Hotărârea nr. 80/2020

HCL solutionare cereri locuinte pt tineri prin ANL

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite în

municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul de specialitate nr. 6698/10.02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

-Procesul-verbal nr.6997/10.02.2020 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, precum și ale H.C.L.nr. 223/18.07.2019 privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin .(1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă “Lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe", valabilă pentru anul 2020, potrivit anexei nr. 1.

  • (2) Se resping cererile înscrise în anexa nr. 2, care cuprinde și motivarea respingerii.

  • (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa Primarului Municipiului Pitești de către titularii cererilor de locuințe, în termen de 7 zile de la afișarea hotărârii consiliului local.

  • (2)  Primarul Municipiului Pitești, prin intermediul Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, constituită prin dispoziție a acestuia, soluționează contestațiile în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora.

  • (3) Propunerile motivate ale Comisiei menționată la alin. (2), privind admiterea sau respingerea contestațiilor, se supun aprobării consiliului local.

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată de                                icipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 80 din 20.02.2020

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. /&C>Z,2020

Lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe, valabilă pentru anul 2020

Nr. crt

Nr.Cerere

Numele si prenumele solicitantului

Adresa de domiciliu

Punctaj

Norma locativa mp/pers

1

8092/21.02.2017

63

6,17

2

26919/07.06.2019

60

13,97

3

6456/08.02.2018

59

16,74

4

45381/26.09.2019

54

11,92

5

11241/05.03.2019

52

7,73

6

44039/19.09.2019

52

11,07

7

44960/25.09.2018

52

21,96

8

10746/09.03.2015

48

16,20

9

33254/17.07.2018

44

11,99

10

59089/02.12.2019

44

18,5

11

3166/22.01.2018

7  - X* • —

43

10,33

12

50643/25.10.2019

41

27,5

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. SQ /Zo^.2020

Lista

cu cererile de locuințe care se resping

Nr.crt

Nr.cerere

Numele si prenumele solicitantului

Motivația respingerii

1

25599/30.05.2019

Are peste 35 de ani la data depunerii cererii.

2

35337/29.07.2019

Nu isi desfășoară activitatea în municipiul Pitești

3

35338/29.07.2019

Nu isi desfășoară activitatea în municipiul Pitești