Hotărârea nr. 97/2020

HCL Modernizare si eficientizare iluminat public

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREprivind aprobarea proiectului „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Pitești”, a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de Parteneriat 9

unicipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;


re pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


6.03.2020 al Direcției Tehnice;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.


Consiliul Local al M

Având în vedere:

-Referatul de aprobai

Pitești;

-Raportul nr.l3725/b

-Avizele comisiilor

14424/19.03.2020, nr. 144^5/19.03.2020, nr. 14426/19.03.2020, nr. 14427/19.03.2020, nr. 14428/19.03.2020;

Văzând prevederile

art.129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ cu completările ulterioare, ale art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cât și ale Ghidului Solicitantului aferent Programului Ro-Energy, Apelul de proiecte „îmbunătățirea Eficienței Energetice”;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu


completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Eficienței Energetice”.

valoarea totală a proiectului „Modernizare și eficientizare sistem


Art.l. Se aprobă proiectul „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Pitești”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Ro-Energy, Apelul de proiecte „îmbunătățirea " ~

Art.2.(l) Se aprobă

de iluminat public în Municipiul Pitești”, în cuantum de 6.204.793,27 (inclusiv TVA).

(2) Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții cu o valoare totală de

5.915.749,271ei (inclusiv TVA), conform anexei nr.l.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Pitești, reprezentând 15% din valoarea eligibilă a proiectului „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Pitești”, în cuantum de 930.718,99 lei (inclusiv TVA).

Art.4. Se aprobă Acordul de Parteneriat între Municipiul Pitești - lider de proiect și

- partener, în vederea implementării în comun a proiectului,


Keytouch Technology AS

conform Acordului de Parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre - anexa nr.2.

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Pitești”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al municipiului Pitești.

toate resursele financiare necesare implementării proiectului în


Art.6. Se vor asigura condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor.

Art.7. Se împuternici

Ionică, să semneze toate act; numele Municipiului Pitești

Art.8. Prezenta hotărji

Pitești în vederea ducerii Tehnice și Direcției Econordice.


ește Primarul Municipiului Pitești, domnul Constantin-Comel ele necesare, contractul de finanțare și Acordul de Parteneriat în


âre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului sale la îndeplinire, Primarului Municipiului Pitești, DirecțieiContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugării


Pitești,

Nr.97 din 19.03.2020


3.5.1.

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiul de fezabilitate/doc avizare a lucrărilor de im general

umentatie de

9

erventii si deviz

9      9

50.000,00

9.500,00

59.500,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice ne vederea obținerii

9

avizelor/acordurilor/autoi

cesare în

rizațiilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.5.

Verificarea tehnică c proiectului tehnic și îi execuție 9

e calitate a detaliilor de

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii d<

excuție

90.000,00

17.100,00

107.100,00

3.6.

Organizarea proceduriloi

de achiziție

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.7.

Consultanță

124.000,00

23.560,00

147.560,00

3.7.1

Managementul de p obiectivul de investiție

roiect pentru

120.000,00

22.800,00

142.800,00

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

23.000,00

4.370,00

27.370,00

3.8.1.

Asistentă     tehnică

9 proiectantului

din     partea

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a

lucrărilor

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.I.2.

pentru participarea pr fazele incluse în program lucrărilor de execuție, 2 inspectoratul de Stat în C

oiectantului la ul de control al vizat de către onstructii

9

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.2.

Diriginte de șantier

15.000,00

2.850,00

17.850,00

Total capitol 3

311.000,00

59.090,00

370.090,00

\

4.1.

Construcții și instalații

4.350.207,50

826.539,43

5.176.746,93

4.2.

Montaj utilaje, echipann si funcționale

5                   9

nte tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente funcționale care necpsfta i

tehnologice și nontaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente funcționale care/nu nec echipamente de tțratis^oțt

tehnologice și

(sită montaj și

i

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

\ //

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

4.350.207,50

826.539,43

5.176.746,93

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

50.000,00

9.500,00

59.500,00

5.1.1.

Lucrări de construcții si i 9      9

organizării de șantier

i istaltii aferente

50.000,00

9.500,00

59.500,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organiz

i rii șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, co

>stul creditului

30.000,00

5.700,00

35.700,00

Denumire proiect

Creșterea eficienței energetice a sis

>temului de iluminat public în Municipiul Pitești, jud. Argeș

Beneficiar:

2          *

Primăria Pitești

f             -----1

Deviz General

“ 1

al obiectivului de investiții

Varianta propusa

MODERNIZAREA ȘI REABILITA

iREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI, JUD. ARGEȘ

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor ii de cheltuie

subcapitolelor

li

Valoarea fără

TVA

TVA

Valoarea cu TVA

RON

RON

RON

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obțin

erea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Demolări

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

Lucrări de teren

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protec aducerea terenului la stai

ția mediului și ea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru rel utilităților 5

ocarea/protecția

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigii

luarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Cheltuieli pentru sigur necesare obiectivului

a rea utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

Capitol 3 Cheltuieli pentru proiect

tare și asistență tehnică

3.1.

Studii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.1.

Studii de teren

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.2.

Raport privind imp mediului

lactul asupra

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și ( obținerea de avize, acord

‘heltuieli pentru uri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3.

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performanți auditul energetic

ei energetice și

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

150.000,00

28.500,00

178.500,00

5.2.1.

Comisioanele și doi creditului băncii finanțt

lânzile aferente

itoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferentă ISC penti calității lucrărilor de co

u controlul ustrucții

21.751,03

4.132,70

25.883,73

5.2.3.

Cota aferentă ISC ] statului în amenaja urbanism și pent lucrărilor de construcți

lentru controlul rea teritoriului, ru autorizarea

0,00

0,00

0,00

5.2.4.

Cota aferentă Cas

Constructorilor - CSC

>ei Sociale a

4.350,20

826,54

5.176,74

5.2.5.

Taxa pentru acorduri, autorizația de construir

avize conforme și e/desființare

3.898,77

740,77

4.639,54

5.3.

Cheltuieli diverse și nep

revăzute

220.010,37

41.801,97

261.812,34

5.4.

Cheltuieli pentru inforn

■are și publicitate

10.000,00

1.900,00

11.900,00

Total capitol 5

310.010,37

58.901,97

368.912,34

Capitolul 6 Cheltuieli pentru pn

be tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului

de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și tes

:e

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.971.217,87

944.531,40

5.915.749,27

Din care C+M(1.2. + 1.3.+ 1.4. ■ 5.1.1.)

2 + 4.1. + 4.2.+

4.400.207,50

836.039,43

5.236.246,93

/ov t

'<■1 S. Ml

Iceland CKI

Liechtenstein Norway

Norway grants grants


EEA AND NORWAY


.>1


Innovation

Norway


GRANTS FROM INNOVATION NORWAY


Partnership AgreementINCREASING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE PUBLIC LIGHTING SYSTEM IN PITEȘTI

The following has been agreed:

Article 1 - Project Objectives

The project “Increasing the energy efficiency of the public lighting system in Pitești” will contribute to the following focus area and outcomes in the Caii for Project Proposals:

improving the energy efficiency of the public lighting system in Pitești;

- the achievement of a correct public lighting, according to the standard EN 13201-1/2015 (Road lighting - Part 1 j, oriented towards users, adapted to the functions of the public

space;

annual reduction of the imount of primary energy used for public lighting;

reducing the costs invoked in electricity consumption;

reducing the maintenance costs of the public lighting system;

annual reduction of the imount of greenhouse gases (CO2 tonnes equivalent);

increasing the length of the modemized public lighting network;

increasing the number c f luminaires modernized through the project;


increasing the average luminance level kept to a minimum (cd/m2);

increasing the number cf light points controlled by the remote control syste

increasing traffic safety, both for motorists and pedestrians;

improving the quality of life of the inhabitants of the municipality; reducing light pollution.

Article 2 - Subject of the Partnership Agreenient

By the present Partnership Agreement, the Project Promoter and the Project Partner have defined the tasks and responsilîilities, and the internai procedures, for the work to be carried out and the relations that shall govern them within the Partnership set up in order to complete the project in the following way:

1. The Promoter shall be lesponsible for all the following activities within the project:

a.


Setting up and inplementing tender procedures for all the purchases that are part

of the project, respectively:

i. Direct investments (the public lighting system elements and the works

needed tc


install them);


ii.


Project design and technical assistance;

iii.


Consultancy;


iv.


Audit Services;


v. Publicity of the project results;


b. Signing contract; with the suppliers chosen within the project;


c. Monitoring project implementation;


d. Reporting;


e. Project management;


f. Communication activities;2. The Project Partner shall undertake the following activities:


 • a.  Organize a work visit to Romania in order to asses the present technical situation and review of the present technical proposals for the project;

 • b. Organize a work visit to Norway, together with the Project Promoter


representatives,


in order to generate contacts and to show a model of planning and


implementation


of successful energy efficient projects in urban lighting and other


c.


d.


projects that improve energy efficiency in Norwegian cities;

Organize a second work visit in Romania for the presentation of the result of the analysis and reoommendations, visits review and potențial future collaboration between Norwegian entities and Romanian public authorities;

Project implementation support during the implementation period, for the


Promoter;


e. Post implemen ation evahiation fot the Project and recommendations for the


Promoter.


Article 3 - Duration of the Agreement


This Partnership Agreement shall take effect on the date on which it is signed by all Parties.


It shall remain in force until t


ie Project Promoter has discharged in full his obligations toward


Innovation Norway. The date of

the date when the Project Promoter has fulfilled all obligations.Article 4 - The Project Promo er

 • 4.1. The Project Promoter is

implementation of the project. The Project Promoter shall manage the funds in accordance with the Project Contract and the detz sole responsibility for the entire

 • 4.2. The Project Promoter shall the implementation of the overa

 • 4.3. The Project Promoter will e isure timely commencement of the project and implementation of the entire project within the time schedule in compliance with all obligations set out in the Project Contract. The Project Promoter any factors that may adversely a

 • 4.4. The Project Promoter will receive disbursements from Innovation Norway and is responsible for the overall management ol

Partners; review of the appropriate spending of the grant by the Project Partner; consolidation of the project-related individual accounting records of the Project Partner and the preparation of all required documents and record Project promoter is also respon the Project Partner.

 • 4.5. The Project Promoter is re sponsible for the preparation and implementation of the Project Implementation Plan (PIP) sett i the Project Partner and the pi< provisions on the Financial arrai expenditure the Project Partner

costs and unit prices. The budget shall also, if applicable, include currency exchange rules for such expenditure and its reimbursement.

 • 4.6. The Project Promoter is responsible for the preparation and submission of all reports required in the Project Contract, includ


responsible for the overall coordination, management and


e ils of this Partnership Agreement. The Project Promoter assumes project vis-â-vis Innovation Norway.

ippoint a Project Manager who has operațional responsibility for 1 project.


shall notify Innovation Norway, and inform the Project Partner, of i Tect implementation of the project activities and/or Financial plan.


the grant, in particular the timely onward transfers to Project


5 for the final audit (with assistance of the Project Partner). The sihle for the acceptance/approval of deliverables and expenses of


ng out the detailed activities in the project, the responsibilities of ovision of a detailed project budget. The budget shall include ngements between the parties, including, but not limited to, which can get reimbursed from the project budget, with detailed itemised


ng Interim Project Reports related to the payment claims, yearly


reports on project results and Report, and any further request


impact (including performance on indicators), the ted financial verification.Project


Article 5 - Project Partner

 • 5.1. Project Partner is respons

scope as described in the projec t application, the project Contract, this Partnership Agreement and other project relevant documents.

 • 5.2. More specifically, the Proj

a)


ble for carrying out specific project activities in the manner and


ject Partner shall be responsible for:

: the specific activities set out in the Project Implementation Plan or


b)


 • c)

 • d)


Expeditiously carry out otherwise agreed;

Providing all informați*

monitor the implementation of the project and for reporting purposes;

Submitting verification

Notifying the Project Pr< in accordance with the


on and data to the Project Promoter, required to coordinate and


on the eligibility of their claimed expenditure;

omoter of any factors that may affect implementation of the project Project Implementation Plan.


 • 5.3. Project Partner agree to take all necessary steps enabling the Project Promoter to comply with its responsibilities as set out in

  the Project Contract with Innovation Norway.


Article 6 - Intellectual property Rights

Intellectual property' rights being a result/or related with the Project Contract will be owned entirely by the Project Promot including lighting system elen *

:^r. The investment itself will be in the ownership of the Promoter, ents and telemanagement solution.


The only intellectual property rights within the project reffers to the right to use the telemanagement solution, which will become the property' of the Promoter upon its delivery.

Article 7 - Specific Activities

 • 7.1. The main tasks of City' Hali of Pitești, referred to as the ‘Project Promoter’, are summarized as follows:

Name

Project

activities

Project budget

Project Promoter

Activiț procedi

i 1: organizing tender

ires

EURO

Activiț goods i the pro

j 2: contracting all vvorks, ind Services providers within ect

EUR 1.227.996,27

Activiț implem

i 3: monitoring project entation

EURO

Activiț

/ 4: Reporting;

EURO

Activiț

/ 5: Project management;

EURO

Activiț

/ 6: Communication activities

EURO

7.2. The main input/responsibi

ities of KEYTOUCH TECHNOLOGY AS, referred to as Partner

1 are summarized as follows:

Name

Projec

t activities

Project budget

Project Partner

KEYTOUCH

TECHNOLOGY

AS

Activiț

Roman present review

proposi

/ 1: Organize a vvork visit to ia in order to asses the technical situation and of the present technical tis for each project

12.000 EURO

Activiț

Norwa;

contact

plannir

success

in urba that im Norwe

/ 2: organize a vvork visit to / in order to generate

s and to show a model of g and implementation of ful energy efficient projects n lighting and other projects prove energy efficiency in ’ian cities

12.000 EURO

Activit

/ 3: organize a work visit in

12.000 EURO

Roman result o recomn potenti; betwee Roman

ia for the presentation of the f the analysis and lendations, visits review and 11 future collaboration i Norwegian entities and ian public authorities

Project

implementation support

12.000 EURO

Post in

recomr

plementation evaluation and lendations

12.000 EURO

iDn Plan setting out a detailed description of key tasks, targets, each of the actions undertaken by the Project Promoter and the


 • 7.3. The Project Implementați timescales and the budget for Project Partner is appended to this Partnership Agreement.

Article 8 - Cooperation with Fliird Parties

 • 8.1. In case of cooperation with third parties including subcontractors, the Project Partner concerned shall remain solely responsible to the Project Promoter concerning compliance with its obligations as set out in this Palnership Agreement.

  have the right to transfer its rights and obligations under this


 • 8.2. No Project Partner shall

Partnership Agreement withovt the prior consent of the other Project Partner and Innovation Norway.

 • 8.3. Co-operation with third parties including subcontractors shall be undertaken in accordance with procedures set out in EU <ind național public procurement legislation, if applicable.

Article 9 - Monitoring, Evah ation and Reporting

The Project Promoter has the overall responsibility for monitoring the actions undertaken by the Project Partner on an on-going basis, and is responsible for the monitoring, evaluation and reporting requirements set out n the Project Contract with Innovation Norway.

The Project Partner is obliged to supply the Project Promoter with all information deemed necessary for the preparation of reports of any kind to Innovation Norway.

Article 10 — Financial Contro

and Audits • 10.1. For audit purposes, the Prc ject Promoter and the Project Partner shall agree to ca as specified in the Project Contract signed between the Project Promoter and Innovation Norway.

 • 10.2. The Partner shall make al


the necessary arrangements to ensure that any audits notified by Innovation Norway, or any bodies mentioned in the Standard Terms of Conditions included as a part of the Project Contract, car

be carried out.


Article 11 - Conimunication a


nd Publicity

The Project Promoter and the Project Partner shall implement the communication and publicity measures in accordance with tie project application and the Project Contract with Innovation Norway.

Article 12 — Confidentiality Rîquirements

• nfidential”.


12.2. The confidentiality clause by Innovation Norway or bodie: costs related to the financed project.


12.1. The Project Promoter and the Project Partner agree that any Information that they obtain during the execution of this Partnership Agreement are confidențial, provided that the Project Promoter or one of the Project Partner explicitly requests such. The same applies to all documentation classified as “co will not affect Innovation Norway’s right (or third party appointed s mentioned in art. 10.2) to verify/control/audit the activities and

Article 13 - Modifications aiu Withdrawals

 • 13.1. Any modification to the

Addendum to this Agreement, v.

present Partnership Agreement shall form the subject of an hich shall be submitted for the approval of Innovation Norway. the Project Partner agree to not withdraw from the project unless •r it. If this were nonetheless to happen, the Project Promoter and or to cover the contribution of the withdrawing Project Partner,


 • 13.2. The Project Promoter and there are unavoidable reasons foi the Project Partner shall endeax

either by assuming their tasks or, if relevant, by including new Partner in the project. A possible inclusion of new partner is subject to prior approval by Innovation Norway.

Article 14 — Non-execiition of Obligations and Reimbursenient In the event of total or parțial incompletion of the obligations of the Project Partner or in the event of material errors in the effective execution of project activities, each Partner of the Partnership Agreement undertakes to reimburse the Project Promoter any funds that have been unduly received, within the month following notification.

Article 15- Working Language

The working language of this Partnership Agreement shall be English. AII communication with Innovation Norway shall be in E nglish.

Article 16-Dispute Resolution

 • 16.1. Any dispute relating to Partnership Agreement shall be

 • 16.2. Any dispute arising out of settled amicably, shall be brougl the laws of Romania.


the conclusion, validity, interpretation or performance of this ■esolved amicably through consultation between the Parties.

or in relation with this Partnership Agreement which cannot be t before the Court of Pitești and finally settled in accordance with

Article 17 — Force Majeure

No party shall be held liable fo* not complying with obligations ensuing from this Partnership Agreement should the non-compliance be caused by force majeure.

Article 18-Concluding Provisions

This present Partnership Agreement can only be changed by means of a written addendum that is signed by the Project Promoter and the Project Partner. The amended agreement is subject to prior

approval by Innovation Norway


Written at the Municipality of Pil ești in 2 original copies, on 12.03.2020

Name of Project Promoter: The Municipality of Pitești

Name and title of legal represenative: Constantin Cornel Ionică, Mayor

Signature and stamp:

Name of Project Partner: KEYTOUCH TECHNOLOGY AS

Name and title of legal representitives:

Signature and stamp:

10

Iceland lHJ30^—

Innovation

Norway


Liechtenstein Norway

Norwaygrants grants

GRANTURI SEE SI NORVEGIENE PRIN INNOVATION NORWAY


Acord de Parteneriat

CREȘTEREA NIVELULUI DE EFICIENTA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT

PUBLIC IN MUNICIPIUL PITEȘTI


Au fost agreate următoarele:

Art. 1 - Obiectivele proiectului

Proiectul “Creșterea nivelului de eficienta energetic a sistemului de iluminat public in Municipiul Pitești” va contribui la următoarele puncte de interes si rezultate in Apelul de Propuneri de Proiecte:

Imbunatatirea nivelului de eficienta energetic a siatemului de iluminat public in Municipiul Pitești; Realizarea unui system de iluminat public correct, in conformitate cu standardul EN 13201-1/2015 (Iluminarea stradala - Partea 1), sistem orientat către cetatean, adaptat funcționalității spațiului public;

Reducerea consumului annual de energie primara folosita pentru iluminatul public;

Reducerea costurilor conexe

pe care le implica consumul de energie electrica;


Reducerea costurilor de memenanta a sistemului public de iluminare stradala;

Reducerea emisiilor anuale de gaze cu efect de sera (echivalentul in tone de CO2)

Creșterea duratei de viata a rețelei modernizate de iluminat public;

Creșterea numărului de corpuri de iluminat modernizate prin intermediul proiectului;

Creșterea intensității luminoase menținută la un nivel minim (cd/mp);

Creșterea numărului de puncte de iluminat controlate printr-un sistem de control pe baza de telecomanda;

Creșterea nivelului de sigun nta a traficului atat pentru pietoni cat si pentru participantii la trafic motorizat;

Imbunatatirea nivelului de trei al locuitorilor municipalității;

Reducerea nivelului poluării.

Art. 2 - Obiectul Acordului de Parteneriat


Prin acest Acord de Partene iat, Promotorul Proiectului si Partenerul Proiectui au stabilit sarcinile si


responsabilitățile , precum si procedurile interne care trebuie respectate pentru derularea in bune


condiții a proiectului, după cum urmeaza:


1.


Promotorul Proiectulu va fi responsabil de următoarele activitati in cadrul proiectului:

a. Stabilirea si implementarea procedurilor pentru organizarea licitațiilor pentru achizițiile care fac parte din proiect,


respectiv:


 • i.

 • ii.

 • iii.


Investițiile directe (elementele sistemului de iluminat public si manopera necesara


instalării lor)

Realizarea pniectul si asistenta tehnica


Serviciile de consultanta


iv.


Serviciile de audit


v. Publicitatea rezultatelor proiectului


b. Semnarea contractelor cu furnizorii selectați in cadrul proiectului


c. Monitorizarea implementării proiectului


d. Raportarea


e. Managementul proiectului


f. Activitățile de comur icare2. Partenerul Proiectului isi va asuma următoarele activitati:


 • a.  Organizarea unei viz i a revizui actual propi i

 • b.  Organizare unei vizi

Proiectului, cu scopul de a stabili contacte si pentru a vedea un model de implementare cu success a unui proiec: de eficientizare a sistemului de iluminat public si a altor proiecte care îmbunătățesc eficienta energetic in orașele din Norvegia;

 • c.  Organizare unei a doua vizite de lucru in Romania pentru prezentarea rezultatelor analizei si a recomandărilor, a

norvegiene si autoritățile publice din Romania;

 • d. Acordarea de sprijin implementare;

 • e.  Evaluarea post-implei


te de lucru in Romania pentru a evalua situația tehnica actual si pentru nere tehnica pentru proiect;

ite de lucru in Norvegia împreuna cu reprezentatantii Promotorului


'ezumatului vizitei si a potențialelor colaborări viitoare intre entitati


in implementare Promotorului Proiectului pe întreaga perioada de


îinentare a proiectului si recomandări pentu Promotorul Proiectului.


Art. 3 - Durata Acordului

Acest Acord de Parteneriat va produce efecte începând cu data la care va fi semnat de ambele parti. Acordul va ramane activ pana la data la care Promotorul Proiectului se va fi descărcat de întreaga responsabilitate asumata fata de Innovation Norway. Data la care Innovation Norway va aproba ultima plata, va fi considerate data la care Promotorul Proiectului isi va fi îndeplinit toate obligațiile.


Art. 4 - Promotorul Proiectului

4.1. Promotorul Proiectului


•                               n ni s

este responsabil pentru întreaga coordonare, pentru managementul si

implementarea proiectului. Promotorul Proiectului trebuie sa administreze fondurile in concordanta cu Contractul Proiectului si

cu detaliile acestui Acord de Parteneriat. Promoturul Proiectului isi


asuma întreaga responsabilitate pentru întregul proiect fata de Innovation Norway.

4.2. Promotorul Proiectului


operațional in implementarea

4.3. Promotorul Proiectului


va desemna un Manager de Proiect cu responsabilități la nivel întregului proiect.

va asigura demararea si implementarea proiectului intr-un grafic de

timp care va fi in concordanta cu toate obligațiile asumate prin contract. Promotorul Proiectului va notifica Innovation Norway putea impacta negativ implementarea proiectului, activitatile sau planul financiar.

si va informa Partenerul Proiectului asupra oricăror factori care ar


a primi plățile din partea Innovation Norway si este responsabil pentru in particular pentru distribuirea plăților la timp, mai departe către


4.4. Promotorul Proiectului v managementul grantului, si

Partenerii Proiectului; va revizui conformitatea cheltuielilor din gant efectuate de către Partenerul Proiectului; va coordona înregistrările contabile individuale ale Partenerului Proiectului si pregătirea tuturor documentelor si înregistrărilor necesare pentru auditul final (cu asistenta Partenerului Proiectului). Promotorul Proiectului este de asemenea responsabil pentru acceptarea/aprobarea livrabilelor si cheltuielilor Partenerului Proiectului.

4.5. Promotorul Proiectului este responsabil pentru pregătirea si implementarea Proiectului de

Implementare a Planului (P P) stabilind activitatile detaliate ale proiectului, responsabilitățile

Partenerului Proiectului si de asemenea este responsabil cu furnizarea bugetului detaliat al proiectului. Bugetul proiectului va include dispozițiile cu privire la aranjamentele financiare dintre parti, incluzând, dar fara a se limita la cheltuielile petru care Partenerul Proiectului poate face solicitare de rambursare din bjgetul proiectului, cu detalii pentru fiecare categorie de cost si pentru fiecare reper. Bugetul va include, in măsură in care este posibil, cursul valutar de referința pentru achiziții si rambursări.

4.6. Promotorul Proiectului este responsabil pentru pregătirea si înaintarea tuturor rapoartelor necesare întocmirii Contractului Proiectului, inclusiv pentru întocmirea rapoartele interimare ale proiectului, cu privire la cererile de plata, rapoartele anuale asupra rezultatelor si impactului (incluzând progresul in ații financiar solicitat.


ngerea indicatorilor), raportul final al proiectului si orice alt raport


Art. 5 - Partenerul Proiectului


5.1. Partenerul Proiectului


este responsabil de realizarea unor activitati specific asa cum sunt


descrise in cererea de finata*e, in Contractul Proiectului, in prezentul Acord de Parteneriat si in alte documente relevante pentru proiect.

 • 5.2. In mod particular, Partenerul Proiectului va fi responsabil pentru:

 • a. Derularea cu promptitudine a activitatilor specific stabilite in Planul de Implementare a Proiectului sau asumate sub d alta forma;

 • b. Furnizarea tuturor informațiilor si datelor necesare Promotorului Proiectului pentru coordonarea, monitorizarea si implementarea proiectului, sau in scopul realizării raportărilor;

 • c. Depunerea spre evaluare

efectueze;

 • d. Notificarea Promotorului


preliminară a solicitărilor pentru achizițiile pe care dorește sa le


Proiectului asupra oricărui factor care poate afecta implementarea


proiectului in conformitate cu Planul de Implementare a Proiectului.

 • 5.3. Partenerul Proiectului este de accord sa întreprindă orice masuri se impun pentru a sprijini Promotorul Proiectului in inceplinirea responsabilităților acestuia fata de Innovation Norway.


Art. 6 - Proprietatea Intele ctuala

Toate drepturile de proprieta fi deținute in întregime de


:e intelectuala cu legătură, sau derivate din Contractul Proiectului, vor Promotorul Proiectului. Insasi investiția in sine va fi proprietatea


Promotorului Proiectului, inclusive elementele sistemului de iluminat si soluțiile de administrare la


distanta.


Singurul drept de proprietate intelectuala la care se face referire in contract ca fiind drept de


folosința, este reprezentat de


soluțiile de administrare la distanta care si ele vor deveni proprietatea


Promotorului Proiectului, insa la momentul livrării lor.Art. 7 - Activitati specifice

 • 7.1. Principalele sarcini ale Primăriei Pitești, denumita Promotorul Proiectului, sunt rezumate după cum urmeaza:

  Nume

  Activitate in Proiect

  Buget

  Promotorul Proiectului

  Activitatea 1: Organizarea procedurii de licitație

  0 eur

  Activitatea 2: Contractarea lucrărilor, bunurilor si serviciilor in cadrul proiectului

  1.227.996,27 eur

  Activitatea 3: Monitorizarea implementării proiectului

  0 eur

  Activitatea 4: Raportarea

  0 eur

  Activitatea 5: Managementul

  Proiectului

  0 eur

  Activitatea 6: Comunicarea

  0 eur

  7.2. Principalele responsabilite rezumate după cu urmeaza:

  iti ale KEYTOUCH TECHNOLOGY AS, denumit Partenerul 1, sunt

  Nume

  Activitate in Proiect

  Buget

  Partenerul Proiectului

  KEYTOUCH

  TECHNOLOGY AS

  Activitatea 1: Organizarea unei vizite de lucru in Romania pentru a evalua situația tehnica actuala si pentru a revizui actuala propunere tehnica pentru proiect;

  12.000 eur

  -------- "      VI______________________

  iii ww- /

  t

  Activitatea 2: Organizare unei vizite de lucru in Norvegia impreuna cu reprezentatantii Promotorului Proiectului, cu scopul de a stabili contacte si pentru a vedea un model de implementare cu success a unui proiect de eficientizare a sistemului de iluminat public si a altor proiecte care îmbunătățesc eficienta energetic in orașele din Norvegia;

  12.000 eur

  Activitatea 3: Organizarea unei a doua vizite de lucru in Romania pentru prezentarea rezultatelor analizei si a recomandărilor, a rezumatului vizitei si a potențialelor colaborări viitoare intre entitati norvegiene si autoritatile publice din Romania;

  12.000 eur

  Activitatea 4: Acordarea de sprijin in implementarea proiectului

  12.000 eur

  Activitatea 5: Evaluare si recomandări post-implementare

  12.000 eur

  7.3. Planul de Implementare); targetelor, a graficelor de ti Proiectului si de Partenerul


a a Proiectului care conține descrierea detaliata a sarcinilor principale, a i Tip si a bugetului pentru fiecare din activitatile asumate de Promotorul Proiectului, este parte integranta a prezentului Acord de Parteneriat.

Art. 8 - Cooperarea cu tenii

 • 8.1. In cazul cooperării cu

  tertii, inclusic cu subcontractori, Partenerul Proiectului va fi unicul


responsabil fata de Promotori Proiectului, in ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor asumate in baza prezentului Acord de Parteneriat.

 • 8.2. Nici un Partener al Proiectului nu are dreptul sa cesioneze drepturile si obligațiile care decurg care decurg din Acordul de Parteneriat, fara acordul prealabil al Partenerului Proiectului si al Innovation Norway.

 • 8.3. Cooperarea cu tertii, inclusiv cu subcontractorii, va fi desfasurata in concordant cu reglementările UE si cu legislația naționala aplicabila in domeniul achizițiilor publice.

  Art. 9 - Monitorizarea, Evaluarea si Raportarea

  Promotorul Proiectului deține


  Partenerul Proiectului si este


întreaga responsabilitate pentru a monitoriza acțiunile întreprinse de responsabil pentru procesele de monitorizare, evaluare si raportare impuse prin Contractul Proiectului fata de Innovation Norway.

Partenerul Proiectului este obligat sa furnizeze Promotorului Proiectului toate informațiile pe care cel din urma le considera necesare pentru pregătirea rapoartelor de orice natura către Innovation Norway.

Art. 10 - Control financiar si Audit

 • 10.1. In scopuri de audit, atai Promotorul Proiectului cate si Partenerul Proiectului vor agrea sa desfasoare auditul asa cum sste specificat in Contractul Proiectului semnat intre Promotorul Proiectuluisi Innovation Noway.

 • 10.2. Partenerul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca poate fi derulat orice audit anuntat de Innovation Norway sau de orice alta entitate menționata in Termenii standard ai

condițiilor incluse ca parte a Contractului Proiectului.


Art.ll - Comunicare si Publicitate

Promotorul Proiectului si


Partenerul Proiectului vor implementa masurile de comunicare si

publicitate in concordant ci cererea de finanțare si Contractul Proiectului semnat cu Innovation Norway.

Art. 12 - Confidențialitate

12.1. Promotorul Proiectului


si Partenerul Proiectului sunt de accord ca orice informație pe care o obțin pe perioada valabilitatlii Acordului de Parteneriat este confidențial numai in cazul in care Promotorul Proiectului sau unul din Partenerii Proiectului vor solicita acest lucru in mod explicit. Cerința de confidențialitate se aplica tuturor documentelor clasificate ca si “confidențiale”.

tete nu va afecta dreptul Innovation Norway (sau al unui tert desemnat uneia din entitatile menționate la art 10.2) de a verifica/controla/audita au legătură cu proiectul finanțat.


12.2. Clauza de confidențialii


de Innovation Norway sau al activitatile si cheltuielile care


Art 13 - Modificări si renunțări


 • 13.1. Orice modificare la prezentul Acord de Parteneriat va face obiectul unui act additional la acest Acord si va fi supus aprobării

 • 13.2. Promotorul Proiectului s


prealabile a Innovation Norway.

Partenerul Proiectului sunt de accord sa nu se retraga din proiect cu motive de neevitat. Daca nu se poate evita o asemenea situație, utenerul Proiectului vor face eforturi pentru a suplini contribuția Partenerului retras, fie prin asumarea sarcinilor acestuia, fie, daca este relevant, prin includerea unui nou partener in proiect. O eventuala includere a unui nou partener va face obiectul unei aprobări prealabile a Innovation Norway.


excepția cazului in care exista Promotorul Proiectului si Pai


Art. 14 - Ne-executarea obligai

In cazul neindeplinirii totale

eventualitatea unor erori matei


tiilor si Rambursări


semnatar al Acordului, se ; necuvenite, in cursul lunii urm;


; sau parțiale a obligațiilor de către Partenerul proiectului sau in riale in executarea efectiva a activitatilor proiectului, fiecare partener angajeaza sa ramburseze Promotorului Proiectului toate sumele laloare primirii notificării.


Art. 15 - Limba de comunicare


Limba de comunicare a prezentului Acord de Parteneriat este limba engleza. Toate schimburile de informații cu Innovation Norwaj


se vor face in limba engleza.Art. 16 - Soluționarea conflictelor

 • 16.1. Orice conflict cu privire la dispozițiile, validitatea, interpretarea sau derularea prezentului Acord de Parteneriat, va fi soluționat pe cale amiabilaprin consultări intre părțile semnatare.

 • 16.2. Orice conflict care ia naștere sau are legătură cu prezentul Acord de Parteneriat si care nu poate fi rezolvat pe cale amiabila, va fi înaintat Curții de Apel Pitești si va fi soluționat in conformitate cu legile din Romania.

Art. 17 - Forța Majora

Niciuna din parti nu va fi făcută răspunzătoare pentru neindeplinirea obligațiilor stabilite prin prezentul Acord de Parteneriat, daca aceasta are ca si cauza o situație de forța majora.

Art. 18 - Dispoziții Finale

Prezentul Acord de Parteneriat poate fi modificat numai in scris prin act adițional care va fi semnat de Promotorul Proiectului si de Partenerul Proiectului. Un astfel de act adiționat va face obiectul unei aprobări prealabile din partea Innovation Norway.

Redactat la Primăria Pitești in 2 (doua) exemplare originale, in data de 12.03.2020

Promotorul Proiectului: Primăria Pitești


Reprezentant legal

Primar,

Constantin Cornel Ionica

Partenerul Proiectului: Keytouch Technology AS

Reprezentant legal