Proces verbal din 20.02.2020

Proces-verbal sedinta ordinara 20.02.2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 20.02.2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr.266 din 14.02.2020.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică          - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru          - Secretarul General al Municipiului

Pitești.

Participă ca invitați:   directorii executivi ai direcțiilor și șefii

compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 22;

 • - consilieri prezenți      - 20;

 • - consilieri absenți      -   2 (domnii consilieri Morlova Eduard și Neacșu

Mariean).

Executivul precizează că sunt următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi:

MODIFICĂRI DIN DATA DE 18.02.2020 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

aferent ședinței consiliului local din data de 20.02.2020

I.     Se introduc pe proiectul ordinii de zi următoarele materiale:

La punctul nr.52: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind mandatarea Primarului Municipiului Pitești să reprezinte municipiul Pitești în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș».

Punctele 52 - 63 de pe proiectul ordinii de zi inițial se renumerotează și devin punctele nr.53 - 64.

MODIFICĂRI DIN DATA DE 20.02.2020 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI aferent ședinței consiliului local din data de 20.02.2020

I. Se introduc pe proiectul ordinii de zi următoarele materiale:

La punctul nr.63: «Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de domnul Ciucă Petru-Doru».

La punctul nr.64: «Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de doamna Manu Viorela-Anca.

Punctele 63-64 de pe proiectul ordinii de zi se renumerotează și devin punctele nr.65 - 66.

II. La punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020» se modifică și se completează astfel:

 • •     În raportul la proiectul de hotărâre, pagina 7:

 • - în loc de expresia „48.000,00 mii lei subvenții pentru energia termică livrată populației (22.500 mii lei) și pentru transportul urban în comun de călători realizat cu autobuze (21.000 mii lei)” se va citi expresia „48.000,00 mii lei subvenții pentru energia termică livrată populației (21.000 mii lei) și pentru transportul urban în comun de călători realizat cu autobuze (27.000 mii lei)”;

 • - în loc de expresia „17.370,00 mii lei transferuri către Centrul Cultural Pitești, Filarmonica Pitești, Sport Club Municipal Pitești și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Municipiul Pitești” se va citi expresia „17.370,00 m ii lei transferuri către Centrul Cultural Pitești, Filarmonica Pitești, Fotbal Club Argeș și Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești”.

 • •  Veniturile (la capitolul 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 41 „Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății”) și cheltuielile (la capitolul 66.02 ,,Sănătate“, subcapitolul 50 ,,Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 50 ,,Alte instituții și acțiuni sanitare”, titlul 10 ,,Cheltuieli de personal”) propuse prin proiectul de hotărâre se suplimentează cu suma de 549 mii lei, întrucât î n luna martie 2020 Direcția de Sănătate Publică Argeș va vira bugetului municipiului Pitești această sumă pentru finanțarea sănătății (cabinetele medicale școlare).

 • În anexa nr. 3, Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020 se completează cu obiectivul „Relocare și amenajare secție reparații străzi și mecanizare”, la capitolul 84.02 ,,Transporturi“, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Administrația Domeniului Public Pitești, cu o prevedere de 100 mii lei.

 • Anexa nr. 4 propusă prin proiectul de hotărâre se modifică, se completează și se înlocuiește cu anexa la prezentele modificări.

 • În anexa nr. 5, Programul de investiții al municipiului Pitești - estimări pe anii 2021-2023 va avea următoarele modificări:

 • - la cap. 65.02 „Învățământ”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Reabilitări”, Primăria Municipiului Pitești, se completează cu obiectivul „Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești” cu o prevedere estimată de 4.628 mii lei pentru anul 2021;

 • - la cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, grupa A „Lucrări în continuare”, se completează cu obiectivul „Modernizare locuri de joacă Parc Lunca Argeșului”, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, cu o prevedere estimată de 605 mii lei pentru anul 2021 și de 605 mii lei pentru anul 2022;

 • - la cap. 74.02 „Protecția mediului”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Dotări”, Primăria Municipiului Pitești, prevederea estimată pentru anul 2021 va fi de 5.000 mii lei și pentru anul 2022 de 9.395 mii lei;

 • - la cap. 84.02 „Transporturi”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Reabilitări”, Administrația Domeniului Public Pitești, prevederea estimată pentru anul 2021 la obiectivul „Reabilitare străzi, alei, parcări” va fi de 761 mii lei.

În cuprinsul anexei nr. 10, se corectează denumirea unei unități școlare din „Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Dima” Pitești” în „Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Dima” Pitești”.

În baza celor expuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare a veniturilor și cheltuielilor bugetului municipiului Pitești pe anul 2020, totalurile se vor recalcula la nivelul întregului buget și în structura acestuia, se vor actualiza sumele utilizate din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 și cele reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2020, modificări care vor fi prevăzute în articolele proiectului de hotărâre și în anexele care fac parte integrantă din acesta.

 • III. La punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar

privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020» se modifică și se completează în sensul că veniturile (la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decat subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”) și cheltuielile (la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie“, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii”) propuse prin proiectul de hotărâre se

suplimentează cu suma de 21,05 mii lei ca urmare a încasării de sponsorizări de către Fotbal Club Argeș destinate susținerii activității sportive.

Prin urmare, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare a veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, totalurile se vor recalcula la nivelul întregului buget și în structura acestuia, modificări care vor fi prevăzute în cuprinsul art. 1 și în anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din hotărâre.

 • IV. La punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2020» se modifică în sensul că în cuprinsul art. 7 din proiectul de hotărâre și în cuprinsul anexelor nr. 19 și nr. 20, se corectează denumirea unei unități școlare din „Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Dima” Pitești” în „Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Dima” Pitești”.

 • V. La punctul nr. 8 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020» se modifică în sensul că în anexa nr. 1, valoarea estimărilor pentru active nefinanciare va fi de 605 mii lei pentru anul 2021 și de 605 mii lei pentru anul 2022, pe total unitate și la cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, ca urmare a modificărilor care au fost propuse pentru această instituție în anexa nr. 5 la „Proiectul de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020”.

Prin urmare, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare a cheltuielilor bugetului instituției pe anul 2020, totalurile se vor recalcula la nivelul întregului buget și în structura acestuia modificări care vor fi prevăzute în în anexa nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

 • VI. La punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020» se modifică și se completează în sensul că :

 • - în anexa nr. 1, valoarea estimărilor pentru active nefinanciare la anul 2021 va fi de 761 mii lei, pe total unitate și la cap. 84.02 „Transporturi”, ca urmare a modificărilor care au fost propuse pentru această instituție în anexa nr. 5 la „Proiectul de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020”;

 • - în anexa nr. 2, Programul de investiții al Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020 se completează cu obiectivul „Relocare și amenajare secție reparații străzi și mecanizare”, la capitolul 84.02 „Transporturi^, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, cu o prevedere de 100 mii lei.

Prin urmare, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare a cheltuielilor bugetului instituției pe anul 2020, totalurile se vor recalcula la nivelul întregului buget și în structura acestuia modificări care vor fi prevăzute în art. 1 și în anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din hotărâre.

 • VII. La punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2020» se modifică și se completează în sensul că este necesară suplimentarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2020 cu suma de 549 mii lei la activitatea cabinetelor medicale școlare, capitolul 66.02 ,,Sănătate“, subcapitolul 50 ,,Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 50 ,,Alte instituții și acțiuni sanitare”, la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, articolul 10.01 „Cheltuieli salariale în bani” - 538 mii lei și articolul 10.03 „Contribuții” - 11 mii lei.

Prin urmare, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare a cheltuielilor bugetului instituției pe anul 2020, totalurile se vor recalcula la nivelul întregului buget și în structura acestuia, modificări care vor fi prevăzute în art. 1 și în anexa nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

 • VIII. La punctul nr. 14 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2020» se modifică și se completează în sensul că veniturile (la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decat subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”) și cheltuielile (la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie“, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii”, articolul 20.01 „Bunuri și servicii”) propuse prin proiectul de hotărâre se suplimentează cu suma de 21,05 mii lei ca urmare a încasării de sponsorizări destinate susținerii activității sportive în cadrul secției de baschet și volei a Fotbal Club Argeș.

Prin urmare, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare a cheltuielilor bugetului instituției pe anul 2020, totalurile se vor recalcula la nivelul întregului buget și în structura acestuia, modificări care vor fi prevăzute în art. 1 și în anexa nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

 • IX. Punctul nr.45 de pe proiectul ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate” se modifică și se completează astfel:

«Art.5. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate familiei Valeriana și Neculae Drăgoi, domiciliată în municipiul Pitești, Aleea Voinicilor nr.1, bl.16, sc.C, ap.7, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

«Art.6. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Stelian lancu, domiciliată în municipiul Pitești, Bld. Nicolae Bălcescu nr.2, bl.L1, sc.E, ap.28, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

Art. inițiale 5-13 se renumerotează și devin art. 7-15.

 • X. Punctul nr.50 de pe proiectul ordinii de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea dezmembrării imobilelor-terenuri cu nr. cadastrale 95399 și 94754, situate în municipiul Pitești, b-dul I.C. Brătianu” se modifică și se completează astfel:

 • - în titlul proiectului de hotărâre sintagma ”numerele cadastrale 95399 și 94754” se înlocuiește cu sintagma numerele cadastrale 95399, 94754 și 94984”;

 • - se introduce un nou articol 3 care va avea urmatorul conținut:

« Art.3 (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren, în suprafață de 1412 mp, cu numărul cadastral 94984 a municipiului Pitești, după cum urmează:

 • a) Lotul nr.1, în suprafață de 1275 mp;

 • b) Lotul nr.2, în suprafață de 137 mp.

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin. (1) sunt înscrise în anexele nr.5 și nr.6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Art. 3 inițial se renumerotează și devine art.4.

Având în vedere că domnul consilier Morlova Eduard, care ar fi trebuit să fie președinte de ședință lipsește și, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Codul administrativ, cu completările ulterioare, se propune ca domnul consilier Bănică luliu-Radu să dețină această calitate.

Se supune la vot hotărârea privind alegerea președintelui de ședință care este aprobată cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 42/20.02.2020.

Domnul Secretar General al Municipiului Pitești: Avem trei consilieri locali care nu vor participa la vot la anumite puncte de pe ordinea de zi, respectiv domnul consilier Tudosoiu Dumitru la punctele nr.35 și nr.36 “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu”, cod MySmis 122294” și ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.181/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu”, din municipiul Pitești și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare”, domnul consilier Popescu lonuț la punctul 52 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind mandatarea Primarului Municipiului Pitești să reprezinte municipiul Pitești în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș”, și domnul consilier Janță Constantin Daniel la punctul 63 “Adresa SC Apă Canal 2000 SA nr.703/22.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.3410/22.01.2020 referitoare la Declarația privind impozitele constituite și retragerile efectuate din Fondul IID în semestrul II al anului 2019”.

Conform art.228 din Codul administrativ consilierul local “aflat în conflict de interese are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

 • a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

 • b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații;

 • c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri;

 • d) o altă autoritate din care face parte;

 • e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

 • f) asociație sau fundație din care face parte.”

În exercitarea funcției, consilierul local aflat în una dintre situațiile prevăzute anterior are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.

Am dat citire întregului articol, poate nu o să-l citesc la fiecare ședință, însă am vrut să vă reamintesc că, se va consemna în procesul-verbal, înainte de începerea ședinței consilierii care nu vor participa la vot. Cel mai indicat este să nu participi la vot, chiar dacă legislația nu te ajută să te încadrezi cu exactitate în acest conflict de interes personal. Actele administrative emise cu încălcarea acestor prevederi sunt lovite de nulitate.

În legătură cu absențele de la ședințele consiliului local, menționez că motivarea acestora nu va mai fi supusă la vot și se va prezenta dovada scrisă potrivit Codului Administrativ și HCL nr. 361/2019.

De la ședințele consiliului local desfășurate în luna ianuarie au absentat 5               5                                                                                             5

domnii consilieri Florea Daniel și Tudosoiu Dumitru care au adus acte justificative, precum și doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana care urmează să depună actele.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Înainte de a începe ședința vreau să anunț că nu particip la vot la punctul 13 de pe ordine de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2020”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot procesele-verbale ale ședințelor din 23.01.2020 și din 28.01.2020, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință menționează că la punctul ”Diverse” s-au înscris domnii consilieri Gentea Cristian și Sofianu Narcis-Ionuț.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind încetarea de drept a calității de consilier local a domnului Bărbulescu Ilie.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 43/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Coman Sorina-Marilena.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 44/20.02.2020.

Doamna Coman Sorina-Marilena depune jurământul: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Pitești. Așa să-mi ajute Dumnezeu”.

Consilieri în funcție: 23. Consilieri prezenți: 21.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.6/23.06.2016 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

S-a propus ca doamna consilier Coman Sorina-Marilena să facă parte din comisia nr.4 pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecție socială.

Domnul președinte de ședință precizează că procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret va avea loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Am făcut mai multe amendamente și am și un material pregătit să-l prezint, pe capitole, unde să fie introduse acestea. O să dau citire acestor amendamente:

 • - Amenajare treceri pietoni stâlpi zincați cu consolă cu sistem de iluminat și indicatoare treceri pietoni cu led - 650.000 lei;

 • - Amenajare parc câini parcul Lunca Argeșului și Strand - 20.000 lei;

 • - Mărire buget ADP reparații curente - 1.000.000 lei;

 • - Diminuare buget ADP cap.74.05.01 Ch 20.01.02 - 650.000 lei; Suma de 1.300.000 lei era prevăzută pentru deszăpezire, având în vedere că iarna aceasta nu a fost zăpadă și nu s-a consumat nimic, suma poate fi înjumătățită și, de aici, putem să scădem 650.000 lei

 • - Mărire buget SC Salpitflor Green SA. - 1.000.000 lei pentru spații veri, deoarece anul trecut am avut foarte multe probleme;

Proiectare:

 • - Modernizare str. Dumitru Brătianu și Ion Angelescu - 35.000 lei;

 • - Lărgire strada Tineretului - Școala Mihai Eminescu (nr.11) - 30.000 lei. În această zonă se produc ambuteiaje în timpul zilei, când părinții duc sau iau copii de la școală;

 • - Parcare supraetajată Fortuna - 35.000 lei;

 • - Parcare și loc de joacă Prundu blocul D1-D2 - 20.000 lei;

 • - Reamenajare Lac Grota Pădurea Trivale - 50.000 lei;

 • - Modernizare strada Nicolae Brânzeu - 35.000 lei;

 • - Reactualizare proiect strada Depozitelor - 35.000 lei;

Pentru că este obligatoriu să se dea și o sursă de finanțare a tuturor acestor modificări, am propus o diminuare la bugetul de la Filarmonica de 400.000 lei, cum au depus ei la primărie prima data, iar la Centrul Cultural o diminuare a bugetului de 300.000 lei. Diferența pentru a acoperi toate propunerile de mărire a investițiilor pot fi luate de la ”Lucrări noi” care erau încadrate la fonduri europene - Realizare Lunca Argeșului 3 - pentru că avem foarte multe probleme acolo și cu siguranță proiectul nu va demara foarte curând. Avem 1.974.000 lei și putem să luăm de aici 1.200.000 lei și să rămână 774.000 lei, iar diferența de încă 340.000 lei de la ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu” unde aveam 2.275.000 lei deoarece nici acești bani nu vor putea fi cheltuiți anul acesta pentru că durează foarte mult. În câteva zile va fi semnată o hotărâre prin care vom mai primi o sumă de aproximativ 1.000.000 €, bani eligibili pentru această lucrare.

Doamna Preduț Mariana-Tatiana: Am propus un sistem de încălzire pentru Galeria Municipală Metopa, singura galerie publică de expoziție a municipalității. Locația este fără încălzire, iarna nu pot fi organizate expoziții. Suma este mică, fiind necesară o centrală de apartament.

Domnul consilier Gentea Cristian: Și eu vreau să susțin mărirea bugetului de la SC Salpitflor Green SA. Trebuie să ținem cont nu doar de ceea ce a spus domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu, dar și de creșterea salariului minim pe economie, ceea ce înseamnă aproximativ 16 miliarde lei vechi și din ce am văzut eu s-au dat în plus doar 6 miliarde lei vechi. Nu se vor putea descurca.

În al doilea rând, aseară, am văzut sala de sport de la Colegiul Național ”Al. Odobescu” care este plină de igrasie, mucegai. Păcat că doamna director de acolo nu a făcut nici o adresă în acest sens. Mai bine îți lași copilul în fața televizorului decât să-l trimiți acolo. Pe lângă aceasta, la Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” săptămâna trecută a căzut efectiv panoul ce susținea coșul de baschet. În aceeași stare sunt ambele coșuri de bachet în sala de care vorbeam.

La lista de dotări cred că putem adăuga aceste panouri, sumele sunt modice. Nu sunt necesare panouri profesionale cum am pus la Sala Sporturilor.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Conform Codului Administrativ eu, în calitate de primar, pot accepta sau nu propunerile și apoi se votează conform legii.

Dacă vrem să doborâm bugetul putem s-o facem imediat, dacă dorim să fim constructivi găsim soluții. În ansamblu sunt de acord cu tot ce s-a propus aici pentru că avem nevoie de mult mai mulți bani și mai ales de lucrări în infrastructură.

Am luat în calcul tot ceea ce este posibil, am lucrat la acest buget din luna noiembrie a anului trecut, s-a muncit foarte mult. Venind acum cu aceste propuneri se vor modifica multe din aceste calcule.

Nu că nu aș fi de acord, însă ne plimbăm de aproximativ 2 ani pe la blocul D2 din cartierul Prundu unde există o tarla de vreo câteva sute de metri, care ne consumă bani cât pentru alte două parcări, dar nu s-a impus pentru că nu foarte multe 9

mașini parchează acolo. Însă dacă trebuie făcut vom face, dacă mai trebuie un loc de joacă. Poate scoatem unul și-l introducem pe acesta.

Ne-am dorit Filarmonică, avem și, aceasta ne costă mult. Dacă putem să mai diminuăm nici o problemă. Însă s-ar putea să revenim la sumele acestea cu bani necesari în continuare pentru că, vor rezulta din activitățile ulterioare că este vorba de activități minimale asumate pe care aceste două enități le au indiferent de structura de conducere și sunt deja aprobate. Este vorba de reviste, de mai multe activități.

Știu de situația de la SC Salpitflor Green SA, în fiecare an au fost nemulțumiri. Este nevoie de această sumă, poate și de mai mult pentru că acolo s-a tot mărit salariul minim și a afectat bugetul alocat de fiecare data.

Am găsit posibilitatea ca, în ultimii doi ani, să se facă dotări importante la Administrația Domeniului Public Pitești și la SC Salpitflor Green SA cu sume de bani foarte mari. Sunt de acord cu suplimentarea bugetului SC Salpitflor Green SA și vom vedea de unde vom lua banii aceștia.

În ceea ce privește Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” nu există nici o problemă să montăm două panouri acolo, repede se vor monta. De situația existentă la Colegiul Național ”Al. Odobescu” nu am știut, însă facem demersuri pentru o nouă sală de sport. Săptămâna viitoare voi merge la fața locului și în mod cert vom găsi soluții.

În ceea ce privește Galeria Metopa am discutat cu domnul secretar general și am ajuns la concluzia că am putea rezolva problema cu o centrală, însă această galerie nu aparține domeniului public. Dacă ar aparține domeniului public imediat am interveni. La momentul acesta din documentele deținute aceasta nu aparține domeniului public.

La Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” s-a mai intervenit în anul 2012, s-a mers până aproape de Gheorghe Doja. Trebuie văzut ce putem face pentru că este o observație pertinentă.

Când am vrut să amenajez parc pentru câini multe persoane au fost împotrivă. Credeți că va duce cineva câinii din cartierul Găvana în Parcul Ștrand sau Lunca Argeșului? Acolo este un număr mic de câini. Carteirul de 50.000 de locuitori are nevoie pentru că acolo este un număr mare de câini.

Au fost niște propuneri pentru Parcul Tineretului din Craiovei unde sunt mulți câini și ar exista această posibilitate să facem această amenajare, într-un colț. Nu știu dacă este o soluție bună să amenajăm în cele două parcuri, să nu se ducă nimeni și să mai apară și nemulțumiri din partea cetățenilor. Trebuie să ne gâdim serios. În cartierul Găvana nu știu dacă am avea unde.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Toată vara și în Parcul Lunca Argeșului și în Parcul Ștrand sunt foarte mulți copii și oameni care se plimbă cu câinii, care le mai dau drumul sau îi țin în lesă. Este un lucru cerut de toată lumea.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am spus că sunt de acord, dacă este necesar în cele două parcuri și sunt câini mulți.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Consider bună propunerea domnului viceprimar Sorin Apostoliceanu de a realiza niște spații special destinate prietenilor patrupezi, în special câini, mai ales că noi am depus proiect în acest sens, încă din anul 2017, la solicitarea piteștenilor, însă domnul primar nu a dorit să-l introducă pe ordinea de zi.

Cred că se poate realiza și este o propunere foarte bună și în zona Parcului Ștrand și în cea a Parcului Lunca Argeșului, chiar și în zona Găvana există Parcul Lumina care este foarte generos ca întindere.

În ceea ce privește propunerea doamnei consilier Preduț Mariana-Tatiana este una foarte bună, o propunere care ține de imaginea municipalității. Din păcate, pe Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, prin fondurile destinate proiectelor de cultură, tineret și sport, noi nu am realizat nimic. Așa cum am dat pentru centrale la biserici putem da și pentru o centrală la Galeria Metopa, chiar dacă este cea mai privată dintre locațiile din municipiul Pitești , pentru că destinația este una publică și este pentru cultură și nimeni nu poate să conteste acest lucru.

Susținem și punctul de vedere exprimat de domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu. Este adevărat stăm foarte prost la capitolul imagine la Pitești - Orașul Lalelelor. Domnul consilier Gentea Cristian a pus o problemă de administrație - dacă îți trebuie bani pentru salarii mai este ceva de comentat? Nu mai vorbim despre flori sau despre altceva. Am fost plăcut surprins că mai există primari de comune care mai fac prezentări de buget în Argeș. Nu mi-a plăcut faptul că, domnul primar nu a găsit timpul necesar să facă acest lucru. Consider că acest lucru ar trebui făcut chiar și acum, așa cum îi permite Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Vreau să-l rog pe domnul primar, după o consultare cu domnul secretar general, să respecte prevederile art. 8 lit. ”c” din legea anterior menționată. Atunci când se prezintă un proiect de buget trebuie prezentată și execuția bugetară pe anul anterior, să știm și noi cum s-au cheltuit banii în Pitești. Suntem din nou chemați să votăm un buget și ne trezim în prezentare cu un excedent bugetar de peste 600 miliarde lei vechi, în condițiile în care, anul trecut, s-a discutat că nu sunt bani pentru a realiza niste acoperisuri în statiile descoperite de transport public local.

Sunt probleme de transparență. Acum am aflat că sunt probleme cu Lunca Argeșului 3, nici un coleg de aici nu știm ce propunere inițială au avut cei de la Filarmonică pentru buget. Mi-aș dori ca pe viitor, domnii viceprimari, dacă domnul primar este ocupat, să ne mai transmită și nouă câte o hârtiuță prin care să ne aducă la cunoștință ce probleme mai sunt în oraș.

Noi ne propunem timid să facem proiectare în vederea modernizării unor străzi neasfaltate din municipiul Pitești.

Anul trecut am explicat unor cetățeni că nu se poate face asfaltarea până nu se ajunge la o lățime normală pe normele de urbanism, adică cu acele cedări de teren. Pe strada Dumitru Brătianu am înțeles că s-au rezolvat și nu înțeleg cu ce deranjează această propunere și de ce nu a venit din parte domnului primar, de modernizare și asfaltare, nu doar proiectare.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Conform legii, dacă nu ai studiu de fezabilitate, DALI, nu poți să bagi proiectare cu execuție. Nu am cum să propun de acum și suma pentru execuție pentru că nu știu cât este. Anul acesta se va realiza. După ce avem DALI-ul vom veni în ședința cu el iar după ce se aprobă vom aloca bani și pentru asfaltare. Aceasta este procedura legală.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Pentru lipsa de transparență față de cetățenii municipiului Pitești, față de consilierii care-i reprezintă pe cetățeni, de necesitățile reale ale municipiului Pitești, noi cei din grupul PNL nu vom vota bugetul propus de domnul primar.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am ținut conferința de presă, s-a postat și pe site tot ce are legătură cu bugetul. Am un dosar pe care am să-l dau domnului consilier Sofianu Narcis-Ionuț pentru a vedea lucrările, investițiile realizate în anul 2019. Din prevederile bugetare 80% au direcții specificate în lege, obligatorii. Îmi doresc să realizăm mult mai multe dar de unde bani pentru că și așa suntem la limită cu ceea ce am început. Bugetul trebuie să fie viabil și echilibrat.

Pe unele străzi nu am putut intra, deși ne-am dorit, din diferite motive: proprietatea nu este pe deplin publică fiind grevată de proprietăți private, așteptăm să înceapă reabilitarea pe 100 de străzi privind utilitățile publice apă și canal.

Aș fi de acord imediat cu propunerea doamnei consilier Preduț Mariana-Tatiana, însă dacă nu este proprietate publică. Facem analiză împreună și acum hotărâm ce facem.

Domnul consilier Gentea Cristian: Am fost foarte atent și nu cred că domnul primar nu a fost de acord cu amendamentele propuse. A încercat să ne explice ceva vis-a vis de Lunca Argeșului dar până la urmă a fost de acord și cu acela.

În ceea ce privește amendamentul pentru Galeria Metopa înțeleg că este o problemă de legalitate.

Am vorbit, de mult, cu domnul primar despre strada Dumitru Brătianu și a fost de acord din prima secundă. Consider că, trebuie ajutat mai mult de cei din primărie, să-i mai ajutăm și noi pe cetățeni.

Când am cumpărat pentru mine, pe strada Vasile Chicoș 500 m2 am dat 28 m2 pentru asfaltarea acesteia. Pe strada Dumitru Brătianu au fost 3 familii care nu donaseră. Trebuie să-i mai ajutăm și noi pe cetățeni, să venim în întâmpinarea lor.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Îmi însușesc toate amendamentele, mai puțin cel legat de Galeria Metopa. Vom face verificările necesare și dacă se poate, cu mare drag.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Aș dori să se înțeleagă foarte clar. Nu că nu dorim să se acorde bani pentru strada Dumitru Brătianu, însă așa ne obligă legislația. Legat de dezbaterea publică sunt de acord cu domnul consilier Sofianu Narcis că ar fi fost necesară.

Domnul președinte de ședință Bănică Iuliu-Radu: Îmi aduc aminte că cineva, parcă domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț, s-a opus vehement la preluarea străzii Dumitru Brătianu la domeniul public. Așa îmi aduc aminte, poate greșesc și îmi cer scuze pentru asta.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Eu mă refer la un loc privat în care se da valoare și se propusese direct asfaltarea, în proiectul inițial, să le facem unora asfalt pe privat, din strada Dumitru Brătianu în lateral.

Domnul președinte de ședință Bănică Iuliu-Radu: Am votat fără asfaltare, doar preluarea. În momentul în care preluăm vine un consilier și spune că nu putem avea o stradă neasfaltată în Pitești.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Vreau să aduc în atenția dumneavoastră o problemă de principiu. Noi am discutat de nenumărate ori bugetul, am stabilit la străzi o listă de priorități.

Să venim acum în ședința de consiliu să spunem că lista aceea nu este bună sau că o îmbunătățim. Nu ar fi problema de străzi ci de finanțarea acestora. Ceea ce mă deranjează este că se iau bani de la Centrul Cultural și de la Filarmonică. Dacă luăm de acolo înseamnă să scădem și calitatea actului cultural. Haideți să vedem dacă găsim o altă sursă de finanțare. Nu cred că este în regulă să venim acum să dăm tot bugetul peste cap. Domnul viceprimar putea să prezinte aceste propuneri când s-a discutat bugetul.

Domnul consilier Gentea Cristian: Dacă domnul viceprimar vorbea înainte de a lua cuvântul domnul primar înțelegeam. Acum mi se pare absurd ca, după ce domnul primar a fost de acord cu tot, să mai purtăm asemenea discuții. Bugetul cerut inițial a fost mai mic cu 300.000.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Domnul primar are dreptate. Există o problemă legată de proprietatea la clădirea din Târgul din Vale, vis-a vis de Rectorat, care este tot în comodat la Uniunea Artiștilor Plastici. Acolo este proprietatea Ministerului Culturii în administrarea consiliului local, dar la Metopa nu este nici o problemă. Din acest motiv am retras amendamentul privind repararea acoperișului acolo. Metopa este în inventarul domeniului public Pitești.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Dacă din documente va reieși că suntem proprietari, vom rezolva și această problemă.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Puțin mai devreme am prezentat, conform legii, sursa de finanțare pentru amendamentele propuse. Referitor la bugetul propus pentru Filarmonică față de cel pentru repararea străzilor, mi se pare prea mare. Unul dintre bugetele propuse și asumate de domnul director a fost sub această sumă.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Sunt de acord să facem parcarea de la Fortuna, însă vor fi mari probleme pentru că oamenii nu sunt de acord. Chiar acum sunt în sală cetățeni care locuiesc în zonă.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Nu am nimic împotriva propunerilor făcute, am spus doar că nu sunt de acord cu reducerea bugetului la Filarmonică și Centrul Cultural. Dacă este așa de ce nu ne uităm și la sport și nu spunem de ce să facem atâtea activități sportive: să tăiem tenisul de masă, voleiul, baschetul.

A fost un buget minimal pe care și l-au propus toate serviciile, au venit cu o sumă pentru că bugetul inițial era mai mic. Însă nu se putea funcționa cu acea sumă.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: În construirea unui așa zis schelet de buget, nu cred că este bine să mergem pe ideea de a pune, de exemplu, ceva la cultură și a lua de la străzi. Cred că, bugetul trebuie să fie echilibrat în cele două capitole mari: de funcționare și de investiții, însă și în interiorul acestor capitole trebuie respectate niște procente și un interes pe care populația municipiului l-a manifestat.

Eu nu o să-mi permit să vorbesc despre calitatea actului cultural desfășurat la Filarmonică, Centrul Cultural, Sala de Sport, însă din experiența mea și din ceea ce am observat vreau să vă spun că oamenii vor verdeață, au început să iasă în parcuri, își manifestă interesul pentru activități culturale și sportive în aceeași măsură.

Dumneavoastră puteți face toate aceste lucruri posibile, iar noi le vom aproba aici. Cred că nu este bine să le privim oarecum în contrapondere.

Pe de altă parte, pe mine nu m-a surprins poziția colegului meu de la PNL. Proiectul de buget este cel mai important proiect al unui an fiscal dintr-o localitate. În momentul în care, din diverse motive, nu ești de acord cu proiectul de buget, trebuie să știe toată lumea că nu ești de acord cu tot proiectul. Eu ce ar trebui să înțeleg că nu sunteți de acord cu subvenția pentru naveta elevilor, cu cea de la SC Termo Calor Confort SA?

Voi vota acest proiect de buget mai ales că domnul primar și-a însușit recomandările, propunerile colegilor noștri.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare la art.8 vorbește despre principiul transparenței și publicității bugetelor locale. La lit.”b” se face referire la dezbaterea publică a proiectului de buget local, inclusiv cu ocazia aprobării acestuia, adică în ședință publică. Anul trecut s-a votat un buget. Avem un excedent de peste 600 miliarde lei. Nu interesează pe nimeni din consiliul local ce reprezintă acea sumă care nu s-a cheltuit. La litera ”c” din legea menționată anterior se spune clar ”prezentarea contului anual de execuție a bugetului local în ședință publică”. Poate domnul primar are pregătită această prezentare a execuției bugetare a anului 2019 ca să știm de unde provin.

Domnul Constantin Cornel Ionică: În luna decembrie a anului trecut am prezentat, prin HCL 450 aprobarea execuției estimate a bugetului municipiului Pitești la data de 31.12.2019. Acolo este trecut tot. Dacă nu am fi avut acest deficit pe care-l așteptăm pentru fonduri europene, acum nu am fi avut nici un buget. Bugetul va fi grevat în continuare de cheltuieli pe care guvernul le are în lucru.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Îi adresez rugămintea publică domnului primar să respecte prevederile art. 8 lit. ”c” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la prezentarea în ședință publică a execuției contului pe anul trecut.

Domnul Constantin Cornel Ionică: La amenajarea locurilor de joacă sunt de acord cu această propunere dar să ne încadrăm în cele 30 de miliarde de lei, poate găsim un altul să-l înlocuim, dacă nu îl adăugăm și pe acesta.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Retragem acel amendament cu parcarea din zona Magazinului Fortuna.

Domnul consilier Olariu Gheorghe-Ionuț: Având în vedere că domnul primar și-a însușit toate amendamentele, voi vota acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier Dinu Dănuț: V-am ascultat cu mare atenție. Apreciez munca aparatului de specialitate al primarului. Voi vota bugetul municipiului Pitești pentru că Piteștiul trebuie să meargă înainte.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Eu nu mă joc cu bugetul. Nu am luat dintr-o parte să punem în alta. Lucrurile acestea noi le-am discutat săptămânal, cu domnul primar și fiecare a avut propunerea lui. Eu nu am venit cu nici o propunere.

Domnul consilier Gentea Cristian. Iar îi dau dreptate domnului consilier Sofianu Narcis-Ionuț că, le-ați discutat în interiorul instituției. Eu le-am aflat abia zilele trecute.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Noi am discuta la ședințele noastre și pentru Filarmonica bugetul s-a oprit la cât propun eu acum. După aceea s-a mărit și am aflat în timp.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Trebuie să vedem sursa de finanțare, de unde luăm și unde punem. Îmi asum totul mai puțin sursa de finanțare.

Domnul Secretar General al Municipiului Pitești: Domnul primar și-a însușit toate propunerile legate de noile proiecte de investiții, efectiv suplimentări de bugete. Nu și-a însușit diminuările de bugete de la celelalte instituții.

Fie se modifică prin alocarea de la fondul de rezervă, care este atributul ordonatorului de credite, fie prin modificarea celorlalte poziții din lista de investiții sau buget, dar nu prin dispariția unei poziții sau introducerea alteia, ci efectiv prin diminuarea sumei.

Cu acordul dumneavoastră se poate face acest lucru, legat de investiții, dar dacă suma se va lua din fondul de rezervă, atunci domnul primar este suveran.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Tehnic se numește echilibrare bugetară.

Domnul președinte de ședință Bănică Iuliu-Radu: Vreau să-l întreb pe inițiatorul amendamentelor dacă își dorește de unde a propus diminuarea sau vrea să vină banii din fondul de rezervă? Pentru că este foarte important deoarece s-ar putea să-și dorească diminuarea acelor bugete.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Noi ce am propus ne menținem și am și spus sursa fiecăreia. Știu că doar domnul primar poate să decidă în legătură cu fondul de rezervă și de aceea am spus că nu de acolo. Am spus foarte clar de unde sunt sumele și acestea pe plus și minus dau zero.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Avem situații de urgență, avem Casa Bobancu, terenul de la Aripi.

Domnul președinte de ședință: Asumarea tuturor amendamentelor implică și asumarea diminuării bugetelor de Filarmonică și Centrul Cultural.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Sunt de acord și cu acestea.

Domnul președinte de ședință Bănică Iuliu-Radu: Executivul și-a însușit

1        5                                  5             5                                                                                                         5                         5

toate amendamentele mai puțin cea cu Parcarea Fortuna, care a fost retras și să vedem legalitatea celui legat de Galeria Metopa.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele propuse de domnii consilieri Apostoliceanu Sorin și Gentea Cristian și însușite de executiv, care este aprobat cu 17 de voturi “pentru” și 4 voturi „împotrivă” (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis-Ionuț), devenind

Hotărârea nr. 45/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis-Ionuț), devenind

Hotărârea nr. 46/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 47/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis-Ionuț), devenind Hotărârea nr. 48/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis-Ionuț), devenind

Hotărârea nr. 49/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de domnul consilier Apostoliceanu Sorin, care este aprobat cu 17 de voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis-Ionuț), devenind Hotărârea nr. 50/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis-Ionuț), devenind Hotărârea nr. 51/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis-Ionuț), devenind

Hotărârea nr. 52/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Filarmonicii Pitești pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Pitești: Vreau să fac precizarea că reducerea la cele două bugete de la Filarmonică și Centrul Cutural se va face prin reducerea subvenției.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de domnul consilier Apostoliceanu Sorin și însușite de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis -Ionuț), devenind

Hotărârea nr. 53/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 3 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana nu participă la vot.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de domnul consilier Apostoliceanu Sorin și însușite de inițiator, care este aprobat cu 16 de voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis -Ionuț), devenind

Hotărârea nr. 54/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 4 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 55/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Pitești pentru anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat care este aprobat cu 17 de voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis-Ionuț), devenind

Hotărârea nr. 56/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 57/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2020 și validarea activităților realizate în perioada 11 ianuarie - 19 februarie 2020 de către Filarmonica Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În funcție de buget este posibil ca într-o ședință viitoare să revină cu planul minimal de activități.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 58/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2020”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 59/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare ,,Christiana” Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare ,,Christiana” Pitești.

Domnul președinte de ședință precizează că a fost propus domnul consilier Sofianu Narcis - Ionuț pentru Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare ,,Christiana” Pitești, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea activităților realizate în luna ianuarie 2020 și aprobarea programului minimal de activități pe perioada februarie -decembrie 2020 pentru Centrul Cultural al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 60/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea concursului ,,Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din municipiul Pitești”, Ediția a X -a.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 61/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.273/09.08.2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 62/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 3 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2020 și a Calendarului competițional pe anul 2020 la Fotbal Club Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 63/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de Societatea Salpitflor Green SA.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 64/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea documentației privind organizarea și desfășurarea licitației publice deschise, cu strigare, a unor bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Pitești conform HCL nr.30/21.02.2019, HCL nr.126/24.04.2019 și HCL nr. 127/24.04.2019 pentru valorificarea prin vânzare a unor bunuri concesionate SC Termo Calor Confort SA și scoase din funcțiune conform HCL nr.57/25.08.2016, HCL nr.318/07.09.2017 și HCL nr.221/12.07.2018”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 65/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Lucrări decorative Școala nr.2 - structură a Școlii Gimnaziale ”Tudor Vladimirescu”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 66/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Lucrări decorative Școala Gimnazială ”Alexandru Davila.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 67/20.02.2020.

Domnul consilier Janță Constantin-Daniel părăsește sala. Consilieri prezenți:20

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului «Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești» și a cheltuielilor legate de proiect.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în form a propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 68/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului ” Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban” și a cheltuielilor legate de proiect.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Domnul consilier Janță Constantin-Daniel intră în sală. Consilieri prezenți: 21.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri de organizare a unei tabere internaționale pentru elevi.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Am o rugăminte către domnul primar și anume, să ne prezinte, de preferat luna viitoare, un raport/material referitor la avantajele pe care le avem în urma înfrățirii cu orașul Kragujevac, în sensul că, fiind o înfrățire de lungă durată cred că ar fi trebuit să avem și niște câștiguri efective la nivelul comunității, nu neapărat instituțional.

Domnul primar Constantin Cornel-Ionică: Schimburi culturale, expoziții de artă, la modul acesta s-au materializat.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Este o premiere și o recompensă pentru cei mai buni elevi ai noștri. Sunt selectați din unitățile de învățământ pentru a merge în tabără, acolo având loc și o cunoaștere a localității respective, a orașului. Elevii sunt duși într-o stațiune, anul acesta au fost la una montană. Câștigul este în principal pentru copii. Îi recompensăm pentru eforturile depuse în cursul anului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 70/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea „Simfoniei Lalelelor” -ediția a 43-a.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel-Ionică: Este vorba de marele eveniment "Simfonia Lalelelor" care va avea loc între 24-26 aprilie. Ceea ce vreau să vă rog, pe fiecare, este să veniți cu propuneri pentru organizarea acestui eveniment. Încă ne mai gândim cu privire la defilarea copiilor. Niciodată nu am obligat pe nimeni, toți au participat de drag.

Piața Primăriei va intra în reabilitare și vom pleca de la Mall Trivale. Dacă vor exista propuneri să facem un circuit pe bulevard și pe I.C.Brătianu vom analiza această posibilitate. Orice propunere va fi dezbătută pentru a alege cea mai bună variantă.

Domnul președinte de ședință Bănică Iuliu-Radu: Indiferent de comentariile răutăcioase, copiii și părinții chiar își doresc să participe la acest eveniment.

Domnul consilier Sofianu Narcis lonuț: Încă din anul 2016 am depus un proiect în sensul de a înființa, prin implicarea primăriei și a consiliului local, o asociație care să se ocupe în mod permanent de organizarea viitoarei ediții a acestui eveniment. În acest mod am și depolitiza total.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Dacă facem această asociație va avea de suferit tot evenimentul în sine. Din start poate participa oricine, acceptăm propuneri din partea tuturor. Puteți veni și dumneavoastră și oricine dorește cu idei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 71/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare strada Carpenului.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 72/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al sC Publitrans 2o0o SA Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 73/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui Contract de Sprijin Municipal.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Janță Constantin-Daniel nu participă la vot.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 de voturi ”pentru”, devenind Hotărârea nr. 74/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu», cod MySmis 122294.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este un mega proiect. Din păcate sprijinul nostru este mai mare decât al cofinanțatorului.

Domnul consilier Sofianu Narcis lonuț: Sunt de acord cu ceea ce spune domnul primar în privința necesității reabilitării. Singura mea nelămurire este dacă pe perioada lucrărilor și aici cred că ar trebui să-i întrebăm și pe cei de la Inspectoratul de Poliție Județean, dacă se întrerupe sau se reduce consumul de substanțe? Este o unitate etalon în Pitești. Dar poate vom face și noi proiecte antidrog cândva.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru nu participă la vot.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 de voturi ”pentru”, devenind Hotărârea nr. 75/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.181/2018 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu”, din municipiul Pitești și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru nu participă la vot.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 de voturi ”pentru”, devenind

Hotărârea nr. 76/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului ”Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 77/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salpitflor Green SA pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de domnul consilier Sorin Apostoliceanu și însușite de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 78/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, aleea Căminelor nr.25, bl.1 ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl.2 ANL.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 79/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 80/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier Sorin Apostoliceanu, Viceprimar al Municipiului Pitești, pentru aprobarea Regulamentului privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale și în cont propriu.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Este vorba de un regulament pentru a încerca să ordonăm traficul, circulația maxi-taxi în oraș.

Domnul consilier Gentea Cristian: Eu sunt unul dintre "beneficiarii" acestui proiect. Am văzut că taxa se dublează. O accept bucuros ținând cont că vor crește încasările la bugetul municipiului Pitești.

Am avut o discuție cu inițiatorul când acest proiect s-a aflat pe ordinea de zi pentru prima dată. M-ar fi afectat dacă rămâneau trei stații de îmbarcare, turele mele, ale Uzinei, ar fi fost grav afectate. Însă cum s-a renunțat la acest punct, sunt de acord cu acest proiect.

Domnul consilier Sofianu Narcis lonuț: Când preconizați că putem avea un studiu serios referitor la locurile de parcare pe care le putem creea prin raportare la ce înseamnă astăzi circulație în municipiul Pitești? Mă refer la un studiu profesionist?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Consider că acest proiect de hotărâre ar mai fi trebuit analizat. În ceea ce privește întrebarea domnului consilier Sofianu, există un proiect "Managementul traficului" pe fonduri europene, cu explicații pe care putem să vi le punem la dispoziție. Sperăm că specialiștii vor găsi soluții cu noi tehnologii. Proiectul prevede cheltuieli și angajarea unor specialiști.

Domnul consilier Dinu Dănuț: La ultima ședință a comisiei de circulație am solicitat să se facă un traseu pentru pistele de biciclete. Specialiștii ne-au explicat că banda trebuie să aibă o anumită lățime. S-a dispus verificarea unui traseu care pleacă din Trivale până la Lunca Argeșului. Nu că nu sunt dorite aceste piste de biciclete ci există o problemă legată de lățimea carosabilului. Există niște normative pe care trebuie să le lucreze specialiștii. Toți din comisie am solicitat să se identifice, în mod clar, anumite zone unde ar putea fi dezvoltate parcări pentru municipiul Pitești. S-a dat aprobarea pentru parcarea de la viitoarea Sală a Sporturilor.

În ceea ce privește viziunea comisiei privitor la locurile de parcare în viitor, mărturisesc că, datorită specificului municipiului Pitești, credem că o soluție viabilă ar fi, la prima vedere, crearea de noi sensuri unice. În acest sens s-a luat o primă măsură, undeva în zona bazinului există un grup de patru străzi, unde s-a propus instituirea de sensuri unice.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 81/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Pitești, strada Dromichete, bloc D4.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 82/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea anexei nr.5 la HCL nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri către Societatea Salpitflor Green SA, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel-Ionică: Așa s-a hotărât în urmă cu mulți ani și toate aceste activități vor fi în administrarea SC Salpitflor Green SA.

Domnul consilier Sofianu Narcis lonuț: Îmi doresc foarte mult ca în ședința următoare să avem un raport și un set de măsuri de la domnul director al SC Salpitflor Green SA cu privire la o mai bună organizare și chiar igienizare a Târgului Săptămânal. Recomand ca model chiar târgul din comuna Dobrodeasa din nordul județului Olt, unde s-au făcut modernizări în fiecare an.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Consider că toți cei de acolo își fac activitate bine. Din câte știu există toalete funcționale, însă oamenii preferă să meargă pe la colțuri.

Domnul consilier Gentea Cristian: Dacă am fost unul care a susținut creșterea bugetului la această societate, de această dată sunt de acord cu domnul Sofianu. Și eu aștept aceste propuneri. Consider că într-o lună de zile puteți face acest raport.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Mă bucur că domnul primar a inițiat acest proiect, îl făcusem și eu.

Se spune că se ia act la terminarea lucrărilor. Luna trecută ne-a spus că nu este obligatoriu să luăm act. S-a modificat legislația între timp?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu am făcut eu materialul.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Domnule secretar, înseamnă că s-a modificat legislația dacă data trecută ni s-a spus că nu este nevoie să se ia act?

Îi rog pe cei de la SC Salpitflor Green SA să facă ce le este scris în contracul de delegare, să facă licitații pentru toate spațiile de acolo, cât mai mulți bani să fie aduși la bugetul local.

Sunt și eu curios cum or să facă cei care au prins locuri în Găvana? Cum o să se desfășoare licitația?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Cine s-a dus acolo și a găsit spațiu l-a ocupat. Încă mai sunt spații neocupate. Ne adresăm producătorilor, care din păcate, nu vin. Am pus mese la dispoziție pentru cei care vând ocazional. Cred că este cea mai modernă piață din țară.

Domnul președinte de ședință Bănică luliu-Radu: Domnul viceprimar vorbea de spațiile din față. Chiar dacă nu s-au ocupat toate trebuie să existe o ordine și o regulă pentru a le ocupa.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Există și o mare confuzie. Spațiile sunt alocate în funcție de produse. Ceea ce își dorește domnul viceprimar ne dorim și noi. Să se facă o licitație publică pentru a se obține cât mai mulți bani la buget.

Domnul consilier Sofianu Narcis lonuț: Indiferent că este vorba de spațiile din față sau spate trebuie să existe licitație publică.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Fără probleme.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 83/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea anexei nr.13 la HCL nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri către Societatea Salpitflor Green SA, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 84/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 85/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate -nunta de diamant.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 86/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.274/26.09.2013.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 87/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul public al municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situate în municipiul Pitești, Calea Drăgășani F.N., județul Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 88/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 49 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Extindere și supraînălțare imobil existent (spații servicii și

locuințe colective)”, amplasată în municipiul Pitești, Bulevardul Republicii nr.55 -57.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Gentea Cristian: Mă bucur că activitatea comisiei nr.2 este apreciată de colegii mei și că au încredere în noi, însă mi-aș fi dorit ca măcar aici pe str. Victoriei, Tache lonescu, Gheorghe Lazăr să vă deplasați la fața locului și să ne ajutați și pe noi.

Acest proiect de hotărâre a fost retras, așa cum scrie în documentele care ne -au fost înaintate aici, din două motive: disconfortul creat în zonă și lipsa spațiilor verzi.

Noi am spus clar ca acest proiect să ni se prezinte din nou doar dacă se modifică ceva față de situația anterioară.

Și s-a întâmplat: au apărut 3 porțiuni de spațiu verde, undeva pe lateral, adică 200 mp și o terasă înierbată de 139 mp, conducând astfel la un procent de 29% , ceea ce ar părea că este suficient. Dacă așa ne gândim să rezolvăm spațiile verzi, noi nu suntem de acord.

În al doilea rând ni se spune că se va crea încă o zonă de ieșire/intrare în această locație, pe bulevardul Republicii, prin renunțarea la un punct trafo.

Acum au rămas 8 locuri de parcare la nivelul solului și 14 în subsol. Gândiți-vă că această clădire trebuie consolidată pentru că se mai pun încă două niveluri. Sutele de m3 de pământ de acolo, unde vor ajunge, la 20 de metri de semaforul de la Muntenia?

Noi nu suntem de acord cu modul în care se dă răspunsul la raportul de informare. La contestațiile depuse răspunde proiectantul, fără să existe un punct de vedere al Arhitectului Șef. Nu știu dacă cei de la Camera de Comerț și Industrie Argeș, precum și cei de la Asociația de Proprietari Victoriei 51 sunt mulțumiți cu răspunsul dat de proiectant.

Eu spun că nu sunt de acord să se facă blocul lângă casa mea și expun motivele, imediat primăria le trimite la proiectantul beneficiarului. Ei spun că le afectează activitatea, doamna arhitect Amalia Gugui spune că nu le afectează. Am făcut observații la regulament. Aceasta nu este o finalitate a dezbaterii publice.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Și comisia juridică a dat aviz negativ.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: La ultima întâlnire de la Asociația Municipiilor din România, toți primarii de reședință de județ prezenți au menționat această problemă și au solicitat guvernului să inițieze un act normativ prin care să treacă răspunderea neîndeplinirii legii sau neaplicarea indicilor urbanistici în conformitate cu legea pe seama proiectantului.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Nu vreau să aduc acuze nimănui, însă nu trebuie să uităm un lucru și anume că proiectantul este plătit de beneficiarul construcției propuse și întotdeauna primarul și consilierii locali sunt plătiți de cetățeni, de aceea noi ar trebui să avem în vedere care este interesul orașului.

Domnul consilier Iuliu-Radu Bănică: Când sunt îndepliniți indicii tehnici, domnul primar are obligația să introducă acel proiect de hotărâre. Atunci noi putem să ne pronunțăm pe oportunitate. Deci nu se poate pronunța de la început pe oportunitate și ne dă posibilitatea nouă să facem acest lucru. Pentru a putea să-i dea un răspuns solicitantului, domnul primar a inițiat acest proiect.

Cetățean al municipiului Pitești: Sunt unul dintre locuitorii de pe strada Fântânii. Am aici documente prin care am înștiințat primăria că se va construi un bloc între case.

Domnul consilier Gentea Cristian: Documentația despre care vorbiți nu a ajuns la noi. Știm despre această problemă. Nu știu ce răspunsuri s-au dat, însă asta nu înseamnă că se va face blocul acolo mâine. Temerea dumneavoastră este îndreptățită.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se vede că orice cetățean poate să depună un document, iar după aceea se fac mai multe analize și în final se ajunge cu materialul în consiliul local.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 50 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea dezmembrării imobilelor-terenuri cu numerele cadastrale 95399 și 94754, situate în municipiul Pitești, b-dul I.C. Brătianu.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 89/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 51 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din administrarea Poliției Locale a Municipiului Pitești în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești a unui spațiu situat în incinta Punctului Termic 810 din strada Bibescu Vodă.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel-Ionică: Este vorba de o suprafață de 22 mp care a fost dată Poliției Locale care nu mai are nevoie de această suprafață și o transferăm către Direcția Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 90/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 52 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind mandatarea Primarului Municipiului Pitești să reprezinte municipiul Pitești în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popescu Ionuț nu participă la vot.

Domnul consilier Gentea Cristian: Este un proiect absolut legal. Trebuie să-l împuternicim pe domnul primar să semneze modificări la actul constitutiv. Am să-i rog pe colegii mei de la PSD să voteze, eu am să mă abțin de la acest proiect. Nu aș fi făcut acest lucru, însă adresa înaintată de ADI Termoserv către primărie, am văzut că este semnată de noul director, domnul lonuț Popescu. Fiind vorba de un consilier local, mi se pare puțin imoral ca noi să aflăm acest lucru în plină ședință. Mi se par cam multe funcții pe bani publici. Și la ADIA și la ADI Termoserv, la comisii de evaluare și negociere cabinete medicale. Nu îmi place acest lucru și de aceea eu mă abțin.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 12 de voturi ”pentru” și 8 ”abțineri” (doamnele consilier Coman Sorina-Marilena și Stanciu Alexandrina, domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț, Gentea Cristian, Apostoliceanu Sorin și Olariu Gheorghe-Ionuț) , devenind Hotărârea nr. 91/20.02.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 53 de pe ordinea de zi: ”Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești trimestrul IV -anul 2019.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 54 de pe ordinea de zi: ”Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciul de iluminat public prestat de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în anul 2019.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 55 de pe ordinea de zi: ”Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2019 de către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România filiala Argeș.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 56 de pe ordinea de zi: ”Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2019 de către Organizația ”Salvați Copiii” România - Filiala Argeș.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 57 de pe ordinea de zi: ”Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2019 de către Asociația Handicapaților Neuromotor - Filiala Argeș - Club Oblio.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 58 de pe ordinea de zi: ”Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2019 de către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic - România - Centrul de Socializare ”Nova”, Filiala Argeș.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 59 de pe ordinea de zi: ”Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2019.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 60 de pe ordinea de zi: ”Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către SC Termo Calor Confort SA întrim.IV al anului 2019.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 61 de pe ordinea de zi: ”Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2019.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 62 de pe ordinea de zi: ”Raport privind solicitarea de concesiune a unui teren în suprafață de circa 45000 mp situat în strada Găvenii nr.24, punct ”incintă CET Găvana.”

Domnul consilier Gentea Cristian: Dacă înțelegem toți ce votăm în seara aceasta, noi comisia nr.2 o să o facem. SC Metabet a făcut o solicitare și aici este o problemă, am discutat cu domnul Balcan Constantin și acum am înțeles. Ei au solicitat circa 45.000 mp. Se și explică că în primă fază lui îi trebuie 4000 mp plus încă o mie și cândva se va ocupa și de amenajarea restului de 31 000 mp. Adunate ne dau 36 000 mp. Mai mult, concluzia comisiei este că se vor demara procedurile legale pentru concesiune pentru terenul în suprafață de 46.465 mp. Este foarte bine ce spune aici comisia, că va fi informat solicitantul să preia și clădirile, sunt 72 de clădiri acolo. După ce va fi sau nu de acord facem licitație. Așa spune legea. În condițiile acestea nu am nici o problemă. Altfel, cineva va face o legătură cu o altă suprafață de teren din municipiul Pitești.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de proceduri legale, licitație publică fie că este vorba de concesiune sau de altă formă de predare a acestui bun care trebuie predat, trebuie pus în valoare ca și parc industrial. Am inițiat mai multe discuții, nu a venit nimeni interesat. Facem public această solicitare pentru că ne consumă bani. Așteptăm și alți ofertanți și, evident toate aceste lucruri se vor realiza doar cu respectarea procedurilor legale. Până acum doar cei de la Metabet și-au exprimat dorința de a concesiona. Am înțeles că li s-au făcut citații la mulți agenți economici care au refuzat. Și noi vrem să-l valorificăm și este păcat că stă degeaba.

Niciodată nu vor primi nici "circa" și nici "aproximativ". În momentul în care se va ajunge la o soluție legală, predarea se va face pe bază de castru. Se va preda în întregul ei unuia sau mai multora.

Domnul președinte de ședință: Putem să predăm doar o parte din ea?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: De ce nu? Dar putem să-l ținem pe loc. Trebuie văzut ce se solicită și ce putem da.

Domnul consilier Gentea Cristian: Intervenția mea și a comisiei nr.2 vine cumva în ajutorul domnului primar, deoarece atunci când a fost vorba de pasarela din Tudor Vladimirescu, în presă a apărut eronat, că deja s-a făcut concesiunea. Dumneavoastră, probabil ați spus la fel dar vi s-au răstălmăcit vorbele.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am spus atunci și spun și acum. Am inițiat procedura de concesiune la solicitarea unui agent economic care avea nevoie de un proiect. Am fost de acord, urmând a se parcurge etapele legale.

Domnul consilier Sofianu Narcis lonuț: Am aflat că în anul că în anul 2010, la Cluj s-a înființat o societate numită "Tetarom", s-au creat aproximativ 11.000 de locuri de muncă în niște parcuri industriale făcute de la zero. Nu erau interesați numai de chiriile obținute. În timp au devenit operatori de energie. Au început să vâneze chiriași care să ofere salarii foarte mari.

Domnul primar a promis piteștenilor că vor avea parc industrial. Nu înțeleg de ce trebuie să băgăm noi un intermediar privat într-o astfel de inițiativă. Aș fi de acord cu orice agent privat care vine și propune un proiect pentru o fabrică. Pe de altă parte, existând atât de multe clădiri, utilități în zonă, cred că ar trebui să gândim cu mult mai multă atenție viitorul acestui proiect și să nu ne grăbim cu concesiuni.

Eventual, colegii noștri din subordinea consiliului local, societățile de la serviciile subordonate, avem Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniuluial Municipiului Pitești, SC Salpitflor Green SA, dumnealor nu ar putea să-și asume administrarea, chiar în vederea închirierii la diverși agenți economici mai mari sau mai mici?

Domnul președinte de ședință Bănică luliu-Radu: Este bine ce spuneți dumneavoastră, dar avem un singur ofertant.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Sunt de acord cu domnul consilier Sofianu Narcis Ionuț. Noi am putea face curățenie acolo, creem spațiu și scoatem la licitație. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniuluial Municipiului Pitești și-a băgat în buget 200 mii pentru lucrări demolare și pregătire șantier Parc Industrial CE T Găvana. Este clar că este nevoie de acest parc industrial. Avem o poziție extraordinar de bună, la mică distanță de București, avem Calea Depozitelor de unde se poate urca imediat pe autostradă. Cu siguranță dacă vom scoate la licitație vor venit foarte mulți investitori.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Toată lumea își dorește să vină cineva acolo.

Domnul președinte de ședință Bănică luliu-Radu: Ne însușim o cerere a lor, procedura prin care concesionăm este licitația. Nu putem să stabilim acum că le dăm celor de la SC Metabet sub nici o formă.

Domnul Sofianu Narcis lonuț: Să vină cu o propunere concretă.

Domnul consilier Gentea Cristian: SC Metabet spune că nu are nevoie decât de 4000 mp plus încă 1000 mp.

Domnul Sofianu Narcis lonuț: Fac o invitație publică tuturor colegilor consilieri, indiferent de culoarea politică, să redactăm împreună un proiect de hotărâre pentru crearea unui Parc Industrial.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Data viioare vom veni cu un proiect de hotărâre pentru un parc industrial. Retrag acest raport de pe ordinea de zi.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: Nu putem face parc industrial pentru că, în conformitate cu legea ne trebuie o suprafață de 5 ha.

Executivul retrage acest punct de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Dinu Dănuț părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 20.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 63 de pe ordinea de zi: ”Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de domnul Ciucă Petru-Doru.”

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trebuie să precizăm dacă ne menținem sau nu punctul de vedere asupra căruia consiliul local s-a pronunțat prin hotărârea adoptată.

Domnul consilier Sofianu - Narcis lonuț: Am fost contactat de domnul Ciucă Petru-Doru care mi-a spus că ne-a transmis niște documente anterior ședinței de consiliu la care s-a votat proiectul de hotărâre la care dumnealui face referire.

Îl rog pe domnul primar și o să fac și o propunere de proiect de hotărâre să avem și noi un aparat propriu, să ajungă și la noi hârtiile care vin de la prefectură, cetățeni. Așa este normal, eu ca și consilier local să primesc hârtiile depuse de la cetățeni.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Proiectul de hotărâre în cauză a fost analizat, discutat, s-au parcurs toate etapele procedurale.

Domnul consilier Gentea Cristian: Am spus și data trecută, am discutat cu domnul Ciucă Petru-Doru și i-am spus că este absolut legal, trebuia retrasă pe zona de Sud-Est la 5m, față de 4,3 m cum era. În câteva zile s-au refăcut actele și s-a retras. A fost singura doleanță a dânsului.La toate celelalte primise răspuns. Documentul a stat foarte mult timp în lucru, investitorul fiind întors de multe ori pentru lămuriri și completări. Acum că a stat dumnealui iar 2 luni de zile să ia toate hârtiile și să le trimită domnului Sofianu Narcis-Ionuț este cu totul altceva. Consider că punctul de vedere este clar.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul de vedere de pe ordinea de zi, cu consecința rămânerii în vigoare a HCL nr.25/28.01.2020, care este aprobat cu 19 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” (domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 64 de pe ordinea de zi: ”Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de doamna Manu Viorela-Anca.”

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul de vedere de pe ordinea de zi, cu consecința rămânerii în vigoare a HCL nr.25/28.01.2020, care este aprobat cu 17 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” (domnii consilieri Duțulescu Gheorghe și Sofianu Narcis-Ionuț).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 65 de pe ordinea de zi: ”Adresa SC Apă Canal 2000 SA nr.703/22.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.3410/22.01.2020 referitoare la Declarația privind impozitele constituite și retragerile efectuate din Fondul IID în semestrul II al anului 2019.”

Consiliul Local a luat act de conținutul adresei.

Domnul consilier Janță Constantin-Daniel a făcut mențiunea că la acest punct de vedere se încadrează la prevederile art.228 din Codul administrativ, cu completările ulterioare.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanțului consiliului local să facă parte din comisia nr.4 pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecție socială.

Domnul președinte de ședință menționează că doamna Coman Sorina-Marilena a fost desemnată să facă parte din comisia nr.4 pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecție socială.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 92/20.02.2020.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare ,,Christiana” Pitești.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru nu participă la vot.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț a fost desemnat să facă parte din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare ,,Christiana” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 de voturi ”pentru”, devenind Hotărârea nr. 93/20.02.2020.

DIVERSE:

Domnul consilier Gentea Cristian: Am plăti impozitul și vreau să plătesc și taxa de habitat. Vreau să-l întreb pe domnul secretar general în ce stadiu suntem?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Luna viitoare vom definitiva proiectul într-o formă posibilă, vom aduce salariați de la salubritate și mergem pe încredințare directă așa cum am hotărât.

Domnul consilier Gentea Cristian: Contractul când expiră?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Expiră în luna august.

Domnul Secretar general Andrei-Cătălin Călugăru: Din ceea ce știu de la colegi, proiectul este în forma de a fi pus în consultare publică. Cel mai târziu, odată cu aprobarea contractelor putem să-l aprobăm.

Domnul consilier Sofianu Narcis lonuț: Problema pricipală pe care voiam să o aduc în discuție era legată de imaginea de la Târgul Săptămânal, însă consider că s-a epuizat și așteptăm raportul.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, luliu-Radu Bănică

SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.

Gabriela-Mădălina Oprea