Hotărârea nr. 1/2021

HCL privind aprobarea SF-Crearea unei baze de date GIS informatii de trafic si calatorie

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții “Crearea unei


baze de date GIS cu informat i de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)” din cadrul proiectului “Crearea unui sistem de management al traf cului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în


municipiul Pitești”, cod SMIS 129120


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;


-Raportul nr. 1293/11.01.2

-Avizele comisiilor de s nr.3174/2021, nr. 3175/2021, nr.

-Avizul pozitiv nr. 1164C


1021 al Direcției Tehnice;

aecialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 3173/2021, 3176/2021, nr. 3177/2021;

TE/31.12.2020 al Comitetului Tehnico - Economic pentru Societatea


Informațională, înregistrat la Prinfăria Municipiului Pitești cu nr. 202/04.01.2021;


Văzând prevederile art. 12


9 alin. (2) lit. ”b” din Codul Administrativ, cu modificările și completările


ulterioare, ale art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale contractului de finanțare nr.5451/13.05.2020, încheiat între Municipiul Pitești și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și


Administrației, pentru proiectul


Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru


gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120;


în temeiul dispozițiilor completările ulterioare,


art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă Studiul de Fezabilitate actualizat, pentru obiectivul de investiții “Crearea unei baze de date GIS cu informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)” din cadrul proiectului “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120, în valoare de 195.797,19 lei tară TVA, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. Documentația tehpico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Pitești, Nr. 1 din 21.01.2021FOAIE DE CAPĂT:

TITLUL LUCRĂRII

Crearea unei baze de date GIS cu informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

/ ---z

BENEFICIAR

<jj* Primăria Municipiului

■■PITEȘTI

MUNICIPIUL PITEȘTI

Adresa: Strada Victoriei, nr. 24, cod poștal 110017, Municipiul Pitești, Jud. Argeș.

Tel: 0248-213994

CONSULTANT

■v TMiurorr hmm*c

AV TRANSPORT PLANNING

Adresă sediu: Strada Ionel Perlea, nr. 9, Sector 1, București

DATA ELABORĂRII

2020

ECHIPA DE ELABORARE:

CONSULTANT:

AV TRANSPORT PLANNING

, Consultant mobilitate

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investitii

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investitii

Baze de date GIS cu Informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații).

 • 1.2 Ordonator principal de credite/investitor

UAT Municipiul Pitești.


 • 1.3 Ordonator fie credite (secundar/tertiar)

UAT Municipiul Pitești.

 • 1.4 Beneficiarii! investiției

UAT Municipiul Pitești.

 • 1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

AV TRANSPORT PLANNING SRL

 • 2. Situația existent^

  • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Pentru prezenta documentație nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate

 • 2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

In ciclul de programare 2007-2013, politica de susținere a orașelor promovata de Uniunea Europeana s-a bazat pe prevederile Cartei de la Leipzig pentru orașe europene durabile (2007), care a stabilit ca priorități: abordarea integrata a dezvoltării urbane; focalizarea intervențiilor pe cartierele defavorizate; considerarea transportului in comun ca element-cheie al mobilității urbane; crearea unor spatii publice de calitate, pentru rezolvarea problemelor sociale si economice.

Declarația de la Toledo (2010) a accentuat importanta acordata regenerării urbane, abordării integrate a dezvoltării urbane, care ar trebui sa fie inteligenta, durabila si inclusiva social, in linie cu prioritățile UE. Aceasta declarație a fost prima care a subliniat necesitatea de a promova o Agenda Urbana europeana. Principalele provocări si priorități ale Uniunii Europene si, implicit, ale Statelor Membre legate de coeziunea teritoriala si dezvoltarea urbana in perioada 2014-2020 sunt cuprinse in Agenda Teritoriala 2020. Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Durabila a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023 apare ca o necesitate de actualizare a cadrului strategic de dezvoltare existent, in contextul cadrului financiar multianual al Uniunii Europene. Dezvoltarea unei abordări integrate in politicile urbane reprezintă o preconditie esențiala pentru implementarea cu succes a Strategiei Europene pentru Dezvoltare Durabila si a Strategiei Europa 2000.

Printre tintele Strategiei Europa 2020, se regăsește: „Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera fata de nivelurile inregistrate in 1990”. Acordul de parteneriat 2014-2020 (varianta aprobata de Guvernul României, martie 2014) are ca si obiectiv global „Reducerea disiparitatilor de dezvoltare economica si sociala intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene”, Romania trebuind sa răspundă următoarelor provocări: competitivitatea si dezvoltarea locala, oamenii si societatea, infrastructura, resursele si administrația, guvernarea. Ghidul solicitantului, condiții specifice POR 4.1., stipulează ca, in conformitate cu documentele programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie sa devină mult mai puțin dependenta de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazata in principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazata pe utilizarea transportului public de înalta calitate si eficienta. Proiectul propus este cuprins in Planul de acțiune operațional și în Portofoliul de proiecte având o valoare estimata de 195.797,19 lei.

Obiectivul general al proiectului consta in „Crearea unei baze de date GIS cu Informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)”,

Implementarea tehnologiei GIS va oferi posibilitatea de a vizualiza / afișa starea reală a rețelei stradale și a traficului rutier de la nivelul Municipiului Pitești prin realizarea unor hărți care pot furniza informațiile necesare pentru vizualizarea caracteristicilor sistemului de transport urban și diagnosticarea acestuia și stabilirea măsurilor necesare pentru a asigura eficientizarea acestuiâ. x

 • 2.3 Analiza situației existente si identificarea deficientelor

In prezent nu exista o baza de date in sistem GIS implementata in cadrul Primăriei Municipiului Pitești, care sa conțină informatii referitoare la rețeaua stradala si traficul auto si transportul public de calatori.

 • 2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investitii

Informațiile care vor fi incluse in baza de date sunt necesare diverselor Directii din cadrul Primăriei Municipiului Pitești.

Implementarea tehnologiei GIS va oferi posibilitatea de a vizualiza / afișa starea reală a rețelei stradale și a traficului rutier de la nivelul Municipiului Pitești prin realizarea unor hărți care pot furniza informațiile necesare pentru vizualizarea caracteristicilor sistemului de transport urban și diagnosticarea acestuia și stabilirea măsurilor necesare pentru a asigura eficientizarea acestuia.

 • 2.5 Obiective precor izate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • - vizualizarea / afișarea stării reale a rețelei stradale și a traficului rutier de la nivelul Municip ului Pitești;

 • - realizarea unor hărți care pot furniza informațiile necesare pentru vizualizarea caracteristicilor sistemului de transport urban și diagnosticarea acestuia;

 • - suport pentru stabilirea măsurilor necesare pentru a asigura eficientizarea acestuia.

 • 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii


  • 3.1 Particularități afe amplasamentului

 • - Nu este cazul -

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Sunt prezentate trei scerțarii, conform ofertelor prezentate de trei operatori economici furnizori de licențe si servicii de instruire utilizatori, astfel:

Scenariu 1

In cadrul acestui scenariu se propune:

 • - Furnizare licența Esri ArcGIS Desktop Standard sau similar - valoare estimata: 56.400 lei fara TVA,

 • - Realizare training utilizatori pentru aplicația GIS - valoare estimata: 18.800 lei fara TVA,

 • - Prestarea serviciilor de creare a unei baze de date GIS cu Informații de Trafic si Călătorie si prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice - valoare estimata: 116.395,50 lei fara TVA.

Total valoare estimata: 191.595,50 lei fara TVA.

Scenariu 2

In cadrul acestui scenariu se propune:

 • - Furnizare licența Esri ArcGIS Desktop Standard sau similar - valoare estimata: 59.400 lei fara TVA,

 • - Realizare training utilizatori pentru aplicația GIS - valoare estimata: 19.200 lei fara TVA,

 • - Prestarea serviciilor de creare a unei baze de date GIS cu Informații de Trafic si Călătorie si prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice - valoare estimata: 124.300 lei fara TVA.

Total valoare estimata: 202.900 lei fara TVA.

Scenariu 3

In cadrul acestui scenariu se propune:

 • - Furnizare licența Esri ArcGIS Desktop Standard sau similar - valoare estimata: 58.200 lei fara TVA,

 • - Realizare training utilizatori pentru aplicația GIS - valoare estimata: 20.000 lei fara TVA,

 • - Prestarea serviciilor de creare a unei baze de date GIS cu Informații de Trafic si Călătorie si prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice - valoare estimata: 120.000 lei fara TVA.

Total valoare estimata: 198.200 lei fara TVA.

Justificarea alegerii variantei constructive:

Toate scenariile presupun implementarea tehnologiei GIS, oferind posibilitatea de a vizualiza / afișa starea reală a rețelei stradale și a traficului rutier de la nivelul Municipiului Pitești prin realizarea unor hărți care pot furniza informațiile necesare pentru vizualizarea

caracteristicilor sistemului de transport urban și diagnosticarea acestuia și stabilirea măsurilor necesare pentru a asigura eficientizarea acestuia.


SE PROPUNE VARIANTA 1 DE INTERVENTI        in vedere costul mai redus al

investiției.

 • 3.2.1 Identificarea domeniilor de interes

Domeniile de interes sunt următoarele:

Rețeaua stradala si rutiera: segmente de drum;

Intersecțiile din cadrul rețelei stradale si rutiere;

Unitățile teritoriale aferente zonificării din PMUD si, când va fi cazul, corelarea cu unitățile teritoriale din PUG, si caracteristicile socio-economice ale acestora (populație, locuri de munca, invatamant, activitati economice);

Cererea de mobilitate (Deplasări Generate si Atrase) la nivelul fiecărei unitati teritoriale;

Incarcarea rețelei stradale: fluxuri de circulație exprimate in vehicule/ora pe categorii de vehicule, fluxuri de pietoni la trecerile de pietoni;

Performanta rețelei stradale: rezerva de capacitate pe rețeaua stradala la nivel de segment stradal si nivelul de serviciu in intersecții;

Cozile de vehicule la intersecțiile suprasaturate;

Accesibilitatea stațiilor pentru transportul public de calatori.

 • 3.2.2 Stabilirea datelor primare de intrare

Datele primare de intrare constau din:

Rețeaua stradala si caracteristicile acesteia, inclusiv tipul de control al intersecțiilor si restricții de circulație;

Definirea unităților teritoriale (delimitarea acestora);

Date socio-economice la nivel de unitate teritoriala;

Date privind cererea de mobilitate la nivel de unitate teritoriala;

Date de trafic in vehicule / ora pe categorii de vehicule pentru orele de vârf si orice perioada de timp dorita. Datele de trafic pot fi din cadrul Modelului de Transport Urban si/sau din recensăminte de circulație;

Date privind fluxurile de calatori cu transportul public pentru orele de vârf si orice perioada de timp dorita. Datele de trafic pot fi din cadrul Modelului de Transport Urban si/sau din recensăminte de circulație.


 • 3.2.3 Stabilirea caracteristicilor sistemului GIS

Se va achiziționa o licența pentru o aplicație de tip desktop GIS "corrimercially available off the shelf care sa permită editarea, crearea si analiza datelor geospatiale, avand cel puțin următoarele funcționalități:

 • • Realizarea de harți tematice profesionale si posibilitatea de tipărire, export in formate GIS, CAD, si alte formate inclusiv XML, salvarea si incorporarea acestora in alte aplicatii sau documente;

 • • Gestionarea, crearea, utilizarea si organizarea datelor spațiale, datelor tabelare si metadatelor in vederea vizualizării, cartografierii, interogării si analizei spațiale ale acestora;

 • • Sa dispună de instrumente de editare, culegere, intretinere, integrare, analiza, cartografiere si vizualizare a datelor geospatiale in cat mai multe formate diferite;

 • • Sa permită editarea de precizie ridicata cu ajutorul mouse-ului asemanatoare celei oferite de programele CAD

 • • Sa permită crearea, validarea si gestionarea topologiei pentru simplificarea operațiilor de editare, localizare si eliminare imediata a erorilor de editare, stabilirea de reguli si comportamente ale obiectelor spațiale

 • • Sa includă instrumente si proceduri de analiza si geoprocesare oferind astfel evaluarea, interpretarea, compararea si intelegerea cat mai corecta a procesului decizional folosind hărțile si informația geospatiala

 • • Sa dispună de o aplicație viewer gratuita pentru vizualizarea harților autorizate cu aplicațiile software GIS desktop. Aceasta aplicație viewer trebuie sa includă de asemenea si instrumente de explorare si interogare a harților.

  3.2.4


Stabilirea necesarului de instruire în utilizarea sistemului GIS

Numărul de utilizatori care vor fi instruiti este estimat la 2 persoane

 • 3.2.5 Stabilirea legăturii cu modelul de transport urban

Din cadrul Modelului de Transport Urban vor fi preluate informatii prin export din VISUM in format GIS - shape files.

 • 3.2.6 Stabilirea interconectării cu sistemul de management de trafic

Aceasta se va realiza după realizarea sistemului de management de trafic.

 • 3.2.7 Stabilirea interconectării cu sistemul de transport public

Aceasta se va realiza după realizarea sistemului de e-ticketing.

 • 3.2.8 Stabilirea aplicațiilor și serviciilor necesare

Executantul va presta servicii conversie de date pentru:

 • - standardizarea informațiilor conținute în Planul de Mobilitate Urbana Durabila, prin definirea straturilor de informații care vor constitui fondul de date și crearea unei baze de date geospațiale pe acest model standard

 • - conversia și preluarea datelor din Planul de Mobilitate Urbana Durabila, cu respectarea regulilor de transpunere a informațiilor în format geospațial, cu păstrarea topologiei datelor, a regulilor de interpretare a informațiilor din conținutul cadru de realizare a planurilor urbanistice

 • - verificarea informațiilor preluate din Planul de Mobilitate Urbana Durabila, din punct de vedere al consistenței (acoperirii cu informații grafice și atribut) și al topologiei, pentru a identifica și corecta eventualele neconformități

 • - crearea unei baze de date geospatiale conținând informațiile prelucrate conform activităților anterioare

 • - publicarea informațiilor conținute in baza de date GIS ca pagina web GIS ce poate fi public accesata.

Se vor prelua in baza de date geospatiala minim următoarele informatii din Planul de

Mobilitate Urbana durabila:

Rețeaua stradala si caracteristicile acesteia, inclusiv tipul de control al intersecțiilor si restricții de circulație;

Definirea unităților teritoriale (delimitarea acestora);

Date socio-economice la nivel de unitate teritoriala;

Date privind cererea de mobilitate la nivel de unitate teritoriala;

Date de trafic in vehicule / ora pe categorii de vehicule pentru orele de vârf si orice perioada de timp dorita. Datele de trafic pot fi din cadrul Modelului de Transport Urban si/sau din recensăminte de circulație;

Date privind fluxurile de calatori cu transportul public pentru orele de vârf si orice perioada de timp dorita. Datele de trafic pot fi din cadrul Modelului de Transport Urban si/sau din recensăminte de circulație.

3.3 Costurile estimațive ale investiției


Costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investitii sunt prezentate in devizul general, astfel:


Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

M

lei

1

2

3

4

5

1.1

Obținerea terenului

0.00

000

1.2

Amenajarea terenului

000

000

1.3

Amenajări pentru protecția medului și aducerea tete

riuka la starea inițială

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru rdocarea/protecția utăităților

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

030

000

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utăJtățfflor necesare obiectivului de investiții

2.1

000

000

2.2

000

0 00

2.3

oro

0.00

Total capitol 2

0.00

0 00

030

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

a oo

0.00

0.00

3.1 LStudG de teren

000

oco

3.12. Raport privind impactul asupra mediJui

0.00

0.00

3.13. Alto studii specifice

0 00

000

3.2

Documenta ții-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

000

0.00

3 3

Expertiza re tehnică

000

0.00

34

Certificarea performanței energetice și a uditui energ

ptic al clădiri or

0.00

0.00

Proiectare

4.2C169

798.32

5,000.01

35.1 Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5 3. Studiu de fezabihtate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenției deviz general

4,20169

798.32

5,000.01

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea o a vudor/acordunlor/autor iuților

iținerii

000

000

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea o

«ținerii

avizeior/acordurilor/autorizațiilor

000

000

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaffilor de execuție

0.00

0 00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

000

000

36

Organizarea procedurilor de achiziție

000

0.00

3.7

Consultanți

116,395.50

22,115.15

138,510 65

3.7.1 Management J de proiect pentru ob ectivul de

invxrsbțil

0.00

000

3.7.2. Auditul financiar

0.00

000

3.7.3. Alte servicii - Crearea unei baze de date GiS cu Informați de Trafic și

116395.50

2241515

138510 65

caiaione p prezentarea scaaiixui rețetei prin mjioac

meaa puouce

3 8

Asistenți tehnică

a 00

0 00

030

3.8.1 Asistenți tehnică dn paitea proiectantului

0.00

0.00

030

3.8.11 pe perioada de execuție a lucrărior

0.00

0.00

3.8.12. pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al lucrărilor de execupe, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

000

0 0O

3.81 Dirigenție de șantier

0.00

000

Total capitol}

120,597.19

Z2.913 47

143,510.66

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bară

4 1

Construcții p instalații

000

OOO

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționa

0.00

0.00

43

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

necesită montaj

000

000

4 4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care montaj și echipamente de transport

nu necesită

000

0 00

45

Dotări

0.00

000

4 6

Active nocorporalo - licența dosktop GIS

56,400.00

10,716.00

67416 00

Total capitol 4

56,400.00

10,716.00

67,116.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

0.00

000

030

5.11 lucrări de construcții și instalații aferente orgi șantier

nizării de

0.00

030

5.12. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1 Comisioanele și dobănzile aferente credtului finanțatoare

bănci

0.00

000

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității luc construcții

ărilor de

0 00

0.00

5 2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor

menajarea de construcții

0.00

0.00

5.14. Cota aferenti Casei Sociale a Constructorilor

CSC

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autori construire/dcsființare

zațiade

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru Informare și publicitate

0.00

0.00

Total capitol 5

0.00

000

030

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și ies

1.

6.1

Pregătirea personalului de exploatare - Training utili

atori desktopGlS

18,800 00

3572.00

22372.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

Total capitol 6

18.800.00

3.572-00

22.37200

TOTAL GENERAL

195,797.19

37,20147

232,998.66

din care C ♦ M (1.2 ♦ 1.3 *14 ♦ 2 ♦ 4.1 ♦ 4JI ♦ 5.1.1)

0.00

000

0.00 • 3.4 Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor

 • - Nu este cazul -

 • 3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

Termenul estimat de realizare este de 6 luni de la semnarea contractului.

 • 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

  • 4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

 • -nu este cazul -

 • 4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! si naturali, inclusiv de schimbări c imatice, ce pot afecta investiția

 • - Nu este cazul -

 • 4.3 Situația utilităților si analiza de consum

 • - Nu este cazul -

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investitii

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Informațiile care vor fi centralizate si puse la dispoziție se vor adresa ambelor sexe

si tuturor categoriilor de utilizatori.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de

realizare, in faza de operare

 • - in faza de realizare: cca 4 ore pe saptamana, o persoana

 • - in faza de operare: cca 2 ore pe zi, o persoana

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz

 • - in urma punerii la dispoziție a informațiilor privind situația traficului si starea

rețelei stradale, utilizatorii vor putea sa-si optimizeze rutele, ceea ce va

conduce la reducerea emisiilor poluai

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz

 • - nu este cazul -

 • 4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

Cererea privind informațiile asupra traficului rutier si a rețelei stradale este justificata de aglomerarea anumitor rute la orele de vârf si de existenta rutelor paralele care pot fi indicate in aceste situatii.

 • 4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

 • - Nu este cazul -

 • 4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica; valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • - Nu este cazul -

 • 4.8 Analiza de senzitivitate

 • - Nu este cazul -

 • 4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • - Nu este cazul -

 • 5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandata)

  • 5.1 Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Se propune varianta 1 de intervenție asa cum s-a stabilit la punctul 3.2.

 • 5.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Se propune varianta 1 de intervenție asa cum s-a stabilit la punctul 3.2.

 • 5.3 Descrierea scenciriului/optiunii optim(e) recomandat(e)


Executantul va presta servicii conversie

 • - standardizarea informațiilor conținute în Planul de Mobilitate Urbana Durabila, prin definirea straturilor de informații care vor constitui fondul de date și crearea unei baze de date geospațiale pe acest model standard

 • - conversia și preluarea datelor din Planul de Mobilitate Urbana Durabila, cu respectarea regulilor de transpunere a informațiilor în format geospațial, cu păstrarea topologiei datelor, a regulilor de interpretare a informațiilor din conținutul cadru de realizare a planurilor urbanistice

 • - verificarea informațiilor preluate din Planul de Mobilitate Urbana Durabila, din punct de vedere al consistenței (acoperirii cu informații grafice și atribut) și al topologiei, pentru a identifica și corecta eventualele neconformități

 • - crearea unei baze de date geospațiale conținând informațiile prelucrate conform activitatilor anterioare

 • - publicarea informațiilor conținute in baza de date GIS ca pagina web GIS ce poate fi public accesata

Se vor prelua in baza de date geospatiala minim următoarele informatii din Planul de Mobilitate Urbana durabila:

Rețeaua stradala si caracteristicile acesteia, inclusiv tipul de control al intersecțiilor si restricții de circulație;

Definirea unităților teritoriale (delimitarea acestora);

Date socio-economice la nivel de unitate teritoriala;

Date privind cererea de mobilitate la nivel de unitate teritoriala;

Date de trafic in vehicule / ora pe categorii de vehicule pentru orele de vârf si orice perioada de timp dorita. Datele de trafic pot fi din cadrul Modelului de Transport Urban si/sau din recensăminte de circulație.

Date privind fluxurile de calatori cu transportul public pentru orele de vârf si orice perioada de timp dorita. Datele de trafic pot fi din cadrul Modelului de Transport Urban si/sau din recensăminte de circulație.

 • 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

Valoarea totala a investiției: 232.998,66 RON cu TVA, respectiv 195.797,19 RON fara

TVA.

Durata estimata de execuție: 6 luni.

 • 5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor

cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform

gradului de


detaliere ai propu


nerilor tehnice


Nu este cazul -

5.6 Nominalizarea s


urselor de finanțare a investiției publice,


ca urmare a


analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau in: Programul Operațional Regional 2014-2020 si Bugetul local al municipiului Pitești.

 • 6. Urbanism, acorduri si avize conforme

Nu este cazul -

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1 Informații desprd entitatea responsabila cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Municipiul Pitești

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a

  obiectivului de in


vestitii (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul

de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Durata de implementare: 6 luni

Durata de execuție: 6 Iun

Resurse necesare: 232.998,66 RON cu TVA Implementarea va fi monitorizata de către echipa de implementare a proiectului, desemnata de către Beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportării tehnice si financiare.


Entitatile cu responsabilități in implementarea proiectului sunt

 • • Beneficiarul (monitorizarea si controlul implementării proiectului, coordonarea implementării, alocarea resurselor);

Proiectantul (furnizarea de asistenta tehnica pe durata implementării proiectului);

 • • Prestatorul (punerea in opera a variantei selectate)

Activitățile de monitorizare, implementare si control al desfășurării proiectului se vor realiza la sediul UAT Municipiul Pitești.

 • 7.3 Strategia de exploatare/operare si întreținere: etape, metode si resurse necesare

Se va achiziționa o licența pentru o aplicație de tip desktop GIS ”commercially available offthe shelf’ care sa permită editarea, crearea si analiza datelor geospatiale, avand cel puțin următoarele funcționalități:

 • • Realizarea de harți tematice profesionale si posibilitatea de tipărire, export in formate GIS, CAD, si alte formate inclusiv XML, salvarea si incorporarea acestora

in alte aplicatii sau documente;

 • • Gestionarea, crearea, utilizarea si organizarea datelor spațiale, datelor tabelare si

metadatelor in vederea vizualizării, cartografierii, interogării si analizei spațiale a

acestora;

Sa dispună de instrumente de editare, culegere, intretinere, integrare, analiza,

cartografiere si vizualizare a datelor geospatiale in cat mai multe formate diferite;

Sa permită editarea de precizie ridicata cu ajutorul mouse-ului asemanatoare celei oferite de programele CAD


 • • Sa permită crearea, validarea si gestionarea topologiei pentru simplificarea operațiilor de editare, localizare si eliminare imediata a erorilor de editare,

stabilirea de reguli si comportamente ale obiectelor spațiale

 • • Sa includă instrumente si proceduri de analiza si geoprocesare oferind astfel evaluarea, interpretarea, compararea si intelegerea cat mai corecta a procesului decizional folosind hărțile si informația geospatiala

 • • Sa dispună de o aplicație viewer gratuita pentru vizualizarea harților autorizate cu aplicațiile software GIS desktop. Aceasta aplicație viewer trebuie sa includă de asemenea si instrumente de explorare si interogare a harților

Resurse necesare: 232.998,66 RON cu TVA

 • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Pe perioada de realizare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de

implementare, care sa cuprindă cel puțin următoarele posturi:


 • • Manager de proiect;

 • • Responsabil tehnic;

 • • Responsabil financiar;

 • • Responsabil achiziții publice.

 • 8. Concluzii si recorfiandari

Se propune varianta 1 de intervenție asa cum s-a stabilit la punctul 3.2.

Asistenta financiara nerambursabila este esențiala pentru implementarea proiectului.

Beneficiile pe care le generează in plan social il recomanda ca o investiție viabila si necesara.

Data:

13/11/2020

Proiectant,

ANEXAS.C. SYNERGETICS CORPORATION S.R.L.

Sediu sodal: București, str. Putui lui Zamfir 22-24. et. 3. ap. 4A. sector 1

Nr. Reg. Cam.: J40/3714/2008 □ CIR RO 23401796 j Capital sodal: 50.000 RON

Tel: 021 236 00 74 0 Fax: 021 236 00 75 C Mobil: 0723 165 736 / 0721 232 757

Email. offlceOsynergetlcs.ro


Nr. 456/06.12.2018


Către:       AV TRANSPORT PLANNING SRL

Sediul: București, Str. Ionel Perlea nr. 9, email: în atenția:      D-lui

Referitor:     Ofertă servici și produse software GIS

Stimați domni,

Vă transmitem oferta societății noastre pentru produsele software și serviciile solicitate:

Nr.

crt.

Prodi

is/Serviciu

Cantiate

Preț unitar, RON fără TVA

Total RON, fără TVA

1.

Esri ArcGIS Desktop $

Standard

1

56.400

56.400

2.

Training utilizatori pe

Desktop Standard (5 2

ntru aplicația Esri ArcGIS ile)

1

18.800

56.400

3.

Crearea unei baze de

Trafic și Călătorie și prin mijloace media pi

date GIS cu Informații de irezentarea stadiului rețelei blice

1

116.395,50

116.395,50

TOTAL, lei fără TVA

191.595,50

Termenul de livrare a licențelor este de cel mult 15 zile de la data semnării contractului.

Termenul de prestare a servicii or de crearea a bazei de date GIS este de 60 de zile de la data semnării contractului.

Oferta este valabilă pentru o perioadă de 30 de zile.

Vă mulțumim și sperăm într-o viitoare colaborare.

SYNERGETICS CORPORATION SRLURBAN OPENG.i.S. il


Către:     AV TRANSPORT PLANNING SRL

Subiect:     Ofertă pentru furnizare licențe și servicii GIS

Vă transmitem oferta pentru produsele șl serviciile GIS solicitate:

Produs/S

Serviciu

Cantiate

Preț unitar

Total

Licență ESRI ArcGIS C

esktop Standard

1

59.400

59.400

5 zile training utiliza

GIS furnizată

ori pentru aplicația

1

19.200

19.200

Crearea unei baze Informații de Traf prezentarea stadiu mijloace media publk

de date GIS cu c și Călătorie și lui rețelei prin e

1

124.300

124.300

TOTAL

202.900

Prețurile sunt exprimate în lei, fără TVA.

Termenul furnizare licență GIS: 15 zile.

Termenul creare baza de date GIS: 3 luni.

URBAN OPEN G.I.S. SRL


G?S

^olutiov\=>


Oferta nr. GIS01O412

Către: email: Utilizatori final:


AV TRANSPORT PLANNING SRL

Primăria Pitești

Va rugam sa găsiți in cele ce urmeaza oferta financiara din partea GIS SOLUTIONS SRL:

Poziția

Denumire produs sau serviciu

Cantitate

Preț unitar, LEI fără TVA

Total LEI. fără TVA

1.

ArcGIS Desktop Standard Single Use / Concurrent Use License

1

58.200

58.200

2.

Training utilizatori pentru produsul desktop GIS ofertat

1

20.000

20.000

3.

Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice

1

120.000

120.000

TOTAL, LEI fără TVA

198.200

Termenul de livrare a licențelor este de 15 zile de la data confirmării transferului bancar, pentru downlodare kit de instalare de pe web. Termenul pentru crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice este de 60 de zile.

Termenul de instruire pentru utilizatori GIS: 5 zile.

Data: 04.02.2018

GIS SOLUTIONS SRL

E: office@glssolutlons.ro W: www.gissolutions.ro