Hotărârea nr. 99/2020

HCL modificare HCL nr.6-2012 modificare comisii specialitate CL

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 6/23.06.2016, privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de ;

Municipiului Pitești;

-Raportul nr.

Locală, Juridic Contencios,

-Avizele corn

rapoartele nr. 15557/20

nr. 15561/2020;

Având în ve


aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


14530/20.03.2020 al


isiilor de specialitate 20, nr. 15558/2020,


:dere prevederile art.


Direcției Administrație Publică


ale consiliului nr. 15559/2020,


124 din Codul


local cuprinse în nr. 15560/2020,


administrativ, cu


completările ulterioare, ale art. 17 și ale art. 19 alin. (1), (2) și (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești aprobat prin H.C.L. nr. 204 din 25.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privi normative, republicată;


nd normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor


In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

face parte din Comisia nr. 2 pentru urbanism, amenajarea


Art.I. Se modifică H.C.L. nr. 6/23.06.2016 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, cu modificările și completările ulterioare, precum și componența acestora, în sensul că domnul consilier Bănică Constantin-Cătălin teritoriului și arhitectură.

Art.II. Secret hotărâre domnului consilie

irul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta r Bănică Constantin-Cătălin.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 99 din 26.03.2020