JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea târgului „Mărțișor 2020”


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referat de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.790/09.01.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții; -Avizele comisiilor

nr.3882/23.01.2020, nr.3883/23


ulterioare;


de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele .01.2020, nr.3886/23.01.2020, nr.3887/23.01.2020, nr.3888/23.01.2020;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. “c” din Codul administrativ, cu completările ulterioare; în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.(l). Se aprobă desfășurarea în perioada 24.02-08.03.2020, a târgului „Mărțișor 2020”, în organizarea Primăriei Municipiului Pitești, Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Poliției Locale a Municipiului Pitești.

  • (2) . Târgul „Mărțișor 2020”, se organizează în Piața Vasile Milea.

  • (3) . Repartizarea amplasamentelor se face în condițiile prezentei hotărâri de către comisia de organizare, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești, formată din reprezentanți ai organizatorilor, denumită în corn

  • (4) . Planul de situație al Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2.(l). Comisia analizează cererile pentru vânzarea de mărțișoare, solicitanții urmând să facă dovada că desfășoară activitate de comerț, în baza unor documente legal valabile.

  • (2) . Suprafața amplasamentelor este de 2m x l,5mp (măsuță, fără cort) fiecare, repartizarea acestora făcându-se prin tragere

  • (3) . Tragerea la sorți se pentru un singur amplasament.

Art.3. Taxa pentru uti prevederilor HCL nr. 128/2019, 2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 10 lei/mp/zi.

Art.4. Se împuternicește apreciază ca necesară, pentru ori

Art.5. Direcția Servicii

Serviciul Public de Exploatar

Municipiului Pitești vor aduce acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


tinuare Comisie.

amplasamentelor se transmite Comisiei, prin grija Serviciului Public de


la sorți.

face pentru fiecare locație în parte, solicitanții fiind obligați să opteze


izarea amplasamentelor repartizate solicitanților se percepe conform privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal


Primarul Municipiului Pitești să dispună orice altă măsură pe care o ganizarea în bune condiții a târgului „Mărțișor 2020”.

Publice și Achiziții, Compartimentul Autorizare Activități Economice, e a Patrimoniului Municipiului Pitești, precum și Poliția Locală a la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicatăContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătălijfCălugăru


Pitești,

Nr.9 din 28.01.2020