Hotărârea nr. 78/2020

HCL aprobare buget SALPITFLOR GREEN SA -2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății SALPITFLOR GREEN S.A. pe anul 2020

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprpbare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.7278/11.02.2020 al Direcției Servicii Publice si Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

-Adresa Societății Salpitflor Green S.A. nr.2325/10.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.6810/10.02.2020 ;

-Decizia Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green SA nr.03/07.02. 2020, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A. pentru anul 2020;

-Notă de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A pe anul 2020, nr.2109/05.02.2020;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit.”d ” din Codul Administrativ, ale Legii privind societățile, nr.31/19^0 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind republicată, ale Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, Legea nr. 6/06.01.2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, a Legii nr.5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, Hotararea Guvernului nr 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și de exercitare a controlului financiar de gestiune, ale H.C.L. nr.281/2010 privind înființarea societății Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L.nr.l 11/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A,cu modificările si completările ulterioare, ale H.C.L nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Btigetul de venituri și cheltuieli al Societății Salpitflor Green venituri totale în sumă de 29.831,34 mii lei și cheltuieli totale


S.A. Pitești pe anul 2020, cu

în sumă de 29.831,34 mii lei, conform anexei nr. 1. Art.2. Se aprobă „

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în ” ai Societății . conform anexei nr.2 și a anexelor la aceasta, pe sectoare de


bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea acestora pe trimestre"

Salpitflor Green S.A. Pitești

activitate, denumite: anexa nr.2a - Piață, anexa nr.2b - Salubrizare căi publice, anexa nr.2c - Spații verzi.

Art.3. Se aprobă „Gradul de realizare a veniturilor totale” ale Societății Salpitflor Green S.A., conform anexei nr.3.

Art.4. Se aprobă „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” ale Societății Salpitflor Green S.A., conform

anexei nr.4.


Art.5. Se aprobă „Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante” ale Societății Salpitflor Green S.A., conform anexei nr.5.

Anexele menționate la art. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Direcția Servi

oii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Societatea


Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General-al^vlunicipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iuliu-Radu Bănică

Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL Andrei-CătăRn Călugăm

Pitești

Nr. 78 din 20.02.2020

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020


Anexa nr. 1 la HCL nr .fj^^.?^2020
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat an

Propuneri an

curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

9-7/5

10=8/7

precedent 2019

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

28 446,09

29.831,34

1,05

30.000,00

30.000,00

1,01

1,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

28.440,45

29.825,74

1,05

29.997,00

29.997,00

1,01

1,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

5,64

5,60

0,99

3,00

3,00

0,54

1,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

26.362,10

29.831,34

1,13

29.000,00

29.000,00

0,97

1,00

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18} din

care:

7

26.362,10

29.831,34

1,13

29.000,00

29.000,00

0,97

1,00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

5.289,45

4.949,35

0,94

4.198,01

4.198,01

0,85

1,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

302,34

555,00

1,84

535,00

535,00

0,96

1,00

C.

Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

20.073,54

23.555,09

1,17

23.555,09

23.555,09

1,00

1,00

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

19.097,26

22.191,94

1,16

22.191,94

22.191,94

1,00

1,00

C1

ch. cu salariile

12

17.939,88

20.657,44

1,15

20.657,44

20.657,44

1,00

1,00

C2

bonusuri

13

1.157,38

1.534,50

1,33

1.534,50

1.534,50

1,00

1,00C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

206,64

310,15

1,50

310,15

310,15

0,00

0,00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

769,64

1.053,00

1,37

1.053,00

1.053,00

0,00

0,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

696,77

771,90

1.11

711,90

711,90

0,92

1,00

2

Cheltuieli financiare

19

-

0,00

0,00

OU

trro

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

2.083,99

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

330,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

PROFITUUPIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE

RAPORTARE, (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-

Rd.25), din care:

26

1.753,29

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1

Rezerve legale

27

20,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

: 0,00 ■■

N. °’00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0,00

0,00

0,00

0,00

o w

' ' -

Vx-0,00

-X \

\\

'l y* y

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de fa Rd.

27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

1.732,59

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actiona-rilor, în cazul societăților/ com-paniilor naționale și societă-ților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

866,29

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

866,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

866,29

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0,00

0,00

0,00

0,00

i 0.00

0,00

e)

alte cheltuieli

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0;00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

0,00

0,00

0,00

0,00

/ ‘7

- iooh

6,00

, 0,00

1

Alocații de la buget

47

08

0,00

0,00

8T8

■ J'-op '■

i' 0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0,00

0,00

0,00

0,00

//

1 y

/ 0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

0,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

546,00

546,00

1,00

546,00

546,00

1,00

1,00

2

Nr.mediu de salariați total

51

520,00

546,00

1,05

546,00

546,00

1,00

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

52

3.060,46

3.387,05

1,11

3.387,05

3.387,05

1,00

1,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat

53

3.060,46

3.387,05

1,11

3.387,05

3.387,05

1,00

1,00

5L

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

54,69

54,63

1,00

54,94

54,94

1,01

1,00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat[ cf. Legii anuale a bugetului de stat (cantit prod finite/ pers)

55

*

0,00

*

*

0,00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantit prod finite/ pers)

56

*

0,00

*

w

0,00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     (Rd.57=

Rd.6/Rd.1)x1000

57

926,74

1.000,00

1,08

966,67

966,67

966,67

1,00

8

Plăți restante

58

ir

*

*

*

*

*

9

Creanțe restante

59

*

*

*

*

*

*

Nota : Rd.50=Rd.154 din anexa nr.2

Rd,51=Rd.155 din anexa nr.2

Anexa nr.2 la HCL nr/


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
li "   /■

mliile.i

/   * I

-f         . /     /

INDICATORI

Nr rd

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Prevederi an 2020 WQ, 5 V .

% •

Aprobat

Avi; <XA

Xx"'r. •*.

-

/ ■

■< ’ Z

conform HG/Ordin comun

Conform hota rare AGA

Preliminat / Realizat

Trim 1

Trim II

Trim III

An

'.....IV'

7=8/5 '

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

17

VENITURT TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.Z2)

~1

25.800,85

27.345,04

27.345,04

28.446,09

7.083,67

7.529,71

7.320,04

29.831,34

1,05

- 1,10

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

25.797,90

27.342,08

27.342,08

28.440,45

7.081,76

7.527,80

7.318,18

29.825,74

1,05

1,10

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

25.431,47

26 937,08

26.937,08

28.033,39

6.995,01

7.381,05

7.171,43

29.358,74

1,05

1,10

a1)

din vânzarea produselor

4

0,68

0,68

0,68

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

22.929,92

24.350,00

24.350,00

25.505,31

6.363,11

6.749,65

6.539,58

26.831,24

1,05

1,11

a3)

din redevențe și chirii

6

2.466,89

2.558,40

2.558,40

2.502,64

625,00

625,00

625,00

2.500,00

1,00

1,01

34)

alte venituri

7

33,98

28,00

28,00

25,38

6,90

6,40

6,85

27,50

1,08

0,75

b)

din vânzarea mărfurilor

8

90,72

90,00

90,00

163,18

15,00

40,00

40,00

110,00

0,67

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

275,20

300,00

300,00

238,00

70,00

105,00

105,00

350,00

1,47

0,00

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

0,51

15,00

15,00

5,88

1,75

1,75

1,75

7,00

1,19

11,53

f1)

din amenzi și penalități

15

0,51

15,00

15,00

5,88

1,75

1,75

1,75

7,00

1,19

11,53

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active necorporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

2,95

2,96

2,96

5,64

1,91

1,91

1,86

5,60

0,99

1.91

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
c)

din diferențe de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

2,95

2,96

2,96

5,64

1,91

1,91

1,86

5,60

0,99

1,91

e)

alte venituri financiare

27

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

24.202,29

27.345,04

27.345,04

26.362,10

7.083,67

7.529,71

7.320,04

29.831,34

1,13

1,09

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

24.202,29

27.345,04

27.345,04

26.362,10

7.083,67

7.529,71

7.320,04

29.831,34

1,13

1,09

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

4.298,38

5.834,64

5.834.64

5.289,45

990,72

1.192,26

1.158,28

4,949,35

0,94

1,23

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

3.289,44

4 447,32

4.447,32

4.073,65

762,13

915,46

889,68

3.691,31

0,91

1.24

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

1,20

1,50

1,50

2,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1.604,75

2.059,82

2.059,82

1.837,46

263,16

442,66

398,56

1.703,27

0,93

1.15

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

94,89

192,50

192,50

152,75

26,00

38,00

23,00

145,00

0,95

1.61

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

962,47

1.046,18

1.046,18

1.008,18

157,50

242,50

242,50

910,00

0,90

1,05

o)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

12,92

298,00

298,00

235,11

32,00

43,00

44,00

190,00

0,81

18,20

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

1.327,58

1.758,00

1.758,00

1.637,05

337,00

362,00

352,00

1.448,04

0,88

1,23

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

342,99

330,00

330,00

361,27

129,97

67,80

95,12

350,00

0,00

0,00

A2

urreiluieii pnvina oGrA/icine executate do teij

(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

137,55

244,40

244,40

161,88

37,30

38.30

39,30

164,54

1,02

1.18

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

50,73

130,90

130,90

59,49

12,00

12,00

12,00

42,34

0,71

1,17

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

1,43

1,50

1,50

1,20

0,30

0,30

0,30

1,20

0,00

0,00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

43

1,43

1,50

1,50

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

44

85,39

112,00

112,00

101,19

25,00

26,00

27,00

121,00

1,20

1.19

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:

45

871,39

1.142,92

1.142,92

1.053,92

191,29

238,50

229,30

1.093,50

1,04

1.21

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bt)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

30,23

27,10

27,10

13,32

5,00

2,50

6,00

18,00

1,35

0,00

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

10,58

7,50

7,50

1,64

1,00

1,50

2,50

5,00

3,05

0.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

19,65

19,60

19,60

11,68

4,00

1,00

3,50

13,00

1,11

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<o',oo’

0,00

s.

t),00

- cheltuieli de promovare a produselor

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,.0r0Q^

0,00-

■ 0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd 60), din care:

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo l

t ! ■ / I — o 4°°,

0,00

\ ’             I

0.0Q,,,


d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

:0,0C£ ■

! 0.00

i K'

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile de educație, invatamant, social si sport din care:

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AX

f

..'r '

- țptoo.

d3)

- pt cluburile sportive

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WÎ ■

f O.Ofr

\ 0,00

d4)

ch. De sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo X,

S0>0.0

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

7,27

13,20

13,20

12,91

0,50

7,00

6,00

14,00

0,00

1,78

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

7,27

13,20

13,20

12,91

0,50

7,00

6,00

14,00

0,00

1.78

-interna

64

1,15

2,20

2,20

1,64

0,50

1,00

1,00

3,00

0,00

1,43

-externa

65

6,12

11,00

11,00

11,27

0,00

6,00

5,00

11,00

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

18,70

22,00

22,00

14,90

4,00

4,00

4,00

16,00

1,07

0,80

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

26,24

28,00

28,00

18,58

4,50

5,50

5,00

19,20

1,03

0,71

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

421,07

761,82

761,82

769,30

175,00

219,50

208,30

1 026,30

1,33

0,00

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,00

0,00

0,00

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0,00

16,00

16,00

6,31

2,00

8,00

2,00

14,50

2,30

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JL

alte cheltuieli

77

224,23

228,00

228,00

224,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd,84), din care:

78

313,03

325,00

325,00

302,34

137,00

137,50

137,50

555,00

1,84

0,97

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

57,50

58,00

58,00

250,00

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe clădiri +cotizatie piețe + rovineta

84

313,03

325,00

325,00

302,34

79,50

79,50

79,50

305.00

1,01

0,97

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

18.620,47

20.382,50

20.382,50

20.073.54

5.778,95

6.010,95

5.819.96

23.555,09

1.17

1,08

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

17.624,10

19.252,79

19.252,79

19.097,26

5.438,42

5.662,40

5.473,92

22.191.94

1,16

1,08

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

16.544,73

17.987,79

17.987,79

17.939,88

5.090,65

5.242,38

5.116,65

20.657,44

1,15

1,08a) salarii de bază

88

16.544,73

17.679,00

17.679,00

17.591,43

5.090,65

5.095,16

5.116,65

20.362,60

1,16

1,06

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

89

0,00

308,79

308,79

348,45

0,00

147,22

0,00

294,84

0,85

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd92+Rd.95+Rd.96+Rd97+ Rd.98), din care:

91

1.079,37

1.265,00

1.265,00

1.157,38

347,77

420,02

357,27

1.534,50

1,33

1,07

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă + tichete cadou;

95

1.079,37

1.265,00

1.265,00

1.157,38

347,77

420,02

357,27

1.534,50

1,33

1,07

c) vouchere de vacanta

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ej-altectieltuieliconformCCM.----------------------------------

—98-

0,00

0,00

----0r00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd,99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

0.00

>0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

fi ■

0,00

» '''\

\ 0,4)0 \

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■        -         / I

ojoq

: o,oo

i OțOO

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V,                I

'ojjcr. ,

■ .0,00'

} '0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

247,59

314,71

314,71

206,64

77,53

77,55

77,54

310,15

Ș/LIULJ

1,50

0,83

a) pentru directori/directorat

104

107,82

136,00

136,00

90,42

33,84

33,84

33,84

135,36

1,50

0,00

-componenta fixă

105

107,82

92,00

92,00

90,42

33,84

33,84

33,84

135,36

1,50

0,00

-componenta variabilă

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din

107

139,77

178,71

178,71

116,22

43,69

43,71

43,70

174,79

1,50

0,83

-componenta fixă

108

139,77

178,71

178,71

116,22

43,69

43,71

43,70

174,79

1,50

0,83

-componenta variabilă

109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru cenzori

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)

112

748,78

815,00

815,00

769,64

263,00

271,00

268,50

1.053,00

1,37

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

970,41

802,90

802,90

696,77

177,00

189,00

204,30

771,90

1,11

0,72

a) |cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l14=Rd.115+Rd.H6), din

114

7,25

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către bugetul general consolidat

115

7,25

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către alțr creditori

116

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

161,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

119

1,90

2,90

2,90

3,14

0,00

1,00

0,90

1,90

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

800,24

800,00

800,00

692,13

177,00

188,00

203,40

770,00

1.11

0,86

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1

din anularea provizioanelor

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-din participarea salariâfîlor la profit

127

0,00

"W

0,00

0700

0,00-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

1.598,56

0,00

0,00

2.083,99

0,00

0,00

0,00

0,00

h

*

venituri neimpozabile

139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

270,90

0,00

0,00

330,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)

142

25.797,90

27.342,08

27.342,08

28.440,45

7.081,76

7.527,80

7.318,18

29.825,74

1,05

1,10

a)

- venituri din subvenții si transferuri

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29

145

17.624,10

19.252,79

19.252,79

19.097,26

5.438,42

5.662,40

5.473,92

22.191,94

1,16

.4.08

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

*

*

" *

\\

■ . V

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care

147

16.544,73

17.987,79

17.987,79

17.939,88

5.090,65

5.242,38

5.116,65

20.657,'44

1,15

1\O8

a)

147 a

*               I

*

*

*

*

*

*■

ț f j

I      *

b)

147 b

*

*

*

*

*

*

*

/            J

/■=------1

y
c) ..........

147 c

*

-

*

*

*

*

*

*

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

514,00

546,00

546,00

485,00

*

*

546,00

1,13

0,94

5

Nr.mediu de salariați

149

514,00

520,00

520,00

489,00

*

*

*

546,00

1,12

0,95

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd,149) /12*1000

150

2.857,34

3.085,38

3.085,38

3.254,48

*

3.387,05

1,04

94.92

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 [(rd.147-rd.92-rd.97)/rd.147/12*1000]

151

2.857,34

2.938,46

2.938,46

3.281,32

«

*

3.387,05

1,03

1.15

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 șl Legii anuale a bugetului de stat

152

*

*

*

*

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

161,68

176,22

176,22

188,56

*

*

*

178,58

0,95

1,16

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Leaii anuale a buqetului de stat

1-54

0X)0-

----0,00

0,00

0,00

0,00

0,0.0

0,00

0.00

.0,0.0

Q.OO

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd.149

155

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de caicul al productivității muncii in unitati fizice din c1) care :

156

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- preț mediu (p)

158

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- valoare = QPF * p

159

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.157/Rd.2

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Plăti restante

161

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante din care :

162

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la oparatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

164

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul de stat

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul local

166

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la alte entitati

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)

168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG29/2017 din:

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00.

0,00

0,00

- alte rezerve

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 .

0,00

<, 0,00

- rezultatul reportat

171

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,O0

, 0.30 .

1 0.09 "

,0,00

Anexa nr.2a la HCL nr^^.l........2020


PIAȚA


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora


INDICATORI

Nr rd

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Prevederi an 2020

%

%

Aprobat

conform HG/Ordin comun

conform hotarare AGA

Preliminat / Realizat

Trim t

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4 a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

4.285,76

4.665,70

4.665,70

4.471,68

1.117,55

1.117,55

1.117,45

4.470,01

1,00

1,04

1

(Rd.2

=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

4.284,47

4.664,40

4.664,40

4.470,13

1.117,15

1.117,15

1.117,10

4.468,50

1,00

1,04

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

4.283,96

4.649,40

4.649,40

4.464,70

1.115,40

1.115,40

1.115,35

4.461,50

1,00

1,04

a1)

din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

1.801,07

2.075,00

2.075,00

1.960,95

490,00

490,00

490,00

1.960,00

1,00

1,09

a3)

din redevențe și chirii

6

2.466,89

2.558,40

2.558,40

2.502,64

625,00

625,00

625,00

2.500,00

1,00

1.01

a4)

alte venituri

7

16,00

16,00

16,00

1.11

0,40

0,40

0,35

1,50

1,35

0,07

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd 20+Rd.21), din care:

14

0,51

15,00

15,00

5,43

1,75

1.75

1,75

7,00

1,29

10,65

f1)

din amenzi și penalități

15

0,51

15,00

15,00

5,43

1,75

1.75

1,75

7,00

1,29

10,65

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active necorporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd,25+Rd.26+Rd.27), din

care:

22

1,29

1,30

1,30

1,55

0,40

0,40

0,35

/ I^ÎX

0,97

1,20

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o^tr

-xd.00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'0.00 ~

0.QO-.

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1o,ai>     ■

' Cf.cfâ ■

h---nr'---

'odp.

--

0,00

0,00
din dobânzi

26

1,29

1,30

1,30

1,55

0,40

0,40

0,35

1,51

0,97

1,20

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI

TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

4.455,44

4.665,70

4.665,70

4.382,60

1.117,55

1.117,55

1.117,45

4.470,01

1,02

0,98

1

Cheltuieli

de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

4.455.44

4.665,70

4.665,70

4.382,60

1.117,55

1.117,55

1.117,45

4.470,01

1,02

0,98

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

1.257,28

1.663.90

1.663,90

1.490,45

296,66

280,66

296,56

1.154,04

0,77

1,19

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd 31=Rd.32+Rd,33+Rd.36+Rd.37+Rd,38), din care:

31

989,86

1.276,00

1.276,00

1.173,85

230,16

219,66

229,56

893,04

0,76

1,19

a>

cheltuieli cu materiile prime

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

87,00

158,00

158,00

95,16

23,16

12,66

22,56

65,00

0,68

1,09

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

0,80

22,50

22,50

3,78

1,00

1,00

1,00

4,00

1,06

4,73

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

16,32

23,50

23,50

14,30

2,50

2,50

2,50

10,00

0,70

0,88

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

1,75

71,00

71,00

58,21

5,00

5,00

5,00

20,00

0,34

33,26

cheltuieli privind energia și apa

37

901,11

1.047,00

1.047,00

1.020,48

202,00

202,00

202,00

808,04

0,79

1,13

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

<Rd39=Rd,40+.Rd.4.URd.44)1.din care:

39—

20,78---

55v90

---55,90---

----28,-79

7,50

a,50

32.50

1.13

1.39

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

2,58

25,90

25,90

2,20

1,00

0,00

1,00

2,50

1,14

0,85

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

44

18,20

30,00

30,00

26,59

7,50

7,50

7,50

30,00

1,13

1,46

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:

45

246,64

332,00

332,00

287,81

58,00

53,50

58,50

228,50

0,79

1.17

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

18,58

18,50

18,50

10,62

4,00

0,00

4,00

12,00

1,13

0,00

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

3,53

3,50

3,50

1,64

1,00

0,00

1,00

2,00

1,22

0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

15,05

15,00

15,00

8,98

3,00

0,00

3,00

10,00

1,11

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 .

■0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de promovare a produselor

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

; O OO"'-

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd,56=Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■:.-o/0'r'

o.oțj ■

X

. 0,00

0,00

d!)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 '

o.'oo1

..—,l

0,00

0,00


d2)

ch. de sponsorizare in domeniile de educație, invatamant, social si sport din care:

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

- pt cluburile sportive

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

d4)

ch. De sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0,03

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

0,03

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

-interna

64

0,03

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

-externa

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

4,92

5,50

5,50

4,78

1,25

1.25

1,25

5,00

1,05

0,97

n)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

11,50

12,00

12,00

10,51

2,75

2,75

2,75

11,00

1,05

0,91

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

0,00

168,00

168,00

196,44

50,00

49,50

50,00

200,00

1,02

0,00

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7T '

0,00

0,00 ~

0700

1745

W

0,50

0,00

0,50

0,34

0,00

l3)

cheltuieli cu pi egal ir ea proTesro'naTa

■4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j)

alte cheltuieli

77

67,96

68,00

68,00

65,46

0,00

0,00

0,00

0,00

r 0,00

0,96

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

291,43

300,00

300,00

280,84

88,00

88,00

88,00

352,00

1,25

0,96

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch, cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

17,50

17,50

17,50

70,00

0,00

0,00

o)

ch. cu taxa de licență

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe clădiri +cotizatie piețe + rovineta

84

291,43

300,00

300,00

280.84

70,50

70,50

70,50

282,00

1,00

0,96

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

2.644,81

2.600,80

2.600,80

2.526,46

707,89

723,89

707,89

2.863,97

1,13

0,96

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

2.461,74

2.458,35

2.458,35

2.397,80

674,02

689,02

' JB7A,Q2

- 2.7?5;50

1,14

0,97

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:

87

2.314,92

2.303,35

2.303,35

2.256,07

633,75

64875

/ 633,75

^sâ'ș^o

1,14

0,97

a) salarii de bază

88

2.314,92

2.289,00

2.289,00

2.215,75

633,75

633țp5 Z

[ 633,75

2^535,00

1,14

0,96

■'■y ii, ■>'' n<b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

89

0,00

14,35

14,35

40,32

0,00

15,00

0,00

30,50

0,76

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

146,82

155,00

155,00

141,73

40,27

40,27

40,27

160,00

1,13

0,97

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă + tichete cadou;

95

146,82

155,00

155,00

141,73

40,27

40,27

40,27

160,00

1,13

0,97

c) vouchere de vacanta

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd,102), din

Gar-e1

tfiOO

0,00

cr.oo

o;oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

82,53

37,45

37,45

35,18

8,87

8,87

8,87

35,47

1,01

0.43

a) pentru directori/directorat

104

35,94

16,00

16,00

15,96

4,06

4,06

4,06

16,24

1,02

0,00

-componenta fixă

105

35,94

16,00

16,00

15,96

4,06

4.06

4,06

16,24

1,02

0,00

-componenta variabilă

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din

107

46,59

21,45

21,45

19,22

4,81

4,81

4,81

19,23

1,00

0,41

-componenta fixă

108

46,59

21,45

21,45

19,22

4,81

4,81

4,81

19,23

1,00

0,41

-componenta variabilă

109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru cenzori

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)

112

100,54

105,00

105,00

93,47

25,00

26,00

25,00 ’

J3M>

1,10

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd 121), din care:

113

261,92

101,00

101,00

84,86

25,00

25,00 ■

, 25.Q.O >

——'“’T

- “1 \ «V ioo;qo.

1,18

0,32

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd,116). din

114

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

oloo

0.00 '

' 0,00

0,00

- către bugetul general consolidat

115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.too i 1 0,00

h0,00 I

0,00

- -

- către alți creditori

116

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

161,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

119

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

100,90

100,00

100,00

84,36

25,00

25,00

25,00

100,00

1,19

0,84

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1

din anularea provizioanelor

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-din participarea salariaților la profit

127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

131

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

-169,68

0,00

0,00

89,08

0,00

0,00

0,00

0,00

*

*

venituri neimpozabile

139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

0,00

0,00

0,00

24,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)

142

4.284,47

4.664,40

4.664,40

4.470,13

1.117,15

1.117,15

1.117,10

4.468,50

1,00

1,04

a)     - venituri din subvenții si transferuri

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)    - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea

productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29

145

2.461,74

2.458,35

2.458,35

2.397,80

674,02

689,02

674,02

2.725,50

1,14

0,97

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. a) Legii anuale a bugetului de stat

146

*

*

*

*

*

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care

147

2.314,92

2.303,35

2.303,35

2.256,07

633,75

648,75

633.'/,

2.565,50

'. 1.14

0,97

a) ...........

147 a

*

*

*

*

*

77 0 / 1

A - «

4         j

b) ...........

147 b

*

*

*

*

*

*

c) ..........

147 c

*

*

*

*

*

.ai v

«

<7 * ,7/

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

65

60

60

56

I

*

*

60

1,07

0,86

5

Nr.mediu de salariați

149

65

60

60

58

I

*

60

1,03

0,89

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natură salariată ((Rd.147/rd,149) /12*1000

150

3.156,08

3.414,38

3.414,38

3.445,11

*

*

3.785,42

1,10

90,97

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată,recalculat cf.OG 26/2013 [(rd.147-rd.92-rd.97)/rd. 147/12*1000]

151

3.156,08

3.414,38

3.414,38

3.568,15

*

3.785,42

1,06

1,13

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată,recalculat cf.OG 26/2013 șl Legii anuale a bugetului de stat

152

*

-

*

*

*

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

65,91

77,74

77,74

77,07

*

*

74,48

0,97

1,17

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

154

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd.149

155

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice din ci) care:

156

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- preț mediu (p)

158

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- valoare = QPF * p

159

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.157/Rd.2

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Plăti restante

161

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante din care :

162

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la oparatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

164

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul de stat

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul local

166

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la alte entitati

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activitalii curente (sold ramas de rambursat)

168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG29/2017 din:

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 .

0,00

0,00

0,00

- alte rezerve

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 0,00. ,

0,00

0,00

- rezultatul reportat

171

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Okjob’

0,00

0,00

Anexa nr.2b la HCL


n^.^%.^020


SALUBRIZARE CĂI PUBLICE


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzut! in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nrrd

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Prevederi an 2020

%

%

Aprobat

conform HG/Ordin comun

conform hota rare AGA

Preliminat/ Realizat

Trim I

Trim II

Trim tll

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

10.212,78

10.542,37

10.542,37

11.141,59

2.852,92

2.986,87

2.903,34

11.446,04

1,03

1,09

1

(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

10.212,41

10.542,00

10.542,00

11.139,55

2.852,41

2.986,36

2.902,83

11.444,00

1,03

1,09

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

10.212,41

10.542,00

10 542,00

11.139,10

2.852,41

2.986,36

2.902,83

11.444,00

1,03

1,09

a1)

din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

10.199,80

10.530,00

10.530,00

11 121,00

2.847,91

2.982,36

2.898,33

11.425,90

0,00

1,09

a3)

din redevențe și chirii

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a4)

alte venituri

7

12,61

12,00

12,00

18,10

4,50

4,00

4,50

18,10

0,00

1,44

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

0,00

0,00

0,00

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1)

din amenzi și penalități

15

0,00

0,00

0,00

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd 17+Rd.18), din care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active corporale

^17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active necorporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 .

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g.oo

<0;00 "

.0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

0,37

0,37

0,37

2,04

0,51

0.51

t 0.^ . .

2,04    ’

- 1 .Q0

5,51

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[ 0,00 1

i -o.oo

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A 0-60 1

0;OC

. o.oo

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

' O.Qf\\

0.00'..

0,00

0,00

-------!■='?■*-----
din dobânzi

26

0,37

0,37

0,37

2,04

0,51

0,51

0,51

2,04

1,00

5,51

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ELTUIELt TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

9.833,09

10.542,37

10.542,37

10.682,78

2.852,92

2.986,87

2.903,34

11.446,04

1,07

1,09

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd,113), din care:

29

9.833,09

10.542,37

10.542,37

10.682,78

2.852,92

2.986,87

2.903,34

11.446,04

1.07

1,09

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

1.334,73

1.479,30

1.479,30

1.703,78

244,09

263,80

226,60

830,04

0,49

1,28

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd,38), din care:

31

1.027,24

1.140,00

1.140,00

1.376,29

197,00

218,00

185,00

680,00

0.49

1.34

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

847,48

910,00

910,00

959,17

120,00

130,00

106,00

400,00

0,42

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

49,96

90,00

90,00

98,05

15,00

20,00

10,00

50,00

0,51

1,96

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

580,55

600,00

600,00

633,93

80,00

90,00

90,00

350.00

0,55

1,09

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

0,60

50,00

50,00

87,53

7,00

8,00

9,00

30,00

0,34

145,88

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

179,16

180,00

180,00

329,59

70,00

80,00

70,00

250,00

0,76

1,84

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

țRdr39=Rd.4O+Rd.4-1-+4?d44-)^dinca.re:-

—39—

----83,-25

96,50

---9650.

92,98

17.30

21,30

20.30

70,04

0,75

1,12

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

40,05

50,00

50,00

47,24

7,00

10,00

8,00

28,84

0,61

1.18

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

1.43

1,50

1,50

1,20

0,30

0,30

0,30

1,20

0,00

0,00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

43

1,43

1,50

1,50

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

44

41,77

45,00

45,00

44,54

10,00

11,00

12,00

40,00

0,90

1,07

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+

Rd.68+Rd.77), din care:

45

224,24

242,80

242,80

234,51

29,79

24,50

21,30

80,00

0,34

1,05

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

5,78

4,30

4,30

1,00

0,50

1,00

0,50

2,00

2,00

0,00

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

3,48

2,00

2,00

0,00

0,00

0,50

0,50

1,00

0,00

0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

2,30

2,30

2,30

1,00

0,50

0,50

0,00

1,00

1,00

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

o.Oo"

0,00

0,00

- cheltuieli de promovare a produselor

55

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

" cCcd,

oroo

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015

(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 I

-> x

0,00

%

l \ , — I \

0,00 , 2

0,00

0,00

d1) |ch.de sponsorizare in domeniul medica! si sanatate

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

p,O0

0,00

0,00d2)

ch. de sponsorizare in domeniile de educație, invatamant, social si sport din care:

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

- pt cluburile sportive

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4)

ch. De sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0,00

0,10

0,10

0,50

0,00

0,50

0,00

0,50

1,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

0,00

0,10

0,10

0,50

0,00

0,50

0,00

0,50

1,00

0,00

-interna

64

0,00

0,10

0,10

0,50

0,00

0,50

0,00

0,50

1,00

0,00

-externa

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

5,66

6,50

6,50

3,65

1,00

1,00

1,00

4,00

1,10

0,64

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

9,47

10,00

10,00

5,16

1,00

2,00

1,50

5,20

1.01

0,54

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

87,92

140,00

140,00

132,89

25,00

20,00

18,30

68,30

0,51

1,51

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

--7-0—

0.00----

----0,00

A AA

A AA

A AA

0 00

0,00

0.00

0,00

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0,00

8,00

8,00

3,26

0,00

3,50

0,00

3,50

0,00

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j)

alte cheltuieli

77

115,41

80,00

80,00

91,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,79

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

9,15

10,00

10,00

9,29

25,00

25,50

25,50

100,00

10,76

1,02

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

22,50

23,00

23,00

90,00

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe clădiri +cotizatie piețe + rovineta

84

9,15

10,00

10,00

9,29

2,50

2,50

2,50

10,00

1,08

1,02

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

8.024,34

8.593,07

8.593,07

8.531,64

2.483,83

2.587,57

2.524,84

.10.116,00

1,19

1,06

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

7.626,10

8.124,44

8.124,44

8.071,72

2.311,50

2.412,2ă

-i.w.oo

94^8,4^,

1,17

1,06

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:

87

7.193,06

7.624,44

7.624,44

7.611,91

2.166,00

2.232,7P

2.W00

8.7^8,447

1,15

1,06

a) salarii de bază

88

7.193,06

7.500,00

7.500,00

7.473,78

2.166,00

2.170,51

-- U

2.'l92^Ș

-8.6,6'f4,0,0.j

1.16

1,04

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

89

0,00

124,44

124,44

138,13

0,00

62,22

0,00

124,44

0,90

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

433,04

500,00

500,00

459,81

145,50

179,50

155,00

650.00

1.41

1,06

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă + tichete cadou;

95

433,04

500,00

500,00

459,81

145,50

179,50

155,00

650,00

1.41

1,06

c) vouchere de vacanta

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte e^^H±ie1i €u -person a fu I (           OO+RtM 01+Rd 402-lrdin—

03

care:

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111). din care:

103

82,53

138,63

138,63

136,28

34,33

34,34

34,34

137,34

1,01

1,65

a) pentru directori/directorat

104

35,94

60,00

60,00

58,50

14,89

14,89

14,89

59,56

1,02

0,00

-componenta fixă

105

35,94

60,00

60,00

58,50

14,89

14,89

14,89

59,56

1,02

0,00

-componenta variabilă

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din

107

46,59

78,63

78,63

77,78

19,44

19,45

19,45

77,78

1,00

1,67

-componenta fixă

108

46,59

78,63

78,63

77,78

19,44

19,45

19,45

77,78

1,00

1,67

-componenta variabilă

109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru cenzori

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)

112

315,71

330,00

330,00

323,64

138,00

141,00

143;5Q

540,22

0,00

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

464,87

460,00

460,00

438,07

100,00

110,00

'126,4'0 |

400,00,

,70.91.

0,94

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din

114

2,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

O,S0 I

i 0.00, ;

, 0,00.

0,00

- către bugetul general consolidat

115

2,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,&p\

0,00

.' 0.00'

0,00
- către a Iți creditori

116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

119

0,00

0,00

0,00

1,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

462,37

460,00

460,00

436,22

100,00

110,00

126.40

400,00

0,92

0,94

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1

din anularea provizioanelor

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd,129), din care:

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-din participarea salariaților ta profit

127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care;

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

379,69

0,00

0,00

458,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.21

venituri neimpozabile

139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

49,53

0,00

0,00

61,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0,00

0,00

1

Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)

142

10.212,41

10.542,00

10.542,00

11.139,55

2.852,41

2.986,36

2.902,83

11.444,00

1,03

1,09

a)

- venituri din subvenții si transferuri

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd 29

145

7.626,10

8.124,44

8.124,44

8.071,72

2.311,50

2.412,23

2.347,00

9.438,44

1.17

1,06

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

*

*

-

*

*

A \ \

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care

147

7.193,06

7.624,44

7.624,44

7.611,91

2.166,00

2.232,73 ,

2.1Q£,pfT

"8778^,44 '

î,15

1,06

a) ...........

147 a

*

*

*

*

*

*

f * r>

■■ u v.

b) ...........

147 b

*

*

*

*

*

«

I;

c) ..........

147 C

*

*

*

*

*

*

" i.

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

219

232

232

190

232

1,22

0,87

5

Nr.mediu de salariați

149

219

220

220

195

232

1,19

0,89

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd.149) /12"1000

150

2.901,86

3.077,44

3.077,44

3.449,45

*

*

*

3.390,24

81,90

99,06

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială.recalculat cf.OG 26/2013 [(rd.147-rd.92-rd.97)/rd. 147/12*1000]

151

2.901,86

2.918,26

2.918,26

3.540,23

3.390,24

0,96

1,22

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 șl Legii anuale a bugetului de stat

152

*

*

*

*

*

*

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

46,63

47,92

47,92

57,13

*

49,33

0,86

1,23

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

154

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€)I—

Pred uctiv rtatearnunGiHR-witatifizice-petot alpe-r&on akmediu

(cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd.149

155

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

c1)

Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice din care :

156

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- preț mediu (p)

158

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- valoare = QPF " p

159

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.157/Rd.2

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Plăti restante

161

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante din care :

162

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la oparatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

164

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul de stat

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul local

166

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la alte entitati

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activitalii curente (sold ramas de rambursat)

168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG29/2017 din:

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte rezerve

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UOC

0,00 s

S 0,00

0,00

- rezultatul reportat

171

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/' " ■■

. 0,0Q

--0.00

0,00

0.00


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr rd

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Prevederi an 2020

%

%

Aprobat

conform HG/Ordin comun

conform hota rare AGA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5f3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

i.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rtf.2+Rd.22>

1

11.302;31

12.136,97

12.136,97

12:832,82

3.113,20

3.425,29

3:299,25

13.915,29

1,08

1,14

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

11.301,02

12.135,68

12.135.68

12.830,77

3.112,20

3.424,29

3.298,25

13.913,24

1,08

1,14

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

10.935,10

11.745,68

11 745,68

12.429,59

3.027,20

3.279,29

3.153,25

13 453,24

1,08

1,14

a1)

din vânzarea produselor

4

0,68

0,68

0,68

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

10.929,05

11.745,00

11.745,00

12.423,36

3.025,20

3.277,29

3.151,25

13 445,34

1,08

1,14

a3)

din redevențe și chirii

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a4)

alte venituri

7

5,37

0,00

0,00

6,17

2,00

2,00

2,00

7,90

1,28

1,15

b)

din vânzarea mărfurilor

8

90,72

90,00 “I

90,00

163,18

15,00

40,00

40,00

110,00

0,00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

275,20

300,00

300,00

238,00

70,00

105,00

105,00

350,00

0,00

0,00

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care:

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1)

din amenzi și penalități

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active necorporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

' O,0Q ,

0,00

f5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.o^ .

0,00. .

■ 0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1,29

1,29

1,29

2,05

1,00

1,00

wa-, ■

' < 2,05

’ i,oe

\ 1,59

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

. \ 0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0(00 -

0.00

ZWE

0,00

C)

din diferențe de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

1,29

1,29

1,29

2,05

1,00

1,00

1,00

2,05

1,00

1,59

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

9.913,76

12.136,97

12.136,97

11.296,72

3.113,20

3.425,29

3.299,25

13.915,29

1,23

1,14

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

9.913,76

12.136,97

12.136,97

11.296,72

3.113,20

3.425,29

3.299,25

13.915,29

1,23

1,14

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

1.706,37

2.691,44

2.691,44

2.095,22

449,97

647,80

635,12

2.965,27

1,42

1,23

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd 36+Rd.37+Rd,38), din care:

31

1.272,34

2.031,32

2.031,32

1.523,51

334,97

477,80

475,12

2.118,27

1,39

1,20

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

1,20

1,50

1,50

2,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bj

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

670,27

991,82

991,82

783,13

120,00

300,00

270,00

1.238,27

1,58

1,17

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

44,13

80,00

80,00

50,92

10,00

17,00

12,00

91,00

1,79

1,15

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

365,60

422,68

422,68

359,95

75,00

150,00

150,00

550,00

1,53

0,98

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

10,57

177,00

177,00

89,37

20,00

30,00

30,00

140,00

1,57

8,46

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

247,31

531,00

531,00

286,98

65,00

80,00

80,00

390,00

1,36

1,16

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

342,99

330,00

330,00

361,27

129,97

67,80

95,12

350,00

0,00

0,00

A2

(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

33,52

92,00

92,00

40,11

11,50

9,50

10,50

62,00

1,55

1,20

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

8,10

55,00

55,00

10,05

4,00

2,00

3,00

11,00

1,09

1.24

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

44

25,42

37,00

37,00

30,06

7,50

7,50

7,50

51,00

1.70

1,18

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:

45

400,51

568,12

568,12

531,60

103,50

160,50

149,50

785,00

1,48

1,33

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

5,87

4,30

4,30

1,70

0,50

1,50

1,50

4,00

2,35

0,00

01)

cheltuieli de protocol, din care:

50

3,57

2,00

2,00

0,00

0,00

1,00

1,00

2,00

0,00

0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

2,30

2,30

2,30

1,70

0,50

0,50

0,50

2,00

1,18

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

/Q.oo

' 0.00

Xo.oo

0,00

- cheltuieli de promovare a produselor

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/ 6,bij- 1

oM.

6,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd,60). din care:

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 '

' " 7

-ir / J < , f 1 iu fl'țOO'

0,00

0,00d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile de educație, invatamant, social si sport din care:

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

- pt cluburile sportive

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4)

ch. De sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

7,24

13,00

13,00

12,41

0,50

6,50

5,50

13,00

1,05

1,71

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd,65). din care:

63

7,24

13,00

13,00

12,41

0,50

6,50

5,50

13,00

1,05

1,71

-interna

64

1.12

2,00

2,00

1,14

0,50

0,50

0,50

2,00

1.75

1,02

-externa

65

6,12

11,00

11,00

11,27

0,00

6,00

5,00

11,00

0,00

0,00

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

8,12

10,00

10,00

6,47

1,75

1,75

1,75

7,00

1,08

0,80

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

5,27

6,00

6,00

2,91

0,75

0,75

0,75

3,00

1,03

0,55

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

333,15

453,82

453,82

439,97

100,00

150,00

140,00

758,00

1,72

1,32

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12) -

cheltuietrprivind"mtreținerea”și funcționarea tehnrcirde caicuh

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0,00

8,00

8,00

1,60

2,00

4,00

2,00

10,50

0,00

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. ‘0,00

0,00,

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0'00 z

■'''0,00 ~

\0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,.o,6o

[ PrOQ

| 6,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

' S-

O

< 0,00

0,60

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

' 'cr.oa'.

■O.o.'oo ■

j)

alte cheltuieli

77

40,86

80,00

80,00

68,14

0,00

0,00

0,00

<w.' ■

■'.0,00 ‘

\'1,67

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd 82+Rd.83+Rd,84), din care:

78

12,45

15,00

15,00

12,21

24,00

24,00

24,00

103,00

8,44

0,98

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

17,50

17,50

17,50

90,00

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe clădiri +cotizatie piețe + rovineta

84

12,45

15,00

15,00

12,21

6,50

6,50

6,50

13,00

1,06

0,98

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd,99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

7.951,32

9.188,63

9.188,63

9.015,45

2.587,23

2.699,49

2.587,23

10.575,12

1,17

1,13

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

7.536,26

8.670,00

8.670,00

8.627,74

2.452,90

2.561,15

2.452,90

10.028,00

1,16

1,14

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

7.036,75

8.060,00

8.060,00

8.071,90

2.290,90

2.360,90

2.290,90

9.303,50

1.15

1,15

a) salarii de bază

88

7.036,75

7.890,00

7.890,00

7.901,90

2.290,90

2.290,90

2.290,90

9.163,60

1.16

1,12

b) sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariului de bază

89

0,00

170,00

170,00

170,00

0,00

70,00

0,00

139,90

0,00

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

499,51

610,00

610,00

555,84

162,00

200,25

162,00

724,50

1,30

1,11

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă + tichete cadou;

95

499,51

610,00

610,00

555,84

162,00

200,25

162,00

724,50

1,30

1,11

c) vouchere de vacanta

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

o no

. -0 -00

o oo

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd,102), din care:

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

82,53

138,63

138,63

35,18

34,33

34,34

34,33

137,34

3,90

0,43

a) pentru directori/directorat

104

35,94

60,00

60,00

15,96

14,89

14,89

14,89

59,56

3,73

0,00

-componenta fixă

105

35,94

16,00

16,00

15,96

14,89

14,89

14,89

59,56

3,73

0,00

-componenta variabilă

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din

107

46,59

78,63

78,63

19,22

19,44

19,45

19,44

77,78

4,05

0,41

-componenta fixă

108

46,59

78,63

78,63

19,22

19,44

19,45

19,44

77,78

4,05

0,41

-componenta variabilă

109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru cenzori

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 . <

0,00 f

om

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)

112

332,53

380,00

380,00

352,53

100,00

104,00

100'.0Q- '

, ftOSTB- '

, 0-,o0

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd 119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

243,62

241,90

241,90

173,84

52,00

54,00

52,90 '

£:

IA-

’ ^71,90 ■

■ 1,56

,. 0.71

a) |cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd,116). din

114

4,75

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,OQ

- W

0,00

- către bugetul general consolidat

115

4,75

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către alți creditori

116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

119

1,90

1,90

1,90

1,79

0,00

1,00

0,90

1,90

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

236,97

240,00

240,00

171,55

52,00

53,00

52,00

270,00

1,57

0,72

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ft)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fi .1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1

din anularea provizioanelor

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-din participarea salariaților la profit

127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0700

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd 137), din care:

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iii

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

1.388,55

0,00

0,00

1.536,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,11

venituri neimpozabile

139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

221,37

0,00

0,00

245,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0,00

.>,0,00

1

Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)

142

11.301,02

12.135,68

12.135,68

12.830,77

3.112,20

3.424,29

3.298,25

13,013,24.

. 1,08,.

a)

- venituri din subvenții si transferuri

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'Q,00  -

-"0700>.

0,00

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.# ■ / .

p iot) .

0.00

aoo 1

2

Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29

145

7.536,26

8.670,00

8.670,00

8.627,74

2 452,90

2.561,15

2.452,90

10.028,00

1,16 j

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

*

*

-

*

V.             '

.

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care

147

7.036,75

8.060.00

8.060,00

8.071,90

2.290,90

2.360,90

2.290,90

9.30$5p

' 1,15

1,15

a)

147 a

»

*

*

*

*

*

*

*

b)

147 b

*

*

*

*

«

*

*

c) ..........

147 c

*

*

*

*

*

*

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

230

254

254

239

254

1,06

1,04

5

Nr.mediu de safariați

149

230

240

240

236

254

1,08

1,03

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (fei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd.149) /12*1000

150

2.730,53

3.010,42

3.010,42

3.046,52

*

*

3.290,03

89,99

92,98

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 [(rd.147-rd.92-rd.97)/rd.147/12’1000]

151

2.730,53

2.844,49

2.844,49

3.008,28

*

3.290,03

1,09

1,10

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială.recalculat cf.OG 26/2013 șl Legii anuale a bugetului de stat

152

*

-

*

*

-

*

*

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

49,13

50,57

50,57

54,37

*

*

54,78

1.01

1,11

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetuluLde-Stat

—454—

-e-jae-

--0:00 -

0,00

Q QQ

- cw-

O^O--

---0.00---

---0,00---

—tMJO—

0,00—

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finrte/persoana) W = QPF / Rd.149

155

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C1)

Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice din care :

156

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- preț mediu (p)

158

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- valoare = QPF * p

159

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.157/Rd.2

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Plăti restante

161

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante din care :

162

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la oparatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

164

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul de stat

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul local

166

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la alte entitati

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)

168

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG29/2017 din:

169

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.QQ, .

.0,00

0,00,

- alte rezerve

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0? z

tr,00~ '

■ i 0,00

- rezultatul reportat

171

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

%    7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd,3), din care:

26 430,94

25.800,85

97,62

27.345,04

28.446,09

104,03

1.

Venituri din exploatare

26.427,74

25.797,90

97,62

27.342,08

28.440,45

104,02

2.

Venituri financiare

3,20

2,95

92,19

2,96

5,64

190,54

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1.600,00

0,00

310,00

0,00

0,00

1

Surse proprii, din care:

0,00

0,00

310,00

0,00

0,00

a) - amortizare

800,24

0,00

310,00

0,00

0,00

n cin

2

Alocații de la buget

0,00

---

0,00

0,00

0,00

-—

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)- interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire sursă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire sursă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care;

1.600,00

996,98

310,00

0,00

0,00

1

Investiții in curs, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire sursă

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire sursă

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0..99'

* /'rO^o

■ o;oo

denumire sursă

--------------------fr-

=. ' 1

1 ' n

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,0ț

r                .

■ ■, , , 0.00

o1

. 0,00

denumire sursă

' ...;

2

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări^ din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,

exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

4

Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale)

1.600,00

996,98

310,00

0,00

0,00

PIAȚA

505,00

438,31

15,00

0,00

0,00

Centrale termice Piața Calea București

31.12.2019

400,00

378,08

0,00

0,00

0,00

Aeroterme Piața Calea București

31.12.2019

100,00

51,98

0,00

0,00

0,00

Mașină de numărat bani

31.12.2019

5,00

8,25

0,00

0,00

0,00

Module vestiar (1 bucata)

31.12.2020

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

SALUBRIZARE CĂI PUBLICE

15,00

2,79

4,00

0,00

0,00

Tarif menținere licență

31.12.2019

15,00

2,79

4,00

0,00

0,00

SPATII VERZI

1.080,00

555,88

291,00

0,00

0,00

Freză de mărunțit solul

31.12.2019

27,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Tocător de ramuri (2 bucăți)

31.12.2020

560,00

456,85

0,00

0,00

0,00

Motocultor

31.12.2021

13,00

11,86

0,00

0,00

0,00~

Module vestiar (4 bucăți)

31.12.2022

41,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Motocultor

31.12.2023

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Solarii (2 bucăți)

31.12.2024

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grup Generator

31.12.2025

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Licențe Windows, antivirus, programe informatice

31.12.2026

50,00

7,17

0,00

0,00

0,00

Program de contabilitate

31.12.2027

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrala termica spații birou Pepinieră Găvana

31.12.2020

0,00

0,00

X-'   15,00

X 0.00

0,00

Sistem de încălzire sere cu aertoterme Pepinieră Găvana

31.12.2020

0,00

0,00

21,00

p.oo

0,00

Sistem de alimentare și încălzire sere cu aertoterme solarii la Sere str. Obor (2 bu

31.12 2020

0,00

0,00

■ -225,00

■ , 0,00

0,00

Pompe pentru irigații (2 bucăți)

31.12.2020

0,00

0,00

1 30,00

' . 0.00

0,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

”5)- externe

0,00

0,00

■             ' -2,30.

0,00

0,00

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


mii lei

Nr.c rt

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

(+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

e

7

8

9

10

Pct

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților

1

restante

1

1. reducerea consumului de carburant pentru

autovehiculele din dotare

2.verificarea aparatelor de înregistrat și corectitudine tranșării la rețeaua de alimentare cu apă a agenților economici economici din piețe, în vederea reducerii consumului cu apa și canal

3.reducerea consumului cu energia electrică prin verificarea

periodică a agenților economici din piețe pentru stabilirea

conformității dintre consumul real și cel înregistrat și prin

verificarea respectării programului de iluminat nocturn

TOTAL PctI

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I

1

Cauza 1.........................

2

Cauza 2.........................

Cauza n......................

TOTAL Pct II

Pct

III

TOTAL GENERAL Pct I + Pct. II

a