Hotărârea nr. 81/2020

HCL aprobare Regulament circulatie

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale și în cont propriu

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier Sorin Apostoliceanu, Viceprimar al Municipiului Pitești;

-Raportul nr.7600/13.02.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

Văzând prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196, alin.(l), lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale și în cont propriu, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Tehnică și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care le vor fi comunicate acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.04.2020, dată la care H.C.L. nr. 50/17.07.2008 privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale, județene și în cont propriu, cu modificările și complețărilemlterioare, își încetează aplicabilitatea.

>•*» Â


DINTE DE ȘEDINȚĂ,

«Uu-Radu Bănică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăfin Călugăru

Pitești,

Nr. 81 din 20.02.2020

Anexă Ia HCL nr


.2020


REGULAMENT

privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale și în cont propriu

Art. 1. Prezentul regulament urmărește realizarea următoarelor obiective: -reglementarea desfășurării circulației diferitelor categorii de vehicule destinate transportului de persoane prin curse regulate, regulat speciale, județene și în cont propriu; -stabilirea traseelor pentru vehiculele care execută curse regulate, regulate speciale, județene și în cont propriu;

-stabilirea stațiilor de îmbarcare/debarcare călători pentru vehicule destinate transportului de persoane prin curse regulate, regulat speciale, județene și în cont propriu;

-stabilirea cuantumului taxelor ce urmează a se aplica pentru eliberarea avizelor de circulație.

9

Art. 2. Prezentul regulament se adresează deținătorilor de autovehicule pentru transport persoane, persoane juridice sau fizice, precum și conducătorilor auto care le utilizează pe drumurile publice ale municipiului Pitești.

Art. 3. Termeni și expresii utilizate în regulament:

-autobuz - autovehicul cu cel puțin 4 roți și cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/oră, conceput și construit pentru transportul de persoane pe scaune și în picioare și care are mai mult de 9 locuri pe scune, inclusiv locul conducătorului auto;

-autogară - spațiu special delimitat, amenajat și dotat pentru a permite plecarea și sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea persoanelor, precum și condiții și servicii pentru mijloacele de transport persoane și pentru persoanele aflate în așteptare, autorizat de Autoritatea Rutieră Română;

-aviz de circulație - document eliberat de serviciul de specialitate din cadrul aparatului permanent de lucru al Primarului Municipiului Pitești, în care sunt stabilite traseul de deplasare al vehiculului precum și punctele de îmbarcare/debarcare ale călătorilor; -licență de transport - document prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională aceasta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naționale și internaționale din domeniul transporturilor rutiere;

-licență de traseu - document pe baza căruia operatorul de transport rutier efectuează transport rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu , conform programului de transport;

-microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane, în afara locului conducătorului auto;

-serviciu regulat de transport persoane - serviciu de transport rutier public de persoane care asigură transportul persoanelor, pe bază de legitimații de călătorie individuale, potrivit graficelor de circulație, pe trasee specificate, în care urcx^/co.bor^ârfea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinaintp stabilite 3

-serviciu regulat special de transport persoane - serviciu de frapăp )uț>îic de. persoane  efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigur^ doar transportul anumitor categorii determinate de persoane între localități, în măsura îri\care-Șerviciul se desfășoară

în condițiile prevăzute pentru serviciul regulat de transport persoane. Serviciul regulat de transport persoane include:

 • a) transportul muncitorilor către locul de muncă;

 • b) transportul elevilor și studenților spre și dinspre instituțiile de învățământ;

 • c) militarii și familiile acestora transportați între domiciliu și unitatea militară.

-stație publică - spațiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, stabilit și amenajat de către administrația publică locală, destinat îmbarcării/debarcării persoanelor, semnalizat și prevăzut cu un panou destinat afișării unor informații;

-serviciu ocazional de transport persoane - serviciu distinct față de serviciul regulat sau serviciul regulat special de transport persoane, caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la inițiativa clientului sau a operatorului de transport.

Art. 4. (1) Transportul rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale, județene și în cont propriu pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești, se face în baza Avizului de circulație, denumit în continuare aviz, document eliberat de serviciul de specialitate din cadrul aparatului permanent de lucru al Primarului Municipiului Pitești.

 • (2) Avizul de circulație conține numărul de înmatriculare al autovehiculului, denumirea si datele de identificare ale transportatorului, durata valabilității, traseul prin municipiul Pitești și punctele de îmbarcare/debarcare călători stabilite în prezentul regulament, precum și obligațiile pe care trebuie să le respecte transportatorul autorizat și conducătorul auto. Stațiile stabilite în aviz vor fi altele decât cele destinate transportului public local de călători.

 • (3) Avizul de circulație se acordă la solicitarea transportatorului, pentru o perioadă de maximum un an calendaristic, fără a depăși însă valabilitatea Licenței de traseu sau, după caz, a contractului de transport, și se eliberează pentru fiecare autovehicul cu care transportatorul își desfășoară activitatea.

 • (4) Avizul de circulație se eliberează transportatorului în baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:

 • a) Cerere

 • b) Licența de transport persoane, valabilă (copie);

 • c) Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului


 • d) Licența de traseu, valabilă, în cazul curselor regulate (copiej; o

 • e) Contractul de transport rutier de persoane și lista persoanelor transportate„în cazul curselor regulate speciale (copie).


 • f) Graficul de circulație propus (copie)

 • g) Certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor (copii); .

 • h) Copiile conforme, valabile, pentru fiecare autovehicul (copn^/uui

 • (5) Deținătorul unui aviz de circulație poate înlocui la cerere autovehiculul sau poate schimba numărul de înmatriculare al acestuia în condițiile alin. (4), cu achitarea contravalorii tarifului pentru perioada de valabilitate rămasă a fostului aviz, ocazie cu care se eliberază alt aviz de circulație.

 • (6) Pentru acordarea și/sau prelungirea avizului de circulație, se percepe tariful de 200 lei/vehicul/lună.

Art. 5. (1) Circulația autovehiculelor care execută serviciu regulat de transport persoane, respectiv cu plecare/revenire din/în autogări, se va face pe traseul cel mai scurt către ieșirea din municipiu, va avea cel mult trei puncte de îmbarcare/debarcare călători și se va executa după cum urmează:

 • a) Plecare/sosire din/în autogara Astra Tour Dob (sud)

-Traseul către/dinspre Podul Viilor: TUR str. Târgul din Vale - str. Gheorghe Sincai (puncte de îmbarcare/debarcare călători: 1. Rectorat; 2. bl. PI5, sc. A) - str. Costache Negri - Calea Câmpulung); RETUR Calea Câmpulung - Calea București - str. Gheorghe Șincai (puncte de îmbarcare/debarcare călători: 1. Bl. P15 sc. A, 2. Rectorat);

-Traseul către/dinspre Craiova: TUR str. Târgul din Vale - str. C.A. Rosetti - Calea Craiovei (punct îmbarcare/debarcare călători: alveolă Comisariat) RETUR - Calea Craiovei (punct îmbarcare/debarcare călători: alveolă Comisariat) - str. C.A. Rosetti -str. Târgul din Vale;

-Traseul către/dinspre București: TUR str. Târgul din Vale - str. C.A. Rosetti - str. Frații Golești (punct de îmbarcare/debarcare călători: alveola Rompetrol) - b-dul Petrochimiștilor (puncte de îmbarcare/debarcare călători: 1. bl. B31. Sc. F, 2. Parc Prundu) RETUR b-dul Petrochimiștilor (puncte de îmbarcare/debarcare călători: 1. Biserică, 2. Depou-spălătorie auto) - str. Republicii (punct de îmbarcare/debarcare călători: Mc Donald) - str. C.A. Rosetti - str. Târgul din Vale;

 • b) Plecare/sosire din/în autogara Girexim (nord)

-Traseul către/dinspre comuna Bascov: TUR str. George Coșbuc - b-dul Nicolae Bălcescu (puncte îmbarcare/debarcare călători: alveolă la nr. 132 și alveola 3 după stația SC Publitrans 2000 SA de la Rolast) RETUR b-dul Nicolae Bălcescu (punct îmbarcare/debarcare călători: Farmacie Laura, magazin Rodali) - str. George Coșbuc;

-Traseul către/dinspre comuna Moșoaia: TUR str. George Coșbuc - b-dul Nicolae Bălcescu - str. Negru Vodă - str. Dumbravei - str. Smeurei - Calea Drăgășani (punct îmbarcare/debarcare călători: Biserică) RETUR Calea Drăgășani (punct îmbarcare/debarcare călători: Biserică) - str. Smeurei - b-dul Republicii - str. Negru Vodă - str. Nicolae Bălcescu - str. George Coșbuc;

-Traseul către/dinspre Podul Viilor: TUR Calea Câmpulung - Podul Viilor - Calea Bascovului (puncte de îmbarcare/debarcare: 1. bl. Q3a, sc. A; 2. Universitatea Constantin Brâncoveanu) - str. Nicolae Bălcescu - George Coșbuc (Autogara Girexim) RETUR George Coșbuc - Nicolae Bălcescu - Calea Bascovului (puncte ^-îmbarcare/debarcare: 1. Universitatea Constantin Brâncoveanu; 2. Hotel Ramada) - Podul Viilor -Calea Câmpulung                                            //* /r* \\

 • c) Plecare/sosire din/în autogara CNCD

-Traseul către/dinspre Podul Viilor: Calea Câmpulung Călea Depozitelor -Autogara CNCD - Calea Bascovului (punct îmbarcare/debarcaredălâtorifHotel Ramada)

 • (2) Prin excepție de la alin. (1), lit. a) pct. 1, la solicitarea operatorilor de transport pentru devierea traseului stabilit, pentru a accesa pe Calea București în vederea folosirii punctului de îmbarcare/debarcare călători la Colegiul Armând Călinescu, tariful achitat pentru fiecare aviz în parte, va fi 500 lei/vehicul/lună. Avizul pentru stația de pe Calea București se acordă doar microbuzelor.

Art. 6. Circulația autovehiculelor care execută serviciu regulat special de transport persoane sau în cont propriu, se face pe traseul cel mai scurt pe raza administrativ teritorială a municipiului Pitești, iar punctele de îmbarcare/debarcare călători se stabilesc de către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești ținându-se cont se asigurarea condițiilor minime de siguranță pentru persoanele transportate.

Art. 7. (1) Oprirea vehiculelor în stațiile stabilite, se va face strict pentru îmbarcarea /debarcarea călătorilor existenți, fără timpi de așteptare.

 • (2) Pentru cursele speciale, efectuate în scop turistic, nu este necesară deținerea avizului de circulație.

» >

 • (3) Pentru cursele, regulate, regulate speciale și în cont propriu care nu au puncte de îmbarcare/debarcare călători pe raza teritorial administrativă a municipiului nu e necesară deținerea avizului de circulație.

Art. 8. (1) Avizul de circulație va fi retras în următoarele situații:

 • a) obținerea avizului a fost realizată în baza unor documente false;

 • b) transportatorul nu mai îndeplinește una dintre condițiile care au stat la baza eliberării avizului;

 • c)  la două sancțiuni aplicate transportatorului/conducătorului auto pentru nerespectarea traseului de deplasare sau a punctelor de îmbarcare/debarcare călători stabilite în aviz;

A

(2) In cazul retragerii unui aviz de circulație pentru motivele prevăzute la alin. (1), operatorului nu i sa va mai elibera alt document pentru alt autovehicul, în vederea completării numărului de avize deținute, în anul calendaristic în curs.

Art. 9.(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei operatorul care efectuează transport rutier de persoane pe raza municipiului Pitești fără aviz de circulație eliberat de serviciul de specialitate din cadrul aparatului permanent de lucru al Primarului Municipiului Pitești.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei, aplicată conducătorului auto, pentru nerespectarea taseului stabilit în aviz.

 • (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei, aplicată conducătorului auto, pentru oprirea/staționarea în scopul îmbarcării/debarcării călătorilor în alte locuri decât cele stabilite în aviz.

 • (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei conducătorul auto care așeaptă îmbarcarea călătorilor timp îndelungat, în stațiile stabilite în aviz.

Art. 10. (1) Dispozițiile art. 28, alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile.

(2) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 9, se face de către Poliția Locală a Municipiului Pitești și de către împuterniciții Primarului Municipiului Pitești.

A

Art. 11. In sensul prevederilor prezentului regulament vor fi organizate, permanent, acțiuni de control având ca obiectiv verificarea respectării ditțMizițuJpfx^uprmse în acesta.