Hotărârea nr. 87/2020

HCL privind modificarea HCL nr.274-2013

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind


HOTĂRÂRE


modificarea H.C.L. nr.274/26.09.2013


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 7774/13.02.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8870/18.02.2020, nr. 88

nr. 8874/18.02.2020;

-Adresa nr.9990/

înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.61533/12.12.2019;

-Adresa Direcției Tehnice înregistrată sub nr.7676/13.02.2020;

Văzând prevederii completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. ”a”, din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


71/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


2.12.2019 a Poliției Locale a Municipiului Pitești


le art.129 alin. (2) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


ă H.C.L. nr.274/26.09.2013 privind transmiterea bunurilor


Art.l. Se modific

care aparțin domeniului public al municipiului Pitești din administrarea Consiliului Local în administrarea Poliției Locale a Municipiului Pitești, în sensul că se radiază poziția nr. 2 din anexa la hotărâre.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Poliției Locale a Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.Reședințe de ședință,

Iuliu-Radu BănicăContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăfin Călugăru


Pitești,

Nr. 87 din 20.02.2020