Proces verbal din 29.04.2020

Proces-verbal sedinta ordinara 29.04.2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 29.04.2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată conform prevederilor art.133 alin.(1) și ale art.134 alin. (1) lit.”a”, alin.(3) lit.”a” și alin. (5) din Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 143/09.04.2020, privind unele măsuri de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Pitești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate. În acest sens a fost emisă Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 655/23.04.2020

La ședință participă de drept:

-dl. Cornel-Constantin lonică-Primarul Municipiului Pitești;

-d-na Mihaela-Carmen Stefănescu-director executiv Direcția Administrație 5                                                                                                                  5                                               5

Publică Locală, Juridic Contencios, înlocuitor al domnului Andrei-Cătălin Călugăru-Secretarul General al Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai Direcției Economice și Direcția Impozite și Taxe Locale.

Doamna director Mihaela-Carmen Stefănescu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • -     consilieri în funcție -23;

 • -     consilieri prezenți on-line -23;

Președinte de ședință este domnul consilier Ionuț Popescu.

Executivul precizează că există următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

MODIFICĂRI DIN DATA DE 27.04.2020

I.Punctul nr. 3 de pe proiectul ordinii de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021” , se modifică astfel:

”În tabelul din Anexa nr. 4 și Anexa nr. 5 din eroare a fost menționat ”Nivelurile impozitului/taxei pentru anul fiscal 2020”, respectiv ”Nivelurile pentru anul fiscal 2020”, corect fiind ”Nivelurile impozitului/taxei pentru anul fiscal 2021”, respectiv “Nivelurile pentru anul fiscal 2021”.

II.Punctul nr.5 de pe proiectul ordinii de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate” se modifică și se completează astfel: «Art.3. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Virgil Florescu, domiciliată în municipiul Pitești, str. Craiovei, bl.24, sc.D, ap.11, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

Art. inițiale 3-8 se renumerotează și devin art. 4-9.

MODIFICĂRI DIN DATA DE 29.04.2020

I.Punctul nr.4 de pe proiectul ordinii de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de salubrizare”, art. 2 din Anexă, se modifică și se completează astfel: după alineatul (3) se introduce alineatul (4), cu următorul cuprins:

” (4) În înțelesul prezentului Regulament, prin clădire se înțelege: garsonieră, apartament, casă.”

II.Punctul nr.13 de pe proiectul ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 170/2017”, în preambul se va trece și ”Procesul Verbal nr. 18301 din data de 22.04.2020 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism”, atașat la prezenta.

Domnul președinte de ședință supune spre aprobare consiliului local proiectul ordinii de zi cu modificările ulterioare, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință precizează că la punctul ”Diverse” s-au înscris următorii consilieri: Dumitru Tudosoiu, Cristian Gentea, Zidaru Ionuț-Gabriel, Dănuț Dinu.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Avem pe ordinea de zi patru proiecte de hotărâri legate de urbanism. Am stabilit cu domnul Gentea să fie înscrise decât acelea care au mai fost discutate. Vor urma un număr de aproximativ 40 de astfel de proiecte, deoarece până acum nu am avut arhitect. Vreau să vă informez că am primit un material de la Inspectoratul Școlar Județean Argeș, legat de învățământul on-line. Există un număr mare de elevi care nu pot să urmeze cursurile școlare on-line, 390 de elevi. Aceștia ori nu-și pot plăti cartelele de acces pe internet ori nu-și pot achiziționa echipamentele necesare participării la curs. Suma alocată ar fi în jur de 2000 euro lunar. Nu a fost timp să întocmim un material, decât vă aduc la cunoștință.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la data de 31.03.2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 144/29.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. 265/29.08.2019, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 145/29.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Costantin Ionică: Comisia nr. 5 a cerut o comparație între taxele și impozitele aprobate anul trecute și cele care urmează să le aprobăm acum. Vă informez că acestea nu vor crește, ci doar se vor corecta cu indicele de inflație.

Domnul consilier Mariean Neacșu: Indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică este de 3,8 %.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările ulterioare, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 146/29.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de salubrizare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările ulterioare, care este aprobat cu 22 de voturi ”pentru”, domnul consilier local Preda Marin neparticipând la vot, devenind

Hotărârea nr. 147/29.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc discuții.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările ulterioare, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 148/29.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate -nunta de diamant.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 149/29.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 30/28.01.2020, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 150/29.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire „Ansamblu rezidențial (locuințe colective cu funcțiuni complementare)” amplasată în municipiul Pitești, străzile Negru Vodă nr.2, 4, 8, 10 și Tache lonescu nr.3.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea: Vreau să vă expun punctul de vedere al comisiei nr. 2. Am studiat studiul de trafic solicitat de noi într-o altă ședință și reiese că traficul este îngreunat în zona respectivă în ore de vârf. Ieșirea autoturismelor din parcarea complexului actual, nu cel care va fi, se realizează prin imixtiune acceptată. Se recunoaște că nu se poate reglementa situația în alt mod decât în cel în care este acum. În schimb, se constată că, la momentul dării în folosință, traficul să fie mult îmbunătățit, ca urmare a unor scenarii din Planul de mobilitate urbană elaborat în 2017. Noi, cei din comisia de urbanism am discutat pe marginea acelor scenarii. Primul scenariu se referă la ”Activitate minimă 2017-2023” și se spune foarte clar că situația în zonă este total nesatisfăcătoare. Sunt șase niveluri, de la A la F, iar noi neam încadra la nivelul E.

Al doilea scenariu se referă la darea în folosință a Podului peste Râul Argeș. Nu știm când se va întâmpla acest lucru, dar nici atunci nu vor fi rezultate îmbunătățite în ceea ce privește traficul în zonă.

Al treilea scenariu face referire la Pasajului Rutier din strada Lânăriei. Dacă va fi gata și dată în folosință această lucrare și Podul peste Râul Argeș, se vor aduce îmbunătățiri privind traficul. Nu știu dacă poate să spună cineva în acest moment, când vor fi gata ambele obiective.

În al patrulea scenariu ni se spune în studiul de trafic că acesta nu poate intra în discuție deoarece se referă la anul 2030, când s-ar putea realiza această investiție, nefiind afectat traficul din zonă. Și eu și colegii mei suntem total nemulțumiți de acest studiu. Propun ca pe viitor, studiile de trafic să fie realizate de Primăria Pitești în colaborare cu Poliția Municipiului Pitești, Serviciul Rutier. Dacă nu, să fie plătite de primărie, firme independente, chiar și din afara județului care să realizeze aceste studii de trafic. Mi se pare că este același lucru ca acele Informări Publice, în care vecinii fac observații, iar Serviciul Urbanism le trimite la arhitectul beneficiarului. Așa se întâmplă și în acest caz, studiile de trafic sunt întocmite în interesul beneficiarului, firmele respective fiind plătite pentru acest serviciu..

Noi suntem în total dezacord cu acest studiu de trafic și avizul nostru este negativ.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Comisia nr. 1 și-a însușit punctul de vedere al comisiei nr. 2.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Așa este, nu beneficiarul ar trebui să aducă acel studiu de trafic. Dar noi am procedat conform legii. Beneficiarul a apelat la o firmă specializată. Pentru a preîntâmpina astfel de situații va trebui să decidem dacă le va face primăria împreună cu parteneri neutri. Din acest moment nu vom mai solicita beneficiarului, ci vor fi întocmite de primărie împreună cu cei de la Serviciul Rutier. Ne vor fi prezentate și vom trage singuri concluziile.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Este foarte corect așa. Dacă se va putea, vom cere în studiile de trafic și eventualele soluții. Din ce am înțeles de la domnul Gentea, în studiul de trafic respectiv erau prezentate niște situații ipotetice.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Așa cum a prezentat și domnul Gentea, acel studiu de trafic reprezintă un act care n-ar trebui să mai apară atașat la proiectele de hotărâri prezentate în consiliul local. Este un act întocmit total neprofesionist. Ne-au fost prezentate ”vise administrative”, fără un minim echilibru, acela de a ne prezenta care va fi totuși, situația în cazul terminării construcției. În ceea ce privește urbanismul, atrag atenția doamnei Arhitect că semnează lângă niște acte care încearcă să ne ducă în eroare, pe noi, consilierii locali. Și aici fac referire și la proiectul privind îndreptarea erorii materiale. Noi nu suntem de specialitate în toate domeniile pentru care suntem chemați să votăm, dar avem pretenția să fim tratați cu respect în ceea ce privește conținutul și logica actelor prezentate. Îi muțumim domnului Gentea că a prezentat și a punctat foarte bine, și noi fiind de aceeași părere.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Am pus la dispoziția dumneavoastră tot ce am primit, inclusiv în urma solicitărilor. Nu le-am făcut noi. Au fost întocmite de firme specializate. În perioada următoare, vor fi pe ordinea de zi, multe astfel de materiale. La unele dintre ele se solicită studiul de trafic, dar, din acest moment le vom întocmi noi prin firme specializate. Sperăm că ne vor fi transmise situații reale, eventualele soluții și concluzii.

Domnul consilier Marin Preda: Atâta timp cât PUG-ul nu este finalizat, cred că vom mai avea astfel de probleme. Ar trebui să grăbim puțin finalizarea acestui proiect și atunci se va putea răspunde tuturor solicitărilor pe plan urbanistic.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este respins cu 22 de voturi ”împotrivă” și 1 vot ”pentru”, respectiv domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Construire ansamblu locuințe colective” amplasată pe strada Nicolae Labiș, nr.30.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea: Și aici am primit ceea ce am solicitat. Aceste documente au fost întocmite de o firmă care nu prezintă încredere. Mai mult decât atât, se observă că studiul de trafic a fost întocmit la începutul lunii martie când eram în stare de urgență, iar traficul în zona nu reprezenta realitatea. Am făcut eu ceea ce trebuia să facă Serviciul Urbanism. Am verificat dacă întradevăr, studiul de trafic a fost făcut în acea perioadă, acest lucru fiindu-mi confirmat.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Comisia nr. 1 a luat act de avizul negativ acordat de către comisia nr. 2 și vom vota în consecință.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Chiar dacă petentul are sau nu dreptate, avem obligația să-i primim documentele și să le supunem atenției consiliului local, care va vota în consecință.

Domnul consilier Cristian Gentea: Doamna Arhitect Șef trebuia să observe că studiul de trafic este făcut într-o perioadă care nu ne interesează, căci traficul era foarte lejer.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Materialele care sunt pe ordinea de zi a ședințelor ar trebui cumva filtrate, verificate mai atent.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Orice solicitare în acest domeniu trebuie supusă atenției consiliului local, urmând ca acestea să fie aprobate sau respinse, cum s-a întâmplat și în alte cazuri.

Doamna consilier Mariana-Tatiana Preduț: În consiliul local nu ar trebui să intre documente fără să fi fost previzualizate de conformitate de către specialiști din aparatul de specialitate.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Nu s-a pus problema ca actele solicitate să fie întocmite într-o anumită perioadă. În majoritatea cazurilor este vorba de documentații complexe. Noi suntem obligați să dăm un răspuns.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este respins cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a II-a.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 151/29.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 69/2020 privind aprobarea proiectului ”Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban” și a cheltuielilor legate de proiect.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc discuții.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 152/29.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric ”Casa Tâmpeanu” situat în municipiul Pitești, str. Victoriei nr. 38, județul Argeș, identificat cu cartea funciară nr. 86184-C1-U9.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 153/29.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 170/2017.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea: Nu am luat în discuție acest proiect și am așteptat punctul de vedere al doamnei arhitect. Am luat legătura cu arhitectul care a întocmit PUZ-ul pentru toată zona Craiovei și a spus că este în regulă pentru acea zonă în ceea ce privește regimul de înălțime de 27,5 m. În partea de început a documentației se menționează o lungime de 27,5 m, iar în partea de final a rămas 15,8 m dintr-o altă lucrare. Data trecută am făcut o ședință comună cu colegii de la comisia nr. 5, iar dl. Sofianu și dl. Bănică mi s-a părut că au avut dreptate și de aceea v-am cerut să-l scoateți de pe ordinea de zi. Trebuie să facem diferența între eroarea materială care se referă doar la înălțimea maximă și PUD-ul care va urma. În PUG-ul care urmează a fi elaborat, zona respectivă se pretează la o înălțime de P+14. Și dacă analizați calculele cuprinse în documentație, va reieși că regimul de înălțime va rezulta ca fiind P+5, 6 retras. Dar, datele sunt maximale și împreună dau numărul de nivele minim pentru zona respectivă. Eu voi vota ”pentru”.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Da, așa este. Este vorba de o eroare pe care trebuie să o clarificăm. Nu au fost probleme în ceea ce privește legalitatea. În noul PUG vor fi prevăzute înălțimi mai generoase.

Domnul consilier Iuliu-Radu Bănică: Am avut o ședință comună cu colegii de la comisia nr. 2. și cu doamna arhitect, dar aceasta nu ne-a lămurit. Am înțeles despre ce este vorba din explicațiile domnului Gentea. Voi vota”pentru” acest proiect, asa cum am votat si în ședința pe comisii.

5                                                5             5             5     1

Domnul Bănică Constantin-Cătălin: Ar fi bine ca acest gen de proiecte să aibă o notă de fundamentare din partea arhitectului alături de celelalte documentații.

Doamna arhitect Ruxandra Cruțescu: Am fost întrebată de domnul Radu Bănică dacă nu s-a cerut inițial în documentație un regim de înălțime P+5. I-am zis că da, căci noul PUG prevede un regim de înălțime mai generos pentru zona respectivă. Din punct de vedere tehnic, consider că este oportun ca zona să se dezvolte în acest fel. Dacă faceți propuneri în perioada următoare, PUG-ul se poate îmbunătăți. Toate aceste lucrări sunt complexe. Referitor la studiu de trafic, nimeni din primărie nu are pregătirea profesională necesară pentru a-l întocmi. Noi suntem obligați să primim toate actele.

Domnul consilier Cristian Gentea: Dacă doamna arhitect spune acum că este o eroare, mă bucur căci nu era de acord. Eu m-am interesat și am explicat doar ce este cu eroarea materială.

Doamna arhitect Ruxandra Cruțescu: Da, este o eroare materială pe care trebuie să o dovedească juriștii. Din punct de vedere urbanistic arhitectural este în regulă.

Domnul consilier Iuliu-Radu Bănică: În cadrul ședinței pe comisii de data trecută am întrebat dacă s-a solicitat P+4. Dacă da, nu avem cum să le dăm P+9 prin îndreptare eroare materială. Trebuie să depună o altă documentație prin care să solicite acest lucru. Dar dacă au depus documentația pentru P+9 și a fost o eroare materială, atunci o îndreptăm, mai ales că zona permite acest regim de înălțime.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Nu are nimeni nimic cu doamna arhitect. Noi am solicitat ca actele care ni se prezintă de la urbanism să fie în regulă din punct de vedere al legalității.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările ulterioare, care este aprobat cu 21 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”, respectiv domnii consilieri Narcis-Ionuț Sofianu și Florin Gardin, devenind Hotărârea nr. 154/29.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Construire clădire cu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, str. Gheorghe Lazăr, nr.15.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea: Și în acest caz am solicitat un studiu de trafic. A fost depus pe data de 22.04.2020 și se observă că a fost realizat în aceeași perioadă când era instituită starea de urgență, ceea ce înseamnă că nu este relevant. Vreau să-i mulțumesc domnului consilier Bănică pentru faptul că și-a făcut timp și a trecut prin zona respectivă. De asemenea, a constatat că strada este foarte îngustă și s-ar crea alte probleme.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de inițiator, care este respins cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de urbanism aferent acestuia, pentru realizarea investiției „Clădire P+1E cu funcțiunea de magazin retail, realizarea de parcaje la sol, amenajare de spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, montare semnale publicitare, amenajare accese auto și pietonale”, pe amplasamentul situat în municipiul Pitești, Calea Drăgășani nr. 20.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: La ședința pe comisii nu am luat în discuție acest proiect de hotărâre. Ne exprimăm votul fiecare individual în ședința în plen, fiind ghidați de profesionalismul și competența comisiei nr. 2.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 155/29.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Raport referitor la realizarea indicatorilor de performanță privind efectuarea serviciului de transport public local de călători de către S.C. Publitrans 2000 S.A. în trimestrul I al anului 2020.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a municipiului Pitești - Trimestrul I - anul 2020.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Diverse:

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Nu am avut posibilitatea să vă aduc la cunoștință ceea ce v-a spus domnul primar la începutul ședinței în legătură cu posibilitățile tehnice a unor elevi de a urma cursurile școlare on-line care se desfășoară în această perioadă. S-a făcut un studiu de piață și s-a discutat cu operatori de telefonie mobilă. Ar fi vorba de 4,5 euro pe lună pentru fiecare dintre cei 390 de copii, ceea ce înseamnă 1755 euro. Operatorii de telefonie mobilă ar putea pune la dispoziție o cartelă cu acces nelimitat pentru fiecare copil, fiind inclusă și tableta. Costurile totale pentru copiii din Pitești ar ajunge la 9000 lei lunar. Am luat legătura și cu alți primari din județul nostru, iar aceștia cumpără dispozitivele necesare pentru copiii care nu au posibilități. Pentru că timpul ne presează, poate găsim posibilitatea să ne întrunim într-o ședință extraordinară.

Materialul care v-a fost adus la cunoștință a fost trimis și la Prefectură și la 5          5                                                  5                                                   5

Consiliul Județean Argeș.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Nu ar fi o problemă, însă trebuie să avem o altă rectificare bugetară, astfel încât să fie aprobate aceste chelutieli. Dacă mai apar materiale care nu suportă amânare, posibil să ne întrunim într-o ședință extraordinară.

Domnul consilier Cristian Gentea: Instituția ”Avocatul Poporului” a fost nevoită să părăsească locația în care își desfășura activitatea. Primăria sau consiliul local nu ar avea o locație care i-ar putea fi pusă la dispoziție? Știu că alte primării și-au manifestat disponibilitatea, dar ar fi normal ca această instituție să funcționeze în Pitești.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Am tratat cu toată seriozitatea această problemă. La acest moment nu avem nicio o locație disponibilă în zona centrală, așa cum ne-a fost solicitat. Am avut spații închiriate pentru Direcția pentru Evidența Persoanelor și pentru Direcția de Asistență Socială. De asemenea, nu am onorat cerințele unor partide parlamentare de a le pune la dispoziție spații, tot din acest motiv. Pentru pensionari am propus un spațiu situat în Craiovei.

Domnul consilier Dănuț Dinu: PNȚCD trebuie să părăsească spațiul în care se află, așa cum s-a hotărât în consiliul local.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Deținătorii inițiali nu au vrut să părăsească acel sediu și din acest motiv există un proces pe rolul instanței.

De asemenea, pregătim niște locații pentru persoanele fără adăpost. Au fost cheltuieli mari și neprevăzute. S-au montat tuneluri de dezinfecție la piețe și spitale. De la Guvern ni s-a comunicat că sumele vor fi diminuate. Organizarea manifestării ”Zilelor Municipiului Pitești” este suspendată.

Domnul consilier Ionuț-Gabriel Zidaru: Aș avea o propunere și anume, reumplerea dispenserelor de la scările de bloc să se facă de către SPEP la solicitarea președinților de asociații de proprietari. Aș vrea să va întreb dacă după expirarea stării de urgență se vor mai efectua în oraș acțiuni de dezinfecție.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Asociațiile de proprietari nu se implică. Am mărit numărul de echipe care se ocupă de alimentarea dispenserelor, mai ales că măsurile restrictive vor continua și după 15 mai. Atunci vom da în primire dispenserele asociațiilor de proprietari pentru reumplere, iar noi le vom întreține. Așa cum am stabilit în ședința anterioară, am început să achiziționăm acele tunuri de dezinfecție pe care le vom folosi și la dezinsecție. Au început să apară căpușele, țânțarii, tigrii de platan și vom face trei sau patru acțiuni de felul acesta, căci anul trecut nu au fost decât două. De săptămâna viitoare vom pregăti parcurile, în eventualitatea în care acestea se vor redeschide. Continuăm cu dezinfecția orașului la două săptămâni, așa cum am stabilit și după această perioadă vom mai proceda la astfel de acțiuni. Căutăm soluții și pentru cazarea cadrelor medicale.

De asemenea, vă informez că proiectele de investiții nu s-au oprit și sunt în desfășurare, așa cum au fost aprobate.

Domnul consilier Marin Preda: Ar trebui să fie stropite și trotuarele.

Domnul consilier Dănuț Dinu: În primul rând am rugămintea să urgentați dezinsecția pentru tigrul de platan. Sunt foarte mulți oameni care se plâng deja de aceste insecte. În al doilea rând, pe podul de peste Râul Doamnei sunt multe gropi pe ambele sensuri. În al treilea rând, trebuie să rezolvăm problema cu stadionul ”Sansiro”.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Referitor la a treia problemă, vă informez că în câteva zile constructorul va demara lucrările. În ceea ce privește a doua problemă semnalată de dumneavoastră vă anunț că s-a scos la licitație, dar nu s-a prezentat nimeni. Au fost purtate discuții cu cel ce a realizat lucrarea și a acceptat să facă lucrările de întreținere, pe care oricum, trebuia să le facă.

Cu privire la demararea dezinsecției în cel mai scurt timp, este puțin cam greu, dar vom încerca să începem această acțiune în primele zile din luna mai. Anul trecut au fost două astfel de stropiri, dar nu s-a rezolvat.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, lonuț Popescu

SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.Elena-Irina Chiriță 1ex.