Hotărârea nr. 76/2020

HCL modifi.HCL 181-2018-Armand Calinescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCALpentru modificarea H.C. modernizare Colegiul Teh


HOTĂRÂRE

,L. nr. 181/2018 privind aprobarea proiectu

aic Armând Călinescu”, din municipiul Pitești și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare proiectului „Reabilitare și ipodernizare Colegiul Tehnic Armând Călinescu” din municipiul Pitești”.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 7189/11.02.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


nr.8870/18.02.2020,

nr.8874/18.02.2020;

-Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-

2020 nr.135/03.01.2020;


nr.


nr.


Văzând prevederile al. 129 alin. (2) lit. ”b” din Codul Administrativ, cu completările (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu ulterioare, ale art. 12. alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 40/2015,


ulterioare, ale art. 44 alin, modificările și completările privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și corn specifice de accesare pentru Sprijinirea dezvoltării urban^ durabile;

Având în vedere pn legislativă pentru elaborarea

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.

completările ulterioare,


l pletările ulterioare, precum și ale Ghidului Solicitantului - condiții „Programul Operațional Regional 2014-2020”, Axa prioritară 4 -


evederile Legii nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică actelor normative, republicată;

”a” din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


Art.I. Art.2. și art.^. al H.C.L. nr. 181/26.06.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armând Călinescu” din municipiul Pitești, în cuantum de 29.026.119,19 lei (inclusiv TVA).

(2) Devizul general


Colegiul Tehnic Armând Călinescu” din municipiul Pitești și a


actualizat al obiectivului de investiții cu o valoare totală de 28.935.679,19 lei (inclusiv TVA), este cel aprobat prin H.C.L. nr. 75/2020.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 238.110,42 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea


Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 181/26.06.2018 rămân în vigoare.

Art.III. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispoz țiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

ărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Pitești și publicată pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primariapitesti.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 20.02.2020, cu un număr de 20 voturi ”pentru”, voturi ”împotrivă”-, un consilier local nu participă la vot, din totalul de 21


Art.IV. Prezenta ho

voturi „abțineri”-, consilieri prezenți.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Căt%Jin Călugăru

Pitești,

Nr. 76 din 20.02.2020