Hotărârea nr. 98/2020

HCL validare mandat consilier Banica Constantin

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului consilier Bănică Constantin-Cătătin


Consiliul Local al Mu

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului consilier Bănică Constantin-Cătălin;

-Raportul Comisiei de

-Raportul nr. 14525/20.03.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/2020,

-Ordinul Prefectului


inicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


validare a Consiliului Local al Municipiului Pitești;


nr. 15559 /2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

-Județul Argeș nr. 153/10.03.2020, transmis prin adresa nr. 10009/10.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.13210/12.03.2020;

Mișcarea Populară - Filiala Județeană Argeș nr. 24/2020,


-Adresele Partidului nr.35/2020 și nr.38/2020, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 10958/2020, nr. 13208/2020, respectiv sub


nr. 14376/2020;

Văzând prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea inblice locale, pentru modificarea Legii administrației publice și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind


autorităților administrației p

locale nr. 215/2001, precum

Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.602 din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispoziții

completările ulterioare,


lor art. 196 alin. (1) lit.”a” din


Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se validează mandatul de consilier municipal al domnului Bănică Constantin-Cătălin, supleant pe lista de candidați pentru alegerea autorităților


administrației publice locale din data de 05.06.2016 a Partidului Mișcarea Populară.

Art.2. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre


domnului Bănică Constantin-Cătălin.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pitești,

Nr. 98 din 26.03.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru