Hotărârea nr. 101/2021

HCL modificarea HCL 82-2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 82/25.02.2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului Centrului Cultural al Municipiului Pitești

Consiliul Local al N^unicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 14761/18.03.2021 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

 • -A vizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/2621, nr. 15958/2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile:

 • - art. 155 alin. (8) coroborate cu cele ale art. 554 alin. (1) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

 • - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.” a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                    ---

r /1 7. ~ *

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr.l la H.C.L. nr. 82/25.02.2021 privind aprobarea/măsurilor de organizare a concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului Centrului Cultural al Municipiului Pitești, se modifică, după cum urmează:

 • 1. La articolul 5, alin. (9) - alin. (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(9) în cazul existenței unui caz de incompatibilitate, consilierul local/specialistul, membru al comisiei de concurs, este obligat să informeze de îndată Consiliul Local al Municipiului Pitești, care va dispune înlocuirea acestuia în comisie. “

“(10) în cazul existenței unui caz de incompatibilitate, membrul secretariatului comisiei de concurs, este obligat să informeze de îndată primarul, care va dispune înlocuirea acestuia în comisie.”

“(11) în situația în care consilierul local/ specialistul, membru al comisiei de concurs, nu a depus declarația prevăzută la alin. (5) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (9), Consiliul Local al Municipiului Pitești va dispune încetarea calității de membru al comisiei de concurs și înlocuirea acestuia.”

“(12) In situația în care membrul secretariatului comisiei de concurs nu a depus declarația prevăzută la alin, p) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (10), primarul va dispune încetarea calități:' de membru în secretariatul concursului și înlocuirea acestuia.”

 • 2. La articolul art.7, alin (2) lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) să aducă la cuncștința Consiliului Local al Municipiului Pitești orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;”

 • 3. La articolul art.7, alin (2) lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:

“g) să informeze de îndată Consiliul Local al Municipiului Pitești, în cazul existenței unui caz de incompatibilitate.”

 • 4. La articolul art.8, alin (1) lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

“d) renunțarea din p opria inițiativă la mandat, comunicată în scris Consiliului Local al Municipiului Pitești.”

 • 5. La articolul art.8, alin (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc înainte de începerea primei etape, Consiliul Local al Municipiului Pitești desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanța de urgență. “

Art.II. Primarul Municipiului Pitești, membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor a concursul de proiecte de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Cultural al Municipiului Pitești și Biroul Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VirgiLDumitru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugării

Pitești,

Nr. 101 din 25.03.2021