Hotărârea nr. 79/2020

HCL prelungire contracte inchiriere ANL

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, aleea Căminelor nr.25, bl.l ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl.2 ANL


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul de specialitate nr. 7564/12.02.2020 al Direcției Servicii Publice si Achiziții; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele AO aaaa _ 00,1 /1 o aa 2 020?   8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr.7260/11.02.2020 la Primăria Municipiului Pitești;

nr 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,


nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.

-Adresa nr. 2352/06.02.2


Văzând prevederile Legii

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin (2) lit. “c” din Codul administrativ, cu completările ulteric

în temeiul dispozițiilor

ulterioare,


are;

art. 196 alin (1), lit.a) din Codul administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere în ceea ce privește unitățile locative Căminelor nr.25, bl.l ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl.2 ANL, pe o are face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiția prealabilă


situate în municipiul Pitești, Aleea perioadă de un an, conform anexei d;

a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce tevin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Servicii

Municipiului Pitești vor aduce la

acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului i îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicatăContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL,


Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 79 din 20.02.2020


Anexa la H.C.L.nr £3          2020

Contractele de închiriere ale unităților locative construite prin A.N.L, situate în municipiul

Pitești, aleea Căminelor nr.25, bl.l ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl.2 ANL, care se prelungesc pe o perioadă de un an

Nr. crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Adres

a unității locative

Contract/

Data încheierii

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere

Data până la care se face prelungirea contractului de închiriere

1

Piteș

n:

ti, Aleea Negoiu *.5, bl.2 ANL

4715/09.04.2012

09.04.2020

09.04.2021

2

Pitești

nr

, Aleea Căminelor

.25, bl.l ANL

4713/09.04.2012

09.04.2020

09.04.2021

3

Pitești, nr.25, l

Aleea Căminelor

>1.1 ANL

5435/02.05.2012

02.05.2020

02.05.2021