Hotărârea nr. 88/2020

HCL privind preluarea suprafetei de teren-Calea Dragasani FN

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind preluarea la domțniul public al Municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situate în Municipiul Pitești, Calea Drăgășani, F.N., Județul Argeș


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.7848/13.02.

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18

  • - Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.7429/12.02.2020;

  • - Declarația autentificată sub nr.76/22.01.2020 la Biroul Individual Notarial Bogoș Nicoleta Romanița, cu sediul în Municipiul Pitești, strada Exercițiu, blocul D24, sc. A, ap. 2, Județul Argeș.

  • - încheierea nr.4043/27.01.2020 a O.C.P.I. Argeș;

Văzând prevederile art.562 alin.(2), art.863 lit. f) și art.889 din Codul Civil, precum și ale art.l29 alin.(2) lit. c), art.286 alin.(4), art.287 lit. b), art.297 alin.(l) lit. a), precum și ale art.299-300, din Codul Administrativ, cu completările u

în temeiul dispozițiilor ai


2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;


.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr. 8874/18.02.2020;


terioare;

t.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.(l). Se ia act de declarația domnului              și a doamnei               ambii domiciliați în

municipiul Pitești, județul Argeș, prin care au renunțat la dreptul de proprietate m.p., situat în Municipiul Pitești, Calea Drăgășani, F.N., județul Argeș, având nr.


asupra terenului în suprafață de 23C

cadastral 101623, înscris în caitea funciară nr. 101623 a municipiului Pitești, declarație autentificată sub nr.76/22.01.2020 la Biroul Individual Notarial Bogoș Nicoleta Romanița.

(2). Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin.(l) sunt înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l). Aprobă preluare

și înregistrarea în evidența conta


i și includerea bunului prevăzut la art.l în domeniul public al municipiului Pitești bilă a Primăriei Municipiului Pitești, precum și în evidența extracontabilă a


Administrației Domeniului Public Municipiului Pitești.

  • (2) . Terenul se transmite

încheiat în termen de 10 zile, prin

evaluare pentru determinarea valorii de inventar.

  • (3) . Terenul în suprafață de 230 mp va avea destinație de drum.

  • (4) . Inventarul bunurilor

nr.447/2002, se completează cu in

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și domnului             ?i doamnei


n administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, pe bază de protocol, grija Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu, după întocmirea unui raport de


aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aprobat prin H.G.R luențele care decurg din prezenta hotărâre.


-4mbii domiciliați în municipiul Pitești, județul Argeș, de către Secretarul General
Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEbțNȚĂ, Iuliu-Radu BănicăContrasemnează pentru legalitate, SECRET? Andrei-Că


AR GENERAL ătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 88 din 20.02.2020PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE SCARA 1:500

Nr. cadastral

Si

jprafata masurata

Adresa imobilului

/0/ĂZ4

.....

230 mp

mun. Pitești, calea Dragasani - intravilan - LOT1

Cartea funciara nr.

UAT •    PITEȘTI


A.

Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

180

Imobil este neîmprejmuit.

2 *

A

50

Total

230

B.

Date referitoare la construcții

Cod (constr.)

Destinația

Supr<

1

ifata construita a sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 230 mp Suprafața din act = 230 mp

Inspector,

Executant,


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea dii teren


Confirm introducerea imobilului în baza de d atribuirea numărului cada/gj^^


Semnătura și ștampila

I “

p

. vO-A' s®rtb)Oi


Oficiul de Cadastru sTpuBlicitate ’mo> :