Hotărârea nr. 89/2020

HCL privind dezmembrarea imobilelor situate in I.C.Bratianu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu numerele cadastrale 95399,94754 și 94984 situate în Municipiul Pitești, b-dul I.C. Brătianu.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr.8158/14.02.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios; -Avizele comisiilor de

specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


nr.


nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020,

nr.8874/18.02.2020;

Văzând prevederile art.l29 alin. (2) litera ”c” din Codul Administrativ și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările

și completările ulterioare;

art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările


în temeiul dispozițiilor

ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren, în suprafață de 2782 mp., cu numărul funciară numărul 94754 a Municipiului Pitești, după cum urmează:


cadastral 94754, înscris în cartea

  • a) Lotul nr. 1, în suprafață de 2404 mp;

  • b) Lotul nr.2, în suprafață de 378 mp;

(2) Datele de identificare care fac parte integrantă din prez


: ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.l și nr.2, :enta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren, în suprafață de 901 mp., cu numărul funciară numărul 95399 a Municipiului Pitești, după cum urmează:


cadastral 95399, înscris în cartea

  • a) Lotul nr.l, în suprafață de 845 mp;

  • b) Lotul nr.2, în suprafață de 56 mp;

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.3 și nr.4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren, în suprafață de 1412 mp, cu numărul cadastral 94984 a municipiului Pitești, după cum urmează:

  • a) Lotul nr.l, în suprafață de 1275 mp;

  • b) Lotul nr.2, în suprafață de 137 mp.

(2) Datele de identificare

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipi

vor aduce la îndeplinire dispozițiile prejex Secretarul General al Municipiului Pit


ale imobilelor prevăzute la alin. (1) sunt înscrise în anexele nr.5 și nr.6,


iului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios hotărâri, care va fi comunicată acestora, de cătreDINTE DE ȘEDINȚĂ, Iuliu-Radu Bănică


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 89 din 20.02.2020

( ’lun de amplasament


/^ oS 2oze


scara 1: 500

Nr. cadastral

Suprafe

ta masurata

Adresa imobilului

24

04 mp

Mun. Pitești, Cartier Calea București, Strada Sf. Vineri, Pasajul Sf. Vineri, Jud Argeș

Cartea funciara

UAT1 Pitești - intravilan


d78-l-0.44m dl-2«0.97m d2-3=0.64m d3-4 = 1.86m d4-5=1.31m d7-8=0.71m d8-9=1.22m d9-10=2.19m dl2-13-l.OOm dl3-14=0.57m dl5-16=0.51m dl6 17=2.28m dl7-18-0.49m dl9-20=0.55m d20-21=0.46m d21-22=1 42m d23-24=0.81m d24-25=1.99m d25-26=1.98m d27-28=0.96m d28 29-1.62m d29-30=0 96m d31-32=1.05«n d33-34-1.93m d34-35=1.19m d35-36=1.31m


d37-3B=1.40m d39-40«1.75m d42-43=0.88m d44-45=0.83m d46-47=1.28m d50-51=0 82m d54-55=2.08m d56 57-0.32m d57 58-1 54m d58-59=2.45m d59-60=0.57m d60-61=0.70m d61-62=2.56m d62-63=0.53m d64-65=1 60m d65 66 = 2.04m d66-67=0.66m d67-68-1.53m d68-69=1.72m d71-72*0.49m d72-73«0.53m d74-75=0.54m d75-76=0.47m d76 77=2,79m


.        1490500


Nr. parcela

Categorie de folosința

Su

jrafata

mp]

1

Dr

1762

Alee

2

Cc

96

Spațiu verde

3

Cc

153

Spațiu verde

4

Cc

322

Spațiu verde

5

Cc

71

Spațiu verde

TOTAL

2404B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Mențiuni


TOTAL
Suprafața masurata =2404 mp

Suprafața din act =2404 mp


Executant: Ing.


Inspectordefi(ă('a&steiarcu'*^ ti»


lăsurăt arilor la teren, ie itației cadastrale și Jalitatea din teren


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa


Data.


Ștampila BCPI


Dl H        I          t- ■                                                          zOZa

Plan de amplasament si delimitare a imobilului                     

scara 1: 500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

378 mp

Mun. Pitești, Cartier Calea București, Strada Sf. Vineri, Pasajul Sf. Vineri, Jud Argeș

Cartea funciara

UAT Pitești - intravilan

A

DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1

Dr

378

Alee

Teren neimprejmuit

TOTAL

378

B. DA'

’E REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

CI

CAS

63

Intrare pasaj - FARA ACTE

TOTAL

63

Su

Su

prafata masurata =378 mp prafata din act =378 mp

Inspector

Executant: Ing.

ețe.cmuf^tMHăsur

tfineâ întocmirii’dogbr poriderițăl Acesteia c X

-           V

•Și ștaigf 0101 ro

O

Q. I»

.

X / data

:----«fi /


Confirm ețej. corectitud cort^

/«> / 70

ra

I 0 '

1

V& ---Xs-


Al


DE


tăsurătorilor la teren.

. .cntației cat astrale și Realitatea din

la


teren


12.02.2020


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafaPlan de amplasamer

SC

t si delimitare a imobilului ira 1: 500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobiluli

i

845 mp

Mun. Pite

;ti, Cartier Calea București, Str. Gri vitei, Tronson 2, Jud Argeș


s/>, b /a hcc          /ob.oJL ^02.0

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

scara 1: 200


Nr. cadastral

Suprafața măsură

ta

Adresa imobilului

56 mp

Mun. Pitești, Cartier Calea București, Str. Grivitei, Tronson 2, Jud Argeș

Cartea funciara

UAT Pitești - intravilan

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela


Categorie de folosința


Dr


Suprafața [mp:

56


Carosabil


Mențiuni


Teren neimprejmuit


TOTAL


56


B.


DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod constr.


Destinația


Suprafața construit^ la sol [mp]


Mențiuni


TOTAL

Suprafața masurata = 56 mp

Suprafața din act = 56 mp

Inspector


Executant: Ing. Negoita Nicolae

Confirm executarea măsurătoțTl


corectitudinea^tocmirii IdbeiwbJntațktxa


corespotjugnța acesteia teu realitak

Ar, rORIZ Alțfs/ jimpilă e


§ Semnătura^

/

ir * rf (.»

I ...

XA,. CQtMbOfl C


NEGOuTĂ


la teren.

istrale și jȚcKn teren

c 1

1

o I

Q. I

ro /

N /

<a /

W 10.02.2020


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa


Mexfl x/i. 5 /a        M


Plan de amplasament si delimitare a imobilului scara 1: 500Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1275 mp

Mun. Pitești, Ca

rtier Calea București, Str. Grivitei, Jud Argeș

Cartea funciara

_

UAT | Pitești - intravila

n

(

oszrzr

1

490250
490250


490300


dl-2=4.53m d7-8=0.58m dll-12=0.66m dl8-19=9.04m d22-23=1.42m d24-25=1.15m d25-26=2.15m d28-29=1.00m d31-32 = 1.53m d33-34=1.65m d34-35=1.81m d43-44=1.27m d46-47=3.72m d47-l=11.46m


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Dr

676

Carosabil

Teren împrejmuit cu gard intre pet: 1-20 si 26-40, in rest neimprejmuit

2

Dr

280

Trotuar

3

Dr

194

Trotuar

4

Dr

125

Trotuar

TOTAL

1275

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Suprafața construita

Destinat»     ,a 5O, [mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața masurata = 1275 mp

Suprafața din act = 1275 mp

Inspector

Executant:


Confirm introducerea imobilului în baza de date tntegn și atribuirea numărului cadastral


w GOIȚĂ

1 ati:«jorio c


Plan de


amplasament si delimitare a imobilului

scara 1: 200

uat Pitești - intravilanNr. cadastral

Suprafața masurat

a

Adresa imobilului

137 mp

Mun. Pitești, Cartier Calea București, Str. Grivitei, Jud Argeș

Cartea funciara

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela


Suprafața [mp]


Mențiuni


Carosabil

Trotuar


Teren neimprejmuit

Trotuar

TOTAL           137

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.


Destinația


Suprafața constru ta la sol [mp]


Mențiuni


TOTAL

Suprafața masurata = 137 mp

Suprafața din act = 137 mp

Executant: Ing,

Conttnnvsecutarea măsufjjpulor la teren, corectitu^nba iVrtVnSAfii lifoAifneiftaHci cadastrale și coirșjlondența acesteia cu real 11"* Jn teren AiJTo\-„«,\n-

‘'c.Tnătura șt

\» f-irolae

\k N GOIȚĂ

------\%>   rC—■•jna'e—

: 18.02.2020


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa