Hotărârea nr. 93/2020

HCL privind numirea reprezentantului CL in Comisia calitate SPS Christiana

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești

Consiliul Local al IV

Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

-Raportul nr.6558/07 -Avizele comisiilor

nr. 8870/18.02.2020, nr. 8 nr.8874/18.02.2020;

-Adresa nr.48/30.01 înregistrată la Primăria Munici

Văzând prevederile modificările și completările ul Urgență a Guvernului nr.75/ completările ulterioare;

în temeiul dispozi completările ulterioare,

02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


.2020 a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, piului Pitești sub nr.5514/03.02.2020;

art. 61 alin (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu terioare, ale art. 11 alin. (1) și alin. (4) lit. ”e” din Ordonanța de 2005 privind asigurarea calității


iilor art. 196 alin. (1) lit. ”a,,


educației, cu modificările și din Codul administrativ, cu

HOTĂRĂȘTE:


Narcis-Ionuț, în calitate de


ază domnul consilier Sofianu

al în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a


Art.l. Se nominalize reprezentant al consiliului loc Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” din municipiul Pitești, cu sediul în Str.Nicolae Dobrin nr.3.

Art.2. Direcția Servicii îndeplinire dispozițiile prezen Sanitare „Christiana” Pitești, c


Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor aduce la tei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Școlii Postliceale e către Secretarul General al Municipiului Pitești.t-Oe^dință,

ă


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălfri Călugăru


Pitești,

Nr. 93 din 20.02.2020