Hotărârea nr. 86/2020

HCL Diploma fidelitate-nunta de diamant

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 6821/10.02.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

Văzând prevederile H.C.L. nr.3 88/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Ileana și Ion Andrei, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Maria și Florian Anghelescu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Familiile prevăzute de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.4. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care Municipiului Pitești.


cestora de către Secretarul General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Iuliu-Radu Bănică \

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătjftin Călugăru

Pitești,

Nr. 86 din 20.02.2020