Hotărârea nr. 90/2020

HCL privind transmiterea unui spatiu in incinta Punctului Termic 810

JUDEȚUL ARGEȘ


MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Poliției Locale a Municipiului Pitești în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, a unui spațiu situat în incinta Punctului Termic 810 din str. Bibescu Vodă

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 7775/13.02.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr.8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

-Adresa nr.9990/12.12.2019 a Poliției Locale a Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.61533/12.12.2019;

-Adresa nr.3015/12.02.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.7348/12.02.2020;

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul civil, precum și ale art.297 alin.(l) lit. ”a”, art.299-300 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se transmite din administrarea Poliției Locale a Municipiului Pitești în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, un spațiu în suprafață construită de 22 mp și suprafață utilă de 16,46 mp, situat în incinta Punctului Termic 810 din str. Bibescu Vodă.

  • (2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin. (1) sunt cele din prezenta hotărâre.

  • (3) Spațiul va fi destinat arhivării documentelor Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

  • (4) Valoarea de inventar a imobilului prevăzut la alin.l este de 28.600 lei.

Art.2. (1) Transmiterea spațiului prevăzut la art.l se face prin protocol de predare-primire, încheiat între Poliția Locală a Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

  • (2) Titularul dreptului de administrare are dreptul de a efectua lucrări de investiții asupra spațiului, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și cu

obținerea avizelor pentru

ucrări de îmbunătățire și menținere a caracteristicilor tehnice


ale acestuia.

  • (3) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități (gaze, apă, energie electrică etc) se va face de către Direcția de Asistență Socială Municipiului Pitești.

    i, protecției și conservarea spațiului, precum și suportarea i funcționarea acestuia revin titularului dreptului de


  • (4) Asigurarea pazei, tuturor cheltuielilor pentru administrare.

    Asistență Socială a Municipiului Pitești și Poliția Locală a aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi :cum și Direcției Administrație Publică Locală, Juridic tarul General al Municipiului Pitești.


Art.3. Direcția de Municipiului Pitești vor comunicată acestora pre Contencios, de către Secre


Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăltf Călugăru

Pitești,

Nr. 90 din 20.02.2020

RELEVEU SPAȚIU DIN INCINTA PT 810 STRADA BIBESCU VODĂ

SCARA 1:100

Nr. Cadastral

Suprafața

Adresa imobilului

88342-C6

16.46 mp

PT 810 strada Bibescu Vodă

Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Pitești

Cod unitate individuala (U)

CF individualaNr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1

SPAȚIU DE DEPOZITARE

16.46

SUPRAFAȚA UTII_A= 16.46 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA =22 mp

EXECUT

ANT,           DATA,

Balcon Constantin       14.02.2020             / <Q-

i * /