Hotărârea nr. 8/2020

.HCL act de receptie spatiu centrala Sc.Gim.Traian

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Amenajare spațiu centrală Școala Gimnazială „Traian” din Municipiul Pitești


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr.2993/21.01.2i

-Avizele comisiilor de

nr.3882/23.01.2020,      nr.38:

nr.3888/23.01.2020,

Văzând prevederile HG

construcțiilor, cu modificările și

în temeiul dispozițiilor

ulterioare,


020 al Direcției Tehnice; specialitate

83/23.01.2020,


ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3886/23.01.2020, nr.3 887/23.01.2020,


pentru aprobarea regulamentului privind recepția


R nr.273/1994

> completările ulterioare;

art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:


la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Amenajare hzială „ Traian ” din municipiul Pitești, cu o valoare totală de aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție


Art.l. Ia act de recepția spațiu centrală Școala Gimn 147.840,99 lei inclusiv TVA, nr.62478/17.12.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.2.(l). Se aprobă majorarea valorii de inventar a imobilului existent cu valoarea de 147.840,99 lei inclusiv TVA Gimnazială „Traian”.

(2). Modificările ce decurg din aplicarea prezentei contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența „Traian”.


a obiectivului de investiții


Amenajare spațiu centrală Școala


hotărâri vor fi operate în evidența extracontabilă a Școlii


Gimnaziale


 • (3) . Anexele nr.l și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) . Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat nr.447/2002, se modifică potrivit prezentei hotărâri în sensul măririi valorii de inventar.

Art.3. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Școala Gimnazială „Traian”


prin HGR


și Direcția Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Administrație Publică Locală,Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăfin Călugăru


Pitești,

Nr.8 din 28.01.2020


INVESTITOR: Municipiul Pitești


INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal

aprob Admiterea / Respingerea


/x Aprob,

Primar: CONSTAN

Semna tuPROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂ tâtâ.?.... din ....Z£....^«.a.......ii


Nr.


privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: Amenajare spațiu centrală Școala Gimnazială „Traian lucrări executate în cadrul Contractului de proiectare si execuție nr. 23588/20.05.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și SC NEGREANU CONSTANCON SRL.


1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:


- adresa administrativa: Str, Traian, nr.35, Pitești, Jud Argeș


- număr cadastral/număr topografic:


- număr carte funciară: 87102


 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 496 eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 12.07.2019 cu valabilitate până la data: 12.07.2020

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 17.12.2019 până la data: 17.12.2019, conform dispoziție nr. 1025/2019 fiind formată din:


Președinte: (nume și prenum^)

Maria Gava - Șef Serviciul Investiții

Membri: (nume și prenume, Autoritatea publică care i-a desemnat)

Diaconu Gabriela, Inspector Serviciul Investiții

Ene Camelia, Inspector Serviciul Investiții

Dumitru Mihaela, Inspector S

Nicoleta Marinache - Duinu, 1

Reprezentant ISC


Serviciul Investiți

nspector Serviciul Investiții

, Inspectoratul Județean în Construcții Argeș


4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Executânt / Proiectant: S.C. NEGREANU CONSTANCON S.R.L.


Școa


la Gimnazială „Traian • 5. Secretariatul a fost asigurat de                        - diriginte de șantier autorizat în

domeniul/domeniile : 1,2.4, 3.2, 6, 8.2 Autorizație nr. 00024251.

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate: conform proiectului tehnic si a detaliilor de execuție pentru Amenajare spațiu centrală Școala Gimnazială „Traian.

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

  • 6.3. Nu au fost realizate masurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU E CAZUL

  • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 83.255,89 lei fara TVA ( 99.074,51 lei cu TVA)

  • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

  • 6.7. Alte constatări, inclusiiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc. -


 • 7. în urma constatărilor lăcijte, comisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[ ] respingerea recepției la

terminarea lucrărilor


 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC DO_2019_386532-2.

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:    Urmărirea comportării în

exploatare a construcției conform legislației în vigoare: Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/1995 si PI 30/99

, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost


 • 10. Prezentul proces-verbajl încheiat astăzi: 17.12.2019 , î^i 2 exemplare.Secretar


SC STAMI CON ALEN SRI


M't '.ANTIER

NH. m(.X!24251

JU / SUBOOMENII i , 6,8.1


Executant! Proiectant: S.C. NEGREANU CONSTANCON S.R.L.

Școala Girpi^jaU^Traian
A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr.......£........

INVENTARUL

obiectivului de investiții

« Amenaja

-e spațiu centrală Școala Gimnazială „ Traian ” »

Nr. crt.

Denumire m

jloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

1

Clădirea Școlii Gimnaziale „I spațiu centrală:

Proiectare: 46.671,80 lei

Lucrări de execuție: 95.90

Dirigenție de șantier: 4.76 Cote ISC: 499,54 lei

raian” - Amenajare

9,65 lei

),00 lei

1.6.3.2

15

147.840,99

TOTAL

147.840,99

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA CRISTInA RÎCÂ

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIAJ A VA


Reda Insp.


i Burcă