Hotărârea nr. 94/2020

HCL receptii Colegiul Economic Maria Teiuleanu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepțiile la terminarea lucrărilor pentru obiective fivestiții „Reabilitare și modernizare cămin școlar-Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, „Racord termic cămin școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, „Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 12036/05.03.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.14418/19.03.2020, nr.14419/19.03.2020, nr. 14420/19.03.2020, nr. 14422/19.03.2020, nr. 14423/19.03.2020;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

J

Art.L(l). Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ..Reabilitare și modernizare cămin școlar -Colegiul Economic Maria Teiuleanu” cu o valoare totală de 6.064.784,07 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.44022/19.09.2019, potrivit anexelor nr.la și nr.2.

 • (2) . Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Racord termic cămin școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, cu o valoare totală de 207.734,14 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr.53977/05.11.201b, potrivit anexelor nr.lb și nr.2.

 • (3) . Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ..Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, cu o valoare totală de 136.907,91 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție pțin procesul-verbal de recepție nr.37519/02.08.2019, potrivit anexelor nr. Ic și nr.2.

Art.2.(l). Se aprobă majorarea de inventar a imobilului existent cu valoarea de 5.498.391,69 lei inclusiv TVA, care se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

(2). Mijloacele fixe cu valoarea de 216.540,03 lei inclusiv TVA și obiectele de inventar cu valoarea de 694,494,40 lei inclusiv TVA se înregistrează în evidența contabilă a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

 • (3) . Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică potrivit conform prezentei hotărâri.

 • (4) . Imobilul, Cămin Școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu se transmite

Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești prin


în administrarea Serviciului hotărâre a consiliului local.

 • (5) . Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pe bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (6) . Anexele nr

Art.3. Direcția

la, 1 b, Ic și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.NTE DE orghe-Ionuț


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călusăru

Pitești,

Nr.94 din 19.03.2020

Q A      -----

INVESTITOR: Municipiul Pitești


INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea

Data:

X'

Aprob,

Primar: CONSTANTIN CORNEL IONICĂ

Semnătură

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREAlAJCRARILOR

Nr.             din

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: „Reabilitare și modernizare cămin școlar - Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, lucrări executate în cadrul Contractului nr.287 din 08.03.2019. încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și Asocierea SC Valah Cons SC SELCA SA - SC CONSINSTAL PRO 2000 SRL


 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativa: Bd. Eroilor, nr. 26 - 28

 • - număr cadastral/număr topografic: 91535

 • - număr carte funciară: 91535

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 271, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 05.05.2016, cu valabilitate până la data: 02.05.2020.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 15.07.2019 până la data: conform dispoziție nr. 941 /201 9 11 ind formată din:

Președinte: (nume și prenume): GfAVA MARIA - Sef Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

OPRESCU MARIOARA


ENE CAMELIA

CĂI LIGĂRESCU MĂRGĂRIT


MARINACHE DUINU NICOLETA


REPREZENTANT ISLJ ARGEȘ

REPREZENTANT IJC ARGEȘ

Secretar:


 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspectoratul Pentru Situații De Urgență Argeș "Cpt. Puică Nicolae"

 • - Inspectoratul Județean în Construcții Argeș

 • - SC STAMI CON ALEN SRL - DIRIGINTE ȘANTIER • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

EXECUTANT: SC Valah Construct Grup SRL (lider asociere)

Asocierea SC Valah Construct Grup SRL - SC SELCA SA - SC CONSINST

PROIECTANT: SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL

Reprezentant Colegiul Economic „Maria Teiuleanu'

- diriginte de

6, 8.2, Autorizație nr. 00024251/16.09.2011

5. Secretariatul a fost asigurat de domeniul/domeniile: 1, 2.4, 3.2,


 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  ;: - recompartimentarea clădirii, astfel încât fiecare cameră a devenit un


  • 6.1. Capacități fizice realizate

modul cu grup sanitar propriu; pereții nou creați sunt din placi de ipsos pe structura metalica;

 • - au fost amenajate spații comune pentru spălătorie, uscătorie, sală de conferință, săli de lectură, cabinet medical etc;

 • - s-a refăcut termoizolatia terasei;

 • - la pereții exteriori s-a montat termosistem si au fost finisați cu tencuiala decorativa;

 • - finisajele interioare - realizate din zugrăveli si vopsitorii lavabile, placari cu faianța sau panouri fonoizolante, funcție de destinația incaperii;

 • - pardoseli - covor PVC, gresie s au parchet laminat, funcție de destinația incaperii;

 • - s-au înlocuit instalațiile sanitare, canalizare, termice, electrice;

 • - la exterior - trotuar de garda si

  spatii verzi.


 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al

prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la


 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 Ia prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor

în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz


 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 4.553.797,53 lei fără TVA, din care (C+M)

4.203.797,53 lei fără TVA

 • 6.6. Perioada de garanție: 60

  UNI.


  a emis autorizația de


  a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații


 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură de urgență propun respingerea recepției etc. -

 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la teiminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC


9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare conform legislației în vigoare: Organizarea activitățăii privind urmărirea construcției conform prevederilor legii 10/1995, Normativului


a construcției

comportării în exploatare a P139/1999


file, aComisia de recepție:


Președinte: (nume și prenume):


GA VA MARIA


- Sef Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești


Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):


OPRESCU MARIOARA


- Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești


ENE CAMELIA


- Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești


CĂLUGĂRESCU MĂRGĂRIT


- Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești


MARINACHE DUINU NICOLETA


- Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești


REPREZENTANT ISU ARGEȘ


- Inspectoratul Pentru Situații De Urgență Argeș "<?pt. Puică Nicolae'


REPREZENTANT IJC ARGEȘ


Secretar:


Invitați:


- Inspectoratul Județean In, Construcții Argeș


ROMANIA M.D.R.T- isc I

- S.C. SC STAMI CON ALEN SRL - E

i Diriginte de șantier AUT. NR. 00024251 ^DOMENII / SUBDOMENI8 1

VzQOOSRL


EXECUTANT: SC Valah Construct Grup SRL (lider asociere) Asocierea SC Valah Construct Grup SRL - SC SELCA SA - SC GONS1PROIECTANT: SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL

Reprezentant Colegiul Economi^ „Maria Teiuleamr


INVESTITOR: Municipiul PilestiINVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea

Data:

Primar: CONSTANȚIN^COBNEL IONICA '          domn ofilea 1

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA


x/*>ir'piuv’^z

RARILOR


Nr. 53977 din 05.11.2019


i trucții aferente investiției: proiectare și execuție Racord termic cămin 'Maria Teiuleanu”, lucrări executate în cadrul Contractului


privind execuția lucrărilor de cons școlar Colegiul Economic ’’ nr. 30797/01.07.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.


1. Imobilul care face obiectul in vestiției se identifică după cum urmează:


- adresa administrativa: Bd. Eroilor, nr. 26 - 28


- număr cadastral/număr topografic: 91535


- număr carte funciară: 91535


2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 579, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 05.08.2019, cu valabilitate până la data: 05.08.2020.


3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în zilele de 04 si 05.11.2019, conform dispoziție nr. 1173/07.10.2019, fiind formată di


n:


- GAVA MIRELA - Sef Serviciul Investiții


Președinte: (nume și prenume):

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)


OPRESCU MARIOARA


- Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești


ENE CAMELIA


- Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești, membru specialist


CĂLUGĂRESCU MĂRGĂRIT


- Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești, membru specialist


- Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcții

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)


- Proiectant S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A


- Executant S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A


Secretariatul a fost asigurat de 2.4, 3.2, 6, 8.2, Autorizație nr. 000:


- diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 1,

24251/16.09.2011

 • 5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  Proiectul tehnic și execuția lucrărilor Racord termic cămin școlar


  • 5.1. Capacități fizice realizate -

Colegiul Economic ”Maria Teiideanu” au fost realizate de S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A, lucrări care au constat în construirea unui racord termic de încălzire și apă caldă, realizat cu conducte preizolate montate direct în pământ. Pentru măsurarea energiei și consumului de apă caldă s-au prevăzut două contoare montate la intrarea rețelei termice în subsolul tehnic al căminului.

Rețeaua termică a fost amplasată sub covorul asfaltic al aleilor de acces și in spațiul verde. Săpătura s-a realizat atat mecanizat, cat si manual, pentru protejarea altor rețele din amplasament.

Terenul afectat in urma execuției lucrărilor a fost adus la starea inițiala.

S-au realizat probe de funcționare


in conformitate cu I 13/2015. NP 058, NP 029 si C 56/2002.

xtele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de , inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor


 • 5.2. Nu au fost remediate aspe recepție la terminarea lucrărilor, topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

  e prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de


 • 5.3. Nu au fost realizate măsuri execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 5.4. Lucrările cuprinse în lista c in anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice.

  reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL


  5.5. Valoarea finală a lucrărilor


executate este de: 151.199,16 lei fără TVA/179.927,00 lei cu TVA

 • 5.6. Perioada de garanție: 36 LUNI

 • 5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice

  competente care a emis autorizația de construire/desființare, al


Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București respingerea recepției etc...............

sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun

...............- NU ESTE CAZUL • 6. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[j respingerea recepției la ternii

narea lucrărilor


 • 7. Comisia de recepție motivea;£ decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții

  tehnice, prezentarea referatelor ISC


' ' . .               ”     ' • proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a rețelei conform legislației în vig

exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/1995, Normativului P139/1999


oare; Organizarea activității privind urmărirea comportării în


9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi: 04.11.2019 , în 2


exemplare,


10. Alte mențiuni


Comisia de recepție:


Președinte: (nume și prenume):


- GAVA MIRELA - Sef Serviciul Investiții


Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)


OPRESCU MARIOARA


- Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești


ENE CAMELIA


- Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești, membru specialist


CĂLUGĂRESC!! MĂRGĂRIT


- Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești, membru specialist


- Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcții


Au mai fost participat: (nume și prenume, calitatea, semnătura)


- Proiectant S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A


- Executant S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A


Secretar,


- Diriginte de șantier


ROMA^A.M t’p R.T- I.S.C.DIRldlN dUWrSANTlER AUT NR\MW2A251 DOMENII < SUB0OMENII 1 ; 2.4 ; 3.2 ,/o ; 8.2

fl-ne{a £ 4


INVESTITOR: Municipiul Pitești

INVESTITOR


pe baza acestui proces verbaU-aprob Admiterea / Respingerea

?Aprobt^ tRNEL IONICĂPROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA^!


CRARILOR


Nr. .....din......flLtfJPj!?.


privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: Lucrări de conformare în


vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 20314 din 03.05.2018, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI


și S. C. DIGITAL TEHNO PLUS S.R.L.


1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:


- adresa administrativa: Bd. Eroilor, nr. 26 - 28


- număr cadastral/număr topogra


fie: 91535


- număr carte funciară: 91535


2. Lucrările au fost executate în baz valabilitate până la data:


:a Autorizației de construire nr.eliberată de la data de cu


3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la dala: 15.07.2019 până la data: conform dispoziție nr. 942/2019 fiind formată din:


IJ oi’

...............5


Președinte: (nume și prenume) Maria Gava - Șef Serviciul Investiți i


Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)


Marioara Oprescu

Marinache Duinu Nicoleta

Ene Camelia

Mărgărit Calugarescu


 • - Inspector Serviciul Investiții

 • - Inspector Serviciul Investiții

 • - Inspector Serviciul Investiții

 • - Inspector Serviciul Investiții4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

Executant: S.C. DIGITAL TEHNO PLUS S.R.L.

Proiectant: S.C. MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L.

5. Secretariatul a fost asigurat de domeniul/domeniile : 1,2.4, 3.2, 6,


- diriginte de șantier autorizat în

8.2 Autorizație nr. 00024251.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

 • 6.1. Capacități fizice realizate: conform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție si a dispozițiilor de șantier.

 • 6.2. Nu au fost remediate aspejctele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, topografice, încercărilor suplimeniare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

  inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor


 • 6.3. Nu au fost realizate măsuri e prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU E CAZUL

  6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este


de:           lei fara TVA ( $9- OOQH lei cu TVA)

 • 6.6. Perioada de garanție : 36 LU|NI.

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constat^ că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul

autorității administrației publice

competente care a emis autorizația de construire/desființare, al


Inspectoratului de Stat în Constnicții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București respingerea recepției etc. -

sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[ ] respingerea recepției la termijnarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții

tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier................................................

9. Comisia de recepție recomanda luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a construcției conform legislației în vigoare: Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/1995 .................................................

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi: ..M..în 2 exemplare.


11. Alte mențiuni


Comisia de recepție:


Președinte: (nume și prenume)


Maria Gava


- Șef Serviciul Investiții


Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)


Marioara Oprescu


- Inspector Serviciul Investiții, Primăria Municipiului Pitești


Marinache Duinu Nicoleta - Inspector Serviciul Investiții, Primăria Municipiului Pitești


Ene Camelia


- Inspector Serviciul Investiții, Primăria Municipiului Pitești


Mărgărit Calugarescu


- Inspector Serviciul Investiții, Primăria Municipiului Pitești


Secretar: NICOLAE STAN - SC S


AMI CON ALEN SRL


Executant: S.C. DIGITAL TEHNO


PLUS S.R.L.


SERVICIUL TEHNIC-


Proiectant: S.C. MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.LINVENTARUL obiectivelor de investiri


A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. ...^._________din

Reabilitare și modernizare cămin școlar - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu

Racord termic cămin școlar Colegiul Economic "Maria Teiuleanu"

Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin

Școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu"


Nr.

crt.

Denumire mij

oc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare, lei cu TVA

1

Clădire cămin școlar Coleg Teiuleanu”

Proiectare: 116.933,23 lei

Dirigenție de șantier: 71.876,00

Taxa ISC: 26.129,98 lei

Certificat energetic: 2.000,00 lei Lucrări de execuție: 5.281.452,4 Dotări: 911.034,43 lei

din care:

Reabilitare și modernizare că Economic „Maria Teiuleanu Proiectare: 66.887,78 lei

Lucrări de execuție: 5.002.519,0

Dirigenție de șantier: 57.120,00

Taxa ISC: 25.222,79 lei

Dotări: 911.034,43 lei

Certificat energetic: 2.000,00 lei Total: 6.064.784,07 lei

Racord termic cămin școlar ( "Maria Teiuleanu"

Proiectare: 22.139,95 lei

Lucrări de execuție: 179.927,00 Dirigenție de șantier: 4.760,00 le Taxa ISC: 907,19 lei

Total: 207.734,14 lei

Lucrări de conformare în vea autorizației ISU la Cămin Șa Economic „Maria Teiuleanu Proiectare: 27.905,50 lei

Lucrări de execuție: 99.006,41 le Dirigenție de șantier: 9.996,00 le Total: 136.907,91 lei

ui Economic "Maria

ei

8 lei

min școlar - Colegiul ff

7 lei ei

Colegiul Economic

ei

i

erea obținerii

dar Colegiul >r

d

1.6.2

15

5.498.391,69

i

____________________________________________________________________________________1

Dotări: 911.034,43 Iei

Nr. crt

Denumire mijloace fixe

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

UM

Cantitate

Preț unitar, lei cu TVA

Valoare, lei cu TVA

1

Agregat de răcire - Chiller

2.1.17.3.1

5

buc

1

191.590,00

191.590

2

Pat medical

3.1.6

8

buc

2

4.099,44

8.198,89

3

Masă sală conferințe

3.1.1

10

buc

1

3.527,16

3.527,16

4

Sistem retroproiector - ecran de proiecție

3.2.1

5

buc

1

9.518,99

9.518,99

5

Sistem de sonorizare

2.1.22.7

6

buc

1

3.704,99

3.704,99

Total mijloace fixe

216.540,03

Nr. crt

Denumire obiec

de inventar

UM

Cantitate

Preț unitar, lei cu TVA

Valoare, lei cu TVA

1

Ventiloconvector de peret

buc

90

2.499,00

224.910,00

2

Noptieră

buc

33

108,53

3.581,42

3

Mașină de spălat

buc

12

1.253,89

15.046,69

4

Uscător rufe electric

buc

12

2.211,58

26.538,95

5

Scaun sală conferință

buc

18

259,24

4.666,35

6

Dulap cu vitrină

buc

3

644,39

1.933,16

7

Dulap cu rafturi

buc

11

373,07

4.103,72

8

DVD Player

buc

1

341,98

341,98

9

Plită electrică

buc

16

910,86

14.573,79

10

Frigider

buc

16

2.051,99

32.831,81

11

Corpuri bucătărie

buc

16

1.200,59

19.209,46

12

Masă 2 persoane cu scaun

e

set

16

313,49

5.015,90

13

Televizor LCD cu diagom

ila de min 100 cm

buc

16

1.823,98

29.183,75

14

Masă rotunda de 6 persoai

ie

buc

3

1.899,24

5.697,72

15

Dulap oficiu curățenie

buc

3

647,10

1.941,29

16

Jaluzele verticale L=4m h

=1.5m

mp

720

75,71

54.503,91

17

Pat din lemn 1x2 m cu sal cazarmament

:ea și două seturi de

buc

160

936,72

149.875,26

18

Birou de lemn

buc

162

203,49

32.965,38

19

Scaun birou

buc

180

85,38

15.368,85

20

Dulap dublu

buc

82

339,15

27.810,30

21

Corp suspendat cu 2 uși

buc

84

176,36

14.814,07

22

Aspirator profesional/mul

țifuncțional

buc

4

2.262,89

9.051,57

23

Dulap simplu

buc

2

264,54

529,07

Total obiecte de inventar

694.494,40

Total general: 6.409.426,12 lei

ȘEF SERVICIUL CONTABILITATE,


MANUELA CRIȘTTNA


RÎCĂ


ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII,


Întocmit/Oprescu MaiMARM GAVA