Hotărârea nr. 83/2020

HCL privind modificarea Anexa nr.5 HCL nr.111-2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr.5 la H.C.L. nr.111/29.03.2018 privind delegi gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare; pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.7922/13.C

2.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;


nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020,

nr.8874/18.02.2020;

Văzând prevederile art.129 alin.(6) lit.b), art.297 și art.299 din Codul Administrativ, Administrativ, cu completările ulterioare, ale HGR nr.273/1994 cu modificările și Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și ice de administrare a domeniului public și privat de interes


art.297 și art.299 din Codul pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, completările ulterioare, ale funcționarea serviciilor pub

local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activităț regularizare a cursurilor de

S.A.;

:ile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green


în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu


completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

ecepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții , „Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale -


Diectivele de investiții ”Piața Trivale” cu o valoare totală de A, au fost aprobate de comisia de recepție prin procesul verbal


Art.l. (1). Ia act de r „Reabilitare Piața Găvana”, Piața Găvana” și „Consolidare stâlpi de susținere Piața Găvana” cu o valoare totală de 6.033.089,59 lei inclusiv TVA, aprobate de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 166/06.01.2020, potrivit anexei nr.l.

  • (2) .Lucrările pentru o 4.267.987,66 lei inclusiv TV’ de recepție nr.37640/13.08.2019, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr.l și nr.2 fa: parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) . Bunurile prevăzute la alin.(l) și alin.(2) se predau către S.C. Salpitflor Green S.A. pe bază de protocol de predc.re-preluare încheiat în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

Art.2. Lista bunurilor ie retur - Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Pitești ce se concesionează serviciului public de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și

oboarelor, prevăzută ca anexa nr.5 la H.C.L. nr.l 11/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru aci ivitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a izvoare, pâraie, râuri, către prevăzute la art. 1.


zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-Societatea Salpitflor Green S.A., se completează cu bunurile


Art.3.(l). Bunurile prevăzute la art.l se introduc în domeniul public al Municipiului Pitești și se pun la dispoziț a operatorului Salpitflor Green S.A. ca bunuri de retur, spre exploatare, pe perioada nr.l 11/29.03.2018.

  • (2) . Modificările ce de< contabilă a Primăriei Munici Green S.A.

  • (3) . Inventarul bunuril )r de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

  • (4) . Contractul de de] modificările și completările ce decurg din aplicarea pre Servicii Publice și Achiziții.

Art.4. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


delegării gestiunii serviciilor publice, conform H.C.L.


curg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența i piului Pitești și în evidența extracontabilă a Societății Salpitflor


egare a gestiunii serviciilor publice nr. 15557/30.03.2018, cu ulterioare, se completează în mod corespunzător cu influențele mentei hotărâri prin act adițional întocmit prin grija Direcției


Municipiului Pitești și Societatea Salpitflor Green S.A. vor
Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăliîi Călugăru

Pitești,

Nr. 83 din 20.02.2020

Anexa nr.l la H.C.L nr......^5.......

din .{® -.9^..â..2020

"Reparații capitale 1

”Cons

Inventarul obiectivelor de investiții "Reabilitare Piața Găvana” erasă, luminatoare și scurgeri pluviale - Piața Găvana” olidare stâlpi de susținere Piața Găvana”

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix

Clasificare

Durată normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

"Construcție Piața Găva Reabilitare Piața Găvane Dirigenție: 35.000,00 lei Lucrări de execuție: 3.8< Dotări: 690.627,17 lei Cote ISC: 28.408,79 lei Proiectare: 91.762,25 lei Avize, acorduri: 849,70 Branșamente utilități: ÎS Certificat energetic: 2.7( Asistență tehnică: 3.570

aa-

i”

>7.237,88 lei

lei

2.629,80 lei

10,00 lei

00 lei

1.5.2

40

4.942.785,59

2

"Construcție Piața Găvai Reparații capitale terasă, și scurgeri pluviale - Pis Dirigenție: 8.000,00 lei Lucrări de execuție: 664 Proiectare: 30.940,00 lei Avize: 219,00 lei

la-luminatoare ța Găvana"

.274,55 lei

1.5.2

40

703.433,65

3

"Construcție Piața Găva Consolidare stâlpi de su: Găvana"

Dirigenție: 4.600,00 lei Lucrări de execuție: 382

la-

>ținere Piața

.270,35 lei

1.5.2

40

386.870,35

Total

General

6.033.089,59

Anexa nr.2 la H.C.L nr......$.3.......din*^.*..?^/......2020

Inventarul obiectivului de investiții ”Reabilitare Piața Trivale”

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix

Clasificare

Durată normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

„Reabilitare Piața Trival Proiectare: 155.556 lei Dirigenție: 28.560 lei Lucrări de execuție: 3.9< Avize, acorduri: 8.096,6 Taxă ISC: 19.737,07 lei Dotări: 65.044 lei

e”

>0.993,90 lei

9 lei

1.6.4

10

4.267.987,66 lei