Hotărârea nr. 92/2020

HCL privind modificarea HCL nr.6-2016

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 6/23.06.2016 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Loca al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.7800/13.02.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr. 8874/18.02.2020;

Având în vedere prevederile art. 124 din Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 17 și ale art. 19 alin. (1), (2) și (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești aprobat prin H.C.L. nr. 204 din 25.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

ozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ,


A

In temeiul disp< cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică H.C.L. nr. 6/23.06.2016 privind aprobarea numărului ; specialitate ale consiliului local, cu modificările și


și denumirii comisiilor d

completările ulterioare, precum și componența acestora, în sensul că doamna consilier Coman Sorina-Marilena face parte din Comisia nr. 4 pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecție socială.

Art.II. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre doamnei consilier

homari Sbnna’-'Marilena.

țȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, șluliu-Radu Bănică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăllin Călugării


PI^EȘȚDINTE DE ȘEDINȚĂ, -Radu Bănică

Pitești,

Nr. 92 din 20.02.2020