Hotărârea nr. 103/2021

HCL privind prelungire contracte ANL

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești Aleea Căminelor nr.25, bl.l ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl.2 ANL

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr. 14526/16.03.2021 al Direcției Servicii Publice si Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/2021, ^tr. 15958/2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

  • - Adresa nr. 3963/16.03.2021 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 14400/16 03.2020 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile Legi nr 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin (2) lit. “c” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor ;irt. 196 alin (1), lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere în ceea ce privește unitățile locative situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr.25, bl.l ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl.2 ANL, pe o perioadă de un an, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDJNTF DE ȘEDINȚĂ, Virgil-DufirfTru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călueăru

I

Pitești

Nr. 103 din 25.03.2021

Anexa la H.C.L.nr       /^<^2t>21

Contractele de închiriere ale unităților locative construite prin A.N.L, situate în municipiul Pitești, aleea Căminelor nr.25, bl.l ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl.2 ANL, care se prelungesc pe o perioadă de un an

Nr. crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Adrejsa unității locative

Contract/

Data încheierii

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere

Data până la care se face prelungirea contractului de închiriere

1

Pite

?ti, Aleea Negoiu ,r.5, bl.2 ANL

4715/09.04.2012

09.04.2021

09.04.2022

2

Pitești nr.25,

, Aleea Căminelor bl.l ANL

5435/02.05.2012

02.05.2021

02.05.2022