Proces verbal din 28.05.2020

Proces-verbal sedinta ordinara 28.05.2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 28.05.2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată conform prevederilor art.133 alin.(1) și ale art.134 alin. (1) lit.”a”, alin.(3) lit.”a” și alin. (5) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 143/09.04.2020, privind unele măsuri de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Pitești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate. În acest sens a fost emisă Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 702/22.05.2020

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică          - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru          - Secretarul General al Municipiului

Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcției Economice, Direcției Tehnice și Arhitectul Șef al Primăriei Municipiului Pitești.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție                 - 23;

 • - consilieri prezenți on-line          - 21;

 • - consilieri absenți                 -  2 (doamna consilier Preduț Mariana-

Tatiana și domnul consilier Zidaru Laurențiu-Marian).

Președinte de ședință este domnul consilier Marin Preda.

Executivul precizează că sunt următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi:

MODIFICĂRI DIN DATA DE 26.05.2020 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI aferent ședinței consiliului local din data de 28.05.2020

I.     Se introduc pe proiectul ordinii de zi următoarele materiale:

La punctul nr.18: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției ”Construire clădire multifuncțională” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Victoriei nr.16.».

La punctul nr.19: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției ”Construire ansamblu locuințe P+M și împrejmuire teren” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș nr.24».

La punctul nr.20: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea HCL nr.450/20.12.2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Administrației Domeniului Public Pitești».

La punctul nr.21: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind adoptarea măsurilor de organizare și desfășurare a activităților de transport în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești ».

La punctul nr.22: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind darea în administrare a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești».

La punctul nr.23: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, de asistență și/sau de reprezentare».

Punctul 18 de pe proiectul ordinii de zi inițial se renumerotează și devine punctul nr.24.

La punctul nr.25: «Raport privind acțiunile întreprinse de Filarmonica Pitești în contextul epidemiei COVID-19».

La punctul nr.26: «Raport privind solicitările unor medici de familie, reprezentanți ai cabinetelor medicale individuale, de prelungire a contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale».

La punctul nr.27: «Informare privind numărul de locuri disponibile în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar din municipiul Pitești».

MODIFICĂRI DIN DATA DE 28.05.2020

LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

aferent ședinței consiliului local din data de 28.05.2020

I. Se introduce pe proiectul ordinii de zi următorul material:

La punctul nr.24: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant.”

Punctele 24 - 27 de pe proiectul ordinii de zi se renumerotează și devin punctele nr.25 - 28

II. Punctul nr.1 de pe proiectul ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020” se modifică și se completează motivat de faptul că prin Referatul nr. 23236/27.05.2020 al Direcției Tehnice s-au aprobat următoarele:

 • 1. Actualizarea Programului de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020, după cum urmează:

 • a) La capitolul 65.02 „Învățământ”, grupa B „Lucrări noi”, Primăria Municipiului Pitești, suplimentarea cu suma de 19 mii lei a prevederii obiectivului „Alimentare cu energie electrică Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino””, ca urmare a faptului că S.C. Distribuție Energie Oltenia S.A. a transmis fișa de calcul a tarifului de racordare și a avizului de racordare;

 • b) La capitolul 74.02 „Protecția mediului”:

 • - diminuarea cu suma de 500 mii lei a prevederii obiectivului „Containere îngropate” prevăzut la grupa A „Lucrări în continuare”, Primăria Municipiului Pitești, ca urmare a economiilor rezultate în urma finalizării investiției;

 • - suplimentarea cu suma de 700 mii lei a prevederii obiectivului „Containere îngropate (etapa a-II-a)” prevăzut la grupa B „Lucrări noi”, Primăria Municipiului Pitești;

 • - diminuarea cu suma de 200 mii lei la grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Dotări”, Primăria Municipiului Pitești.

 • 2. Actualizarea Listei de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020, în sensul diminuării cu suma de 200 mii lei a prevederii mijlocului fix „Utilaj de ridicat containere îngropate”, prevăzut la capitolul 74.02 „Protecția mediului”, poziția nr. 1, ca urmare a economiilor rezultate în urma finalizării achiziției.

În baza celor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare în vigoare prin modificarea Programului de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020 și a listei de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020, prin renumerotarea articolelor, prin suplimentarea corespunzătoare a excedentului anilor anteriori utilizat pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020, precum și prin modificarea bugetului Primăriei Municipiului Pitești pe acest an, modificări care vor fi prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din hotărâre. Astfel:

 • La art. 2:

 • - lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins: „în sensul suplimentării cu suma de 19 mii lei la capitolul 65.02 ,,Învățământ“, subcapitolul 04 „Învățământ secundar”, paragraful 02 „Învățământ secundar superior”, titlul 71 „Active nefinanciare””;

 • - lit. c) devine lit. d), lit. d) devine lit. e);

 • - se completează cu lit. f), care va avea următorul cuprins: „în sensul diminuării cu suma de 200 mii lei la capitolul 74.02 ,,Protecția mediului“, subcapitolul 05 „Salubritate și gestiunea deșeurilor”, paragraful 01 „Salubritate”, titlul 71 „Active nefinanciare””;

 • - se completează cu lit. g), care va avea următorul cuprins: „în sensul suplimentării cu suma de 200 mii lei la capitolul 74.02 ,,Protecția mediului“, subcapitolul 05 „Salubritate și gestiunea deșeurilor”, paragraful 02 „Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”, titlul 71 „Active nefinanciare””;

 • - lit. e) devine lit. h).

 • În cuprinsul art. 5, suma cu care se suplimentează excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare va fi de 1.373 mii lei.

 • Anexa nr. 3 se completează cu modificările propuse prin prezenta la bugetul pe anul 2020 ale Primăriei Municipiului Pitești, pe structura clasificației bugetare în vigoare.

 • III. Punctul nr.10 de pe proiectul ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate” se modifică și se completează astfel:

«Art.4. va avea următorul cuprins: ”Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria Cîrstea și Radu Cârstea, domiciliată în municipiul Pitești, str. Făgăraș nr. 16, bl.D1, sc. D, et.2, ap.13, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

Art. inițiale 4-10 se renumerotează și devin art. 5-11.

«Art.12. va avea următorul cuprins: ”Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Valerica și Alexandru Popescu, domiciliată în municipiul Pitești, str. Constantin Moisil nr. 1, bl.4, sc. B, ap.4, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

Art. inițiale 11-18 se renumerotează și devin art. 13-20

 • IV. Punctul 26 de pe proiectul ordinii de zi ”Raport privind solicitările unor medici de familie, reprezentanți ai cabinetelor medicale individuale, de prelungire a contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale” se modifică în sensul că, ultimul alineat al acestuia se înlocuiește cu următorul:

”Pentru cele 4 cabinete medicale din cartierul Tudor Vladimirescu, strada Călugăreni nr.2, comisia propune încetarea contractelor de închiriere, la data de 30.06.2020, dată la care acestea expiră”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot procesele-verbale ale ședințelor din data de 20.02.2020, 19.03.2020, 26.03.2020, 09.04.2020 și din data de 29.04.2020, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință menționează că la punctul ”Diverse” s-au înscris domnii consilieri Dinu Dănuț, Gentea Cristian, Sofianu Narcis-Ionuț precum și domnia sa.

Domnul primar Constantin Cornel-Ionică: Retrag de pe ordinea de zi punctul nr.21 ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind adoptarea măsurilor de organizare și desfășurare a activităților de transport în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești”, cu rugămintea ca, până la ședința din luna iunie, să depuneți propunerile pe care le aveți pentru a avea timpul necesar să le discutăm. Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi deoarece s-a modificat legea.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 156/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 157/28.05.2020.

Se conectează la aplicația on-line și domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian. Consilieri prezenți on-line: 22.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.265/29.08.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 158/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.30/28.01.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 159/28.05.2020.

Se conectează la aplicația on-line și doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana. Consilieri prezenți on-line: 23.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 160/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Modernizare strada Petre Ispirescu».”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 161/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile C1, C și C3 Școala Gimnazială «Matei Basarab» din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 162/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat și a descrierii sintetice a investiției pentru obiectivul de investiții «Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 163/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea H.C.L. nr. 248/29.08.2019 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot «Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”» din municipiul Pitești, str. Vasile Pârvan nr. 3, județul Argeș, modificată și completată prin H.C.L. nr. 313/26.09.2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 164/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 165/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Între timp s-a semnat contractul cu Ministerul Fondurilor Europene și așteptăm implementarea sa privind licitația și alte proceduri. După părerea mea ar trebui să înceapă în două-trei luni. Dacă va începe mai repede vom anunța în ședința premergătoare. Am propus acest termen pentru a nu veni din lună în lună cu acest proiect. Sperăm ca lucrările să înceapă cât mai repede. Vă vom ține la curent.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 166/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul public al municipiului Pitești a unor suprafețe de teren situate în municipiul Pitești, strada Dumitru Brătianu.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Va intra în reabilitare strada Dumitru Brătianu, din cartierul Trivale, zona Tancodrom și aceste acte sunt necesare la documentația care are la bază procedura de licitație și cea de începere a lucrărilor.

Estimăm că vor începe în 2 luni de zile. Sunt persoane care au donat pentru a putea fi realizat în întregime proiectul.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 167/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Pitești, în domeniul privat al municipiului Pitești, a unui imobil-teren situat în strada Dromichete.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Procedură legală obișnuită pentru realizarea de balcoane, cu proiecte comune de la parter până la ultimul nivel.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 168/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea unor terenuri în suprafață totală de 1060 mp, situate în bulevardul Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj la nivel cu calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de un mega proiect privind intenția investitorului de a realiza în infrastructură o pasarelă și de a fi transmisă împreună cu documentația. Pe procedură legală se merge acum pe realizarea concesiunii.

Domnul președinte de ședință: Vă reamintesc că a existat și o prezentare a acestui proiect, care este benefic pentru municipiul nostru, în care s-a arătat care sunt etapele de dezvoltare vis-a-vis de această zonă. Se va decongestiona toată partea de circulație din zona respectivă și va oferi o zonă de agrement pentru piteșteni.

Domnul consilier Sofianu-Narcis Ionuț: Am solicitat domnului primar să ne organizeze o deplasare la fața locului pentru a înțelege, înainte de realizarea investiției, cum se va face aceasta. Apreciem de principiu, ca pozitivă inițiativă, dar vrem să cunoaștem detalii.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Până la elaborarea caietului de sarcini, care este de durată, oricând doriți dumneavoastră, anunțați-ne înainte și vă punem la dispoziție documente și specialiști care pot să vă însoțească la fața locului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 169/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, pentru realizarea investiției «Centru comercial, sistematizare verticală incintă, construire sens giratoriu și pasaj rutier peste calea ferată, împrejmuire teren» pe amplasamentul situat în municipiul Pitești, strada Tudor Vladimirescu nr.113-115.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Aș dori să atrag atenția asupra avizului acordat de către SC Apă Canal 2000 SA. În zonă este un ovoid foarte important cu canalizarea orașului. Există anumite recomandări făcute de către SC Apă Canal 2000 SA, iar cei ce construiesc trebuie să le ia în considerare pentru că, în ideea în care, la un moment dat se va pune problema să mutăm noi ovoidul, costurile ar fi foarte mari. Acea pasarelă nu trebuie să afecteze canalizarea. Nu sunt împotriva acestui proiect dar trebuie să se respecte recomandările care însoțesc avizul.

Domnul președinte de ședință: Am văzut în materialul prezentat că este sarcina executantului care va face această construcție și își asumă această responsabilitate.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este foarte corectă observația. Când vor veni la documente pentru autorizare, le vom transmite să țină cont ”ad litteram” de aviz, pentru că existența acestui ovoid sigur va genera cheltuieli suplimentare pe care, probabil, investitorul nu le-a avut în vedere.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Consider corectă observația domnului Apostoliceanu Sorin și cred că, domnul primar poate să-i invite pe reprezentanții de la tehnic, de la SC Apă Canal 2000 SA, la momentul în care va fi depus proiectul tehnic în vederea autorizării, pentru a-l consulta și dumnealor.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 170/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției:«Construire hotel D+P+4E și reconversie funcțională - Casa Mărculescu» pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Egalității nr.11.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu s-a luat în discuție;;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Comisia nr.1 și-a însușit punctul de vedere al Comisie nr.2 în ceea ce privește aceste proiect de hotărâre. Personal voi vota acest proiect de hotărâre.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Comisia nr.4 și-a însușit punctul de vedere al Comisie nr.2.

Domnul consilier Gentea Cristian: Atâta timp cât ”Casa Mărculescu” este păstrată considerăm că este un plus pentru zona respectivă.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Comisia nr.5 și-a însușit punctul de vedere al Comisie nr.2.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 171/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției «Construire imobil locuințe colective și împrejmuire teren» pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Bradului nr.20A.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează negativ;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ;

 • - comisia nr.4 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

Domnul consilier Gentea Cristian: În cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism din care fac și eu parte, alături de arhitecți, de domnul primar, de reprezentanți ai ISU Argeș, am fost la fața locului. Cu toții am considerat, la vremea respectivă, că nu suntem de acord cu acest acces pietonal și auto care ni se prezintă în materiale. Am ajuns la concluzia că am putea fi de acord dacă accesul s-ar face din strada Bradului. Într-adevăr acolo este vorba de un spațiu verde. Am fost la fața locului ieri de dimineața, puteți merge și dumneavoastră, acolo este vorba de o parcare.

Azi de dimineață am discutat cu domnul Popescu de la ISU Argeș și dumnealui a fost foarte surprins că în documentația prezentată apare altceva. Am înțeles că cineva de la urbanism ar fi spus că nu va face niciodată un abuz față de acest spațiu verde. Nimeni nu cere să se facă un abuz. Noi nu suntem de acord în forma aceea.

Însă abuzul a fost deja făcut pentru că a fost introdus pe ordinea de zi în forma în care nu a fost aprobat în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism. Mai mult, domnul Popescu de la ISU Argeș mi-a spus, azi de dimineață, că niciodată nu va primi aviz în forma în care este prezentat azi în materiale pe care le aveți și dumneavoastră. În acest sens, avizul comisiei nr.2 este negativ.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Am înțeles foarte bine cele expuse de domnul consilier Gentea Cristian, personal sunt în asentimentul dumnealui și cred că și colegii mei sunt.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Am fost la fața locului și am stabilit anumite lucruri, însă acum apare cu totul altceva. Avizul nostru a fost negativ, iar eu voi vota împotrivă.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Și eu am fost la fața locului și am constatat același lucru. Am fost foarte supărat de situația creată. Mi-am exprimat acest punct de vedere și am lăsat acest proiect pe ordinea de zi pentru a fi prezentat și dumneavoastră. Dacă se modifică așa cum s-a prezentat de comisia nr.2 este cu totul altceva. În forma aceasta nu sunt nici eu de acord și iau act de cele consemnate de dumneavoastră.

Domnul consilier Gentea Cristian: La deplasarea în teren de marți a comisie, domnul director Chiriță Iulian a avut o propunere foarte bună: să impunem printr-o hotărâre de consiliu local, pe care domnul primar spunea că o s-o pregătească pentru luna iunie, ca cei care construiesc locuințe colective să-și facă platforme pentru gunoi cu containere îngropate. Mi se pare foarte corectă această propunere. Și dacă se consideră oportun poate, ar trebui ca și la proiectele pe care le aprobăm astăzi să impunem acest lucru.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Suntem în implementarea unui proiect cu platforme îngropate. Sperăm ca în luna iunie să fie finalizat proiectul. Și eu consider această propunere foarte bună și pentru faptul că mulți care construiesc uită să amenajeze și containerele pentru gunoi, care sunt anexe foarte importante la proiect. Pentru fiecare proiect să impunem să se monteze cel puțin două containere în funcție de numărul de locuințe. Începând de astăzi vom impune acest lucru.

Pentru cei care nu și-au primit autorizația de construcție, la ședința următoare vom veni cu un proiect de hotărâre ce va cuprinde elemente certe referitoare la această condiție pe care o impune municipalitatea.

Domnul consilier Morlova Eduard: Aș vrea să reiterez o propunere pentru care am așteptat un răspuns din partea domnului secretar. Sper ca această propunere să poată fi expusă obiectiv ca urmare a legii. Cei care dezvoltă locuințe colective să amenajeze pe acoperiș suprafața de spațiu verde pe care dumnealor o dislocă.

Mă enervează foarte tare că nimeni nu respectă și nu lasă spațiul verde așa cum este prevăzut în proiect și regulamentele acestui municipiu. Poate îi putem obliga și pentru acest spațiu verde.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Sunt total de acord cu domnul consilier Morlova Eduard. Nimeni nu respectă suprafețele destinate spațiului verde. Exista blocuri unde se găsește doar beton.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Astăzi au fost formulate propuneri extraordinare care pot fi implementate. Vom veni cu un proiect de hotărâre în care vom reglementa propunerea privind containerele de gunoi și cea privind spațiile verzi, chiar luna viitoare.

Domnul președinte de ședință menționează că toți membrii consiliului local sunt împotriva acestui proiect de hotărâre cu mențiunea de a se reface conform cerințelor Arhitectului Șef al Primăriei Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției «Construire clădire multifuncțională» pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Victoriei nr.16”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ;

 • - comisia nr.4 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

Domnul consilier Gentea Cristian: Avizul nostru a fost favorabil. Între timp domnul Bănică Constantin-Cătălin m-a anunțat că va vota împotrivă, doamna Stanciu Alexandrina nu va vota, însă avizul rămâne tot favorabil.

Vreau să explic punctul meu de vedere pentru că sunt unul dintre cei care sau opus de fiecare dată la acest proiect. Am mers la fața locului de foarte multe ori. Între timp la nivel de înălțime s-a mai reglat cu un etaj. Problema spațiului verde, a acelui copac dinspre bibliotecă a fost corectată, constructorul s-a mai retras 5 m. Am avut de fiecare dată în sală un anumit domn care locuiește în zonă și care susținea că îi este afectată rezistența la casă, dar dintr-o dată nu îi mai este afectată.

M-am opus mereu pentru că mă gândesc la accesul din I.C Brătianu. Această construcție ar urma să aibă 27 de apartamente și 42 de locuri de parcare. S-ar putea ca acolo fiecare familie să aibă câte două mașini, deci ajungem undeva la 50 de mașini. Am fost și am numărat locurile din parcarea care există acum și sunt 45, fără cele care sunt la Garden Pub. Și m-am gândit că, existând același număr de mașini și acum, cu o mizerie de nedescris, parcă ar fi mai frumos să avem o construcție care să arate bine.

Cei care parcam acolo, pentru că și eu mai făceam acest lucru, nu o să mai avem voie și poate ne obișnuim să mergem la parcarea supraterană. Acestea sunt motivele pentru care mi-am revizuit părerea.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Sunt de acord cu domnul consilier Gentea Cristian, numărul de mașini va fi același. Însă m-am uitat foarte atent la planșe și accesul în subsolul blocului și în parcare se face dinspre clădirea Corona. Deci cele 50 de mașini o să ocolească pe lângă celelalte două restaurante, să ajungă în spate la Corona și abia apoi să facă stânga pentru a intra în subsolul blocului și parcare. Va fi o aglomerație foarte mare.

Domnul consilier Gentea Cristian: Înseamnă că nu am citit bine. Mai țineți minte când am întrebat unde este Pasajul Școlilor, accesul se face de acolo.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Dacă ar putea colegii să pună o planșă să vedeți că accesul se face dinspre clădirea Corona. Ocolesc cele două restaurante și intră pe undeva prin spate.

Domnul consilier Gentea Cristian: Dacă poate cineva să ne lămurească, eu nu am văzut acest lucru, îmi cer scuze.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Observația domnului viceprimar Sorin Apostoliceanu este corectă, mai mult decât atât, în zona de care vorbim există un spațiu verde din domeniul public. Indiferent de unde se face accesul în parcarea propusă, aglomerarea urbană în acea zonă nu este oportună.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Acest proiect de hotărâre a fost discutat de foarte mult timp, au fost asumat toate observațiile impuse în toate etapele. Este vorba de 40 de mașini. Este printre singurele construcții care asigură două locuri de parcare/locuință. Ceea ce este acolo, în spate este inadmisibil. Cei 5 metri care s-au retras au fost impuși pentru crearea acestui acces care nu afectează nimic. Căile de acces sunt publice și sun accesibile. Un proiect modern și-ar putea găsi locul în orice parte a orașului, dacă respectă legea.

Domnul consilier Gentea Cristian: Doamna Arhitect Șef de ce nu se mai face accesul prin Pasajul Școlilor?

Doamna Arhitect Șef Ruxandra Cruțescu: Viitoarea clădire este situată într-o incintă delimitată de accese carosabile poziționate pe laturile posterioare ale parcelelor clădirilor clasificate: Ateneul Popular, Casa Mărtoiu și Casa Panțurescu. Am vorbit și la comisii, v-am arătat și planșa. A respectat toate prevederile și avizele impuse.

Domnul consilier Gentea Cristian: De ce nu se poate face accesul dinspre Pasajul Școlilor?

Doamna Arhitect Șef Ruxandra Cruțescu: Din moment ce până acum nu a existat nici o obiecție din partea reprezentanților celor două restaurante înseamnă că nu-i deranjează.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Am aici planșa care arată exact că accesul se face dinspre clădirea Corona. Ce distanță este între terenul de aici și accesul la parcare? Pare o distanță foarte mică. Colegii de la informatică pot pune planșa să fie văzută de toată lumea.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu avem materialul pregătit pentru că nu a fost solicitat în comisii. Tot ceea ce s-a solicitat la ședința pe comisii a fost prezentat. Distanța care se lasă pentru stradă în cartiere cu foarte multe locuințe este de 4 m.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Am materialele, sunt convins de tot ceea ce spun. Accesul se face dinspre Corona, spațiul este extrem de mic. Între parcare și gardul de la Corona sunt undeva la cel mult 3 metri. De aceea noi am dat aviz negativ.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am înțeles cu toții ceea ce spuneți. Doamna arhitect spune că acolo nu este o stradă ci este un acces de rezidență.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: În fața teraselor este domeniul public. O fi accesul doar pentru cei care merg la blocuri, dar este domeniul public și cei de la poliție nu dau aviz decât dacă facem trotuar. În fața celorlalte două terase mai trebuie și acolo un trotuar, oamenii trebuie să circule.

Domnul președinte de ședință: Domnule viceprimar, chiar dacă zona este îngustă, există posibilitatea punerii unui semafor de intrare-ieșire pe zona respectivă. Se practică acest lucru, este o chestiune de civilizație.

Domnul consilier Gentea Cristian: Consider că ar trebui să lămurim această problemă. Trei membrii ai comisiei nr.2 nu au avut nici un fel de problemă cu acest proiect atâta timp cât accesul se face dinspre Pasajul Școlilor. Am participat la toate ședințele însă nu-mi amintesc să fi fost vreo discuție cu acest acces, să se ia pe cealaltă parte.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și nu este nici o problemă să modificăm accesul. Sunt doar 27 de locuințe acolo.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Ați spus că sunt 27 de locuințe acolo și că sunt câte două locuri de parcare pentru fiecare locuință. Este puțin greșit deoarece celelalte locuri de parcare sunt necesare pentru spațiile comerciale care există la parterul blocului.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Domnule viceprimar, punctul dumneavoastră de vedere va fi respectat. Am avut atât eu cât și ceilalți consilieri o propunere și vom lua cea mai bună decizie cu privire la acest acces.

Domnul consilier Gentea Cristian: Propunerea domnului primar este corectă, însă consider că ar trebui retras proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi deoarece în momentul de față la documentație există o planșă cu un alt acces.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Sunt de acord să amânăm aprobarea acestui proiect de hotărâre. Dacă problema accesului va fi rezolvată așa cum s-a cerut, atunci toți consilierii PMP vor fi de acord.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică menționează că retrage acest punct de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției «Construire ansamblu locuințe P+M și împrejmuire teren» pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș nr.24.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ;

 • - comisia nr.4 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

Domnul consilier Gentea Cristian: În principiu comisia nr.2 a dat aviz favorabil însă mai avem câteva discuții. Este vorba de o suprafață de 1360 m2. Am vorbit cu domnul Popescu de la ISU Argeș și într-adevăr au fost propuse patru duplexuri nu trei, este un drum de servitute de 6 m. Dumnealui a spus că nu are cum să intre mașina de la pompieri acolo și să întoarcă. Atunci soluția care s-a găsit a fost aceea de a se renunța la un duplex, să fie doar trei și în spate mașina să poată fi întoarsă.

Sunt 140 mp spații verzi și vor fi trei duplexuri pe 1200 mp. Lățimea pe care se vor construi este de 8,31 m.

Dacă până la urmă am fi de acord cu acest PUD, constructorul respectiv a făcut numai nenorociri prin orașul nostru. Pe strada Nicolae Labiș lucrează la un duplex plus o locuință individuală. I-am dat și doamnei arhitect aseară pe WhatsApp.

Are autorizația semnată de toată lumea pentru P+M el construiește P+1+M pentru că așa a avut el în cap.

Ieri la comisie am întrebat ce se întâmplă? Îl vom amenda și îl băgăm în legalitate. Eu zic să dărâmăm două - trei case și vom vedea că nu se va mai construi în Pitești altfel decât scrie în autorizație. Sunt foarte supărat din acest punct de vedere. Trebuie să găsim o soluție pentru acești oameni care nu respectă autorizațiile de construcție.

Doamna Arhitect Șef Ruxandra Cruțescu: Vom luă măsurile necesare.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Sunt 1360 mp acolo din care 805 m sunt pentru circulație, adică drumul și locul unde să întoarcă mașina de pompieri. Rămân astfel 570 mp pe care se construiesc trei duplexuri. Nu cred că sunt respectate normele legale. Cine o să cumpere o să aibă o casă de 180 mp cu tot cu spațiu verde. Vorbim de un drum pe care trebuie să circule toate mașinile și să întoarcă mașina de pompieri.

Domnul consilier Gentea Cristian: Aveți dreptate, am uitat de drumul de 6 metri de pe toată lungimea. Personal voi vota împotrivă.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Vor fi 3 duplexuri pe 570 de metri, casa va avea 135 mp. Dacă am fi putut vedea planșa am fi observat cât de aerisite sunt casele în zona. Trebuie să avem și noi grijă să vedem cum se construiește. Tot același dezvoltator, pe Aleea Seneslau a construit casele și apoi a depus la noi documentația pentru PUD. Când va vinde aceste case, el va trebui să facă dezmembrarea. El va dezmembra cei 180 mp de care am menționat anterior. Din acesția 135 mp sunt construiți, deci undeva la 80%. Cotele trebuie respectate de toată lumea. Din aceste motive sunt total împotrivă.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Îi mulțumim domnului Gentea Cristian pentru precizările făcute, noi am discutat și înainte de ședință și în consecință votul membrilor PMP va fi împotrivă.

Domnul consilier Bănică Constantin-Cătălin: Într-adevăr am dat aviz favorabil în ședința pe comisii. După aceea am revizuit materialul, am fost la fața locului și dacă ne uităm și pe planșe, această construcție nu face decât să sluțească zona. Deci votul meu va fi împotrivă.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea HCL nr.450/20.12.2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Administrației Domeniului Public Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 172/28.05.2020.

Punctul nr.21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind adoptarea măsurilor de organizare și desfășurare a activităților de transport în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești” a fost retras de executiv de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind darea în administrare a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Pot să vă anunț că suntem pregătiți să facem activitatea de dezinsecție în regie proprie, cu oameni din societățile noastre. Costurile sunt mult mai mici, iar eficiență mult mai mare. Pentru că se solicită foarte mult din partea cetățenilor, ne propune să facem mai multe treceri pe domeniul public pentru combaterea insectelor. Dacă nu plouă, chiar spre sfârșitul săptămânii vom da un comunicat, suntem pregătiți să începem activitatea.

Chiar ieri am achiziționat ultimul tun pentru substanțe, care este o tehnologie de ultimă oră. Avem pregătite utilaje ultra-moderne, performante și credem că reușitele vor fi mult mai mari față de anii anteriori.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 173/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, de asistență și/sau de reprezentare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 174/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 175/28.05.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: ”Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Administrației Domeniului Public Pitești pe trimestrul I al anului 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: ”Raport privind acțiunile întreprinse de Filarmonica Pitești în contextul epidemiei COVID-19”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - abținere;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Gentea Cristian: Nu sunt de acord cu acest raport în forma actuală. Înțeleg că, pe perioada stării de urgență, o mare parte din salariați au fost în șomaj tehnic. Cei din alte orașe nu au intrat în șomaj tehnic. Am discutat și cu domnul consilier Bănică Constantin-Cătălin, al cărui frate lucrează în acest domeniu la București și spunea că a fost acasă, cu studiu individual și a primit salariul integral.

Ce nu îmi convine la acest raport este ce s-a întâmplat după ce s-a ieșit din starea de urgență și s-a intrat în cea de alertă. Am văzut decizia domnului director și am observat că nu are avizul compartimentului juridic și nici nu cred că o să-l aibă. Nu va face altceva decât să-i ducă pe toți în instanță și or să câștige și eu propun ca

domnul Jean Dumitrașcu să plătească daunele, pentru că dumnealui a stat la servici, fiind plătit 100%.

Mai mult decât atât Ministrul Culturii a declarat că, începând cu data de 1 Iunie, se va permite desfășurarea activităților culturale în aer liber, iar în incintă după ce va scădea numărul de noi cazuri de infectare sub 50. Practic de la această dată pot organiza spectacole în aer liber. Nu știu ce a făcut domnul Jean Dumitrașcu și cei care au mers la serviciu și au încasat salariul integral, chiar sunt curios. La Centrul Cultural a fost aceeași situație? Dacă nu, chiar aș dori să știu ce activitate a avut Centrul Cultural în această perioadă?

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Din punctul meu de vedere, decizia dată de domnul director nu este foarte legală și poate fi atacată și câștigată în instanță. Sper să nu fi fost dată chiar în acest sens, să poată fi atacată. Am observat că nu este semnată de jurist. Am fi în situația de a le da toți banii și cheltuieli de judecată, penalizări. Sunt total de acord cu domnul președinte Gentea Cristian ca, domnul Jean Dumitrașcu să le plătească dacă dânsul face lucrurile astfel. Primăria este foarte aproape. Avem specialiști la financiar, la resurse umane, juridic, puteau să vină să se consulte cu dumnealor. La Centrul Cultural lucrurile au stat altfel și nu este corect. Deci nici eu nu sunt de acord cu această formă.

Domnul consilier Bănică Constantin-Cătălin: Așa cum a spus și domnul președinte Gentea Cristian, fratele meu lucrează în acest domeniu și într-adevăr și-a primit salariul integral, inclusiv angajații de la Filarmonica ”George Enescu” de la Ateneu, chiar dacă aparțin de Ministerul Culturii, și-au primit toți banii în această perioadă și au stat acasă în studiu individual.

Știu că înființarea acestei Filarmonici s-a făcut cu sacrificii mari și vă spun, că nu mi-aș dori să pierdem instrumentiștii de acolo. Poate vom încerca o mediere între cei de acolo și primărie - care trebuie să plătească - să se ajungă cumva la o înțelegere astfel încât să fie bine pentru ambele părți.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Analiza trebuie făcută cu foarte mare responsabilitate pentru că aceste costuri sunt pe măsură, iar faptul că nu s-au putut întâlni nu a fost nici din vina lor dar nici din vina noastră. Pentru a se putea întâlni trebuie să respecte anumite reguli, suflătorii să poarte mască la gură, lucru care nu le-a permis să-și manifeste actul artistic.

Directorul a trebuit să țină seama de aceste lucruri. Consiliul local se poate pronunța dacă ne mai trebuie sau nu Filarmonică, însă din punct de vedere al activității, directorul ar putea să prezinte un program, pentru a vedea unde să-și desfășoare activitățile după data de 1 Iunie.

În spații interioare este exclus la momentul acesta, probabil și pe viitor, iar în spații deschise trebuie să vedem unde. Să vedem ce program propune pentru cei care sunt iubitori ai acestor activități culturale.

La nivel de țară am avut o video-conferință cu primarii și toți au invocat faptul că această activitate trebuia să fie susținută din conturile Ministerului Culturii. Însă noi nu vom benefici de nici un leu, banii vor fi din bugetul local. În perioada următoare sursele de venit vor fi foarte reduse și ne va fi foarte greu să susținem activitățile.

Domnul consilier Gentea Cristian: Știm foarte bine cu ce vă confruntați, știm că s-au făcut cheltuieli uriașe la care nu vă așteptați. Programul despre care vorbeați 19

dumneavoastră trebuia să-l realizeze în acea perioadă de 2 luni de zile, că tot a stat degeaba la serviciu. Un adevărat manager așa ar fi făcut.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Așa văd eu lucrurile, dacă vrem să avem Filarmonică. Trebuie să fie un program adecvat la condițiile care sunt.

Olariu Gheorghe-Ionuț: Aș vrea să știu dacă a existat vreo corespondență între Filarmonică și Primărie sau între domnul primar și domnul director Jean Dumitrașcu prin care să i se solicite acest șomaj tehnic? Sunt curios dacă și la Centrul Cultural s-a procedat la fel?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Prin fișa postului și prin activitățile pe care și le asumă datorită acestei fișe au obligația să-și desfășoare activitățile în conformitate cu prevederile și regulamentele legale actuale. Nici eu și nici dumneavoastră nu le spunem ce trebuie să facă. Fiind ordonator terțiar de credite, dumnealui are obligația să ia măsurile pe care le consideră corecte. Nu eu personal solicit, ci aparatul de specialitate al primarului.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Acești oameni au suportat două luni de zile măsura șomajului tehnic, însă au și ei probleme, familii. S-a terminat și starea de urgență, cred că pot fi organizate spectacole în aer liber. Domnul director poate să prezinte un program cu aceste spectacole. Pot fi organizate și on-line. I-am recomandat domnului director să organizeze câte un ”flash mob” prin cartiere, însă domnia sa a fost destul de reticent. Poate ar fi bine să facă o altă cerere de reluare a activității. Noi vom vota împotriva acestui raport.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Dacă nu este forma pe care o dorim, îl retrag de pe ordinea de zi. Îmi doresc ca săptămâna viitoare să vin, sub forma de informare, cu programul activităților pe care Filarmonica le poate desfășura.

Domnul consilier Costescu Cătălin: Nici eu nu sunt de acord cu suspendarea contractelor de muncă, dar nu și pentru cele de colaborare. Nu putem menține Filarmonica doar cu angajații ei?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este un punct de vedere pe care-l agreez și eu. În repetate rânduri atât eu, cât și colegii mei, i-am atras atenția domnului director să nu mai apeleze la colaboratori. Avem o mulțime de profesioniști la Filarmonică și astfel și costurile ar fi mai reduse. Raportul îl retrag.

Domnul consilier Janță Constantin-Daniel: Sunt de acord cu cele spuse de colegii mei. Știu că s-au făcut eforturi foarte mari în această perioadă pentru că nu se încasează bani la buget. De ce domnul director Jean Dumitrașcu nu a dat dovadă de puțină înțelegere? De ce nu a a venit la serviciu și nu a propus să fie plătit cu 75%?

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Banii sunt foarte puțini și nu este în regulă ca acea dispoziție să fie dată în acest sens iar noi să ajungem să plătim mult mai mult. Din câte știu angajații au dat în judecată Filarmonica și pentru primele decizii.

Domnul președinte de ședință: Se va retrage acest raport și se va reface conform discuțiilor purtate aici. Este foarte bine că această Filarmonică să aibă activitate și să nu mai dăm bani pentru diverși artiști care vin și prezintă un program de o oră și cer sume colosale.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Din punctul meu de vedere, directorul de la Filarmonică, în raport cu angajații săi a luat o decizie, în acea stare de urgență, fără să întrebe consiliul local. Noi nu am aprobat o asemenea măsură în consiliul local, nu am fost consultați dacă trebuie sau nu să intre angajații în șomaj tehnic.

Acum nu mai suntem în stare de urgență ci în stare de alertă și avem în fața noastră acest raport. Eu consider că cel care face trebuie să și răspundă, să justifice față de opinia publică. Avem nevoie de toate formele de manifestare culturală, dar totul trebuie făcut cu un management corect, cu respect față de oameni. Consider că problema este mai mult a domnului director Jean Dumitrașcu și a Filarmonicii decât a consiliului local. Să nu încerce să ne arunce nouă această responsabilitate. Din punctul meu de vedere ar trebui să respingem acest raport, pentru că nu trebuie să validăm noi o situație pe care a creat-o domnul director.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: Am vorbit cu domnul director, cu juristul chiar și cu liderul de sindicat. Nu au fost în inactivitate. În prima parte au fost într-adevăr plătiți cu 75%, conform prevederilor Codului Muncii. După intrarea în starea de alertă, la nivelul Ministerului Culturii s-au căutat modalități de desfășurare a acestor activități ale artiștilor. Nu au fost găsite deocamdată. Au spus că, activitatea Filarmonicilor poate începe în condițiile în care se aprobă regulamentul. Acest regulament nu este finalizat și aprobat până la această dată. S-a făcut un program minimal de activități, astfel încât o parte din angajații Filarmonicii să poată să prezinte spectacole. Nu a fost reglementată problema numărului de spectatori.

Așteptăm noi reglementări din partea Ministrului Sănătății și Ministrului Culturii.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ministerul Culturii nu a decis încă ce măsuri vor fi luate cu privire la aceste activități. Va trebui să vedem, în contextul situației actuale cum se vor putea desfășura activitățile acestor instituții.

Domnul consilier Costescu Cătălin: Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian semnează un raport în care se spune că se menține suspendarea contractelor, dar tot domnia sa spune acum că s-a întocmit un program minimal de activități. Care este adevărul?

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: Am prezentat situația de la momentul intrării în starea de urgență. Când vom aveam acel regulament vom putea prezenta un program.

Domnul consilier Costescu Cătălin: De ce nu au fost ținuți în telemuncă? Câți angajați ai filarmonicilor din țară au fost trimiși în șomaj tehnic? Ce au făcut cei care au primit salariul integral? Poate ni se prezintă un raport de activitate pentru salariații de la Filarmonică care au fost plătiți cu 100% în această perioadă.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: Decizia pe care au luat-o ei privind suspendarea este conform Codului Muncii. Atâta timp cât domnul Jean Dumitrașcu este managerul Filarmonicii, își asumă întreaga activitatea desfășurată de Filarmonică.

Domnul consilier Janță Constantin Daniel: Mai devreme s-a spus că au fost în șomaj tehnic, cu 75%, după care s-a zis că s-au prezentat la muncă în grupuri de câte 3-4 persoane. Au fost în șomaj tehnic sau la muncă?

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: Pe perioada stării de urgență au fost în șomaj tehnic, plătiți cu 75%, în perioada stării de alertă au avut posibilitatea să se întâlnească în grupuri de câte 3-4 persoane. Instrumentiștii care sunt din Pitești sau întâlnit și au repetat în astfel de grupuri, iar ceilalți care sunt din alte localități au repetat individual acasă.

Domnul consilier Gentea Cristian: Pentru această perioadă în care s-au întâlnit, cei 3-4, tot cu 75% sunt plătiți?

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: Nu știu cum a hotărât domnul director.

Domnul consilier Gentea Cristian: Cu siguranță tot cu 75 %, pentru că în acest raport scrie că din data de 26 mai vor fi tot în șomaj tehnic pentru 30 de zile. Nu era bine ca din data de 26 mai să-i aducem în studiu individual? Știam că vor urma aceste ședințe care vor da naștere unor măsuri de relaxare. Puteam să așteptăm și noi câteva zile.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică menționează că retrage acest punct de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: ”Raport privind solicitările unor medici de familie, reprezentanți ai cabinetelor medicale individuale, de prelungire a contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: Am înțeles că probleme ar fi la cele patru cabinete medicale din zona Tudor Vladimirescu.

Domnul consilier Gentea Cristian: Din acest raport am înțeles că, pentru zona Mihai Eminescu totul este în regulă iar pentru Tudor Vladimirescu a rămas să ne mai gândim. Nu sunt de acord cu acest lucru. Voi vota acest raport doar dacă le prelungim la toți. Nu cred că este o perioadă indicată pentru a face astfel de schimbări. Este vorba de mii de pacienți. Știu că nu avem locuri pentru creșe și grădinițe, dar nu cred că este momentul să facem acest lucru. Repet, voi vota acest raport dacă se prelungește pentru toți.

Domnul președinte de ședință: Sunt de acord cu dumneavoastră pentru că este vorba de medici care au mii de pacienți.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Nici eu nu sunt de acord cu acest lucru. M-am uitat pe materialul prezentat și fiecare cabinet are o suprafață de 21,06 mp. Conform noilor reglementări pentru fiecare copil sunt necesari 4 mp, deci în fiecare din aceste cabinete ar putea intra 3 copii și un educator. Pe lângă aceste lucruri, sunt mii de pacienți care ar trebui mutați de acolo și nu cred că este momentul oportun. Într-adevăr avem nevoie de locuri și pentru copiii de la creșe și grădinițe, dar sunt convins că vom găsi soluții. Și eu sunt de acord cu acest raport doar dacă le prelungim și celor din Tudor Vladimirescu.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: M-am consultat și cu ceilalți colegi ai grupului PNL și, considerăm că, nu trebuie rezolvată o problemă creând o alta. Nu este vorba de medici ci despre pacienții acestora, dacă ne raportăm la situația actuală. Nu este oportun să mutăm locația acestor cabinete ale medicilor de familie, știind faptul că pentru a merge la medicul specialist ai nevoie de trimitere de la medicul de 22

familie. Votăm cu aceeași observație de a se face prelungirea pentru toate cabinetele medicale.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Era vital să venim cu acest raport și să aducem la cunoștința dumneavoastră această situație. Vom avea situații ingrate dacă legea privind locurile în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat va fi promulgată. De aceea pe ordinea de zi, la următorul punct se află o informare în acest sens.

Niciodată nu s-a pus problema să dăm afară medicii de familie. Le-am propus să-i ducem pe toți într-un spațiu mult mai generos, un apartament cu 4 camere din Tudor Vladimirescu, cu o suprafață de 87 mp și condiții mult mai bune. O parte din ei au fost de acord.

Dumnealor au venit cu propunerea de a le concesiona o suprafață de teren pe care au și indicat-o, pentru a realiza un punct privind deservirea populației, din containere amenajate special. Propunerea era dacă putem să-i mutăm în acel apartament.

Trebuia să vă informăm că vom avea probleme mari, deoarece acolo unde acum sunt 37 de copii într-o grupă de grădiniță nu va fi permis un număr mai mare de 15-17 copii. Sute de copii nu vor avea unde să fie duși. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Nu știm ce soluții am putea găsi.

Le prelungim medicilor, nu se pune această problemă. Ideea era dacă acceptă să meargă în acel apartament. Dacă nu merg în apartament, cei care sunt deja acolo nu vor pleca în altă parte. Am fi putut rezolva problema în interesul ambelor părți.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Îl rog pe domnul primar să fie atent. Nu este vorba doar de medici. Este vorba de pacienții dumnealor. Este necesară o perioadă de timp pentru autorizarea noii locații, chiar dacă am fi cu toții de acord să se mute. În momentul acesta nu consider că este oportun.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Locația este deja auotizată. Jumătate din apartament este ocupat de medici de familie. Nu am spus că trebuie neapărat ci am zis că ar fi posibil. Spațiul este mult mai generos și mult mai pretabil pentru cabinete medicale.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: Imobilul în care își desfășoară acum activitatea nu corespunde din punct de vedere funcțional. Am vorbit la Direcția de Sănătate Publică Argeș și conform Ordinului nr.1338 trebuie să îndeplinească niște condiții minime pe care nu le îndeplinește.

În apartamentul pe care-l propunem pentru desfășurarea activității o parte din aceste condiții minimale sunt îndeplinite. Ei au un spațiu de 21 mp, care reprezintă suprafața totală, cabinetele având 10,5 mp. În apartamentul propus le oferim camere de 17-19 mp.

În actuala locație au un singur grup sanitar pa care-l folosesc doar cadrele medicale. În condițiile actuale nu există sală de tratament. Legea prevede obligativitatea acestei săli de tratament precum și a unui spațiu de vaccinare. În acel apartament există două debarale în care ar putea fi amenajate acele spații.

Accesul în incintă nu se face conform prevederilor legale și nu există o cameră astfel încât să se păstreze în condiții de sterilizare a instrumetelor medicale. Ceea ce noi le propunem este un spațiu generos care oferă condiții mult mai bune, iar în acest mod rezolvăm două probleme.

Acest spațiu a fost inițial destinat învățământului, timp de 20 de ani. În anul 1996 a scăzut numărul copiilor și s-a produs această transformare. Trebuie să ne asumăm această schimbare.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Acest raport privind cabinetele medicale s-a corelat cu următorul punct de pe ordinea de zi, o informare privind numărul de locuri disponibile în școli și grădinițe.

Dacă nu sunt bune acele spații pentru cabinetele medicale, din motivele pe care domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian le-a identificat, mă întreb eu acum ca inspector școlar, ca părinte, de ce ar fi bune pentru grădinițe?

Așa cum vă spunea și domnul primar, într-adevăr în dezbatere există o modificare la legea educației cu diminuarea efectivelor de copii la clase. Din păcate așa se întâmplă la noi, se iau decizii fără a se gândi la urmări.

În acest moment la majoritatea unităților de învățământ din oraș, mai ales la cele bine cotate, avem peste 35 de copii în clasă și cu toți acești copii nu-mi asiguri finanțarea salariilor în școală. Cum gândesc cei de la conducere, că în situația în care diminuăm efectivele la 20-25 elevi, pe finanțare per elev, vom plăti cadrele didactice?

Gândiți-vă că trebuie modificat numărul de elevi în clasă. Într-o școală unde ai 2 clase vei avea 4, etc. Unde ne mai lățim cu școlile, unde mai ducem săli de clasă?

Din punctul meu de vedere, această lege, desi extrem de necesară, va fi foarte păguboasă în acest moment, dacă apare. Ne va pune într-o mare dificultate pe toți din toată țara. Din aceste motive eu sper să nu treacă această lege, pentru că nu putem construii grădinițe peste noapte. Iar să ajungem la varianta de a duce copii prin containere, așezate prin cartiere, pe o anumită perioadă de timp, nu știu dacă este foarte bine.

De aceea, eu consider că ar trebui să fim puțin mai înțelepți, să așteptăm să vedem ce se întâmplă cu acest proiect de lege. Mai ales că vom avea nevoie de cadre didactice, ce facem inventăm peste noapte unele? Noi în Argeș avem, întotdeauna am avut dar sunt alte zone ale țării unde merg studenții să predea.

Revenind la acest punct vă invit să ne gândim ce facem cu medicii, cu pacienții lor și care este soluția noastră privind această prelungire.

Domnul consilier Gentea Cristian: Dacă totuși acel apartament oferă condiții atât de generoase față de actuala locație, de ce medicii nu vor să meargă acolo? Domnul președinte Preda Marin spunea ceva de o adresă, pe care eu am spus că o avem toți. Însă noi avem adresele medicilor în care sunt trecute motivele pentru care ne roagă să nu-i mutăm. Indiferent că noua locație este la două blocuri distanță, propunerea mea este să prelungim pentru toți. Nu cred că este momentul oportun să facem această schimbare.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: În ceea ce privește grupul sanitar, acolo este o structură omogenă, există un circuit. Nu există un singur grup sanitar, ci 10 asemenea grupuri la nivelul întregii unități, există un circuit în ceea ce privește alimentele pentru că acolo există o bucătărie. Creșa nu poate fi mutată în apartament. Grupul sanitar nu este singura problemă.

Direcția de Sănătate Publică ne-a trimis o adresă în care ne spune: "Structura funcțională cuprinde patru cabinete de consultații, sală de tratamente care nu are suprafața minimă de 9 mp conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.1338/2007, un singur grup sanitar, o singură cabină WC. În spațiile cu destinație cabintete medicale nu se realizează circuite separate pentru adulți și copii dar în măsura posibilităților se face programarea acestora la ore diferite."

Sunt anumite lucruri care sunt cunoscute și consemnate și de Direcția de Sănătate Publică Argeș. La momentul acesta avem posibilitatea să îmbunătățim anumite aspecte. Spațiul este mult mai generos, există posibilitatea amenajării unei săli de tratament, a unui vestiar. Condițiile ar fi mult mai optime pentru desfășurarea activității medicale.

Domnul președinte de ședință: Spațiul care este acum al medicilor, unde ar urma să mutăm grădinița, este adecvat, face față numărului de copii?

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Acolo a fost spațiu de învățământ, a fost o grupă de creșă cu 20 de copii. Anul trecut a existat un număr de 80 de copii care nu au avut loc în creșă. Am putea înființa o grupă cu 20 de copii. În acest fel nu ar avea de suferit nici medicii pentru că ar avea spațiu mai mare decât au acum.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: La toate aceste probleme trebuie să găsim soluții pentru toată lumea. S-a spus că apartamentul are 92 mp. Dacă apartamentul are condiții așa bune cred că medicii ar fi fost cu toții de acord, nu ar fi trebuit să-i obligăm noi.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Voiam să-l întreb pe domnul primar dacă adresa de la Direcția de Sănătate Publică Argeș are caracter imperativ în ceea ce ne privește pe noi, consiliul local?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nimeni nu dorește să dea medici afară. Condițiile de la apartament sunt mult mai bune decât cele de la creșă. Am luat în discuție posibilitatea de a muta și ceilalți doi medici la apartament deoarece creșele au solicitat spațiile respective fie ca spații anexe, fie de lucru. În perioada următoare va fi greu să găsim spații pentru creșe, grădinițe, școli, dacă legea despre care vorbea și domnul consilier Tudosoiu Dumitru va fi promulgată.

Fie îi lăsăm așa cum sunt și am închis, fie îi grupăm pe toți la apartament. Trebuie să luăm o decizie pentru că, în luna iunie, expiră contractele.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Noi avem în dezbatere un raport. Discuția pentru acesta a fost inițiată de domnul președinte Gentea Cristian cu o propunere și anume, de a se prelungi contractele pentru toți medicii. La orice raport care se află în dezbatere pot fi făcute amendamente sau mergem pe varianta de a-l aproba/resinge, în forma în care ne-a fost prezentat?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Putem să-l respingem dar va trebui să facem o ședință extraordinară deoarece nu mai avem timpul necesar pentru a putea prelungi contractele de închiriere. În procesul-verbal vor fi consemnate discuțiile precum și hotărârea ce va fi luată în legătură cu aceste cabinet medicale: fie rămân așa în locațiile în care sunt acum, fie toate cabinetele se vor muta la apartament.

Domnul consilier Gentea Cristian: Sunt două puncte în raport. La primul ne referim la cabintele din zona Mihai Eminescu unde nu sunt probleme, iar la cel de al doilea punct am analizat și am făcut propunerea. Cred că putem vota acum pentru a nu mai fi nevoie de o ședință extraordinară.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: În discuțiile purtate cu medicii, toți au fost de acord să meargă în apartament. Ar mai fi și varianta ca doi dintre ei să concesioneze un teren pentru a amenaja două containere, însă nu am găsit în zonă un spațiu pe domeniul public pentru amplasarea conatinerelor.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Pentru a nu mai face o ședință extraordinară propun să votăm în următoarea formă: cei care sunt la creșe rămân acolo, cei care sunt la apartament rămân acolo. Unde au solicitat teren pe domeniul public, nu ne aparține nouă. Vom veni cu un proiect de hotărâre în ceea ce privește perioada de prelungire, iar acum votăm doar dacă rămân pe loc sau se mută în apartament.

Domnul președinte de ședință: Referitor la acest punct noi vom vota prelungirea tuturor contractelor de închiriere, cu menținerea locațiilor pentru cabintele medicale.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Votăm prelugirea contractelor de închiriere în condițiile actuale.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Sunt de acord cu prelungirea contractelor, dar pe 5 ani, așa cum scrie în raport, nu pe 2 ani.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am spus mai devreme că acum se votează prelungirea contractelor și vedem pe ce perioadă pentru că mai sunt și alte aspecte de care trebuie să ținem cont.

Domnul președinte de ședință supune la vot prelungirea tuturor contractelor de închiriere, cu menținerea locațiilor pentru cabintele medicale, care a fost aprobată cu 22 voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă” (domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: ”Informare privind numărul de locuri disponibile în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Consiliul Local al Municipiului Pitești a luat act de conținutul informării.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Vreau să vă aduc la cunoștință un aspect. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a solicitat, în conformitate cu prevederile ordonanțelor, să punem la dispoziția dumnealor căminul de la Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu” ca spațiu de carantinare, pentru județul Argeș, pentru persoane asimtomatice. Suntem obligați să facem acest lucru, însă cu detalii vom veni în ședința următoare, pentru că nu au fost făcute precizări tehnice.

Trebuia să vă aduc la cunoștință acest aspect. Pentru situațiile de urgență prevăzute în ordonanță și impuse nu aprobă nici Consiliul Județean și nici Consiliul Local, ci Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

DIVERSE:

Domnul consilier Gentea Cristian: La SC Termo Calor Confort SA avem o problemă și eu, împreună cu domnul consilier Gardin Florin, îl rog pe domnul primar să se implice pentru a rezolva. Prin HCL nr.189/2019 am hotărât că transmitem din administrarea SC Termo Calor Confort SA în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a bunurilor aparținând CET Găvana și 26

CET Pitești Sud I. Cu CET Găvana s-a rezolvat în două luni. Cu CET Pitești Sud I nu s-a rezolvat nici până acum. Problema este că tot ce este acolo nu este în proprietatea SC Termo Calor Confort SA, nu este în contractul de delegare, nu au în domeniul de activitate paza, nu au personal, cheltuielile de acolo nu sunt acoperite din tariful gigacaloriei. Gândiți-vă și la siguranță.

Am centralizat cheltuielile anuale și nu sunt doar salariile, motorina pentru generatorul electric, echipament de protecție, telefon și ajungem la 573 mii lei/an.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Cunosc situația, este perfect adevărat ceea ce spuneți. Cinstit vă spun, că am mai tras puțin de timp, deoarece cheltuielile vor fi acoperite tot din bugetul local. Însă mai mult ca sigur luna viitoare vom rezolva. Avea în sarcină fostul director să rezolve această speță.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Vreau să-i mulțumesc domnului primar că a înțeles și a retras proiectul privind regulamentul pentru transportul în regim de taxi. O să vin cu propunerile mele să vi le prezint. Aș dori să vă rog, dacă doriți, ca acest material să fie transmis și către Poliția Națională și Poliția Locală să-și exprime și dumnealor un punct de vedere.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: De noi depinde cum îl aprobăm, conform legii.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Am aprobat regulamentul privind taxa de salubrizare. Într-adevăr documentele pot fi depuse și în cele 6 centre, nu doar on-line. Însă mulți dintre cetățeni nu se descurcă să le depună on-line. Am înțeles că există și un litigiu, că am fost dați în judecată. Încă suntem în stare de alertă, se presupe că cetățenii vor trebui să meargă în centre pentru a depune documentele pentru această taxă, în perioada următoare.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Dacă nu rezolvăm cu această taxă, s-a terminat cu societatea și curățenia orașului. La momentul acesta încasăm de la mai puțin de 40% dintre cei pentru care oferim servicii. Aceste documente pot fi depuse fie on-line, cei care nu se descurcă prin asociațiile de proprietari sau la centre. Trebuie să continuăm activitatea.

Cei din asociație vor să facem parte în continuare din acest parteneriat. Conform discuțiilor purtate de-a lungul timpului noi vrem să ieșim din asociere, la finalizarea contractului.

Domnul președinte de ședință: Vis-a-vis de aceste PUD-uri și PUZ-uri, nu știu în ce măsură se poate face, din partea primăriei, un audit în ceea ce privește constructorii și să fie scoși din liste cei care nu respectă autorizațiile de construcție.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin Preda

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Red.

Gabriela-Mădălina Oprea