Hotărârea nr. 77/2020

HCL aprobare proiect Crearea unui sistem de management al traficului

Consiliul Local al


Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Pitești;


Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

-Raportul nr. 7267/11.02.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

-Scrisoarea de finalizare etapa ETF transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia cu nr. 1815/05.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 6381/06.02.2020;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”b” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12. alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ghidului Solicitantului -Programul Operațional Regional 2014-2020, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a„ din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă proiectul "Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr.POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art.2. Se aprobă documentația tehnico-economică actualizată, după finalizarea etapei tehnico-financiare, pentru proiectul "Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, însoțită de descrierea investiției conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești” în cuantum de 42.864.747,92 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă totală de 5.254.682,02 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 752.201,32 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”.

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al municipiului Pitești.

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești, domnul Ionică Constantin-Comel, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului

Pitești.

Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Pitești, în vederea ducerii sale la îndeplinire, Primarului Municipiului Pitești, Direcției Tehnice și Direcției Economice.

Art.9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primariapitesti.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 20.02.2020, cu un număr de 21 voturi "pentru”, voturi "abțineri”-, voturi "împotrivă” -, din totalul de 21 consilieri prezenți.

începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr. 461/20.12.2018 își încetează aplicabilitatea.Pitești,

Nr. 77 din 20.02.2020


Arxxa nr. 1 la H.C L. nr. 7/^

[DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI:

"Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători - LOT I"

TITULARUL INVESTIȚIEI: Municipiul Pitești BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Municipiul Pitești

PROIECTANT: SC UTI GRUP S.A.

Indicatori tehnico-economici:

 • •   Valoare totala a investiției asa cum reiese din Devizul General, fara TVA, utilizând preturi din noiembrie 2018 este de : 29,960,330.30 lei

 • •   Din care C+M: 12,421,603.86 lei

  Denumire indicator

  Intersecta semaforizate Centru Comanda si Control Sistem comunicații fibra optica

  Locații supravegheate video Sistem cântărire in mișcare Sistem prioritizare autobuze Sistem analiza calitate aer si stare carosabil

  Sistem analiza inteligenta trafic


  UM

  Cantitate

  buc

  38

  buc

  1


  buc buc buc buc buc

  buc


  1

  39

  5

  1

  1

  1Durata de execuție: 14 luni Durata totala a investiției: 17 luni

Subsistemele componente ale sistemului propus sunt: o o o o o o

subsistem de control al traficului;

subsistem de monitorizare video a traficului; subsistem de comunicații cu fibra optica; subsistem de comunicații radio;

subsistem centru de comanda si control; subsistem semnalizare rutieră (marcaje verticale)


orizontale și


în


subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public intersecții semaforizate.

subsistem detecție calitate aer si stare carosa subsistem analiza inteligenta trafic


GRUP

o subsistem cântărire in mișcare

Sistemul ce va fi implementat are multiple beneficii pentru cetateni. Astfel, prin prioritizarea transportului public, acesta va deveni mai atractiv pentru cetateni. Totodată se vor reduce timpii de deplasare in rețea si vor scadea emisiile poluante. Reprezentanții municipalității vor avea la indemana instrumente software de monitorizare, comanda si control foarte performante astfel incat sa poata fi luate cele mai bune decizii in favoarea cetățenilor.

SUBSISTEM DE CONTROL AL TRAFICULUI

Pentru realizarea unui sistem de management al traficului s-a optat la o soluție considerata optima din punct de vedere al situației din teren, al lucrărilor propuse si echipamentelor necesare, dar cea mai buna din punct de vedere funcțional.

In sine s-a propus inlocuirea echipamentelor din 16 intersecții semaforizate existente, menținerea echipamentelor existente in 4 intersecții semaforizate si realizarea de 18 noi Intersecții propuse spre semaforizare pe acest tronson.

Intersecțiile care s-aip analizat, sunt următoarele:


Str. Dumbravei - Str. Trivale - Str. Maternitatii - semaforizata

Bd. Republicii - Str. Maternitatii - semaforizata Bd. Republicii - Str. Constantin Zarnescu - semaforizata Str. Maternitatii - Str. Victoriei - nesemaforizata Calea București - Bd. I.C. Bratianu - semaforizata TP : Bd. I. C. Bratianu - Str. Justiției - nesemaforizata Pasaj Teiuleanu - Str. maior Gh. Sontu - nesemaforizata Str. maior Gh. Sontu - Str. Targu din Vale - semaforizata Bd. Republicii - Str. C.A. Rosetti - semaforizata


 • 1)

 • 2)

 • 3)

 • 4)

 • 5)

 • 6)

 • 7)

 • 8)

 • 9)

 • 10) Calea Craiovei - Bd. Frații Golești - semaforizata

 • 11) Bd. Eroilor - Str. Armând Calinescu - semaforizata

 • 12) Bd. Eroilor - Bd.Republicii -Piața Muntenia - semaforizata

 • 13) Bd. 1 Decembrie 1918 - Strada Paltinului - semaforizata

 • 14) Strada C.Zarnescu (Smeurei)- Strada Armând Căllnescu - semaforizata

 • 15) Bd.N.Balcescu-Str.Negru Voda-Calea Bascovului - nesemaforizata

 • 16) Bd.N.Balcescu-Str.Constantin Dobrogeanu Gherea - semaforizata

 • 17) Str. Exercițiu- Str. Smeurei - semaforizata

 • 18) Bd. Eroilor-Str.Exercițiu - semaforizata

 • 19) TP Bd. Republicii - Pasajul Doina si Ion Aldea-Teodorovici (BRD ) - nesemaforizata

 • 20) Str.Exercitiu - Str.Teilor - nesemaforizata

 • 21) Str. Smeurei - Str.Teilor - nesemaforizata

 • 22) Str. Depozitelor - Str. Take Ionescu (Publitrans ) - nesemaforizata

 • 23) TP Calea București - Str. Florilor - nesemaforizata

 • 24) TP Calea București - Bloc34 - nesemaforizata

 • 25) TP Bd.N. Balcescu - Banca Transilvania - semaforizata

 • 26) Bd. N. Balcescu - Str. Mircea Eliade - nesemaforizata

 • 27) Bd. N. Balcescu - Aleea Spitalului - semaforizata

 • 28) TP Str. maior Gh. Sontu - Hotel Cora - nesemaforizata

 • 29) TP Str. Armând Calinescu - Colegiul I. C. Bratianu - semaforizata

 • 30) TP Calea Craiovei - Str. Ghe. Doja - nesemaforizata

 • 31) TP Str Armând Calinescu - Club 32 - nesemaforizata

 • 32) TP Bd. Republicii - Galeria de arta - semaforizata

 • 33) TP Bd. Republicii - Str. Panselelor - nesemaforizata • 34) TP Str. Egalitatii - Colegiu Zinca Golescu - semaforizata

GRUP

 • 35) Bd. Republicii - Calea Craiovel - nesemaforizata

 • 36) TP Str, Egalitatll - Str. Vasile Lupu - nesemaforizata

 • 37) TP Str. Negru- Vodă - Str. Carpati - semaforizata

 • 38) TP Calea București - Acces Piața Ceair - nesemaforizata


In cadrul proiectului se vor instala:

 • >  Automate de dirijare a traficului de ultima generație capabile sa asigure adaptarea timpilor de semaforizare, la fiecare ciclu, pe fiecare direcție de deplasare, in funcție de valorile de trafic

 • > Semafoare cu LED

 • > Butoane pietoni

 • > Dispozitive acustice pentru persoanele nevazatoare

 • > Senzori wireless care asigura contorizarea In timp real a numărului de vehicule

 • > Aplicație UTC (Urban Traffic Control)

Fiecare intersecție nesemaforizata va fi bransata electric la rețea. Se vor realiza lucrări civile aferente.

SUBSISTEM DE MONITORIZARE VIDEO A TRAFICULUI

In cadrul acestui subsistem s-a prevăzut echiparea intersecțiilor cu 1-2 camere video PTZ conectate la Centrul De Control.

Sistemul este compus din:

o stâlpi de susținere a camerelor video;

o fundație stâlpi;

o camere video IP;

o camere video IP pentru recunoașterea automata a numerelor de inmatriculare;

o camere video IP pentru analiza inteligenta a traficului;

o aplicații software;

o echipamente de transmitere date

o echipamente de afișare a imaginilor video

o echipamente de înregistrare a imaginilor video

o aplicații de management

SUBSISTEM DE COMUNICAȚII PRIN RADIO SI FIBRA OPTICA

Pentru conectarea principalelor nodurilor de rețea in care se instalează echipamente, se propune realizarea unei infrastructuri de fibra optica îngropata, 24 fibre, in tubulatura proprie. Pentru punctele foarte îndepărtate, la care o investiție in infrastructura ingropata nu se justifica, se vor instala echipamente comunicații radio.

Astfel, utilizând infrastuctura de comunicații, toate subsistemele vor comunica cu Centru de Comanda si Control.

SUBSISTEM CENTRU DE COMANDA SI CONTROL

CCC este un sistem operațional non-stop, funcționând 24 ore p pe săptămâna si reprezintă „inima" oricărui sistem integrat.în cazul sistemului de trafic management și monitorizare prezentat în studiul de fezabilitate, centrul de comandă și control va integra monitorizarea și managementul tuturor sistemelor instalate, respectiv: management de trafic, monitorizare video, detecție calitate aer si stare carosabil, analiza inteligenta trafic, prioritizare transport in comun, etc.

In cadrul Centrului de Comanda si Control, va fi implementat și un sistem automat de management intern (FMS- Fault Management System), precum si o aplicație de tip "Interfața Grafica Comuna" care va conecta toate subsistemele, oferind operatorilor un singur instrument de lucru, extrem de facil si prietenos.

SUBSISTEM SEMNALIZARE RUTIERA (marcaje orizontale si verticale)

Pentru imbunatatirea condițiilor de trafic si asigurarea siguranței participantilor la trafic au fost proiectate marcaje orizontale insotite de semnalizare pe verticala, acolo unde s-a impus acest lucru.

SUBSISTEM DE PRIORITIZARE A VEHICULELOR DE TRANSPORT PUBLIC IN INTERSECȚII SEMAFORIZATE

Prioritizarea pentru vehiculele de transport public se va realiza pentru acele vehicule care sint in intirziere fata de graficul de transport.

Pentru asigurarea cererii de prioritate pentru vehiculele întârziate, se vor monta in autovehicule echipamente dedicate.

SUBSISTEM DETECȚIE CALITATE AER SI STARE CAROSABIL

Prin intermediul rețelei de telecomunicații, datele achiziționate de senzorii pentru calitatea aerului cat si cei in carosabil vor fi transmise in Centrul de Monitorizare către echipamentele de înregistrare, stocare, afișare si alarmare dedicate acestui subsistem. Subsistemul va conține si o componenta software dedicate.

SUBSISTEM ANALIZA INTELIGENTA TRAFIC

Sistemul asigură detecția automată a incidentelor (oprirea vehiculelor, scăderea bruscă a vitezei), într-o zonă de detecție presetată.

Se vor monta totodată si camere ANPR pe stâlpii cu console aferenti semaforizării in intersecții aflat la marginea bulevardelor principale

SUBSISTEM CÂNTĂRIRE IN MIȘCARE

Sistemul realizează cantarirea in mișcare a autovehiculelor sl impunerea sancțiunilor legale, celor care depasesc sarcina maxima admisa pe sectorul de drum.

Sistemul va tine cont de autorizațiile emise pentru transporturi speciale si vș putea fi modificat in funcție de cerințele utilizatorilor.
DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI:

"Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în municipiul Pitești (5 panouri) - LOT III"

TITULARUL INVESTIȚIEI: Municipiul Pitești BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Municipiul Pitești

PROIECTANT: SC UTI GRUP S.A.

Indicatori tehnico-economici:

 • •   Valoare totala a investiției asa cum reiese din Devizul General, fara TVA, utilizând preturi din noiembrie 2018 este de : 5,301,760.45 lei

 • •   Din care C+M: 1,232,331.04 lei

  Denumire indicator

  UM

  Cantitate

  1

  Panouri mesaje variabile

  buc

  5

  2

  Sistem management parcari inchlse

  buc

  2

  3

  Sistem management parcari deschise

  buc

  3

  4

  Sistem supraveghere video parcari

  buc

  1

Durata de execuție: 8 luni Durata totala a investiției: 11 luni

A. SUBSISTEM INFORMAREA PARTICIPANTILOR LA TRAFIC

 • -  Se vor instala panouri cu mesaje variabile pentru informarea in timp real a participantilor la trafic;

 • -  Se vor instala 5 panouri cu mesaje variabile la intrările in municipiul Pitești dinspre Autostrada Al, DN7C, DN67B, DN65, DN65B, care vor afișa numărul de locuri de parcare disponibile și localizarea acestora în cadrul municipiului.

 • -  Panourile cu mesaje variabile vor putea afișa si informații referitoare la:

o evenimente de trafic; o congestii de trafic;

o informații privind devierile de trafic;

o informații meteo;

o informații privind timpul de parcurgere al unui segment de drum;

o indicarea rutelor de ocolire.

Se vor realiza console metalice pentru susținerea panourilor cu mesaje


variabile;


Se vor realiza fundații pentru consolelel metalice;

GRUP

 • -  Se vor realiza canalizatii electrice In carosabil, trotuar si spațiu verde pentru alimentarea cu energie electrica a panourilor cu mesaje variabile;

 • -  Se vor reface si readuce la forma inițiala spatiile afectate de lucrări;

B. SUBSISTEM DE MANAGEMENT AL PARCĂRILOR

 • -  Se vor instala senzori pentru monitorizarea locurilor de parcare;

 • -  Se vor instala indicatori luminoși pentru semnalizarea stării locurilor (liber/ocupat) din parcările inchise;

 • -  La accesele In parcările inchise se vor instala panouri de informare asupra numărului de locuri libere pe fiecare nivel;

 • -  Se vor instala bariere pentru controlul accesului in parcările inchise;

 • -  Se vor instala camere video ANPR pentru recunoașterea automata a numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor care utilizează parcările inchise;

 • -  Se vor instala standuri pentru emitere tichete pe caile de acces in parcările inchise;

 • -  Se vor instala standuri pentru validarea tichetelor plătite pe caile de ieșire din parcările inchise;

 • -  Se vor instala terminale automate pentru plata taxei de parcare;

 • -  Se vor instala case manuale pentru plata taxei de parcare;

 • -  Se vor instala semafoare pentru controlul accesului in parcările inchise;

 • -  Se vor instala camere video pentru supravegherea spatiilor de parcare;

 • -  Se va sistematiza circulația in parcari prin Intermediul marcajelor si indicatoarelor rutiere;

C. SUBSISTEMUL CENTRU DE CONTROL

 • -  Se vor instala echipamentele hardware si aplicațiile software necesare pentru gestionarea componentelor instalate in parcari;

 • -  Se va realiza o aplicație mobila pentru informarea in timp real a conducătorilor auto asupra locurilor de parcare diponlbile si ghidarea pe traseul optim către acestea.

Descriere investiției: "Crearea unei baze de date GIS cu informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)”

Aplicație desktop GIS

Se va achiziționa o licența pentru o aplicație de tip desktop GIS "commercially available off the shelf" care sa permită editarea, crearea si analiza datelor geospațiale, având cel puțin următoarele funcționalități:

 • •       Realizarea de harți tematice profesionale si posibilitatea de tipărire, export in formate GIS, CAD, si alte formate inclusiv XML, salvarea si incorporarea acestora in alte aplicații sau documente;

 • •       Gestionarea, crearea, utilizarea si organizarea datelor spațiale, datelor tabelare si metadatelor in vederea vizualizării, cartografierii, interogării si analizei spațiale ale acestora;

 • •       Sa dispună de instrumente de editare, culegere, întreținere, integrare, analiza, cartografiere si vizualizare a datelor geospațiale in cat mai multe formate diferite;

 • •      Sa permită editarea de precizie ridicata cu ajutorul mouse-ului asemănătoare celei oferite de programele CAD

 • •       Sa permită crearea, validarea si gestionarea topologiei pentru simplificarea operațiilor de editare, localizare si eliminare imediata a erorilor de editare, stabilirea de reguli si comportamente ale obiectelor spațiale

 • •      Sa includă instrumente si proceduri de analiza si geoprocesare oferind astfel evaluarea, interpretarea, compararea si înțelegerea cat mai corecta a procesului decizional folosind hărțile si informația geospațiala

 • •       Sa dispună de o aplicație viewer gratuita pentru vizualizarea harților autorizate cu aplicațiile software GIS desktop. Aceasta aplicație viewer trebuie sa includă de asemenea si instrumente de explorare si interogare a harților

Valoarea totala a investiției, conform devizului general, este de 232.996,65 lei cu TVA.
yirxxo. nr. 2-

- conținut cadru -

4.5744

Nr. crt.

Denumirea capitolelor s

subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea *)

TVA

Valoarea

(fără TVA)

cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

266,067.00

50,552.73

316,619.73

TOTAL CAPITOL 2

266,067.00

50,552.73

316,619.73

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

714,109.00

141,500.71

855,609.71

3.1.1. Studii de teren

94,919.00

18,034.61

112,953.61

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

619,190.00

123,466.10

742,656.10

3.2.

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

36,962.00

7,022.78

43,984.78

3.3.

Expertiza tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

157,210.00

29,869.90

187,079.90

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generals

49,313.00

9,369.47

58,682.47

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

10,500.00

1,995.00

12,495.00

3.5.5. Verificarea tehnică de caljtate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10,577.00

2,009.63

12,586.63

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de

execuție

86,820.00

16,495.80

103,315.80

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.7.

Consultanță

281,132.50

53,415.18

334,547.68

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

271,132.50

51,515.18

322,647.68

3.7.2. Auditul financiar

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.

Asistență tehnică

81,721.00

15,526.99

97,247.99

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

31,721.00

6,026.99

37,747.99

3.8.I.I. Pe perioada de execuție a lucrărilor

31,721.00

6,026.99

37,747.99

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC

0.00

0.00

0.00

(

â n

|         II

VIA

|3.8.2. Dirigenție de șantier

50,000.00

9,500.00

59,500.00

TOTAL CAPITOL 3

1,283,134.50

249,615.56

1,532,750.06

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si Instalații

11,953,275.39

2,271,122.32

14,224,397.71

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1,434,592.52

272,572.59

1,707,165.10

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice montaj

si funcționale care necesită

16,994,164.34

3,228,891.22

20,223,055.56

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care un necesită montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

309,184.60

58,745.07

367,929.67

4.6.

Active necorporale

3,370,259.56

640,349.32

4,010,608.88

TOTAL CAPITOL 4

34,061,476.41

6,471,680.51

40,533,156.92

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

34,500.00

6,555.00

41,055.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

34,500.00

6,555.00

41,055.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

150,193.29

0.00

150,193.29

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru cclntrolul calitatii lucrărilor de construcții

68,269.68

0.00

68,269.68

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

13,653.93

0.00

13,653.93

5.2.4. Cota aferentă Casei sociale

a constructorilor - CSC

68,269.68

0.00

68,269.68

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize construire

conforme și autorizația de

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

189,324.06

35,971.57

225,295.63

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

12,000.00

2,280.00

14,280.00

TOTAL CAPITOL S

386,017.35

44,806.57

430,823.92

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si

teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

43,191.00

8,206.29

51,397.29

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

43,191.00

8,206.29

51,397.29

TOTAL GENERAL

36,039,886.26

6,824,861.66

42,864,747.92

Din care C+M (1.2. + 1.3. +1.4. + 2 + 4

1.+4.2.+ 5.1.1.)

13,653,934.91

2,594,247.63

*) In preturi la data de iulie 2017; 1 e|jro = 4,5744 lei (curs inforeuro aferent lunii iulie

Proiectant»

r .1 E7WTÎT/T2

Data:

12.02.2020

SC UTI GRlJeȘA

jn •

Beneficiar/lnvestitor

Proiectant

UAT MunicipiuXitgsti-7^-

SC AV TRANȘĂ

Z/G

SRL

Anexa nr. 7

DEVIZ GENERAL CENTRALIZATOR - faza Proiect Tehnic

AREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI Șl MĂSURI PENTRU GESTIONAREA DURABILĂ A PARCĂRILOR ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI"

- conținut cadru -

CHELTUIELI ELIGIBILE

4.5744

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea *)

TVA

Valoarea

(fără TVA)

cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

necesare obiectivului de investiții

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

266,067.00

50,552.73

316,619.73

TOTAL CAPITOL 2

266,067.00

50,552.73

316,619.73

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

714,109.00

141,500.71

855,609.71

3.1.1. Studii de teren

94,919.00

18,034.61

112,953.61

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

619,190.00

123,466.10

742,656.10

3.2.

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

36,962.00

7,022.78

43,984.78

3.3.

Expertiza tehnică

0.00

0.00,

0.00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

157,210.00

29,869.90

187,079.90

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generals

49,313.00

9,369.47

58,682.47

3.5.4. Documentațiile tehnice rlecesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

10,500.00

1,995.00

12,495.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10,577.00

2,009.63

12,586.63

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

86,820.00

16,495.80

103,315.80

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.7.

Consultanță

281,132.50

53,415.18

334,547.68

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

271,132.50

51,515.18

322,647.68

3.7.2. Auditul financiar

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.

Asistență tehnică

81,721.00

15,526.99

97,247.99

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

31,721.00

6,026.99

37,747.99

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

31,721.00

6,026.99

37,747.99-

3.8.1.2. Pentru participarea pf programul de control al lucrări

oiectantului la fazele incluse în lor de execuție, avizat de ISC

0.00

0 00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

50,000.00

9,500.00

59,500.00

TOTAL CAPITOL 3

1,283,134.50

249,615.56

1,532,750.06

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

10,966,108.04

2,083,560.52

13,049,668.56

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1,337,220.81

254,071.95

1,591,292.76

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesită montaj

14,106,611.97

2,680,256.27

16,786,868.24

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care un necesită montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

60,428.36

11,481.39

71,909.75

4.6.

Active necorporale

3,218,599.06

611,533.82

3,830,132.88

TOTAL CAPITOL 4

29,688,968.24

5,640,903.95

35,329,872.19

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

S.l.

Organizarea de șantier

34,500.00

6,555.00

41,055.00

5.1.1. Lucrări de construcții șl șantier

nstalații aferente organizării de

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

34,500.00

6,555.00

41,055.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul

creditului

150,193.29

0.00

150,193.29

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru construcții

controlul calitatii lucrărilor de

68,269.68

0.00

68,269.68

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

13,653.93

0.00

13,653.93

5.2.4. Cota aferentă Casei sociale a constructorilor - CSC

68,269.68

0.00

68,269.68

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

189,324.06

35,971.57

225,295.63

5.4.

Cheltuieli pentru informare și

publicitate

12,000.00

2,280.00

14,280.00

TOTAL CAPITOL 5

386,017.35

44,806.57

430,823.92

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si

teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

31,624,187.09

5,985,878.81

37,610,065.90

Din care C+M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4

.1.+4.2.+ 5.1.1.)

12,569,395.85

2,388,185.20

14,957,581.05

1 euro = 4,5744 lei (curs inforeuro aferent lunii iulie

In preturi la data de iulie 2017;


Data:

12.02.2020
Proiectant

SC AV TRANSPORT PLANNING SRL

ZuCC t XAnexa nr. 7

DEVIZ GENERAL CENTRALIZATOR - faza Proiect Tehnic

"CREAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI Șl MĂSURI PENTRU GESTIONAREA DURABILĂ A PARCĂRILOR ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI"

- conținut cadru -

CHELTUIELI NEELIGIBILE

4.5744

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si

subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea *)

TVA

Valoarea

(fără TVA)

cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta

tehnica

3.1.

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3.

Expertiza tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generals

0.00

0.00

0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de

execuție

0.00

0.00

0.00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistență tehnică

0.00

0.00

0.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00
----W

3.8.1.2. Pentru participarea proie programul de control al lucrărilor

— ctantului la fazele incluse în de execuție, avizat de ISC

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

total CAPITOL 3

0.00

0.00

o.oo

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

987,167.35

187,561.80

1,174,729.15

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

97,371.71

18,500.63

115,872.34

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice montaj

si funcționale care necesită

2,887,552.37

548,634.95

3,436,187.32

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care un necesită montaj sl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

248,756.24

47,263.68

296,019.92

4.6.

Active necorporale

151,660.50

28,815.50

180,476.00

TOTAL CAPITOL 4

4,372,508.17

830,776.56

5,203,284.73

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

S.l.

Organizarea de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei sociale

a constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize construire

conforme șl autorizația de

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

43,191.00

8,206.29

51,397.29

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

43,191.00

8,206.29

51,397.29

TOTAL GENERAL

4,415,699.17

838,982.85

5,254,682.02

Din care C+M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1^

+ 4.2.+ 5.1.1.)

1,084,539.06

206,062.43

1,290,601.49

*) In preturi ia data de iulie 2017; 1 euijo = 4,5744 lei (curs inforeuro aferent lunii iulieData.

12.02.2020


Beneficiar/lnvestitor

UAT Municipiul Pitești

/f

I m ,