Hotărârea nr. 91/2020

HCL privind mandatarea primarului-ADIA Termoserv

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Primarului Municipiului Pitești să reprezinte Municipiul Pitești în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;


-Raportul nr. 8815/18?

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8879/18.02.2020, nr. 8880/18.02.2020, nr.8883/18.02.2020;

nr. 8881/18.02.2020, nr. 8882/18.02.2020,


-Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș nr.03/17.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.8814/18.02.2020

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. ”d” și alin.(7) lit. ”n” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.32 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Termoserv Argeș, cu modificările și completările ulterioare;

’j

”a” din Codul administrativ, cu


în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se mandatează Primarul Municipiului Pitești să reprezinte Municipiul Pitești în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș și să semneze actul adițional nr.5 la Actul Constitutiv și actul adițional nr.5 la Statutul A.D.I. Termoserv Argeș.

Art.2 Primarul Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicară acestuia de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

lEDINTEpE ȘEDINȚĂ, Iuliu-Raclu Șănică

IL

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălâi CălugăruPitești,

Nr. 91 din 20.02.2020