Hotărârea nr. 75/2020

HCL aprobare deviz gen.actualizat Armand Calinescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armând Călinescu”, cod MySmis 122294

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pei

-Raportul nr.6454/06.02.2<

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 88 nr.8874/18.02.2020;

Văzând prevederile art. ulterioare, ale art. 44 alin. ( modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 66 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și ale H.C.L. nr. 181/26.06.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armând Călinescu” din municipiul Pitești și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor ulterioare,


; itru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; 020 al Direcției Tehnice;


71/18.02.2020,


nr.


8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


. 129 alin. (2) lit. ”b” din Codul Administrativ, cu completările 4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu


în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare,


art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și

Armând Călinescu”, cu o valoare totală estimată de 28.935.679,19 lei :ei, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.


modernizare Colegiul Tehnic inclusiv T.V.A., conform anex

  • (2) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și din sume alocate de la bugetul local.

    .06.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare inescu” din municipiul Pitești și a cheltuielilor legate de proiect, cu


  • (3) H.C.L. nr. 181/26 Colegiul Tehnic Armând Că modificările ulterioare, se modifică potrivit prezentei hotărâri.

Art.2. Documentația economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăRn Călugăru

Pitești,

Nr. 75 din 20.02.2020

Devizul general al obiectivului de investiții - ACTUALIZAT

REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC ARMAND CALINESCU - P.T.

1 euro (curs BCR 05.03.2018) = 4,6598

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de chf 1

tuieli

Valoarea (fara TVA)

TVA

19%

Valoarea (cuTVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1- Chel t

□leii pentru obținerea șl am

lenajarea teren

ului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea tere starea inițială

îului la

80,74967

17,32900

15,34244

96,09211

20,62151

1.3.1.

PROTECȚIA MEDIULUI

80,74967

17,32900

15,34244

96,09211

20,62151

TOTAL Ci

PITOLUL 1

80,74967

17,32900

15,34244

96,09211

20,62151

CAPITOLUL 2 • Cheltuieli pentn

asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiei investirii

tivului de

556,97520

119,52771

105,82529

662,80049

142,23797

2.6

UTILITATI

556,97520

119,52771

105,82529

662,80049

142,23797

TOTAL O

PITOLUL 2

556,97520

119,52771

105,82529

662,80049

142,23797

CAPITOLUL 3 • Ch(

Ituieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

3,00000

0,64380

0,57000

3,57000

0,76613

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

33,52620

7,19477

6,36998

39,89618

8,56178

3.3

Proiectare si Inginerie

275,47900

59,11820

52,34101

327,82001

70,35066

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

40,00000

8,58406

7,60000

47,60000

10,21503

3.5     1

Consultanta

218,02000

46,78742

41,42380

259,44380

55,67702

3.6

Asistenta tehnica

135,32900

29,04180

25,71251

161,04151

34,55975

’ ’ 1

TOTAL CA

PITOLUL 3

705,35420

151,37006

134,01730

839,37150

180,13037

. .1                                         CAPITOLUL *

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

16.124,55832

3.460,35416

3.063,66608

19.188,22440

4.117,82145

4.1.1

CORP CI

9.662,65032

2.073,61911

1.835,90356

11.498,55388

2.467,60674

4.1.2

CORP C2

2.861,68495

614,12184

543,72014

3.405,40509

730,80499

4.1.3

CORP C3

629,58787

135,11049

119,62170

749,20957

160,78149

4.1.4

SCĂRI PSI

903,81109

193,95920

171,72411

1.075,53520

230,81145

4.1.5

AMENAJARI EXTERIOARE

2.066,82409

443,54352

392,69658

2.459,52067

527,81679

4.2

Montaj utilaje tehnologice

66,40960

14,25160

12,61782

79,02742

16,95940

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nt montaj

cesită

2.010,30727

431,41493

381,95838

2.392,26565

513,38376

4.4

Utilaje tara montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

4.252,02991

912,49193

807,88568

5.059,91559

1.085,86540

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAI

PITOLUL 4

22.453,30509

4.818,51262

4.266,12797

26.719,43306

5.734,03001

CX

l PITOLUL 5

• Alte cheltuieli

5.1  -

Organizare de șantier

132,28120

28,38774

25,13343

157,41463

33,78141

5.1.1

Lucrări de construcții

132,28120

28,38774

25,13343

157,41463

33,78141

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2   .

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

186,57071

40,03835

0,00000

186,57071

40,03835

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

230,24932

49,41185

43,74737

273,99669

58,80010

TOTAL CAI

PITOLUL 5

549,10123

117,83794

68,88080

617,98203

132,61986

CAPITOLUL 6 - Ch

ii Ituieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2-

Probe tehnologice și teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-î*

TOTAL CAI

P ȚOLUL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL

GENERAL:

24.345,48540

5.224,57732

4.590,19379

28.935,67919

6.209,63972

din <

cure: C+M

16.960,97399

3.639,85021

3.222,58506

20.183,55905

4.331,42175