Hotărârea nr. 96/2020

HCL modificare HCL 121-29.03.2018 CTAT

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLI nr.121/29.03.2018 pentru aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Pitești și a Regulament ului de organizare și funcționare al acesteia

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.121/15.02.2018 inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.12458 /09.03.2020 al Arhitectului - șef al Municipiului Pitești;

  • - -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 19/19.03.2020, nr. 14420/19.03.2020, nr. 14422/19.03.2020, nr.


- Referatul pentru nr. 14418/19.03.2020, nr.144 14423/19.03.2020;

Văzând prevederile art.136 alin.(3) lit. a) și alin.(8) lit. b) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, a 1.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ș

i completările ulterioare,


în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

modifică HCL nr.121/29.03.2018 pentru aprobarea constituirii ajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Pitești și a


Articol unic - Se i

Comisiei Tehnice de Amen;

Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, în sensul că anexa nr.l se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Arhitectul Șef, precum și membrii comisiei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ghep^ghe-Ionuț Olariu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.96 din 19.03.2020

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Local

Nr. din fâ-.QȘ.-.fâfâ}.

Componența nomin Urbanism a Municipiului


ală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Pitești, este următoarea :

Coordonator :

Constantin Cornel Ionică - primar municipiul Pitești

Membri:

onsilier local, președintele Comisiei nr. 2 pentru urbanism,


Gentea Cristian - Ci amenajarea teritoriului și arhitectură din cadrul Consiliului Local al municipiului Pitești.

5

Ruxandra Cruțescu — Arhitect Șef Primăria municipiului Pitești ;

Cristian Glogojeanu — Șef Serviciu Urbanism și Autorizații de Construire ;

- Arhitect, reprezentant al Ordinului Arhitecților din România, filiala

Argeș ;

filiala Argeș ;

- Arhiki


- Arhitect, reprezentant al Ordinului Arhitecților din Romania,


Victoria Stan - Birou


Iulian Chiriță - Direc


ct, reprezentant al Uniunii Arhitecților din România ; -Administrația Domeniului Public Pitești;

5                                                                            5       3

- Maior, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș ;

Juridic a Primăriei municipiului Pitești;

ia Tehnică a Primăriei municipiului Pitești;


Membrii supleanți:Sorin Apostoliceanu Viceprimar al Municipiului Pitești, ca supleant al Primarului Municipiului Pitești;

Livia Chirea - Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire, ca supleant al d-lui Cristian Glogojeanu ;

Pavel Aurelia - Birotl Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, ca supleant al d-nei Victoria Stan ;

Robert Stoian - Serviciul Tehnic, ca supleant al d-lui Iulian Chiriță ;

- Administrația Domeniului Public Pitești, ca supleant al d-nei

Romania ;


- a hitect, ca supleant al reprezentanților Ordinului Arhitecților din

Secretariatul comisiei va ii asigurat prin grija Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire.

A

ARHITECT ȘEF

RUXANDRA CRUTESCU