T.U. pr.6 raportat la ședința comisiei din 03.03.2021, înregistrat sub nr.13536/12.03.2021;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 6 din 12.03.2021, înregistrat sub nr. 13540/12.03.2021;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 14711 din 17.03.2021;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/202l,nr. 15956/2021, nr. 15958/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile art. 136 alin. (3), lit. a) și alin. (8) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.

25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și teritoriului și urbanismul, cu


alin. (7) și art. 57-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii

Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de

parcare pentru construcțiile municipiului Pitești,


și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a în conformitate cu prevederile Ordinului 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei

de informare și consultare a amenajare a teritoriului și urb


publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de nanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii

Consiliului Local nr. 364/26.10.2020 privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul municipiului Pitești

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


HOTĂRĂȘTE :


Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire clădire cu locuințe colective și spații comerciale la parter, împrejmuire teren și organizare de șantier” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul

Republicii, nr. 222B (fost nr. Pitești, str. Victoriei nr. 32, j funciară nr. 95804 Pitești, nr. prezenta hotărâre.


226), deținut de S.C. FERPAS BEL CAS S.R.L, cu sediul în ad. Argeș, în suprafață măsurată de 970 m.p, înscris în cartea . cadastral 95804, potrivit anexei care face parte integrantă din

  • (2) Se însușește râportul nr. 4438/26.01.2021 întocmit ca urmare a îndeplinirii procesului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic

    de Detaliu în vederea realizi comerciale la parter, împn intravilanul municipiului


ării investiției „Construire clădire cu locuințe colective și spații ejmuire teren și organizare de șantier” pe terenul situat în Pitești, bulevardul Republicii nr. 222B (fost nr. 226), parte componentă a documentației de urbanism prevăzută la alin (1).

  • (3) Perioada de valabilitate a documentației prevăzute la alin. (1) este de trei ani de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și inițiatorului planului urbanistic, S.C. FERPAS BEL CAS S.R.L, cu sediul în Pitești, str. Victoriei nr. 32, jud. Argeș, de către Secretarul General al municipiului Pitești.

I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-Dumitru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 105 din 25.03.2021