Proces verbal din 28.01.2020

Proces-verbal sedinta ordinara 28.01.2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 28.01.2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr.36/21.01.2020

În baza prevederilor art.134 alin.(2) și alin.(5) din Codul administrativ, a fost întocmită adresa nr.3104/21.01.2020 prin care a fost transmis documentul de convocare.

La ședință participă de drept:

-dl. Constantin-Cornel Ionică-Primarul Municipiului Pitești;

-dl. Andrei-Cătălin Călugăru- Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se: -consilieri în funcție: 23;

-consilieri prezenți :17;

-consilieri absenți: domnii consilieri Bărbulescu Ilie, Duțulescu Gheorghe, Dumitru Tudosoiu și Sofianu Narcis Ionuț și doamnele consiliere Stanciu Alexandrina 5                                                                          5

și Preduț Tatiana-Mariana.

5

Președinte de ședință este domnul consilier Matei Ion.

5                                  5

Motivarea absențelor consilierilor de la ședințele anterioare (domnul consilier Neacșu Mariean, doamna consilier Stanciu Alexandrina, domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian de la ședința ordinară din 12.12.2019, respectiv domnii consilieri Bărbulescu Ilie și Florea Daniel de la ședința extraordinară din 23.01.2020) se face conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 361/31.10.2019.

Se aprobă cu unanimitate de voturi: procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.11.2019, procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 28.11.2019 și procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 12.12.2019.

Executivul precizează că există următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

MODIFICĂRI DIN DATA DE 23.01.2020 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI aferent ședinței consiliului local din data de 28.01.2020

 • I. Pct. 12 de pe ordinea de zi «Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Regulamentului privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale și în cont propriu» se retrage.

II. Se introduc pe proiectul ordinii de zi următoarele materiale:

La punctul nr.38: « Proiect de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Centru Multifuncțional Comunitar”.»

5

La punctul nr.39: «Proiect de hotărâre inițiat de domnul primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș nr.30. »

La punctul nr.40: «Proiect de hotărâre inițiat de domnul primar privind modificarea și completarea H.C.L nr.199/20.06.2019. »

La punctul nr.41: « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de organizare și gestionare a serviciului de utilitate publică de salubrizare în Municipiul Pitești.»

La punctul nr.42: «Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea art.17A1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare. »

Punctele nr.38-41 de pe proiectul ordinii de zi inițial se renumerotează și devin punctele nr.43-46.

MODIFICĂRI DIN DATA DE 28.01.2020 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI aferent ședinței consiliului local din data de 28.01.2020

 • I. Punctul nr.21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate” se modifică și se completează astfel:

«Art.6. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Chiriță Chivulescu, domiciliată în municipiul Pitești, str. Frații Golești bl.S8, sc. A, et.5, ap.20, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

Art. inițiale 6-16 se renumerotează și devin art. 7 - 17.

9                                                                                     9

«Art.18. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gherghina și Dorin Teodor, domiciliată în municipiul Pitești, Bld. Libertății nr.25, bl.P7, sc.A, ap.6, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

«Art.19. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate familiei Mihaela și Dumitru Vasilescu, domiciliată în municipiul Pitești, str. Mr. Gh. Șonțu nr.6, bl.D4, sc.B, et.3, ap.7, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

Art. inițiale 17-18 se renumerotează și devin art. 20 - 21.

9                                                                                         9

 • II. Titlul proiectului de hotărâre aferent punctului nr.27 de pe ordinea de zi „Planificare strategică eficientă și reducerea birocrației prin servicii electronice” se modifică și devine ”Consolidarea capacității administrative locale prin planificare strategică eficientă”, precum și în tot cuprinsul proiectului de hotărâre.

 • III. La punctul nr.42 de pe ordinea de zi aferent ”Proiectului de hotărâre pentru completarea art.17A1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”, sintagma « Art. I. Art. 17A1 al Anexei la H.C.L. nr. 197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:... » se înlocuiește cu sintagma « Art. I. Art. 17A1 al Anexei la H.C.L. nr. 197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se completează și va avea următorul cuprins:. ».

Având în vedere prevederile art.228 din Codul administrativ, dl.consilier local Janță Constantin Daniel și-a anunțat intenția de a nu participa la vot, în cadrul ședinței ordinare din data de 28.01.2020 la pct.7 de pe ordinea de zi, respectiv «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului de Evaluare nr.3910/2019 aferent activelor fixe de natura clădirilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, care fac obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010».

Domnul primar retrage de pe ordinea de zi punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv «Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Regulamentului privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale și în cont propriu» și punctul 28 de pe ordinea de zi, respectiv «Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Piața Găvana”, “Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale-Piața Găvana” și “Consolidare stâlpi de susținere Piața Găvana”. »

Domnul consilier local Gentea Cristian: Referitor la punctul nr.24 de pe ordinea de zi, respectiv PUD Gh.Lazăr : Asta era și rugămintea comisiei nr.2, am vorbit și cu domnul primar: să fie retras pentru o lună. Vă rugăm să faceți o vizită la fața locului, pe Gheorghe Lazăr, este aproape, peste stradă, într-o zonă de monumente istorice. Constructorul are avize de la Cultură. Este o mică discuție legată de nivele. Am o rugăminte: mergeți și dvs în deplasare, să dați și dvs aviz. Nu știm efectiv ce să facem. Sunt multe documente asemănătoare în lucru. Se va crea un precedent, după care va fi foarte greu să oprim construcții de acest gen.

Referitor la punctul nr.39 de pe ordinea de zi, respectiv PUD Nicolae Labiș : a fost în dezbatere publică în sala primăriei. Noi am invocat probleme de apă și canalizare. Constructorul a venit cu o soluție, cu care noi suntem de acord : pentru fiecare bloc din cele 4, să fie construite bazine de detenție de 400 m cubi - acoperitor din punctul meu de vedere, după care, prin contractul cu cei de la SC Apă Canal, deversare în str.Ion Minulescu, ceea ce este altceva.

Retincența noastră este din punct de vedere al traficului. Totul se va vărsa în str. Nicolae Labiș, apoi în str. I.Minulescu. Înțeleg de la domnul primar că este în lucru un studiu de trafic, este aproape de finalizare. Propun să vedem acest studiu de trafic. Domnule Dinu, domnule Apostoliceanu, domnule primar, noi am propus un sens unic/oprire interzisă pe str. I.Minulescu. Vedem ce spune studiul de trafic, după care nu vom mai avea obiecții.

5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Retrag și aceste 2 PUD-uri de pe ordinea de zi, respectiv punctul nr.24: Proiect de hotărâre inițiat de domnul primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Construire clădire cu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Gheorghe Lazăr nr.15 și punctul nr.39: Proiect de hotărâre inițiat de domnul primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Ansamblu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș nr.30. Așteptăm studiul de trafic pentru I.Minulescu și deplasarea în teren pentru Gh.Lazăr.

În acest moment intră în sală și domnul consilier local Sofianu Narcis Ionuț, fiind astfel prezenți în total 18 consilieri.

Domnul viceprimar Sorin Apostolieanu: Nu înțeleg de ce ați retras punctul nr.12 de pe ordinea de zi? A doua lună? Încercăm disciplinarea șoferilor de maxi taxi, sunt măsuri pentru a securiza traficul.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Vom sta de vorbă. Nu am discutat pentru reintroducere. A fost trecut din greșeală. Trebuie studiat.

Domnul viceprimar Sorin Apostolieanu : Piața Găvana ? De ce ? Sper că nu are legătură cu amendamentul meu de 30 zile! Conform Codului Administrativ, la art. 129 alin.(6), « În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.c), consiliul local: a) hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii; » . Prin hotărâre de consiliu local, când noi, în calitate de consiliu local, am preluat piața de la SC Salpitflor Green SA, scrie că am preluat până la terminarea lucrărilor de investiții. Lucrările s-au terminat pe data de 6 ianuarie 2020, s-a făcut recepția obiectivului de investiții. El trebuie băgat în contabilitate, cu toate sumele care au fost investite acolo. Trebuie trecut prin Consiliul Local, obligatoriu, pentru introducerea în contabilitate a noilor valori. Cine se ocupă acum de Piața Găvana? Ar trebui Direcția de Servicii și Achiziții Publice. Este în administrarea Consiliului Local. De ce nu o dăm societății

5                                                                                                                                                                                                                                                                    5

căreia i-am delegat gestiunea? De ce mai întârziem? De ce nu îi lăsăm să-și facă actele, licitațiile? Să procedăm cum ar fi legal. Este în atribuția Consiliului Local să stabilească darea în administrare.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am discutat cu Serviciul Juridic. În momentul în care ne-am asumat, niciun un fel de investiție nu este obligatoriu să fie adusă în consiliul local, pentru că a fost finalizată, recepționată, conform legii. Însă acolo, a fost un sabotaj până la punerea în folosință. Mai sunt observații cu privire la recepția lucrării. Cam într-o lună va ieși și avizul ISU. Din punctul de vedere al repartizării spațiilor: nu sunt atâția oameni, câte mese/spații sunt. Piața Trivale este ocupată în procent de 60%. Agenții economici pleacă din piețe, din păcate. Producători mai sunt 2-3%. Nu a rămas nimeni pe dinafară. În piața Găvana, o parte din cei ce au făcut solicitare, nu mai ocupă spațiile; unele spații sunt goale. Într-o lună sau două, piața va fi predată gata către Salpitflor, fără a mai fi necesar ca Salpitflor să necesite avize. Până punem lucrurile la punct, o retrag de pe ordinea de zi.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: De la punctul 14 la punctul 20 de pe ordinea de zi, sunt proiecte de hotărâri prin care se ia act de recepția la terminarea lucrării. Le retragem pe toate? Este același lucru.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Dvs sunteți parte din executiv și sunteți și consilier local.

5      5

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Mă mir că s-au retras niște puncte importante.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu vă mirați. Este dreptul meu.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Îl voi întreba pe domnul Cătălin Călugăru dacă pot iniția eu.

În acest moment intră în sală și domnul consilier local Dutulescu

9                                                                                                9

Gheorghe, fiind astfel prezenți în total 19 consilieri.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Eu le pot iniția și retrage. Uitați-vă în codul administrativ. Sunteți în competiție cu primarul?

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Nu. Era vorba de bunul mers al orașului, nu de altceva. Salpitflor are în organigramă așa ceva. Este dreptul dvs de a retrage.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Au fost piețe realizate în municipiul Pitești când eu ocupam funcția de viceprimar, și am făcut doar ce zice legea.

Domnul președinte de ședință Matei Ion solicită avizele pentru punctul 23 înscris pe ordinea de zi.

La punctul «Diverse» se înscriu următorii consilieri locali: Apostoliceanu Sorin, Sofianu Narcis Ionuț, Olariu Gheorghe Ionuț.

Domnul președinte de ședință Matei Ion revine cu solicitarea avizelor pentru punctul 23 înscris pe ordinea de zi:

Comisia nr. 2-aviz favorabil

Comisia nr. 1-aviz favorabil

Comisia nr. 3-nu a luat în discuție.

9

Comisia nr. 4- nu a luat în discuție.

9

Comisia nr. 5- aviz negativ.

Este supus aprobării proiectul ordinii de zi cu modificările propuse de inițiator, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2020, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 4/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului 2020, pentru stagiunea 2019-2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 5/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la filmele proiectate la Cinematograful ,,București” în anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 6/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit “Albă ca Zăpada” din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Sunt foarte multe lucrări care se finalizează.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul consilier local Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 7/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Amenajare spațiu centrală Școala Gimnazială “Traian” din municipiul Pitești. ”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Lucrare finalizată.

În acest moment intră în sală și doamna consilier local Stanciu

9

Alexandrina, fiind astfel prezenți în total 20 consilieri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul consilier local Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 8/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru organizarea târgului “Mărțișor 2020”.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 9/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului de Evaluare nr.3910/2019 aferent activelor fixe de natura clădirilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, care fac obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin Daniel neparticipând la vot, conform prevederilor art.228 din Codul administrativ, devenind

Hotărârea nr. 10/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unui bun concesionat Societății Salpitflor Green S.A., în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestuia.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 11/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea anexei nr.6 la H.C.L. nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către Societatea Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Vom continua planul de dotări.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 12/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea anexei nr.13 H.C.L. nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor

V       9           9                                    9 O              9      O

de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 13/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești, a unor imobile-terenuri, situate în străzile Argedava și Deceneu.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 14/28.01.2020.

Punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv «Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Regulamentului privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale și în cont propriu» a fost retras.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar referitoare la modificarea H.C.L.nr.493/2017, privind zonarea cimitirului “Sf. Gheorghe” Pitești și aprobarea unor tarife, completată prin H.C.L. nr. 471/2018.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Au fost dificultăți în identificarea foștilor proprietari. Se reglementează activitatea de tarifare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 15/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Reparații Capitale Acoperiș Corp Teiuleanu- Colegiul Economic Maria Teiuleanu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Noul buget va cuprinde sume foarte importante pentru infrastructura școlară.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul consilier local Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 16/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică și modernizare cantina Liceul cu Program Sportiv «Viitorul»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Recepție la terminarea lucrărilor în valoare de peste 3,5 miliarde lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul consilier local Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 17/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Combatere alunecări de teren strada Mioarei”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Recepție la terminarea lucrărilor în valoare de aproape 6 milioane lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul consilier local Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 18/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Închidere pe structură metalică scară exterioară acces mansardă” imobil bulevardul Eroilor nr.30.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Recepție lucrări la sediul Poliției Locale: acces spațiu mansardă în valoare de 1,2 miliarde lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul consilier local Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 19/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare Grădinița Armonia, strada Independenței nr.20, cartier Războieni, municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am răspuns solicitărilor cetățenilor care nu mai aveau locuri de parcare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul consilier local Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 20/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Stabilizare mal Pârâul Zamfirești”.

9

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Problema a fost rezolvată în totalitate. Nu mai este pericol pentru cei din zonă.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul consilier local Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 21/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Reabilitare strada Banat” -între str. Războieni și B-dul Eroilor”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Reabilitare în totalitate a străzii Banat după 35 de ani, oferindu-se posibilități de locuri de parcare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul consilier local Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 22/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 23/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate - nunta de diamant”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 24/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de domnul primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire „Clădire locuințe colective și spații cu altă destinație” amplasată în municipiul Pitești, strada Smeurei, nr.15 - 17”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu a luat în discuție proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu a luat în discuție proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Înțeleg că a fost dat aviz «favorabil» de către comisia nr.2. A fost analizat în mai multe rânduri.

Domnul consilier Cristian Gentea: Înțeleg că avizul comisiei nr.5 este «negativ». Vreau să explic. Recunosc că nu m-am uitat la început pe situația avizelor. Aș fi stat de vorbă. Dacă sunt probleme de legalitate, comisia nr.2 își reconsideră avizul. Am dat aviz «favorabil» pentru că documentația de urbanism, și în cealaltă comisie (împreună cu domnul primar, arhitecți și ISU), am văzut-o de un an și jumătate, din 2018. Inițial era S+P+6etaje. Cei de la Cultură au cerut retragere 1 etaj pentru a nu obtura zona liceului I.C. Brătianu. A fost retras la P+4+5retras. A fost în dezbatere publică. Am participat la ședință. Singurul vecin, domnul - care este și în sală, a ridicat mai multe probleme. S-a reținut una singură (i-am dat dreptate): limita de est prevede în legislație 5 m, iar distanța era de 4,30 m. L-am respins. S-a refăcut documentația. S-a revenit la distanța de 5m. Azi, la comisia de urbanism, am primit de la dânsul o sesizare că acest ultim aviz este ilegal, pentru că s-a cerut retragerea la limita de 5 m pe latura de est, nu și pe cea de vest. Din ce înțeleg, dânsul consideră că s-a translatat cu 70 cm. Am vorbit cu doamnele de la urbanism, ne-am uitat pe documentație. Lucrurile nu stau așa. Distanța este de 5m în ambele părți. Noi am discutat despre trafic cu Poliția: se dă obligatoriu la dreapta când ieși din curte. Cum intri în curte nu mai este problema noastră. Avizul «favorabil» l-am dat pe ce avem în momentul de față aici. Am vrut să văd dacă domnul are dreptate cu ce scrie aici și am constatat că nu este așa. Limita se respectă și la est și la vest. Deci avizul este «favorabil».

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Ordinul Arhitecților a răspuns în conformitate cu legea și a stabilit dimensiuni conform normelor.

Domnul consilier local Eduard Morlova: Am 2 întrebări:

 • 1. Aceste dimensiuni sunt verificate de cineva? După ce demarează proiectul, verifică cineva?

Domnul consilier local Cristian Gentea: Aceasta este documentația. Da.

5

 • 2.  Din punct de vedere al spațiului verde, există legislație ce te obligă să păstrezi un anumit procent?

Domnul consilier local Cristian Gentea: Da, este respectată în cazul acestei documentații.

5

Domnul consilier local Eduard Morlova: Care este procentul din lege?

Doamna Florentina Tițu-Compartiment Dezvoltare Urbană: 2 mp/locuitor.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: După ce se dau avizele, comisia de urbanism și comisia din consiliul local, stabilesc coordonatele conform legii. Nu s-a întâmplat să greșim.

Domnul consilier local Eduard Morlova: Mi s-a părut că sunt unele locuri înghesuite.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Da, mai sunt.

Domnul consilier Ionuț-Narcis Sofianu: Avem voie să dăm aviz «negativ» la comisia 5, chiar dacă nu este strict vorba de lipsa legalității, ci de oportunitate. Din punct de vedere al legalității, sunt foarte mâhnit din punct de vedere urbanistic al Piteștiului. Anul trecut am înaintat un raport cu probleme în acest sens comisiei nr.2. La Pitești a fost adoptat un PUG în anul 1999, cu prelungire la 10 ani după ce expirase termenul de valabilitate la începutul anului 2010. Azi nu avem PUG prelungit conform legii. Înțeleg că este în lucru. Nu înțeleg dărnicia de a ne grăbi cu aceste PUZ-uri/PUD-uri.

Str. Smeurei este foarte aglomerată aproape toată ziua. L-am întrebat pe domnul primar de cel puțin trei ori dacă a existat autorizație de construire spre baza străzii Smeurei, lângă baia comunală. Coborând pe str. Cuza Vodă, drept în str. Frații Golești, lângă sediul Petrom, este un bloc “brazilian” cu apartamente de vânzare, cu 7-8m lățime. Din punct de vedere al zonei, bănuiesc că este în zona centrală. Pe lângă PUG-ul expirat, avem PUZ ce nu știu dacă mai este valabil după expirarea PUG-ului. PUZ-ul, conform legii, este o abatere agreată de consiliul local de la PUG, pentru zone cu regim special. Acolo trebuie discutat de procentul de 25% spații verzi. Acest procent nu cred că a fost respectat nici măcar la 2-3% dintre PUD-urile aprobate pentru zona centrală a municipiului Pitești. La blocul din Exercițiu, pe dreapta, nici măcar pergole/plante din plastic nu sunt. Nu există niciun metru pătrat de spațiu verde la peste 1000 mp construiți. Conform legii, acolo ar trebui sa fie minim 300 mp spațiu verde. Nu mă mai grăbesc. Suntem pe final de mandat. Consider că trebuie să fim atenți aceste PUD-uri, în zone foarte aglomerate. Piteștiul, mai ales în zona centrală, este sufocat din punct de vedere al urbanismului practicat în ultimii ani.

Pe str. Negru Vodă, la fostul Complex Ciocârlia, este construit bloc lângă bloc, cu 11 m lățime și deschidere la spațiul verde din stradă. Nu cred că este normal să mai facem ce facem acum. Cred că există viață și după acest mandat. Să așteptăm noul PUG cu noile pretenții din punct de vedere urbanistic la nivelul anului 2020, la nivel european.

Din punct de vedere al dezbaterii, trebuie discutate unele lucruri, inclusiv proiectul de buget pe anul 2020. Din punctul meu de vedere proiectul nu este oportun. Nu am primit încă răspuns de la comisia nr.2 privind problemele de respectare PUG/PUD/PUZ, consultări.

În ceea ce privește problema ridicată de domnul consilier Eduard Morlova, nu avem dovada că la recepțiile finale, la Pitești, chiar se verifică. Putem merge pe str. Exercițiu oricând să vedem că pe 1200 mp construiți nu există niciun mp de spațiu verde.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Ca președinte al comisiei de urbanism, nu pot să nu răspund. Mă simt inconfortabil. Dacă mâhnirea domnului Sofianu Narcis Ionuț se oprește la faptul că pe str. Smeurei s-a construit o clădire cu ușa în stradă (chiar l-am rugat pe domnul primar joi să ofere explicații), dacă se referă la PUG că este în fază înaintată, să așteptăm. Nu am nicio problemă și sunt de acord cu dumnealui.

S-ar putea să îi nedreptățim pe cei care chiar construiesc corect. Nu cred că acest PUG va fi gata înainte de jumătatea anului, dacă va fi așa, și s-ar putea să-i ținem pe unii degeaba. Cred că comisia de urbanism nu poate face mai mult decât face. Noi mergem la fața locului. Nu dăm aviz dacă este inclus pe suplimentarea ordinii de zi, mergem mai întâi pe teren să vedem. Ce ne puteți cere mai mult? Dacă au fost ședințe unde am cerut domnului primar retragerea de pe ordinea de zi, și la propunerea noastră, au fost retrase 2 proiecte de hotărâre din 3 propuse? Dumneavoastră considerați că niciunul nu este oportun, dar vă contraziceți un pic. Rezultă că niciunul nu este oportun? Spuneți să așteptăm acel PUG. Din punct de vedere al PUD-ului, lângă acel bloc este un alt bloc. Este lipit, la margine. Sunt 7 proprietăți în jur și nu a deranjat pe nimeni. Aici este o singură casă, am discutat de însorire, de tot. Nu este nicio problemă. Dacă nu vreți să votați că nu este oportun, nu este. Din punctul nostru de vedere, din ceea ce avem aici, nu a deranjat pe nimeni. Asta nu mai este oportun? Pur și simplu nu înțeleg!

Domnul consilier local Eduard Morlova: Presupunând că nu se respectă condițiile de spațiu verde, ce se întâmplă cu cei care fac altceva? O parcare, de exemplu?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Cum spunea domnul Cristian Gentea, nu știu dacă mai putem face ceva. Nu putem bloca să se construiască. Vrem să fim în parametrii legali cu aceste solicitări. Vor veni vremuri grele. Acum, peste primărie și cei ce elaborează documentațiile urbanistice, este ISC-ul, o instituție extrem de severă. Ei analizează să se respecte toate prevederile legale. Au analizat un an și jumătate. Eu am luat distanță de modul de discuții. Nu mă duc în teren. M-am opus construcției de pe str. Armand Călinescu. Am primit chiar citație la Parchet pentru ziua de luni, datorită acestei atitudini, după ce un număr de consilieri au dat declarații. Sunt chemat să dau explicații. Dacă proprietarul nu respectă legea, va suporta sancțiuni, amenzi, aducerea construcției la stadiul inițial. Documentațiile pot fi verificate oricând, de oricine. Există o situație specială: nu avem Arhitect Șef și nici funcționari publici calificați pe urbanism. Trebuie să apelăm, probabil, conform legii, la Arhitectul Șef al Județului Argeș.

Din punct de vedere al PUG-ului, mai mult de jumătate din orașele reședință de județ nu au acest PUG. Legea permite să se lucreze pe PUG-uri și PUZ-uri. Nu cred că PUG-ul va fi gata până la jumătatea anului. A fost o primă prezentare. PUG-ul vechi din anul 1999 nu mai poate fi prelungit pentru că durata totală de funcționare este depășită.

Domnul consilier Ionuț Narcis Sofianu: Nu-i reproșez ceva punctual domnului Cristian Gentea, cu care consider că am avut o colaborare foarte bună în acest consiliu local. Am prezentat punctul de vedere, exemplul blocului din Exercițiu. Când am văzut sesizările din partea cetățenilor, am făcut acel raport către dumneavoastră, prin care am arătat care sunt, din punctul meu de vedere, problemele 15

de urbanism din Pitești. Legea este lege, legislația, când pui în practică în domeniul construcțiilor, se completează cu PUG. Ce ni se cere azi prin PUG-uri, sunt abateri peste PUG, pe care trebuie să le apreciem sub aspectul legalității și al oportunității. Noi aici discutăm probleme de circulație - pe str. Smeurei. Blocurile nu trebuie privite ca entități separate pe niște terenuri ca și cum ar fi izolate. Sunt blocuri foarte frumoase în zona N.Bălcescu. Zona Smeurei este blocată. Vorbim de oportunitate. De ce atâta grabă să dăm abateri de la PUG care înțeleg că nu mai este în vigoare? De ce să nu așteptăm noul PUG? Noi stabilim oportunitatea. Cetățenii ne-au semnalat că s-a construit mult și haotic, nu mult și durabil.

Domnul consilier local Eduard Morlova: Există un precedent în care dezvoltatorul nu și-a respectat promisiunea și a fost tras la răspunde? Penal?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Cazul Orentex. Nu cunosc să mai fie o altfel de situație, cel puțin la disciplina în construcții.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Niciunul dintre noi nu este dezvoltator. Trebuie condiții legale pentru toți. De 2 ani am blocat proiecte definitiv. Am fost reclamați. Ne vom asuma lucrurile prevăzute de lege. Va fi o temă dezbătută. Nu are nimeni de gând să încalce legea. Nu ne-am grăbit să acordăm facilități.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Cred că inițial, când am solicitat retragerea celor 2 PUD-uri de pe proiectul ordinii de zi, nu le-am considerat entități separate. Nu am fost de acord. Chiar înseamnă că nu le-am considerat entități separate.

Domnul consilier Ionuț Narcis Sofianu: Din punct de vedere al legalității, consider că este vădit nelegal orice PUD care se raportează la un PUG care nu mai este valabil.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Asta vroiam să îl întreb pe domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: PUG-ul este din anul 1999, cu o valabilitate de 10 ani, cu o singură prelungire. A expirat în anul 2019? Până când intră în vigoare celălalt PUG, suntem într-un vid? Este valabil acesta? Există vreo posibilitate legală?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Nu îmi amintesc toate amănuntele. Acum 2 ani am făcut o analiză privind valabilitatea PUG-ului, împreună cu compartimentele de specialitate. Legiuitorul, ținând cont de situația reală din teren-respectiv faptul că multe unități administrativ teritoriale nu aveau PUG actualizat, prin derogare, pe modificări de la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, a tot prelungit valabilitatea acestora; dacă îmi amintesc bine, acum un an și ceva, în această primăvară ar expira PUG-ul prelungit. Trebuie să mai fac o analiză.

Domnul consilier local Ionuț Narcis Sofianu: Spuneți articolul. Eu am analizat și știu că a expirat la sfârșitul anului trecut.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Mergem direct pe ordonanțe. Au fost mai multe, pe derogări. Din punct de vedere al PUZ-urilor/PUD-urilor date prin derogare de la PUG, trebuie analizat de urgență. Nu pot să vă dau un răspuns acum. Este de analizat.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Dvs ați spus să mai așteptăm câteva luni. Peste câteva luni cu siguranță va fi alt primar. Cel mai devreme, cu avize, noul PUG va fi gata în iunie 2021. Așa este stipulat în contract, cu avize, studii geo, studii de trafic, etc.

Domnul consilier local Eduard Morlova: Nu am nimic împotriva acestui proiect. Nu am nimic de reproșat executivului sau consiliului local. Mă deranjează 16

construcțiile ce nu păstrează spațiul verde. Aș vrea ca cineva să se ocupe de plata a ceea ce se greșește. Ai greșit, ai plătit. Am toată încrederea în domnul Gentea. Să se păstreze aceste spații verzi.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Aveți dreptate, domnule doctor, dar nu este vorba doar de spațiul verde. Sunt situații când garajele se transformă în garsoniere.

Domnul consilier local Preda Marin: Întotdeauna din greșeli înveți. Atâta timp cât președintele comisiei nr.2 spune că întrunește condițiile pentru aprobare conform legii, nu putem opri construcțiile până la apariția noului PUG. Punem frână dezvoltării în oraș? Trebuie să ne gândim la toate elementele aferente construcției respective, normele. Aici se încadrează și ca locație, și ca spațiu verde. Nu are sens să respingem acest proiect.

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu: Dacă prin OUG pentru modificarea Legii nr.350/2001 s-a prorogat termenul limită de la 31.12.2018 la 31.12.2023, se poate prelungi un PUG care nu mai este valabil. Noul PUG rămâne în vigoare până se face celălalt PUG. Chiar dacă se depășește termenul de 10 ani, exact cum a spus domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru, că există OUG care modifică această lege. Suntem pe valabilitatea vechiului PUG.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 13 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (domnii consilieri Florea Daniel, Olariu Gheorghe Ionuț, Zidaru Ionuț Gabriel, Sofianu Narcis Ionuț, Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și doamna consilier Stanciu Alexandrina), devenind

Hotărârea nr.25/28.01.2020.

Punctul nr.24 de pe ordiena de zi, respectiv: Proiect de hotărâre inițiat de domnul primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Construire clădire cu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Gheorghe Lazăr nr.15 a fost retras de domnul primar Constantin Cornel Ionică. Discuțiile au fost consemnate la începutul ședinței de consiliu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Speram să nu mai venim cu ele în Consiliul Local, dar poate vom mai veni. Nu putem să apreciem, încă nu am semnat contractul cu finanțatorul. Suntem cu multe contracte în evaluare, iar cu altele deja în licitație. Încă nu avem termen.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Se împlinesc 4 ani de când i-am spus domnului primar că suntem într-o situație atipică. Locațiile delimitate ca fiind stații de autobuz sunt fără “polată”/acoperiș. Domnul primar ne spune că s-au semnat niște contracte. De ce prelungim această situație a stațiilor? V-am mai rugat să punem o construcție provizorie de metal să nu îi mai plouă pe cetățeni. (policarbonat pe structură de metal). Au trecut 4 ani de când tot votăm prelungiri. Mă abțin la acest subiect.

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu: Vreau să îi spun domnului consilier Sofianu Narcis că pe de o parte are dreptate, dar la acest proiect este vorba despre stațiile de autobuz unde există această structură. La acest proiect există. Ceea ce facem noi la acest proiect nu are legătură cu ceea ce spune domnul Sofianu. Domnul Sofianu vorbește despre stațiile unde nu există aceste construcții provizorii.

Domnul Sofianu: Noi nu am făcut nimic pe motiv că se va face.

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu: Domnul primar are dreptate din punct de vedere al proiectului. Referitor la ceea ce spuneați dvs, este altă discuție.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Depinde de guvernanți cât de repede se implementează. Noi ne-am făcut treaba. Este vorba de 107 stații unitare. Acest obiectiv se va realiza. Probabil vom mai întârzia 6 luni, poate 1 an. Nici la Oradea nu sunt toate stațiile acoperite. Așteptăm implementarea proiectului. Depinde de noul ministru cât se va întârzia. Așteptăm 3 luni, 6luni. Partea grea - care înseamnă niște ani (cadastru, utilități, etc) toate au fost îndeplinite. Nu mai depinde de noi. Se așteaptă semnarea.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Noi am depus absolut tot anul trecut, înainte de luna martie, înainte să expire termenul. Nu mai ține de noi. Nu avem nicio vină. Unele stații au nevoie de copertină, cred că aveți dreptate. Nu cred că se va semna contractul în acest mandat. Sau dacă se va semna, licitațiile vor dura luni întregi. Noi am depus totul, cum a spus și domnul primar.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Propun să votăm pe mai multe luni, până pe 31.05.2020.

Domnul consilier local Olariu Gheorghe-Ionuț: Nu putem să votăm sub rezerva “până la data semnării contractului de finanțare”?

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu: Nu. Este vorba despre a treia parte într-un contract. Nu se poate face așa ceva. Domnul consilier local Gentea Cristian a spus că trebuie propus un amendament pentru a putea modifica data, care să fie însușit de executiv. Trebuie făcut un amendament, dacă știm perioada.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Fac amendamentul acum. Este greu de făcut această precizare. Nu putem știi termenul de semnare a contractului de finanțare. Amendament : 31.05.2020.

5

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu: Amendamentul domnului primar Constantin Cornel Ionică este data de 31.05.2020, pe care și l-a însușit.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu 16 voturi ”pentru” și 4 „abțineri” (domnii consilieri Sofianu Narcis Ionuț, Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și doamna consilier Stanciu Alexandrina), devenind

Hotărârea nr.26/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea valorii de inventar, ca urmare a evaluării unor active fixe din patrimoniul municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 27/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul „Planificare strategică eficientă și reducerea birocrației prin servicii electronice”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 28/28.01.2020.

Punctul nr.28, respectiv «Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Piața Găvana”,“Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale -Piața Găvana” și “Consolidare stâlpi de susținere Piața Găvana” a fost retras de pe ordinea de zi.»

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea stabilirii unor valori de piață pentru terenurile din intravilanul municipiului Pitești, pe care urmează a fi constituite drepturi de superficie, pentru construirea de balcoane”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 29/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 30/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.412/12.12.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 31/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2020-2021”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Am primit o adresă în data de 27.01.2020 din partea doamnei director a Grădiniței “Pui de Lei” cu solicitarea ca pentru anul școlar 2020, grupa din structura din Bulevardul Petrochimiștilor, nr. B28, să se desființeze datorită lipsei copiilor. Rugămintea mea, amendamentul este să scoatem această structură din listă.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Scade vertiginos numărul copiilor din rețeaua școlară. Sunt copii care vin din mediul rural și învață aici.

5                5                                            ±                                                                                  5                 5

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Ne confruntăm cu o situație gravă, un proces de îmbătrânire forțată. Noi nu am oferit piteștenilor puncte de atracție pentru absolvenții din alte orașe să revină aici și nici locuri suficiente în creșă pentru copii. Noul consiliu local trebuie să vină cu o strategie de atragere a tinerilor în oraș, o strategie de creștere a natalității, maternitate bine dotată, servicii de pediatrie de calitate, stimulente.

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu: Nu ne-am ocupat de creșterea natalității.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 32/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea procesului-verbal de negociere a prețului pentru cumpărarea imobilului teren, situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Depozitelor, nr.38.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 33/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 34/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației tehnico-economice ( Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici, reactualizați, pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare clădire tronson I Colegiul Național Zinca Golescu, municipiul Pitești”, finanțat în cadrul PNDL 2017-2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 35/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale și consolidare imobil - Str. Victoriei nr.42-Corp B”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este un obiectiv deja finalizat. Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești este în prezent într-o locație cu chirie. Mai trebuie rezolvate solicitările privind securitatea, probabil 2 luni.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul consilier local Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 36/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Direcției de Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, a imobilului situat în strada Victoriei nr.42”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Se va transmite către Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești.

Domnul consilier local Sofianu Narcis Ionuț: Din punct de vedere al legalității, nu este necesar ca transferul să se facă după finalizare?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: În principiu, aveți dreptate, dar aici este vorba despre softuri, echipamente, dotări, nu construcția în ansamblu și nici avize.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul consilier local Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 37/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Centru Multifuncțional Comunitar”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba despre un proiect finalizat, cu finanțare europeană.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul consilier local Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 38/28.01.2020.

Punctul nr.39, respectiv «Proiect de hotărâre inițiat de domnul primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș nr.30.» a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de domnul primar privind modificarea și completarea H.C.L nr.199/20.06.2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 39/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de organizare și gestionare a serviciului de utilitate publică de salubrizare în Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Serviciul are dotări foarte bune. Am decis să asigurăm funcționarea prin încredințare directă. Sunt situații foarte delicate, complicate. Piteștiul s-a mărit foarte mult. Sunt multe proprietăți. În 2-3 luni vom avea cel mai modern sistem de colectare prin platformele de gunoi îngropate. Suntem printre premianții țării. Am prevăzut în buget sume pentru extinderea acestui serviciu (pe zona de Nord și în Trivale). Sunt puține orașe în țară.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Mi-a plăcut cum a vorbit domnul primar. Din punct de vedere european trebuie să-i învățăm pe cei care lucrează în domeniu că există obligația de a atinge un anumit nivel/procent al materialelor reciclate, care nu este respectat.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba despre educație. Trebuie selectat ca în Olanda, Italia, Germania.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 40/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea art.17A1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba despre cei care vând pe domeniul public cruci sau coroane mortuare. Nu mai trebuie să fie la vedere. Vor fi amendați cei care nu se conformează.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 41/28.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: ”Raport privind transparența decizională în anul 2019.”

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este un raport anual întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: ”Raport privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță și evaluare de către Societatea Salpitflor Green S.A. Pitești semestrul II 2019.”

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Orașul este curat. Suntem atenți față de societate cu dotările necesare.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: ”Raport referitor la realizarea indicatorilor de performanță privind efectuarea serviciului de transport public local de călători de către S.C. Publitrans 2000 S.A., în trimestrul IV al anului 2019.”

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Vom avea o flotă mult mai mare, sunt 60 autobuze eligibile (40 electrice și 20 hibride).

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Diverse:

Domnul consilier Dănuț Dinu: San Siro?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: A trecut proiectarea. Construcția trebuie să înceapă în 2-3 luni. Toate procedurile legale sunt parcurse.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Sunt dator cu explicații cu proiectul nostru comun pentru Pădurea Trivale. Nu am reușit să obținem suprafețele nici de la Ocolul Silvic, nici de la Prefectură, nici de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Pentru HCL aprobată pentru Pădurea Trivale, avem 3 adrese de la Ocolul Silvic cu 3 suprafețe diferite: anul 2018-peste 400 mp, iar în anul 2019, cu suprafețe de 350 mp, apoi 374 mp. Noi am luat-o pe ultima. Acum am înțeles de la Mediu că nici suprafața aceea nu este bună și că trebuie să revenim. Sper să nu fie rea voință de la dânșii.

5                                     5

Referitor la Pădurea Trivale, au argumentat în adresele dânșilor, că nu au contracte de administrare a fondului forestier de pază pentru toată pădurea privată din Trivale.

Colegii care se ocupă cu rolul agricol nu au toată pădurea înregistrată. Foarte mulți nu au cadastru, nu plătesc impozit. Nu există nici la OCPI aceste suprafețe. Am vorbit cu colegii care se ocupă cu rolul agricol: vom căuta suprafață cu suprafață. Nu abandonăm. Știm suprafața ca idee, dar nu o certifică nimeni. Și domnul prefect a încercat să ne ajute. Domnul Bănică Radu a spus că nu are cadastru și nu are ce să ne dea. La Direcția Silvică, dacă toată pădurea se duce în arie protejată și vine un custode, probabil nu vor mai avea obiect de activitate. Nici măcar pentru pădurea-ca proprietate a statului, nu sunt în stare să ne dea o suprafață exactă. La ultima întâlnire, au spus că inclusiv parcul, unde sunt Grota Rece și lacul, aparțin statului, nu ar fi ale municipiului Pitești. Știu colegii juriști și domnul Balcan Constantin mai multe detalii. Este un vid de suprafețe. Solicit sprijin oricui ne poate ajuta pentru a face Pădurea Trivale arie protejată. Mai sunt vreo 500ha. Cu cele înscrise la rol, le vom face.

Mă voi întâlni cu cei care au făcut primul studiu-domnul Gava și domnul

Vom căuta o firmă pentru a face un studiu. Rog autoritățile ce au astfel de date, să le pună la dispoziție. O să încercăm și prin intermediul Legii nr.544/2001 privind accesul la informațiile de interes public și pe oricare altă cale.

Domnul consilier local Sofianu Narcis Ionuț: Nu toate suprafețele plecate din proprietatea statului sunt și intabulate. Cei de la Ocolul Silvic, vă asigur că au o evidență foarte clară. Puteți întreba la Direcția Națională Anticorupție, ei au situația exactă.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Pot să fac adresă și la Direcția Națională Anticorupție. Mulțumesc.

Domnul consilier local Olariu Gheorghe Ionuț: Domnule primar, am 2 întrebări:

 • 1. Cu ce a venit delegația din Peru?

 • 2. Primăria Municipiului Pitești a suportat direct/indirect vreo sumă de bani la această deplasare?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Municipiul Pitești a fost selectat la nivel european în cadrul programului City to City, alături de orașe precum Osaka, Melbourne, Milano, Manchester. Programul este în curs de defășurare. Un expert european ne-a însoțit și ne-a lăudat municipiul pentru buna organizare. Am fost invitați/selectați la nivel național. Vă pot ajuta colegii de la ALDE care au participat la deplasare. Contribuția financiară este a Uniunii Europene și procentul va fi stabilit la final.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Matei Ion

SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Alina-Ștefania Mihai 1ex.