Proces verbal din 23.01.2020

Proces verbal sedinta extraordinara 23.01.2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 23.01.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.33 din 17.01.2020.

În baza prevederilor art.134 alin.(2) și alin.(5) din Codul administrativ, a fost întocmită adresa nr.2689/17.01.2020 prin care a fost transmis documentul de convocare.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Dl. Andrei-Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești, face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 20;

Consilieri absenți: domnii consilieri Bărbulescu Ilie, Florea Daniel, Gardin Florin.

Președinte de ședință este domnul consilier Matei Ion.

Se acordă comisiilor de specialitate câteva minute pentru analizarea punctelor de pe ordinea de zi și a modificărilor.

MODIFICĂRI LA PROIECTUL ORDINII DE ZI aferent ședinței consiliului local din data de 23.01.2020:

1. La punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Laurențiu Marian Zidaru privind aprobarea "Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020” și a "Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020 ” se modifică anexele nr.1 și nr.2 și se completează după cum urmează:

 • - Capitolul 74.02 - “Protecția mediului ” din Anexa nr.1 se completează la punctul A.Lucrări în continuare, Primăria Municipiului Pitești cu poziția Container îngropat și valoarea de 4.322 mii lei,

 • - Valoarea totală prevăzută în Anexa nr.1 la Capitolul 74.02 - “Protecția mediului ”, C.Alte cheltuieli de investiții, 2.Dotări, Primăria Municipiului Pitești se diminuează cu suma de 4.322 mii lei,

 • - Capitolul 74.02 -“Protecția mediului” din Anexa nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Utilaj de ridicat containere îngropate

buc.

1

1.843

TOTAL

1.843

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

A venit domnul consilier Gardin Florin. Din acest moment sunt prezenți 21 consilieri locali.

Toate comisiile își prezintă avizele tuturor proiectelor de hotărâri.

Având în vedere prevederile art.228 din Codul administrativ, domnul consilier local Janță Constantin Daniel și-a anunțat intenția de a nu participa la vot-posibil conflict de interese pentru proiectul de hotărâre aflat la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință Matei Ion supune dezbaterii punctul nr.1 de pe ordinea de zi: “ Proiectul de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apă Canal 2000 S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin Daniel neparticipând la vot, conform prevederilor art.228 din Codul administrativ, devenind

Hotărârea nr.1/23.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian privind aprobarea ”Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020” și a ”Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Este vorba de lista de investiții provizorii până la aprobarea bugetului, sunt lucrări în continuare aprobate în anul 2019 și trebuie asigurată finanțarea.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Domnule primar, când estimați dezbaterea pe buget?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Lucrăm din luna noiembrie 2019. Este gata în proporție de 95%. Se respectă termenele legale. Este deja postat pe site-ul instituției. Pentru unitățile administrativ teritoriale, termenul este de 45 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Acum este în dezbatere publică. Eram condiționați de sumele de la Direcțiile Generale de Finanțe Publice. Au fost transmise 5               5                                                                             5                                                                           5

toate sumele. Sperăm să ne încadrăm în acest termen. Probabil sfârșitul lunii februarie. Dacă mai sunt și alte termene, prevederi legale, vom condensa.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Dezbaterea publică sau votarea?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: O conferință de presă cu dezbatere publică și prezentare la Consiliul Local și apoi promovarea proiectului de hotărâre în Consiliul Local, la începutul lunii martie, probabil 3-4-5 martie. Ar fi foarte bine să ne încadrăm până la 20 februarie.

Domnul consilier local Olariu Ionuț-Gheorghe: Acest proiect de hotărâre inițial a fost inițiat de domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu am fost prezent și nu contează foarte mult. Este în condițiile legale.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Eu am fost inițiator cât a fost domnul primar plecat în delegație în Peru, apoi domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr.2/23.01.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.3 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2020”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Este vorba despre utilizarea sumei de 18.833 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2020.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.3/23.01.2020.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Matei Ion

SECRETAR GENERAL:

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Alina-Ștefania Mihai

5

1ex.