Hotărârea nr. 102/2021

HCL privind modifcarea HCL 47-2021 si HCL 228-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

i

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 47/10.02.2021 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, precum și modificarea H.C.L. nr. 228/18.07.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 14461/16.03.2021 al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/2021, nr. 15958/2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

  • V ăzând prevederile art. 129 alin. (3) lit.” c” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.” a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                      /A A

HOTĂRĂȘTE:

/

Art.I. Anexele nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 47/10.02.2021 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, se modifică și se completează după cum urmează:

  • a) un post vacant aferent funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cacrul Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional asistent;

  • b) un post vacant aferent funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Evidența și Urmărirea Respectării Disciplinei în Domeniul Autorizării Executării Lucrărilor de Construcții se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional superior;

  • c) o funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Tehnic - Compartimentul Transport Local, se desființează;

  • d) se înființează dobă compartimente cu titulatura ”Cabinet Viceprimar”, în subordinea directă a câte unui viceprimar, care au în structură câte un post contractual de execuție de consilier, gradul IA;

Art.II. Anexele nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 228/18.07.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că se desființează un post de referent de specialitate, gradul II din cadrul Compartimentului Juridic și Achiziții.

Art.HI. Biroul Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești și Filarmonica Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-DumUfcu Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 102 din 25.03.2021