Hotărârea nr. 82/2020

HCL aprobare dezmembrare imobil-teren str.Dromichete bl.D4

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în municipiul Pitești, strada Dromichete, bloc D4

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.7403/12.02.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr. 8874/18.02.2020;

-H.C.L. nr. 103/21.02.2019 și Informarea nr.30638/28.06.2019;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) litera ”c” din Codul Administrativ și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren, situat în municipiul Pitești, strada Dromichete, în suprafață de 388 mp., cu nr. cadastral 89480, înscris în cartea funciară nr.89480 a Municipiului Pitești, după cum urmează:

  • a) Lotul nr.l - în suprafață de 383 mp.;

  • b) Lotul nr.2 - în suprafață de 5 mp.;

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin. (1) sunt înscrise în anexele nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, precum și Arhitectul Șef vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


//Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Căttflin Călugăru

Pitești,

Nr. 82 din 20.02.2020


Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

89480

98

lCc

Curți construcții

98

lCc

LOT 1, Curti-Constructii

11

2Dr

Drum

11

2Dr

LOT 1, Drum

48

3Cc

Curți construcții

48

3Cc

LOT 1, Curti-Constructii

11

4Dr

Drum

11

4Dr

LOT 1, Drum

127

SCc

Curți construcții

127

5Cc

LOT 1, Curti-Constructii

31

6Dr

Drum

31

6Dr

LOT 1, Drum

26

7Cc

Curți construcții

26

7Cc

LOT 1, Curti-Constructii

36

8Cc

Curți construcții

31

8Cc

LOT 1, Curti-Constructii

5

lCc

LOT 2, Curti-Constructii

Total

388

388


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

388mp

Mun. Pitești, Str. Dromichete, Nr. FN, Spațiu verde BL: D4, Jud Argeș


| Cartea funciara |

1                                                                              î

UAfl

| Pitești - intravilan


A . 2 A kiCL <4 W /A 2 O IO

Plan de amplasament si delimitare a imobilului


O !V cn o r*. m


490250


490260o rx cr» o

m


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

5 mp

Mun. Pitești, Str. Dromichete, Nr. FN, Spațiu verde BL: D4, Jud Argeș

Cartea funciara

UAT

Pitești - intravilan


490260

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1

Cc

5

Spațiu verde

Teren neimprejmuit

TOTAL

5

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Suprafața masurata =5 mp

Suprafața din act = 5 mp

Executant; In^."Nfeggțta>Nicolae

/^CERTIFICAT %\ Confirtfkexecutare^HiăsurătorRjA la teren, corectitudinea întacm.irii<looLțmentaț£i'<’'idastrale și corespatfilența T “.ia cu r // S. iiin teren

_ UicjIxTe .. 1

V^Sen^’YftnPi ^7 otegonaC >/ a^zâata: 30.01.2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI