Hotărârea nr. 84/2020

HCL privind modificarea Anexei nr.13 la HCL nr.111-2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr.13 la H.C.L. nr.l 11/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către


pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor


Societatea Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul Direcției Servicii Publice și Achiziții nr.5314/31.01.2020;

-Avizele comisiilor

nr.8870/18.02.2020, nr. 88

nr.8874/18.02.2020;

-Adresa Societății


de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele lh71/l8.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


Salpitflor Green S.A. nr. 1157/27.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.4273/28.01.2020;

art.129 alin.(2) lit. ”c” și art. 300 alin. (1) lit. ”b” din Codul nr.71/2002 privind organizarea și ice de administrare a domeniului public și privat de interes


Văzând prevederile

Administrativ, cu completările ulterioare, ale O.G.

funcționarea serviciilor pub

local, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.l 11/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A precum si ale Contractului local privind amenajarea și îritreținerea zonelor verzi și igenizarea și regularizarea cursurilor de apă -izvoare, pâraie, râuri cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.

completările ulterioare,


•> de delegare a gestiunii serviciului public și privat de interes


situate în intravilan înmunicipiul Pitești nr.15559/30.03.2018,


”a” din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE :


Art.l Lista Bunurilpr de retur - Inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Pitești ce se concesionează serviciilor publice de amenajarea și întreținerea zonelor verzi și de igienizare și regularizare a cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate


în intravilan, prevăzută ca ariexa nr.13 la H.C.L. nr.l 11/29.03.2018, se modifică în sensul radierii mijlocului fix cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) S.C. Salpitflor Green S.A. va asigura paza, protecția și conservarea îeltuielile necesare unei bune funcționări până la identificarea


bunului și va suporta toate c

unei destinații ce va fi supusă, ulterior, aprobării în Consiliul Local al Municipiului Pitești, potrivit legii.

  • (2) Bunul prevăzut la art.l este trecut în conservare la S.C. Salpitflor Green S.A. în baza proceselor verbale nr.PT -486/1-1 și PT -486/2-1 din data de 21.11.2011.

  • (3) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.15559/30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri prin act adițional întocmit prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții.

Art.3 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


O// '• \/i

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Câtălin Călugăru

Pitești,

Nr. 84 din 20.02.2020

Denumire

Nr. invente

r

Valoare inventar lei

Data punere în funcțiune

Centrala

Termica Guillot

FBG

8002894

274381,76

2002