Proces verbal din 09.07.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara 09.07.2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 09.07.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.844 din 06.07.2020.

În baza prevederilor art.134 alin.(2) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmită adresa nr.30809/07.07.2020 prin care a fost transmis documentul de convocare.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dna Mihaela-Carmen Ștefănescu - Director Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, înlocuitor al domnului Andrei-Cătălin Călugăru- Secretar General al Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Dna Mihaela-Carmen Ștefănescu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 20;

Consilieri absenți: domnii consilieri Costescu Cătălin, Gentea Cristian, Neacșu Mariean.

Președinte de ședință este domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț.

Se acordă comisiilor de specialitate un timp pentru analizarea punctelor de pe ordinea de zi și a modificărilor.

MODIFICĂRI LA PROIECTUL ORDINII DE ZI aferent ședinței consiliului local din data de 09.07.2020:

Se introduc pe proiectul ordinii de zi următoarele materiale:

La punctul nr.5: « Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Pitești pentru mandatul 2020-2024.»

La punctul nr.6: « Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești pentru mandatul 2020-2024.»

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ședința extraordinară de astăzi se impune pentru primele 3 puncte de pe proiectul ordinii de zi, care sunt proiecte cu finanțare ce au termene exacte pentru procedurile legale. Lângă acestea am mai adăugat alte 3 puncte, pentru a depresuriza ședința ordinară din 22.07.2020. Punctele 5 și 6 de pe proiectul ordinii de zi privesc consiliile de administrație de la S.C. Publitrans 2000 S.A., respectiv S.C. Salubritate 2000 S.A.

La punctul nr.4 este vorba despre punerea la dispoziția Direcției de Asistență Socială a unui spațiu pentru salariații care lucrează în zona de creșă, unde va funcționa o nouă grupă - la solicitarea părinților.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Toate comisiile prezintă avizele tuturor proiectelor de hotărâri.

Domnul președinte de ședință Sofianu Narcis-Ionuț supune dezbaterii punctul nr.1 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a unui teren în suprafață de 2,8282 ha situat în intravilanul Municipiului Pitești, Județul Argeș, Ocolul Silvic Pitești, U.P. III Dobrogostea”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, devenind Hotărârea nr.206/09.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, prin proiectul “Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre un proiect cu finanțare de la Administrația Fondului de Mediu, în valoare de 13,5 miliarde lei, cu o contribuție de 23%, pentru îmbunătățirea sistemului de iluminat cu echipamente moderne (îmbunătățire începută în urmă cu 4 ani), care va reduce consumul de energie și costurile.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.207/09.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.3 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului “Realizarea parc Lunca Argeșului 3” și a cheltuielilor legate de proiect”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre un proiect de aproape 23 miliarde lei, cu o cofinanțare de la bugetul local de 2%, care va transforma o zonă insalubră într-o zonă de agrement, cu dotări foarte înalte. Termenul de predare a documentației este urgent.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Am o precizare: este vorba de aproape 22 milioane lei

Domnul președinte de ședință: Rog executivul să facă o prezentare publică, inclusiv asupra solicitărilor cetățenilor aferente acelor locuri pentru plimbare a câinilor cu stăpâni.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr.208/09.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.4 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unui spațiu situat în cartier Central, strada Negru Vodă nr.38, “Complex Ciocârlia” din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre un spațiu de 53,92 mp care va fi pus la dispoziția celor 6 salariați care vor fi dislocați din spațiul ocupat de creșă, unde urmează să se înființeze o grupă nouă de la creșă, pe locația care va fi eliberată de cei care vor fi transferați în zona Ciocârlia; au fost peste 90 de cereri pentru creșă. Deși demografia este sub nivelul țării, locurile în creșe cresc. Familiile vin și din localitățile învecinate, iar solicitările sunt destul de mari.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr.209/09.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.5 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Pitești pentru mandatul 20202024”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de o etapă legală pentru conducerea S.C. Publitrans 2000 S.A.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.210/09.07.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.6 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești pentru mandatul 20202024”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de o etapă legală pentru conducerea S.C. Salubritate 2000 S.A.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr.211/09.07.2020.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sofianu Narcis-Ionuț

9

SECRETAR GENERAL: andrei-cătălin Călugăru

Red. Alina-Ștefania Mihai 1ex.