Proces verbal din 26.03.2020

Proces-verbal sedinta ordinara 26.03.2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 26.03.2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.574 din 20.03.2020.

În baza prevederilor art.134 alin.(2) și alin.(5) din Codul administrativ, a fost întocmită adresa nr. 14461/20.03.2020 prin care a fost transmis documentul de convocare.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dna. Mihaela-Carmen Ștefănescu - Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios - înlocuitor de drept al Secretarului General al Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Doamna director Mihaela Carmen Ștefănescu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 22;

 • - consilieri prezenți - 20;

Consilieri absenți: - 2 (domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin și doamna consilier Preduț Mariana Tatiana).

Președinte de ședință este domnul consilier Olariu Gheorghe-Ionuț.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Având în vedere situația în care ne aflăm cu virusul COVID-19, mă gândesc la o soluție pentru desfășurarea ședințelor consiliului local.

Domnul președinte de ședință: Aș dori să solicit domnului primar retragerea PUD -urilor de pe ordinea de zi a ședinței, dar am înțeles că va face dânsul acest lucru.

Domnul consilier Gentea Cristian: Nu puteți să retrageți PUD-urile la cererea președintelui de ședința. Solicit și eu retragerea PUD-urilor, dar doresc să motivez acest lucru.

La punctul nr. 43 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș nr.30” am solicitat studiul de trafic, dar datorită acestei situații cauzate de virusul COVID-19, doamna arhitect șef nu a putut ajunge la fața locului și avem nevoie de părerea dânsei.

La punctul nr. 45 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Construire clădire cu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Gheorghe Lazăr nr.15” solicităm de asemenea studiul de trafic.

La punctul nr. 46 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu rezidențial (locuințe colective cu funcțiuni complementare)” amplasată în municipiul Pitești, străzile Negru Vodă nr. 2, 4, 8, 10 și Tache Ionescu nr.3” la fel nu am primit studiul de trafic și dorim amânarea acestui proiect.

La punctul nr. 51 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 170/2017” colegii de la comisia nr. 5 -juridică, administrație publică locală, culte și de disciplină, au sesizat că nu este vorba de o eroare materială, documentația fiind făcută pe un regim de înălțime de 3 -4 etaje și nu putem să acordăm un regim de înălțime mai mare cu 5 etaje, prin această procedură și să considerăm că este o eroare materială, de aceea trebuie retras.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Retrag punctul nr. 5 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unor bunuri-mijloace fixe din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Fotbal Club Argeș Pitești”, precum și punctul nr. 18 ” Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea anexei nr.6 H.C.L. nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A” deoarece nu se pot întâlni comisiile și nu pot avea loc evaluările necesare din cauza situației generate de virus.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Dacă se poate retrage și punctul nr. 13 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Programului anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2020” deoarece considerăm situația din prezent deosebită și ar trebui făcută o propunere pentru alocare de bani pentru criza cu care ne confruntăm.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Retrag punctul nr.13 de pe ordinea de zi, dar trebuie să vă aduc la cunoștință că sunt foarte multe presiuni pe buget și consider că numai jumătate din ceea ce ne-am propus o să putem să ducem la capăt.

Pentru cei aflați în carantină se cheltuie foarte mulți bani. Pentru două familii pentru o perioadă de 3 trei zile au fost cheltuiți 3.300 lei. Am fost obligați să punem la dispoziție un cămin cu toate condițiile pentru aceste persoane.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Aceste ultime măsuri luate și impuse de guvern nu au schimbat cu nimic situația, deoarece mașinile circulă la fel de des și cetățenii de asemenea.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu este de competența noastră ci de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Sperăm să se facă ceva în acest sens, dar situația va fi din ce în ce mai gravă de acum înainte. În măsura în care putem o să ne implicăm.

Executivul precizează că există modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

 • I. Se introduc pe proiectul ordinii de zi următoarele materiale:

La punctul nr.45: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Construire clădire cu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Gheorghe Lazăr nr.15».

La punctul nr.46: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Ansamblu rezidențial (locuințe colective cu funcțiuni complementare)” amplasată în municipiul Pitești, străzile Negru Vodă nr. 2, 4, 8, 10 și Tache lonescu nr.3».

La punctul nr.47: «Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea Regulamentului privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale și în cont propriu, aprobat prin HCL nr. 81/20.02.2020».

La punctul nr.48: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prorogarea unor termene și activități».

La punctul nr.49: «Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea alipirii unor terenuri aferente pasajelor subterane „Griviței” și „Sfânta Vineri”».

La punctul nr.50: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea raportului de evaluare a unui teren situat în Cartierul Craiovei, zona Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” ».

La punctul nr.51: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 170/2017».

Punctele 45 - 51 de pe proiectul ordinii de zi inițial se renumerotează și devin punctele nr.52 - 55.

II. Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020» se modifică și se completează motivat de următoarele:

1. Prin Referatul nr. 14911/26.03.2020 al Direcției Tehnice s-au aprobat următoarele modificări la Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020:

 • a) La capitolul 65.02 „Învățământ”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Reabilitări”, Primăria Municipiului Pitești, suplimentarea cu suma de 3.000 mii lei a prevederii obiectivului „Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești”, întrucât este necesară asigurarea integrală a fondurilor pentru plata lucrărilor care vor fi executate;

 • b) La capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, grupa grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectări”, Primăria Municipiului Pitești, completarea cu obiectivul ,,Reamplasare conductă termoficare Piața Primăriei”cu o prevedere estimată de 35 mii lei.

În baza celor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare în vigoare prin rectificarea nivelurilor de cheltuieli, prin modificarea Programului de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020, a Programului de investiții al Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020, a creditelor de angajament, prin modificarea și completarea cuprinsului unor articole, precum și prin renumerotarea acestora, prin suplimentarea corespunzătoare a sumei care se alocă din excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020.

III. Punctul nr.25 de pe proiectul ordinii de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L nr. 265/29.08.2019, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”, se completează astfel:

 • 1. Preambulul hotărârii se completează și va avea următorul cuprins:

“Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

 • -  Luând în discuție:

 • -  Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • -  Raportul nr. 13852/17.03.2020 al Biroului Management Resurse Umane;

 • -   Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit.” c”, ale art. 154 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 621 alin. (3) din Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.” a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare, ”,

 • 2. Se introduce un nou articol, Art. II, care va avea următorul cuprins:

“Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 265/29.08.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.”

Art. II se renumerotează și devine Art. III.

 • 3.     Raportul nr. 13852/17.03.2020 al Biroului Management Resurse Umane, se completează, înainte de ultimul alineat, cu următoarele alineate:

”Potrivit dispozițiilor art. 154 alin. (1) - (2) și art. 157 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii.

Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele prevăzute mai sus, primarul are în subordine un aparat de specialitate, format din compartimentele funcționale, precum și secretarul general al unității administrativ-teritoriale.

Primarul poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative, viceprimarului, secretarului general al unității administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective.

În temeiul dispozițiilor legale mai sus invocate, prin organigrama propusă prin proiectul de hotărâre se prevede ca toate direcțiile și compartimentele independente din aparatul de specialitate al primarului, să fie subordonate direct Primarului Municipiului Pitești.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Bănică Constantin-Cătălin”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Bănică Constantin-Cătălin depune jurământul.

Consilieri prezenți: 21.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.98/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.6/23.06.2016 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de spacialitate ale consiliului local, precum și componența acestora, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea domnului consilier Bănică Constantin-Cătălin să facă parte din Comisia nr.2 pentru urbanism, amenajarea teritoriului, fiind desemnat cu 21 voturi ”pentru” .

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.99/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr.100/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind Hotărârea nr. 101/26.03.2020.

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi, respectiv: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unor bunuri-mijloace fixe din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Fotbal Club Argeș Pitești” a fost retras de executiv. Discuțiile au fost consemnate la începutul ședinței de consiliu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare spațiu Bd. Republicii, bl. D5B, parter””.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind Hotărârea nr. 102/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unor bunuri-mijloace fixe din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Centrului Cultural al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind Hotărârea nr. 103/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 273/09.08.2017, referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire direct, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind Hotărârea nr. 104/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Termo Calor Confort S.A. pe anul 2020”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind Hotărârea nr. 105/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Salubritate 2000 S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind Hotărârea nr. 106/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L nr. 325/26.09.2019 pivind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi ”pentru” și un consilier local nu participă la vot devenind

Hotărârea nr. 107/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2020”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de bursele acordate elevilor pentru semestrul al-II-lea.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind Hotărârea nr. 108/26.03.2020.

Punctul nr.13, respectiv: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Programului anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2020” a fost retras de pe ordinea de zi. Discuțiile au fost consemnate la începutul sedinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea unei alei carosabile de la blocul A2, strada Argedava spre str. D Butculescu și amenajare parcare în spatele blocului A4, str. Burebista””.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de al doilea acces din Războieni, este un lucru extraordinar realizat.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 109/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică Piața Trivale din strada Libertății nr.5, Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Este vorba de o greșeală a celui ce a proiectat?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Când începem investițiile cei de la Electrica nu-și pot da avizul, a venit soluția ulterior și nu a fost prinsă în investiția inițială.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Este vorba de un obiectiv nou aici?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Piața Trivale a fost rasă și am început o nouă piață.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 110/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi-Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 111/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Sala Mare de Ședințe Primăria Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Aș dori un raport al cheltuielilor defalcate pentru această investiție.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este public și oricând vi-l putem pune la dispoziție.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 112/26.03.2020.

Punctul nr.18, respectiv: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea anexei nr.6 H.C.L. nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A.” a fost retras de pe ordinea de zi de executiv.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea drept locuință de serviciu a unei unități locative”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 113/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind soluționarea cererilor pentru atestare în vederea administrării de condominii”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 114/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 223/18.07.2019 privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 115/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele lucrări de utilitate publică, în scopul decongestionării traficului în zona bulevardul Republicii - strada Lânăriei”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 116/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea unor lucrări de utilitate publică“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 117/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială Mihai Eminescu”, cod MySmis 122444“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este un proiect extraordinar apreciat de toată lumea.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 118/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 265/29.08.2019, referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi ”pentru” și o ”abținere”( domnul consilier Olariu Gheorghe lonuț) , devenind Hotărârea nr. 119/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 26 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Centrului Cultural Pitești, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acordăm un număr de cinci zile de concediu de odihnă suplimentar pentru persoanele care lucrează în condiții speciale.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 120/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 27 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Filarmonicii Pitești, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 121/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 28 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești”.

5                                 5                                        5                                                       1                             5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 122/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 29 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Fotbal Club Argeș, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 123/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 30 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 124/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 31 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 125/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 32 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 126/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 33 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 127/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 34 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 128/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 35 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Sunt într-o perioadă grea și este nevoie de ei.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu putem să facem discriminare între serviciile din subordinea noastră și oricum, salariații pot să-și ia aceste zile în decursul întregului an.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 129/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 36 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.30/28.01.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 130/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 37 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 131/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 38 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 132/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 39 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în zona de agrement Trivale, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 133/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 40 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în incinta plajei descoperite din str. Tudor Vladimirescu, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 134/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 41 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în incinta plajei descoperite din str. Costache Negri, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 135/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 42 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru proiectul de hotarâre privind transmiterea în administrarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională

5                                                       5                               5                            5

Argeș a unor spații cu destinația de învățământ pentru Centrul Logopedic Interșcolar Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 136/26.03.2020.

Punctul nr.43, respectiv: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș nr.30” este retras de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 44 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.61/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Acordului de parteneriat, precum și a contribuției municipiului Pitești în cadrul proiectului ”Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul Pitești Business HUB-PROSANT””

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 137/26.03.2020.

Punctul nr.45 de pe ordinea de zi, respectiv: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Construire clădire cu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Gheorghe Lazăr nr.15” este retras.

Punctul nr.46 de pe ordinea de zi, respectiv: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu rezidențial (locuințe colective cu funcțiuni complementare)” amplasată în municipiul Pitești, străzile Negru Vodă nr. 2, 4, 8, 10 și Tache Ionescu nr.3” este retras.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 47 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea Regulamentului privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale și în cont propriu, aprobat pri n HCL nr. 81/20.02.2020”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 138/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 48 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prorogarea unor termene și activități”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 139/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 49 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea alipirii unor terenuri aferente pasajelor subterane ”Griviței” și ”Sfânta Vineri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 140/26.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 50 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea raportului de evaluare a unui teren situat în Cartierul Craiovei, zona Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Pentru stadionul de la Aripi a fost emis titlul de proprietate, s-a făcut reevaluarea, vom vedea ce avem de făcut în continuare și vom merge înainte cu procedura.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 141/26.03.2020.

Punctul nr.51 de pe ordinea de zi, respectiv: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 170/2017” este retras. Discuțiile au fost consemnate la începutul ședinței de consiliu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 52 de pe ordinea de zi: “ Raport cu privire la realizarea criteriilor de performanță ale directorului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru SEMESTRUL II anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 53 de pe ordinea de zi: “ Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești Trimestrul IV - anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 54 de pe ordinea de zi: “ Raport privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către directorul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Pitești în semestrul II al anului 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 55 de pe ordinea de zi: “ Informarea privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Pitești în anul 2019”.

Consiliul Local ia act de conținutul informării.

Diverse:

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: La ședinta extraordinară din 19.03.2020 am venit cu o propunere pentru identificarea posibilității de implementare a unei platforme pentru copiii din municipiul Pitești, să-i ajutăm cu realizarea procesului de învățare on-line.

După o perioadă destul de lungă de lipsă de la ore, de interacțiune cu profesorii, o să fie foarte greu pentru copii să se adapteze și să recupereze. Am analizat și m-am informat care sunt posibilitățile. Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț venise cu varianta de a face o platforma la nivel de inspectorat, dar nu se poate face fără câteva sute de mii de euro. Singura variantă este să luăm ceva ce s-a experimentat deja.

Am înțeles problema pe care a ridicat-o domnul primar, privind presiunea asupra bugetului. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar au fost prevăzuți bani pentru diferite proiecte și investiții și nu vreau să fie luați bani din alte părți pentru rezolvarea ace stei probleme.

Este necesar să găsim soluții de moment, deoarece mă interesează atât ca inspector cât și ca părinte să facem ceva în domeniul educației.

Majoritatea ofertelor din Pitești îți oferă două zile gratuit, apoi efortul bugetar ar fi de 25 mii de euro pe lună și până la sfârșitul anului școlar putem să încheiem cu orice firmă. O să fac o adresă oficială către primărie și zonele urbane. Toate eforturile făcute de colegii mei pot fi conturate cu un asemenea proiect pentru copii. Am să militez pentru acest proiect în orice formă posibilă pentru a ni se furniza serviciile necesare.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Presiunea asupra bugetului este foarte mare și au apărut noi cheltuieli neprevăzute. Suntem în situația de a nu putea plăti facturi și subvențiile la Salpitflor, de asemenea la Termo Calor nu știm ce o să facem.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: V-am felicitat întotdeauna pentru sumele aduse în educație, la școli prin fonduri europene și nu numai, dar cum au fost alocați bani și pentru alte proiecte și obiective, consider că în momentul de față trebuie să ne gândim și la copii. Luați în seamă propunerea mea și aș dori ca toți cei de aici să ne implicăm pentru copii.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: V-am expus situația ca ordonator principal de credite și știind presiunea care există asupra bugetului nu putem să rezolvăm totul deodată așa cum doriți. Toate problemele le-am tratat foarte serios, mai ales în ceea ce privește învățământul, dar situația în care ne aflăm este foarte dificilă și nu există bani.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Propunerea domnului consilier Tudosoiu Dumitru este binevenită de principiu, am înțeles și presiunile bugetare care există la nivel național și local, dar nu trebuie abandonată ideea de a veni cu o propunere, de a încerca să găsim o soluție financiară mai scăzută. Plata unui contract cu valoare mai mică către această destinație, se poate amâna către finalul exercițiului bugetar și vă propun tuturor să venim cu propuneri concrete în sprijinul copiilor din municipiul Pitești.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu s-a pus problema că nu se vrea, dar trebuie înțeleasă situația și trebuie acoperite numeroase cheltuieli.

Domnul consilier Preda Marin: Consider viața cetățeanului prioritară. Avem o societate care ar trebui să facă dezinsecție la blocurile din oraș. Pentru elevi trebuie făcută o analiză amplă, știm că mamele sunt acasă și se ocupă de copii și de asemenea sunt difuzate la televizor emisiuni cu lecții. Ideea domnului consilier Tudosoiu Dumitru este bună, dar nu trebuie să ne hazardăm și să aruncăm cu banii.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Suntem în situația de a nu putea plăti pentru persoanele vulnerabile de peste 65 de ani din municipiul Pitești.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Am doi copii care fac lecții în fiecare dimineața cu doamna învățătoare în mediul on-line, folosind diferite aplicații. Nu este momentul să investim în așa ceva mai ales în situația în care ne aflăm.

O altă problemă este dacă s-au făcut dezinfectări pe străzi și prin parcuri.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: S-au făcut și o să se facă în continuare deoarece situația o să fie din ce în ce mai grea datorită virusului.

Domnul consilier Florea Daniel: Din câte știu de la nepoții mei, care sunt studenți, activitatea școlară se desfășoară în mediul on-line.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian : Acest virus a afectat nu numai orașul nostru, ci întreaga țară. Dacă Ministerul Educației ar fi considerat că este nevoie de o platformă de acest gen, s-ar fi făcut la nivel național un program unitar pentru copii și profesori ca să comunica. Altă problemă este reprezentată de faptul că există o presiune maximă pe bugetul local privind virusul COVID-19. După data de 5 aprilie trebuie primită o primă tranșă de bani pentru ce a fost cheltuit până acum pentru hrană, celor aflați în carantină. N-am reușit să plătim factura la Termo Calor pe consum, să acoperim solicitările la Publitrans și nu suntem în situația să ne extindem în domeniul educației.

Domnul consilier Gentea Cristian: Să avem răbdare și aștept să văd propunerea de la domnii consilieri Gardin Florin și Sofianu Narcis-Ionuț. Îl înțeleg și pe domnul primar deoarece știu ce pățesc și eu la serviciu în momentul de față. Ieri s-a cerut tuturor companiilor care aparțin de Ministerul Economiei, ca în decurs de 45 de minute să spunem ce bani disponibilizăm, cât dăm înapoi pentru această criză generată de virus și-mi este greu să cred că UAT-urile vor scăpa.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Există posibilitatea să se înghețe anul școlar?

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Din câte știu din ultimele date , anul școlar nu se va îngheța iar situația privind cursurile on-line este diferită la liceu, ciclul primar și gimnazial. Am primit adrese la inspectorat de la mame care gestionează foarte greu situația lecțiilor on-line ale copiilor.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Întotdeauna am fost de acord cu toate măsurile în ceea ce privește educația, dar trebuie să înțelegeți situația și că în acest moment nu putem.

Domnul consilier Gardin Florin: Îmi pare foarte rău de această situație. Voiam să vă aduc la cunoștință că în anul 2012 am făcut un centru de excelență cu parteneri care nu au luat nici un ban, care a fost vizitat de mai mulți miniștri ai învățământului. Consider că această acțiune ar trebui făcută pe trei niveluri: scăzut, mediu și ridicat, astfel încât să se adreseze tuturor copiilor. În ultimii 6 ani nu s-a făcut nimic și se vrea acum, imediat. Este ceva forțat și nenatural. Să ne gândim să facem cum trebuie.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Ce scop avem? Avem scopul să învățăm copiii sau să terminăm anul școlar? Se va termina anul școlar sau se va îngheață? Înțeleg că această platformă îi ține ocupați pe elevi, dar nu va putea să țină loc de an școlar. Înțelegem că domnul Tudosoiu Dumitru își dorește tot ce este mai bun pentru elevi, dar în acest moment nu se poate.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Scopul nostru nu este să ne certăm, ci să rezolvăm problema să găsim soluțiile cele mai bune. Eu îmi doresc acest lucru dar nu se poate acum, trebuie să înțelegem cu toții.

Domnul consilier Bănică Constantin-Cătălin: Domnul consilier Tudosoiu este un profesionist în ceea ce face și ar trebui să mergem cu toate propunerile noastre la inspectorat și dânsul o să structureze câteva idei și o să aleagă ce este mai bun.

Domnul consilier Morlova Eduard: Am stat în prima linie a frontului mereu și consider sănătatea foarte importantă, dar înainte trebuie să ne educăm copiii. Dacă aveam copii educați, nu aveam problemele acestea în sănătate, educația este înaintea sănătății.

Domnul consilier Janță Constantin: Ar trebui să venim cât mai repede cu propuneri, deoarece dacă așteptăm prea mult o să înceapă școala.

Domnul consilier Morlova Eduard: Există o totală lipsă de informare la toate nivelurile privind virusul. Cel mai important este să fim educați și nu vă puneți bază în sistemul de sănătate.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trebuie să ne gândim la toate și să găsim cele mai bune soluții și să ne pregătim pentru ce este mai greu, având în vedere ce se întâmplă la nivel mondial.

Doamnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe-Ionuț Olariu

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Anca-Ramona Nistor 1ex.