Proces verbal din 25.06.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara 25.06.2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 25.06.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată conform prevederilor art.133 alin.(2) lit.”c”, ale art.134 alin.(1) lit.”a”, alin.(3) lit.”b” și alin.(5), precum și ale art. 257 alin.(2) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În acest sens a fost emisă Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 783/22.06.2020.

La ședință participă de drept:

  • - dl. Cornel-Constantin Ionică-Primarul Municipiului Pitești;

  • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru-Secretar General al Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai Direcției Economice, Direcției Tehnice, Arhitectul Șef.

Domnul Secretar General, Andrei-Cătălin Călugăru, face prezența consilierilor, constatându-se:

  • - consilieri în funcție - 23;

  • - consilieri prezenți - 23;

Președinte de ședință este doamna consilier Mariana-Tatiana Preduț. 5                                  5               5                                                                                                                                                              5

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind darea în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Pitești pe perioadă determinată, din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, a imobilului-construcție, situat în b-dul Eroilor nr. 26-28 (fost 4-6).”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

  • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Am primit o adresă din partea Instituției Prefectului Argeș prin care ni se solicită convocarea consiliului local în ședință extraordinară în vederea predării spațiului situat în Pitești, b-dul Eroilor nr. 26-28, amenajat ca unitate de izolare și tratament destinată persoanelor cu infecție SARS-CoV-2, forme asimptomatice, către Spitalul Județean de Urgență Argeș.

Doamna președintă supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 176/25.06.2020.

Doamna președintă de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mariana-Tatiana Preduț

9

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Red.Elena-Irina Chiriță 1ex.