Proces verbal din 22.07.2020

Proces-verbal sedinta ordinara 22.07.2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 22.07.2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr.875/16.07.2020.

În baza prevederilor art.134 alin.(2) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmită adresa nr.32495/16.07.2020 prin care a fost transmis documentul de convocare.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin-Cornel Ionică-Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru- Secretarului Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul Secretar General Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție: 23;

 • - consilieri prezenți :22;

 • - consilier absent: domnul Gardin Florin.

Președinte de ședință este domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț.

Executivul precizează că există următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

MODIFICĂRI DIN DATA DE 22.07.2020 LA PROIECTUL ORDINII

DE ZI aferent ședinței consiliului local din data de 22.07.2020

I. Se introduc pe proiectul ordinii de zi următoarele materiale:

La punctul nr.2 de pe ordinea de zi inițială se introduce «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții “Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești”. »

Punctele 2-25 de pe ordinea de zi inițială devin punctele 3-26.

La punctul nr.27: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bilanțului energetic al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din Municipiul Pitești.»

La punctul nr.28: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești în cadrul ”Programului Operațional Regional 2014-2020” - Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, precum și a contribuției municipiului Pitești pentru obiectivul de investiții Reabilitare Casa Cărții - Corp Alpha aferent proiectului ”Centrul de transfer tehnologic InnovationHUB PITEȘTI”. »

Punctul nr.26 de pe proiectul ordinii de zi inițial se renumerotează și devine punctul nr.29.

La punctul nr.30: «Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de dna Panzaru Cornelia privind solicitarea de revocare a H.C.L. nr.40/28.01.2020 și H.C.L. nr.147/29.04.2020. »

II. La punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020» se modifică și se completează motivat de faptul că prin Referatele nr. 32800/17.07.2020 și nr. 33491/22.07.2020 ale Direcției Tehnice s-au aprobat următoarele modificări:

 • a) modificarea denumirii obiectivului prevăzut la capitolul 65.02 ,,Învățământ“, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, din „Sală de Educație Fizică Școlară Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”” în „Sală de Educație Fizică Școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din municipiul Pitești, B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 141, județul Argeș”;

 • b) modificarea denumirii obiectivului prevăzut la capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie“, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, din „Bază sportivă Prundu tip 1” în „Construire bază sportivă de Tip 1, Al. Anghel Saligny nr. 1A, municipiul Pitești, județul Argeș

 • c) suplimentarea cu suma de 406 mii lei a prevederii obiectivului ,,Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Bălcescu - etapa I” prevăzut la capitolul 70.02 ,,Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, grupa B „Lucrări noi”, Primăria Municipiului Pitești, ca urmare a aprobării documentațiilor tehnico-economice, prin care s-a stabilit valoarea totală aferentă acestui obiectiv.

 • d) introducerea unui obiectiv nou de investiții cu denumirea ,,Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești, la capitolul 74.02 ,,Protecția mediului“, grupa B „Lucrări noi”, cu o prevedere bugetară de 1961 mii lei, determinat de aprobarea Studiului de fezabilitate.

În baza celor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare în vigoare prin modificarea Programului de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020, prin suplimentarea corespunzătoare a excedentului anilor anteriori utilizat pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020, precum și prin modificarea bugetului Primăriei Municipiului Pitești pe acest an. Astfel:

La art. 2:

 • - lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins: „în sensul suplimentării cu suma de 406 mii lei la capitolul 70.02 ,,Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • - lit. d) devine lit. e).

 • La art. 4:

- lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins: „în sensul modificării denumirii obiectivului prevăzut la capitolul 65.02 ,,Învățământ“, grupa C „Alte cheltuieli de

2

investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, din „Sală de Educație Fizică Școlară Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”” în „Sală de Educație Fizică Școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din municipiul Pitești, B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 141, județul Argeș”;

- lit. b) devine lit. c);

 • - se completează cu lit. d), care va avea următorul cuprins: „în sensul modificării denumirii obiectivului prevăzut la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie“, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, din „Bază sportivă Prundu tip 1” în „Construire bază sportivă de Tip 1, Al. Anghel Saligny nr. 1A, municipiul Pitești, județul Argeș”;

 • - se completează cu lit. e), care va avea următorul cuprins: „în sensul suplimentării cu suma de 406 mii lei la capitolul 70.02 ,,Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, grupa B „Lucrări noi”, Primăria Municipiului Pitești, obiectivul ,,Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Bălcescu etapa - I”;

 • - se completează cu lit. f) care va avea următorul cuprins: în sensul completării cu obiectivul „Regularizare Pârâu Velișoara-Griorești” la capitolul 74.02 ,,Protecția mediului“, grupa B „Lucrări noi”, cu o prevedere bugetară de 1961 mii lei.

 • - lit. c) devine lit g)

 • În cuprinsul art. 6, suma cu care se suplimentează excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare va fi de 2.653 mii lei.

 • Anexa nr. 2 se completează cu modificările propuse prin prezenta la bugetul pe anul 2020 ale Primăriei Municipiului Pitești, pe structura clasificației bugetare în vigoare.

 • iii. Punctul nr. 17 de pe proiectul ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate” se modifică și se completează astfel:

«Art.15. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate familiei Valerica și Ion Stănică, domiciliată în municipiul Pitești, str. Ion C. Brătianu bl.40, sc.E, ap.3, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

Art. inițiale 15 -20 se renumerotează și devin art. 16-21.

Domnul presedinte de sedinta, Sofianu Narcis-Ionuț, solicită comisiei nr.2 avizele pentru proiectele de hotărâri înscrise la punctele 21-24 aferente proiectului ordinii de zi.

Domnul consilier Gentea Cristian, președintele comisiei nr.2:

 • - pct.21: aviz favorabil.

 • - pct.22: aviz favorabil.

 • - pct.23: Aviz negativ.Am avut discuții în comisie și înțeleg de la domnul primar că se va retrage.

 • - pct.24: aviz favorabil.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Retrag punctul 23 de pe proiectul ordinii de zi actualizat, respectiv «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției Construire locuință P+2E amplasată în municipiul Pitești, strada Garoafelor nr.3B.»

Având în vedere prevederile art.228 din Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare, și-au anunțat intenția de a nu participa la vot, în cadrul ședinței ordinare din data de 27.07.2020, următorii consilieri:

 • - dl.consilier local Popescu Ionuț, la pct.11 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Salubritate 2000 S.A, respectiv pct.27 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bilanțului energetic al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din Municipiul Pitești.

 • - dl.consilier local Janță Constantin-Daniel la pct.12 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Publitrans 2000 S.A. , respectiv pct.13 -Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești a unor bunuri de retur concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării.

 • - dl consilier local Costescu Cătălin, la pct.12 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Publitrans 2000 S.A.

Este supus aprobării proiectul ordinii de zi cu modificările propuse de inițiator, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul «Diverse» se înscriu următorii consilieri locali: Florea Daniel, Bănică Iuliu-Radu, Sofianu Narcis-Ionuț, Zidaru Ionuț.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Având în vedere situația epidemiologică în care ne aflăm, se impune timp extrem de limitat pentru dezbateri-maxim 40-50 minute.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „1.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la data de 30.06.2020. ”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 212/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții “Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este o zonă care nu are niciun racord la canalizare, la apele meteorice, motiv pentru care se impune un proiect. Sunt case foarte multe. Problemele sunt constatate și de proprietari. Costurile sunt foarte mari-19 miliarde lei. Proprietarii nu au posibilitate de finanțare. Este un proiect vital.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 213/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 214/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea anexei nr.3 “Lista de dotări a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești finanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2020” la H.C.L nr.52/2020, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 215/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru adoptarea măsurilor de organizare și desfășurare a activităților de transport în regim de taxi în municipiul Pitești ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: domnii consilieri Florea Daniel și Zidaru Laurențiu Marian au amendament: au propus galbenă pentru culoarea taxiurilor.

Domnul Primar Constantin-Cornel Ionică: Am amânat 2 luni proiectul de hotărâre pentru a primi propuneri. Din punctul de vedere al culorii invocate de colegi, Asociația Taximetriștilor a propus culoarea alba. Sunt colate deja. Dumneavoastră analizați, dar culoarea albă a fost propusă de dumnealor.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: Am consultat Legea nr.38/20 ianuarie 2003-transportul în regim de taxi. La art.31 sunt prevăzute următoarele:

„(1) Taxiul trebuie să ofere în exterior, prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită și dotări, vizibile de la distanță, informații privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului polențial, cât și organelor de control și supraveghere autorizate.

(2) Linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamului, va fi marcată pe părțile laterale de o bandă dublă de carouri tip șah, de culori alternative alb și' negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme și 5 x 5 cm la celelalte vehicule. ”

În acest caz, albul pe fond alb nu s-ar mai vedea.

Conform alin.(3): „Pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic, caroseria acestuia, în totalitate sau cel puțin începând cu partea de deasupra benzii duble tip șah, va avea culoarea galbenă, dacă prin hotărâre a consiliului local, (...), nu s-a stabilit o altă culoare, cu consultarea asociațțiilor. (...)”

Cei care au personalizat cu alte culori, au făcut-o pentru că aveau culori distinctive. Daca era violet, aș fi înțeles. Era emblematic pentru Municipiul Pitești.Încă din anul 1912, un studiu al Universității din Chicago a concluzionat că din punct de vedere al culorii, culoarea galben se vede prima, având impact cromatic asupra retinei, transmițând asupra omului un flux energetic pozitiv.

Majoritatea autoturismelor sunt de culoare albă. Semnul distinctiv nu mai iese în evidență. Nu înțeleg care este rostul. Să ne încadrăm în prevederile legale care menționează expres culoarea galbenă. Din acest motiv propunerea noastră a fost să se mențină culoarea galben.

Domnul președinte de ședință: Înainte de a-i da cuvântul dlui Bănică Iuliu-Radu, îl rog pe domnul secretar general să facă o apreciere.

6

Domnul Secretar General: Îi dau cuvântul domnului Iulian Chiriță, Director Executiv Direcția Tehnică.

Domnul Director Iulian Chiriță: Așa cum spunea și domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian, „  va avea culoarea galbenă, dacă prin hotărâre a consiliului local, (...), nu s-a stabilit o alt ă culoare, cu consultarea asocia țiilor. (...)”. Noi, Consiliul Local, nu putem stabili culoarea fără consultarea asociației taximetriștilor.

Domnul președinte de ședință: Vreți să facem această consultare după ce am votat?

Dl.director Iulian Chiriță: Ei au făcut consultarea. Ei au venit cu culoarea alb.

Domnul consilier local Florea Daniel: Împărtășesc punctul de vedere al domnului Zidaru Laurențiu Marian. Statistica spune ca 10% din mașinile cumpărate sunt albe. Poate este bine să avem taxiuri albe. Dar trebuie să se vadă de la distanță. În România, în străinătate, galbenul este cea mai reprezentativă culoare pentru transportul taxi. Rar vedem mașini particulare galbene, poate 0,01%.

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu: Nu mă consider reprezentantul taximetriștilor, dar cei cu care am vorbit sunt deranjați că trebuie să schimbe culoarea. Mi se pare ciudat. Nu știu pe cine au întrebat cei de la asociație. Probabil ei sunt reprezentativi. Culoarea galbenă este mai vizibilă. Pe lângă cele legal invocate, toate duc spre galben. Înțeleg punctul de vedere al domnului Chiriță Iulian. Dar nu înțeleg dacă asociația chiar a întrebat taximetriștii sau nu.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Decizia trebuie luată de acord cu asociația de taxi, conform legii. Ei au invocat culoarea. Nu vom încălca legea. Nu mai dăm autorizații de taxi din anul 2007. Trebuie să mai coborâm numărul acestora. Din punct de vedere tehnic, discuțiile sunt serioase. Trebuie aprofundat cu reprezentanții asociației taximetriștilor. Nu va fi ușor. Propun retragere.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică retrage punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru adoptarea măsurilor de organizare și desfășurare a activităților de transport în regim de taxi în municipiul Pitești ”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea h.c.l nr.30/28.01.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 216/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Devizului General aferent obiectivului de investiții “Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 217/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Devizului General aferent obiectivului de investiții “Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar”.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 218/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unui imobil monument istoric “Casa Vasiliu” situat în municipiul Pitești, str. Armand Călinescu nr.11.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Constantin-Cornel Ionică: Nici nu arată bine. Dacă nu avem temei legal nu putem achiziționa. Este un punct de vedere personal.

8

Domnul președinte de ședință : Domnule Apostoliceanu, v-ați abținut? Doriți să explicați? Vă acord cuvântul.

Domnul Apostoliceanu Sorin: Sunt împotrivă. Am explicat în alte ședințe.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă” (domnul Apostoliceanu Sorin), devenind

Hotărârea nr. 219/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții “Modernizare teren sintetic Stadion Nicolae Dobrin.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: De 2-3 ani încercăm reabilitarea gazonului sintetic în suprafață de 8375 m. Valoarea lucrărilor în 2008 era de 27 euro/mp. Și acum tot 27 euro/mp, dar la un alt curs leu/euro. Acum în costuri intră și proiectarea, drenajul de care este nevoie. Sunt multe grupe de copii și juniori. Se desfășoară competiții.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am solicitat lămurire din punct de vedere al costurilor (scump, inclusiv proiectarea de 620 milioane lei), cât și din punct de vedere al oportunității. (Am înțeles că este o urgență privind starea terenului). Suntem pentru susținerea sportului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 voturi “pentru” și 1 “abținere” (domnul Sofianu Narcis-Ionuț), devenind

Hotărârea nr. 220/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Salubritate 2000 S.A.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Totul se desfășoară conform OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

9

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 voturi “pentru”, domnul consilier local Popescu Ionuț neparticipând la vot, conform prevederilor art.228, devenind Hotărârea nr. 221/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Publitrans 2000 S.A.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Constantin-Cornel Ionică: Totul se desfășoară conform OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnii consilieri locali Costescu Cătălin și Janță Constantin-Daniel neparticipând la vot, conform prevederilor art.228, devenind

Hotărârea nr. 222/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești a unor bunuri de retur concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării. ”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin-Daniel neparticipând la vot, conform prevederilor art.228, devenind Hotărârea nr. 223/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea dezmembrării unui teren aferent pasajelor subterane “Griviței” și “Sfânta Vineri”.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

10

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În ceea ce privește dezmembrarea, bunurile trebuie scoase la licitație și trebuie stabilit perimetral zona. Trebuie reabilitate, plouă la acoperiș. Trebuie proiecte, cadastru real este foarte important.

Domnul președinte de ședință: O sugestie și întreb: fiind vorba de 2 pasaje, poate este mai corect să se utilizeze în titlu sintagma „(...) dezmembrarea unor terenuri(...)”? Sau este vorba de un teren continuu între cele 2 pasaje?

Domnul Secretar General Andrei-Cătălin Călugaru: Da. Verificăm și vom modifica, dacă este cazul. Însă cred că este vorba de un teren care se dezmembrează în mai multe segmente.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.224/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare Grădinița Armonia, strada Independenței nr.20, Cartier Războieni, Municipiul Pitești”- etapa a-II-a.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt vandalizări curente în acea zonă. Am mobilizat Poliția Locală. Am rezolvat problemele cu iluminatul public, parcarea, împrejmuirile solicitate de locatari.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 225/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea procesului-verbal de negociere a prețului pentru cumpărarea imobilului-teren, situat în intravilanul municipiului Pitești, Cartier Craiovei, zona Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

11

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Constantin-Cornel Ionică: Ne-am angajat să cumpărăm terenul pentru a-l da în folosința celor aproximativ 600 copii din zona cunoscută drept „Aripi” aferentă Școlii nr.11. Vom continua procedurile. Terenul va putea fi folosit de cei care au nevoie de el. Cei de acolo sunt mulțumiți.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Felicit comisia de negociere. Știu că ați venit cu multe rapoarte în ședințele consiliului local. Toată această zonă Prundu-Craiovei-Exercițiu, baza ”Aripi” a devenit emblemă pentru municipiul Pitești, reprezentând un punct de dezvoltare a copiilor pentru sportul de performanță. Nu trebuie uitată inițiativa Primăriei Municipiului Pitești, care a susținut acest proiect. Am reprezentat cu toții cetățenii.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: A durat, dar am încercat să obținem un preț cât mai bun. Am oferit 150 euro/mp, 170euro/mp, 190euro/mp. Ei au cerut 200 euro/mp. Ne-am întâlnit la jumătate, la 195 euro/mp. Nu știu dacă se va putea schimba legislația, dar pentru orice comisie de negociere, ar fi mai bine ca partea cealaltă să nu cunoască valoarea raportului de evaluare.

Domnul președinte de ședință: Din punct de vedere legal este imposibil. Raportul de evaluare se aprobă prin hotărâre de consiliu local, care este document public. În cazul documentelor consiliului local nu se tratează aspecte care țin de secrete de stat. Eu am apreciat că este vorba despre un teren emblemă pentru sport, precum și atenția acordată tinerilor municipiului Pitești. Mulțumesc executivului pentru implicare.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Poate se schimbă legea, poate aude cineva.

Domnul consilier local Neacșu Mariean: Care a fost prețul evaluatorului?

Domnul consilier local Dinu Dănuț: 203euro/mp.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Foarte bine. S-a negociat în jos.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 226/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar conferirea Diplomei de fidelitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 227/22,07,2020,

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant. ”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 228/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv “Fotbal Club Argeș”, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Pentru acest punct este necesar buletinul de vot. Se fac următoarele propuneri:

Domnul consilier local Sofianu Narcis Ionuț îl propune pe dl consilier local Duțulescu Gheorghe.

Domnul consilier local Zidaru Laurențiu Marian îl propune pe dl consilier local Gentea Cristian.

Domnul consilier local Gentea Cristian îl propune pe dl consilier local Dumitru Tudosoiu.

Procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret se va derula la finalul sedinței. 5

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a unui imobil-teren și construcție situat în strada Smârdan F.N. ”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

13

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: Prin această dare în administrare aveți în vedere o anumită destinație?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu avem cu cine gestiona.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr.229/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire „Imobil de servicii și locuințe colective” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Trivale, nr.8.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu a fost luat în discuție.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Comisia 2 a dat aviz favorabil, cu 3 voturi „pentru” (domnii consilieri Bănică Constantin-Cătălin, Gentea Cristian, Matei Ion) și 2 voturi „împotrivă” (dl consilier Costescu Cătălin și dna consilier Stanciu Alexandrina). Față de propunerea inițială, s-a renunțat la subsol și parter. Cele 7 locuri de parcare plus cele 3 aferente spațiilor medicale sunt la acest parter înalt. Personal, eu sunt „pentru” acest proiect, dar am reținere pentru ieșirea în stradă. Acum se intră în jumătatea proprietății.

Considerați că sunt întrunite aspectele legale și de oportunitate pentru suprafața de spații verzi?

Domnul consilier local Gentea Cristian: Da. V-am spus care este reținerea mea. Am votat.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Mă abțin la acest punct. Am hotărât să cerem studiu de trafic pentru toate construcțiile din Pitești. Pe strada Gh. Lazăr este întocmit studiul de trafic, unde circulă 10 mașini; ne-am plâns că este făcut în pandemie. Aici, unde este un punct fierbinte, să nu facem studiu de trafic? În rest este ok, investitorul a modificat destul de bine.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt multe discuții. Nu este ca și pe Gh. Lazăr. Aici sunt intersecții semaforizate. Se iese în str. Smeurei. Nu s-a întâmplat nimic. Cei care ies trebuie să se asigure, conform traficului. Investitorul a redus mult din proiectul propus inițial. S-a renunțat la subsol și demisol. Din punct de vedere legal sunt întrunite toate condițiile. Din punct de vedere al oportunității, v-am prezentat punctul meu personal de vedere.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Nu sunt expert în circulație. Să facem o hotărâre de consiliu prin care să clarificăm că unde este semafor nu mai este necesar un studiu de trafic. Noi toți am hotărât să cerem un studiu de trafic pe care sa 14

îl facă primăria. Asta vă spuneam. Dacă făcea și studiu de trafic, trecea fără probleme. Asta este observația.

Domnul Primar Constantin-Cornel Ionică: Nu în toate situațiile am avut studiu de trafic. Noi decidem.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Cine stabilește dacă trebuie sau nu studiu de trafic?

Domnul Primar Constantin-Cornel Ionică: Noi decidem. Noi, aici, stabilim.

Doamna Arhitect Șef Ruxandra Crețulescu: Este un lucru puțin obișnuit să se ceară studiu de trafic pentru o parcelă la nivelul municipiului. La nivelul noului PUG există acest demers început și este în derulare. Primăria a făcut toate demersurile în acest sens. Problema este de a accepta că investitorul a răspuns, pe rând, cerințelor consilierilor. Am mai redus din nivelul clădirilor pentru a reduce traficul. În acest caz, de 6 apartamente și spații destinate activităților medicale, nu este nicio problemă. Desigur, nu sunt inginer de trafic. Poliția Rutieră a dat acord scris. Nu este profesional să cerem studiu de trafic pentru o parcelă.

Domnul consilier local Apostoliceanu Sorin: La Gh. Lazăr nu era tot o parcelă? Să fim unitari!

Doamna Arhitect Șef: Propunerea mea este de a accepta aceste investiții din urmă, dacă sunteți de acord; în cazul N.Labiș, au făcut studiul de trafic, deși contestat datorită pandemiei, era făcut înainte.

Domnul consilier local Dănuț Dinu: Există acord de la Poliția Rutieră. Am discutat cu foștii colegi. Nu sunt probleme legate de trafic acolo. Așa m-am retras din activitate, ca specialist în circulație, trafic. Presupun că punctul meu de vedere tehnic, pentru colegi, este ok.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Insist ca doamna arhitect și domnul primar să facă, de urgență, o informare către toți consilierii locali, privind concluziile aferente fazei inițiale a consultării publice pentru noul PUG. Din discuțiile cu dl. Cioflec de la Târgoviște, acesta se angajase să facă o prezentare cu observațiile și propunerile cetățenilor municipiului Pitești.

În ceea ce privește acest proiect de hotărâre, apreciez punctul de vedere al comisiei nr.2. Vreau să aveți în vedere 2 aspecte importante, pe lângă circulație și trafic:

1. În acest mandat nu am reușit să stabilim ce facem cu brandul Piteștiului-strada Trivale, din punct de vedere arhitectural. Comisia nr.2 poate propune PUZ pe specificul străzii Trivale.

2. Domnul consilier Dinu Dănuț își amintește că la intrare în str.Trivale era un triunghi generos de spațiu verde, care s-a transformat în parcare, datorită aglomerării. Știe doamna arhitect, noi suntem obligați să votăm trecerea din intravilan a unei suprafețe generoase din Pădurea Trivale, de minim 200 ha, pentru că nicio zonă din intravilanul municipiului Pitești nu satisface cerințele minime de legalitate și europene din punct de vedere al suprafeței de 26 mp spațiu verde/locuitor. Zona este foarte aglomerată.

Domnul consilier local Dănuț Dinu: Eu v-am explicat strict tehnic.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În ceea ce privește strada Trivale, dacă există propuneri concrete, vom face. Tronsonul III este reabilitat. Strada este cuprinsă la finanțare în cadrul POIM accesat de S.C. Apa Canal 2000 S.A.-90 milioane euro, pentru rețele de utilitate publică. Numărul de mașini este impresionant. Nu se 15

poate bloca accesul, în zonă având sediul unități militare, Direcția Silvică, Palatul Copiilor, precum și mulți locatari. Din punct de vedere perimetral, strada este foarte veche și limitată. În capătul străzii, spre Palatul Copiilor, poate o suplimentare de parcare. De asemenea, la intrare sunt mulți agenți economici.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Mă bucur că ați amintit de anul 2007. Trebuie înțeles, poliția dă avize de legalitate, nu reprezintă mediul.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Propun colegilor să înființăm o comisie cu consilieri locali pentru a stabili, cu consultarea cetățenilor, cum vrem să arate strada Trivale peste 1 an/10 ani/30 ani.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trebuie studii îndelungate. Este aproape imposibil pe ultima sută de metri.

Domnul consilier local Morlova Eduard: Am auzit multe propuneri pentru fluidizarea circulației, nimic legat de biciclete, doar parcări. Aș vrea să văd că se interesează cineva și de acest lucru, care ar duce la decongestionare. Poate că sunt oameni care ar merge cu bicicleta la serviciu. Există posibilitatea ca peste 10 ani, tot transportul public să fie gratuit, cu fonduri, poate mărim și impozitele. Cred că oamenii ar pricepe. Aș vrea să se știe acest lucru. Am vorbit cu dl Dinu Dănuț despre acest lucru. Pe banda 1 să fie prioritate pentru biciclete.

Domnul consilier local Dinu Dănuț: Am discutat acest aspect cu dl Morlova Eduard. În comisia de circulație, am cerut ca la următoarea ședință, Poliția Rutieră, Poliția Națională, Poliția Locală Rutieră și specialiștii din primărie, să vină cu o soluție de traseu pentru biciclete pe ruta Trivale - Parc Lunca Argeșului și retur.

Din nefericire, Pitești a fost un târg cu străzi înguste. Poliția nu dă aviz dacă lățimea benzii nu este legală.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: În Italia sunt orașe cu străzi foarte înguste pe care circulă și mașini și biciclete. Este vorba și de respect în trafic.

Domnul consilier local Tudosoiu Dumitru: Ne-am îndepărtat de proiectul ordinii de zi. Să revenim la vot. Respect punctul de vedere al colegilor.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu am stat în afara problematicii cu pistele de biciclete. Așteptăm avize la proiectul de hotărâre. Piteștiul este un oraș situat pe coaste și dealuri. Trebuie asigurată siguranța. În ceea ce privește traseele, încercăm un proiect de hotărâre pe faleza Argeșului. Atât s-a putut acum. Până acum câțiva ani, această problemă nu se punea.

Domnul președinte de ședință supune la vot și întreabă dacă s-a consemnat cine a votat „pentru”.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Am dreptul să votez „pentru”/”împotrivă”/”abținere”. Fiecare își asumă votul.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 14 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Costescu Cătălin, Janță Constantin Daniel, Duțulescu Gheorghe, Sofianu Narcis-Ionuț și dna consilier Stanciu Alexandrina), și 3 “abțineri” (domnii consilieri locali Apostoliceanu Sorin, Bănică Iuliu-Radu, Olariu Ionuț), devenind

Hotărârea nr.230/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia, în vederea realizării investiției „Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni complementare” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Smeurei, nr.8A, 8B, 8C. ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu a fost luat în discuție.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Nu am înțeles intervenția dvs. pentru votul de la proiectul anterior.

Comisia 2 a dat aviz favorabil, cu 3 voturi „pentru” (domnii consilieri Bănică Constantin-Cătălin, Gentea Cristian, Matei Ion) și 2 voturi „împotrivă” (dl consilier Costescu Cătălin și dna consilier Stanciu Alexandrina).

Personal, votez numai cu observația că este vorba de PUZ. În fișa de reglementări nu sunt date specifice. Doamna arhitect a completat astăzi cu informații, dacă ați citit adresa dânsei. Nu știm câte apartamente și locuri de parcare sunt. Se va cere PUD pentru acest obiectiv. Există studiu de trafic. Nu sunt de acord cu concluzia acestui studiu de trafic. Avertizez că orice mașină care va ieși din parcarea acestui bloc către zona nord, trebuie să meargă în sensul giratoriu de la stadion, care este blocat dimineața, până dincolo de intrarea în cartierul Trivale. Votez, dar să cerem PUD.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Înțeleg de la dna arhitect că nu este nevoie de studiu de trafic. Nu mai înțeleg nimic. Eu am citit acest studiu de trafic. Acesta este făcut copy-paste după altul. Analiza traficului din Pitești este până în anul 2018. Se face un scenariu pentru 2019. A uitat să șteargă anumite lucruri. Din punctul meu de vedere, anul 2019 a trecut. Am analiza mașinilor până în anul 2018, ceea ce nu este normal. Până la anul 2018 se opresc graficele. Aș fi vrut ca de acum încolo studiul de trafic să fie făcut de primărie sau prin noul PUG. Înțeleg că nu mai este valabil ceea ce am discutat la ședințele anterioare. 5               5

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: Mie lucrurile mi se par că sunt amestecate; intenționat sau nu, apar erori. La Smeurei, înălțimea maximă a cornișei este de 9 m. Nu se poate P+4 retras, doar P + etaj 1. Sunt 2 accese: la locatari și la spațiile conexe, precum și accesele de ieșire. Ulterior, parcela nu va fi împrejmuită, lucru ce contravine HCL nr.195/25.05.2017, conform căreia proprietarii de terenuri sunt obligați să împrejmuiască în termen de 6 luni de la dobândire. Noi nu reușim să facem aceste documente conform legii.

Săptămâna trecută am avut control de la ISC Ploiești, care a analizat o sesizare, al cărei procesul verbal avea 8 pagini de observații pentru Certificatele de urbanism și 6 pagini de obiecțiuni la Autorizațiile de Construire. Inspectorul care a venit a spus că sancțiunea va fi luată de primar, pentru că primarul nu ia măsuri cu funcționarul care face astfel de încurcături.

Doamna arhitect trebuie să fie atentă la legislație; ori o respectă, ori nu, nu știu din ce motive: intenționat/din necunoaștere/din eroare. Am ajuns la concluzia că toate acele obiecțiuni de la comisia nr.2 sunt îndreptățite. Am luat de bune avizele Arhitectului Șef, considerând că sunt legale. Semnalul meu este pentru doamna Arhitect Șef - trebuie să fie mai atentă. Să respectăm aceste prevederi legale. Noi ne însușim aceste lucruri și votăm în necunoștință de cauză sau în eroare. 5                                                             5          5

Domnul consilier local Gentea Cristian: Mi se par corecte observațiile domnului viceprimar Zidaru Laurențiu Marian, mai ales în ceea ce privește limita de proprietate.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În ceea ce privește împrejmuirea, aceasta se referă la terenurile abandonate, neîngrijite, ca să nu se ajungă acolo. Nu este cazul aici. Studiul de trafic va fi generalizat în noul PUG. Dacă studiile de trafic sunt asumate de serviciul specializat/societate, va răspunde pentru asta.

Domnul consilier local Gentea Cristian: În fața cui va răspunde? În acest caz se spune că în niciun caz această construcție nu va înrăutăți situația actuală.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În instanță. Răspunde cel care a întocmit. Vom analiza. Comisia 2 a propus că trebuie să vină cu PUD și cu elemente lămuritoare pe care le vom analiza la momentul potrivit.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Cei care realizează aceste studii de trafic și nu le analizează serios, așa cum au spus și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin și Gentea Cristian, răspund în fața beneficiarului, a aprecierii noastre colective a consilierilor locali și a tuturor.

Când se fac evaluările financiare, sau alte studii, de către firme autorizate, cred că trebuie ca cei neserioși să fie îndepărtați din zona administrației publice locale piteștene, pentru a avea și noi activitate cum spuneți dvs., serioasă, pe baza unor oameni competenți și care acționează cu seriozitate în ceea ce fac.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am luat amenzi de 50 milioane, cu unele suntem în instanță, altele le-am câștigat. Nu am participat cu nicio decizie, doar că autorizația de construire se eliberează sub autoritatea primarului. Doar din acest motiv am fost amendat.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Am o observație la acest proiect: în afară de etaje, clădirea are subsol și demisol. Mașinile vor intra în subsol. Nu ne explică nimeni cum intră?

În cazul PUG-ului de pe strada Garoafelor, la acest aspect se făcea referire, la retragere, aliniament. Câți metri rămân în spate, lateral, în față?

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Limita de proprietate nu este dată de gard, ci de documentația cadastrală.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: În documentație, se menționează conform codului civil. Doamna Arhitect spune retragere 1,5 m, iar în codul civil: fereastra de vedere este la 2m.

Am fost cu ISU acolo.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: A fost retras acest punct de pe ordinea de zi.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Înțeleg că sunt firme specializate care fac studii de trafic, dar nici noi nu putem să fim necunoscători, să luam studii de trafic care se fac până în 2019.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu am spus asta. Am spus că este răspunzător. Apoi spuneți pe Facebook că am spus eu asta.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Poate greșesc și din neatenție. Scenariul 2019, cred că este o greșeală. În certificatul de urbanism, indicatorii zonei sunt de 35 cu 0,7. După lege, se pot majora cu 20%. Ajung la 45 cu 1,2 - valori ce depășesc.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Discutăm deschis, legal. Nu a spus nimeni că va fi așa sau așa. Observațiile, părerile trebuie însușite aici. Din punct de vedere al terenurilor înclinate, acolo sunt cele mai potrivite spații pentru subsol și demisol, pentru că sunt naturale. Sunt cele mai potrivite. Depinde de soluțiile specialiștilor. Doamna arhitect are obligația și răspunde legal pentru a implementa prevederile legale.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Nu îl putem bloca pe dl viceprimar Apostoliceanu Sorin să scrie pe facebook. Domnul consilier local Gentea Cristian, care este absolvent de studii tehnice, a spus același lucru: că există studii de trafic care nu sunt serioase sub aspectul concluziilor trase.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Poate îl retrageți să îl mai analizăm.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Retrag acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.

Punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire locuință P+2E” amplasată în municipiul Pitești, strada Garoafelor, nr.3B.” a fost retras de pe ordinea de zi la începutul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire magazin Penny Market, acces auto și pietonal, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclamă pe fațade și parcare, pilon publicitar luminos și împrejmuire” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Profesor Ion Angelescu nr.1A.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 231/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere, teren aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul consilier local Florea Daniel părăsește sala de ședințe. În acest moment sunt prezenți 21 de consilieri locali.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi (21 voturi “pentru”), devenind

Hotărârea nr. 232/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind solicitarea adi servsal Argeș de acordare a unor mandate speciale pentru încheierea unor acte adiționale de prelungire a contractelor de concesiune nr.068/15.03.2012 și nr.086/10.05.2012”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi (21 voturi “pentru”), devenind

Hotărârea nr. 233/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bilanțului energetic al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

20

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Popescu Ionuț neparticipând la vot, conform prevederilor art.228, devenind Hotărârea nr. 234/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești în cadrul ”Programului Operațional Regional 2014-2020” - Axa prioritară 1 -Promovarea transferului tehnologic, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a contribuției municipiului Pitești pentru obiectivul de investiții Reabilitare Casa Cărții - Corp Alpha aferent proiectului ”Centrul de transfer tehnologic InnovationHUB PITEȘTI”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul consilier local Florea Daniel revine în sala de ședințe. În acest moment sunt prezenți 22 de consilieri locali.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi (22 voturi “pentru”), devenind

Hotărârea nr. 235/22.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: ”Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești Trimestrul II- anul 2020.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: ”Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de dna Panzaru Cornelia privind solicitarea de revocare a H.C.L. nr.40/28.01.2020 și H.C.L. nr.147/29.04.2020.”

Domnul președinte de ședință: Pe viitor, la punctele de vedere, dorim să vedem și plângerea atașată.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul așa cum a fost introdus pe ordinea de zi, care este aprobat cu 21 voturi “pentru” și 1 “abținere” (doamna consilier local Preduț Mariana-Tatiana).

Se derulează procedura de vot secret pentru aprobarea numirii a 2 consilieri locali în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv „Fotbal Club Argeș”, aferentă punctului nr.19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv “Fotbal Club Argeș”, cu modificările și completările ulterioare._______________________

Nume consilier local

Voturi “pentru”/“DA”

Voturi “împotrivă”/“NU”

Dutulescu Gheorghe

6

16

Tudosoiu Dumitru

19

3

Gentea Cristian

19

3

Domnii consilieri Gentea Cristian și Tudosoiu Dumitru au fost desemnați să facă parte din Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv „Fotbal Club Argeș”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi (22 voturi “pentru”), devenind

Hotărârea nr. 236/22.07.2020.

Diverse:

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu:

1. Am o speță în atenția Serviciului Certificate Atestare Fiscală: Am avut un cetățean care a primit de la Serviciul Urbanism un proces verbal de finalizare a construcției care ulterior s-a transformat în locuință, deși inițial era spațiu pentru birouri. I s-a dat hârtia respectivă, că s-a transformat în locuință, dar cei de la Certificate fiscale nu au vrut să modifice. Au pus omul să facă documentație cadastrală. Nu se poate acest lucru, pentru că la cadastru se cere certificatul fiscal în care să scrie că este locuință. Atâta timp cât un compartiment din primărie a eliberat acest document care spune că este locuință, cei de la fiscal trebuie să se subordoneze.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este în analiză la domnul secretar general.

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu: Rolul este declarativ. În urma rolului se eliberează și fiscalul.

2. Am trecut săptămâna trecută și am văzut coada de autoturisme de la McDonalds, care ocupă banda 4 de pe bdul Frații Golești, unde era și Poliția Locală, care încerca să alunge oamenii de acolo. Poate nu este o problemă sa îi lăsăm să ocupe această bandă la orele 22.00 -23.00. Poate nu este legal.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu este legal deloc. Am încercat, dar cetățenii sună în fiecare seară și solicită intervenție. Cetățenii nu trebuie tulburați. 5                                                                                       5                                                           5                          5                                                                           5

Vom încerca o soluție de mijloc.

Domnul consilier local Florea Daniel: Vă rog să montați limitatoare de viteză pe str.Aleea Mărului nr.13. Există în zonă un atelier de reparat mașini și sunt probleme cu viteza.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Săptămâna viitoare are loc ședința comisiei de circulație. Domnul Director, vă rog să notați.

Domnul consilier local Sofianu narcis-ionuț: Insist ca doamna arhitect și domnul primar să facă, de urgență, o informare către toți consilierii locali, privind concluziile aferente fazei inițiale a consultării publice pentru noul PUG.

22

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am mai avut întâlniri cu dânșii. Vom face o nouă întâlnire și vom invita și consilierii locali.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Este mai bine ca prima rundă de consultări cu cetățenii să fie prezentată de niște profesioniști, fără tentă politică.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vom stabili o întâlnire.

Domnul consilier local Zidaru Ionuț Gabriel: Care este stadiul sălii de sport a Școlii Gimnaziale Tudor Arghezi?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu am început. Unele sunt în SICAP, altele în contestații. Prioritate este Școala nr.5. Nu s-a adjudecat licitația.

Domnul consilier local Bănică constantin-cătălin: Există în municipiul Pitești camere de supraveghere în intersecții. Am înțeles că se ocupă de ele Poliția Locală.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Prin dispecerat cu monitorizare, sunt 292 camere.

Domnul consilier local Bănică Constantin-Cătălin: S-a luat vreo hotărâre pe baza acestor camere video?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: De nenumărate ori: pentru liniște și ordine publică/accidente.

Domnul consilier local Bănică Constantin-Cătălin: În cazul în care era să dea o mașină peste mine, într-o intersecție filmată, cui trebuia să mă adresez? Era în față la bazin, pe trecerea de pietoni.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Aceleași obligații legale le are și Poliția Națională. Camerele de supraveghere sunt mijloace de lucru care ajuta în activitate. La sesizări se intervine. Sunt mijloace de probă și de intervenție. Ați sesizat?

Domnul consilier local Bănică Constantin-Cătălin: Da. La Poliția Rutieră. Am primit răspuns că s-a identificat conducătorul auto și s-a recomandat să conducă mai atent.

Domnul primar constantin-cornel Ionică: Sper să fiți mulțumiți de acest mandat. Am semnat astăzi contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”, cu valoarea totală a proiectului de 38 miliarde lei, din care finanțarea nerambursabilă acordată este de peste 37 miliarde lei, sumă care reprezintă 98% din valoarea cheltuielilor eligibile, contribuția proprie fiind de 2%. Este vorba de două puncte de transfer pentru integrare operațională a transportului public urban și periurban în parcarea la bowling, de pe strada Costache Negri, nr.30 și la capătul de linie Gheorghe Doja.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sofianu Narcis-Ionuț

9

Red. Alina-Ștefania Mihai


SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru