Hotărârea nr. 95/2020

HCL transmiterea in administrarea SPEP imobil Bdul Eroilor 26-28

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE a în administrarea Serviciului Public de         re a

i Municipiului Pitești, a unui imobil-construcție, lat în B-dul Eroilor nr.26-28 (fost 4-6)

privind transmitere Patrimoniului situ


Consiliul Local al Mmicipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aproba Pitești;

 • - Raportul nr. 12822/]

-Avizele comisiilor

nr.14418/19.03.2020, nr.1^419/19.03.2020, nr. 14420/19.03.2020, nr. 14422/19.03.2020, nr. 14423/19.03.2020;

 • - Avizul conform nr.


ire pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului 0.03.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

8539/25.02.2020 al ministrului educației și cercetării, transmis cu adresa nr.9926/25.02.2020 a Ministerului Educației și Cercetării, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 10492/27.02.2020;

Văzând prevederile ait.297 alin.(l) lit.a), art.299 și art.300 din Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale art.867 și următoarele din Codul civil, precum și ale H.C.L. nr.369/18.10.2018 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ, a unui imobil-cci

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

nstrucție;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se transrpite în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Pitești, pe o perioadă de 10 ani, respectiv, până la data de


Patrimoniului Municipiului

25.02.2030, imobilul-constriicție C7(P+3E) - unitate de cazare, situat în B-dul Eroilor nr.26-28 (fost 4-6) cu o suprafață construită la sol de 846 mp și suprafața utilă totală de 2774,80 mp.

 • (2) . Datele de identificare ale imobilului-construcție prevăzut la alin.(l), sunt cele din anexele nr.la și 1b, nr.2a și 2b, nr.3a și 3b și nr.4a și 4b la prezenta hotărâre.

 • (3) .Valoarea de inventar a imobilului-construcție prevăzut la alin.(l) este de 8.814.471,69 lei.

 • (4) . Imobilul-construcție are destinația de unitate de cazare pentru desfășurarea unor activități de strictă necesitate pentru comunitate de către instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești, inclusiv pentru olimpiadele școlare organizate la nivel național echipelor cluburilor sportive, educative și sportive organiz

 • (5) . Accesul la imobil

  1, sportivi, precum și pentru membrii colectivelor tehnice ale , invitați și participanți la diferite manifestări cultural-artistice, :ate la nivelul municipiului.

  lul-construcție prevăzut la alin.(l) se va face din B-dul Eroilor.


Art.2.(l). Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în calitate de titular al dreptului de administrare, are următoarele drepturi și obligații:

 • a) folosirea și dispmerea de imobilul-construcție prevăzut la art.l în condițiile stabilite de lege și de actul de constituire a dreptului de administrare;

 • b) să asigure paza, protecția și conservarea imobilului-construcție, precum și să suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcționări a acestuia;

 • c) să efectueze formalitățile necesare cu privire la închiriere, în limitele actului de dare în administrare și cu respectarea legislației aplicabile;

 • d) să încheie contracte cu furnizorii de utilități (gaze, apă, energie electrică, etc.);

 • e) să suporte cheltuielile necesare pentru aducerea imobilului-construcție la starea corespunzătoare de folosință, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;

 • f) să efectueze reevaluarea imobilului-construcție, în condițiile legii;

 • g) să înscrie în cartea funciară dreptul de administrare conferit prin prezenta hotărâre.

(2). După expirarea perioadei menționate la art.l alin. (1), imobilul-construcție va reveni la destinația inițială, și anume spațiu de învățământ/cazare elevi.

Art.3. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile p-ezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia, Direcției Servicii Publice și Achiziții, Juridic Contencios, precum ti Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Direcției Economice, Direcției Administrație Publică Locală, »                                                  ~                       5                                                   »
DINTE DE/SEDINȚĂ, Iheorphe-Ionuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călnpăru

Pitești,

Nr.95 din 19.03.2020

a/<?. M


LEGENDA ÎNCĂPERILOR PARTER

NR.

0

feNUMIRE

SUPR. (m.p.)

PERIM. (m.)

ÎNĂLȚIME (m.)

1.

W

INDFANG

4.27

8.82 m

2.75m

2

H

]L+CASA SCĂRII

67.49m

38 37 m

2.75m

3.

c

]RIOOR

90.32m

116 63 m

2.75m

4.

t

AMPERSCU 0IZA8

33.01m2

26.53 m

2.75m

5.

GR.S.

LNIT.PERS.CU DIZAB.

9.08 m2

l28Bm

2.75m

a

C

AM. PEDAGOG

10.22 m2

l5.0lm

2.75m

7.

0

fICIU CURĂȚENIE

2.69 m2

6.58m

2.75m

8.

E

ÎUP SANITAR

2.52 m2

6.40m

2.75m

9.

[

AMERA

16.58 m2

I9.42m

2.75m

10.

E

RUP SANITAR

3.55 m2

7.92 m

2.75m

II.

L

AMERA

16.53 m2

19.42 m

2.75m

12

1

RUP SANITAR

3.74 m2

7.95m

2.75m

13.

i

AMERA

15.41 m2

l9.05m

2.75m

14

l

RUP SANITAR

3.55 m2

7.92m

2.75m

15.

i

AMERA

17.60 m2

I9.75m

2.75m

16.

i

RUP SANITAR

3.71 m2

7.93m

2.75m

17.

AMERA

16.45 m2

I9.75m

2.75m

18.

i

RUP SANITAR

3.54 m2

7.82m

2.75m

19.

i

AMERA

16.59 m2

I9.44m

2.75m

2D.

t

RUP SANITAR

3.74 m2

7.95m

2.75m

21.

1

AMERA

I6.44m2

I9.38m

275m

22

iRUP SANITAR

3.55 m2

7.92m

2.75m

23.

CAB. MEDICAL

16.64 m2

I9.44m

2.75m

24.

iRUP SANITAR

3.69 m2

7.9lm

2.75m

25.

ZOLATOR

16.92 m2

I9.74m

2.75m

26.

iRUP SANITAR

3.55 m2

7.92m

275m

27.

:asa scării

2159m2

2467m

2.75m

28.

:amera

15.27 m2

I8.4lm

2.75m

29.

iRUP SANITAR

3.66 m2

7.89m

2.75m

30.

iAMERA

15.15 m2

I8.58m

275m

31.

3RUP SANITAR

3.56 m2

7.93m

2.75m

32

iAMERA

15.33 m2

IB.B4m

2.75m

33.

iRUP SANITAR

3.68 m2

7.90m

2.75m

34.

iAMERA

15.15 m2

IB.58m

2.75m

35.

3RUP SANITAR

3.53 m2

7.9lm

2.75m

36.

CAMERA

16.25 m2

!895m

2.75m

37.

3RUP SANITAR

3.68 m2

7.90m

2.75m

38.

iAMERA

15.16 m2

I8 38m

2.75m

39.

iRUP SANITAR

3.53 m2

7.9lm

2.75m

40.

1SCAT0RIE

4.89 m2

9.72m

2.75m

41.

SPĂLĂTORIE

14.92 m2

I5.74m

2.75m

42

iALCATDRIE

8.54 m2

ll.73m

2.75m

43.

ÎR.SANITB.

5.08 m2

ll.20m

275m

44.

ÎR.SANITF.

5.44 m2

I2.82m

2.75m

45.

iALA DE CONFERINȚA

59.51 m2

43.83m

2.75m

46.

JEPOZITARE

19.39 m2

I8.56m

2.75m

47.

CAM. PERS DIZAB

3D.I3m2

25.48 m

2.75m

48.

GR.

JANIT. PERS DIZAB.

8.91 m2

I3.27m

2.75m

TOTAL

694.03mp_

821.39 m

-rJh wLEGENOAIHCAPERILDR HAJ1

NR.

ENUMIRE

SUPR (m.p.)

PERINA (m.)

ÎNĂLȚIME (m.)

43.

Ol *CASA SCĂRII

37S7m

25.20 m

Z75n

50.

ALCON

1355 m

18 Ol m

2.75m

51.

IJRIDOR

BG.22m

H6.B3m

2.75m

52.

AM.AP

20.70 m*

19.36 m

2.7Sn

53.

IUCATARIE

5.42 m!

lOOlm

2.75ni

54.

9. SÂNII.

4.10 m*

B.56m

275m

55.

AM Al>

2U0ma

I9.49m

Z.75m

Ș3 ffi

UCATARIE

IR. SANIT.

5.34 m’

4.20 m’

997m

85lm

27Sm

275n

58.

lAM.PlDABHG

10.22 m*

15 01 m

275n

53.

IFICIU CURĂȚENIE

2.G9m!

6.58 m

275m

EO.

ÎR. SANIT

2.52 m’

7.95m

2.75m

Bl.

1AMERA

16.58 mz

19.4Zm

275m

62.

:rup sanitar

3.55 m*

7.92m

27Sn>

63.

TAMERA

13.31 m*

I9.42m

275m

64.

TRUP SANITAR

3.70 m’

7.92m

275m

65.

IAMERA

15.44 n?

l9.05m

275m

33.

TRUP SANITAR

3.50 m’

78 Bm

275m

Bl.

CAMERA

17.65 m'

19-75m

2.75m

30.

TRUP SANITAR

3.B6 m=

7.89m

275m

63.

1AMERA

I6.48m’

19 38m

275m

70.

GRUP SANITAR

3.54 m1

7.82m

Z.75m

71

CAMERA

16.68 m1

I9.44m!

275m

72

GRUP SANITAR

3.BBms

7JBm

Z75m

73.

CAMERA

16.48 m2

I9.38n>

275m

74.

GRUP SANITAR

3.52 m1

7.89m

2.75m

75.

GRUP SANITAR

3.64mî

7.84m

2.75n>

78.

CAMERA

1665 m1

I9.44m

2.75m

79.

GRUP SANITAR

3.69 m’

?91m

Z75m

80.

CAMERA

IB 93(71»

I9.74m»

2.75m

81

GRUP SANITAR

3.55 m3

7.82m

275m

82.

BALCON

6 45 m»

l4.04m

275m

83.

CASA SCĂRII

3B7m’

24.67m

2.75m

84.

CAMERA

15.38 m1

I8.65m

2.7Sm

B6.

CAMERA

15.15 m!

7.91m

275m

87.

GRUP SANITAR

3.53 m*

7.9lm

275n

88.

CAMERA

1538 m»

I926m

2J5n

89.

GRUPSANITAR

3.6G m’

7.8&n

275m

90.

CAMERA

15.14 m*

18.58171

2.75m

91.

GR. SÂNII

3.54 tn1

7.9lm

2.75n

92

CAMERA

16.25 m’

I8.95m

275m

93.

GR. SANIT.

3.68 m1

7.90m

275m

CAMERA

!52Bm3

l8B2m

275m

HW

3.54 m1

7.91 m

275m

USCATORIE

4.87 m’

9.71 m

275m

- 97.

SPALAtORIE

14.92 m»

15.74(71

Z75m

98

CALCATORIE

8.46 m»

llffim

275m

99.

GR. SÂNII. B

5.19(71’

ll.46m

Z75m^

100.

GR.SANII.T

5.43 m’

ll.80m

2.Șm

IDL

SAU UE LECTURA

59.20 m3

44.IOm

ZÎSrN '

\

102.

CAM AP.

19.39 m3

IB.SGrn

2.75m V

103.

BUCĂTĂRIE

4.71 m*

8.17<n

2.75m

104.

GR. SANIT.

4.23 m»

8.53m

2.75m

105.

CAM.AP

19.39 m*

IB.56m

2.75m

106.

BUCĂTĂRIE

4.80 m!

9.23m

275>n

107.

GR.SAHIT.

3.95 ms

8.55m

275m

TOTAL

696 71 MP

882.37 MAaifXD m 34 4/) 9.C.L .     • 95/fyoț.


LEGEHQA INC

A PERILOR ETAJ 2

NR.

DENUMIRE

SUPRJmj.)

PERIMJm.)

ÎNĂLȚIME (m.)

108.

HDl*CASA SCĂRII

3720 m2

25.13 m

2.75t

109.

CORIDOR

13.53 m2

18.00 m

2.75m

110.

CORIDOR

90 22 m2

116.63 m

2.7Sn

ni

CAMAP

20.70 m*

19.36 m

27&n

112

BUCĂTĂRIE

5.42 m2

1002 m

2.75n

113.

GR. SÂNII.

4.12 m2

856 rr.

275m

114.

CAM AP

2IJ2m3

9.98 m

2.75n

115.

GR.SANIT

4.22 m»

852 m

2.7&n

116.

CAMAP.

21.10 m’

I949m

2.75n

117.

CAM PEDAGOG

10.22 m»

15.01 m

2.75n

118

OFICIU CURĂȚENIE

2.69 m*

658 m

2.75m

119.

GR.SANIT.

252 m’

640m

275m

120.

CAMERA

I6 58m’

1942 m

2.75m

121.

GRUP SANITAR

355 m2

7.92 m

2.75m

122.

CAMERA

16.50 m2

18.41 m

27Sn

123.

CRUPSANITAR

3.75 m2

7.96 m

Z75m

124.

CAMERA

15.41 m*

19.05 m

275m

125.

GRUP SÂNII AR

3.55 m*

7.92 m

2.75n

126.

CAMERA

17.57 m2

IS75m

2.75m

127.

GRUP SANITAR

3.74 m’

735 m

275m

128.

CAMERA

16.45 m*

19.38 m

27Sm

129.

GRUP SANITAR

3.54 m*

7.92 m

275n

130.

CAMERA

16 60 m’

19.44 m

2.75m

131.

GRUP SANITAR

3.74 m2

7.95 m

2.75m

132

CAMERA

16.45 m’

19.38 tn

2.75m

133.

GRUP SANITAR

3.55 m2

7.92 m

2.75m

134.

CAMERA

1653 m’

19.19 m

7.75m

135. '

GRUP SANITAR

3£9ml

7.91 m

Z75m

136.

CAMERA

16.93 m2

19.74 m

275m

137.

GROP SANITAR

3.55 m2

7.92 m

Z’/bm

138.

HOL-CASA SCĂRII

21.64 m2

24 64 m

275m

139.

BALCON

6.45 m2

14.04 m

275n

140.

CAMERA

15.36 m2

18 64™

275m

141.

GRUP SANITAR

3.64 m2

737 m

?75m

142.

CAMERA

15.14 m2

18.58 m

27Sm

143.

GRUP SANITAR

3.54 m2

7.91 m

275m

144.

CAMERA

15.37 m2

I8 64m

275n

145.

GRUP SANITAR

3.64 m2

787m

275m

146.

CAMERA

ISWni2

18.58 m

2.7&n

147.

GR SANIT.

3.54 m2

731 m

2.75m

148.

CAMERA

16 29 m*

18.95 m

2.7&n

149.

GRUP SANITAR

3.64 m2

7B7m

2.75m

150.

CAMERA

1521 m2

18 62 m

2.75m

151.

CAMERA

354 m2

7.91 m

2.75n

152

USCAI0R1E

2 93 m2

6.86 m

?75m

153.

CALCATORIE

3.13 m2

7.08 m

2.75™

154.

SPĂLĂTORIE

I348 m2

14.90 m

2.75m

155.

CAMERA

16.06 m2

!8 90m

275™

156.

GR^ANIT

3.54 m2

731 m

275m

157.

CAM. AP.

17.04 m2

17.76 m

275m

158.

BUCĂTĂRIE

4.94 m2

9.32 m

2.75m

159.

GR.SANIT

437 m2

8.62 m

2.75m

160.

CAM AP.

19.39 m2

18.56 m

2 75m

161.

BUCĂTĂRIE

491 m2

9.30 m

2.75m

162

GR. SÂNII

4 03 m2

866 m

275m

163.

CAM AP.

19.39 m2

1856 m

275m

164.

BUCĂTĂRIE

4.69 m’

8.l5m

275m

165.

GR.SANIT

4.19 m2

8.50 m

Z75m

\ 166.

CAM AP.

I9 39m’

18 56 m

2.75m

r

BUCĂTĂRIE

4.79 m2

9.22 m

2.75m

168.

GR SANIT

3 97 m2

8.57 m

2.75n

TOTAL

69203 MP

908 59lEBEHDA INCAF

awAJj

HR.

DENUMIRE

SUPR.ImjJ

PERIM.(m.)

UULTIMEIm.)

169.

I0L-CASA SCĂRII

3797ms

25.13 m

275m

170.

IAICON

13.55 m’

10.01m

2.75m

171'.

CORIDOR

9022 m3

116.94™

275™

171

CAM AP

20 70 m’

1936™

Z75m

17Z

BUCĂTĂRIE

5.42 m’

10.02 m

275™

171

GR SANIÎ

4.l2ma

9 56 m

2.75m

174.

CAM AP

21.10 m1

19.46 m

27Sm

175.

GR SANlT

422 m*

8.52 m

275m

17B.

CAM AP

21.10 m2

19.49 m

2.75m

177.

CAM.PEDAGOG

1022 m3

15 Ol m

275m

178.

OFICIU CURĂȚENIE

2.6810’

6.59 m

275ro

178,

GR SÂNII

2.52 m’

6.40 m

2.75m

180.

CAMERA

IE 58 m2

19.42 ni

275m

181.

GRUP SÂNII AR

3.55 m3

7.92 m

2.75m

182.

CAMERA

16.50 m2

1941 m

275m

183.

GRUP SANITAR

368 m’

7.96 m

2.75m

184.

CAMERA

15.41 mJ

l9D5m

2.75m

IBS.

GRUP SANITAR

3 55 m*

7.92 m

Z75m

186

CAMERA

17.57 m»

19 75m

2.75m

187.

GRUP SANITAR

3.74 m*

795 ™

Z75m

I8B.

CAMERA

16.45 m’

19.38 m

2.75™

IBS.

GRUP SANITAR

354 m’

792 m

275™

I3D.

CAMERA

16.60 m’

I944m

2.75m

191.

GRUP SANITAR

3.74 m’

7.95™

ZTSm

iaz

CAMERA

16.45 m1

19.38 m

2.75™

193.

GRUP SANITAR

355m’

7.92 m

2 75m

194.

CAMERA

1653 m3

19.19 m

275™

195.

GRUP SANITAR

369 m’

791™

Z75m

136.

CAMERA

lG.93m3

19.74 m

27Sm

137.

GRUP SANITAR

3.55 m3

7.92™

275m

15B.

HDL’-CASA SCĂRII

21.63 m1

2464m

275m

193.

BALCON

6 46 m’

14 Mm

2.75m

201.

CAMERA

15.36 m1

10.64 m

275m

200.

GRUP SANITAR

3 64 m’

7.07 m

2.75m

202.

CAMERA

1514 m3

18.56 m

ZTSm

203.

GRUP SANITAR

3.54 m’

7.3H

275m

204.

CAMERA

15.37 m3

18.64 m

2.75m

205.

GRUP SANITAR

3.64 m1

787 m

Z75m

206.

CAMERA

1514ms

10 56 m

2.75m

207.

GR SÂNII

3.54 m’

7.91 m

275m

208.

CAMERA

16.29 m3

1895™

275™

209.

GRUP SANITAR

3.64 m3

7.87 m

ZTSm

210

CAMERA

1521 m3

18 62 m

?75m

ai.

CAMERA

3 54 m3

791 m

275™

212.

USCATDRIE

2.93 m*

6.06 in

275o

213.

CALCATDRIE

3.13 m1

7.08 m

2.75™

2M.

SPĂLĂTORIE

I3 48m’

1490™

275™

215.

CAMERA

16.06 m’

18 90 m

275™

216

GR.SANII

3 54 m3

7.91 m

Z7S«

217.

CAM AP

17.04 m3

17.76 m

2.75m

218.

BUCĂTĂRIE

494™*

9.32 m

2.75™

219.

GR SANlT.

403m3

8GG m

275m

22D.

CAM. AP

19 33 m1

18.56 m

2.75m

221.

BUCĂTĂRIE

4.91 m3

930™

275m

222.

GR SÂNII

8.72 in

ZTSm

223.

"CMUf

19.39 m2

18.56™

Z75m

224.

BUCĂTĂRIE

469 m’

sis™

2.75™

225.

CAM AP.

19 39 m*

iBBGm

ZTSm

226

GR. SANlT

337m3

0.57 m

275m

221.

BUCĂTĂRIE

479 m2

922™

275™

228.

GR.SANII.

412 m3

B.57m

275m

T-J't

TOTAL

692.03MP

90859 M