Hotărârea nr. 74/2020

HCL aprobare Contract de Sprijin Municipal

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui Contract de Sprijin Municipal

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.7151/11.02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr. 8874/18.02.2020;

-Hotărârea ADIA nr. 17/11.11.2019 privind avizarea termenilor și condițiilor pentru contractul de împrumut pentru cofinanțarea Proiectului PO1M 2014-2020;

-Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.22/28.11.2019 privind aprobarea documentelor pentru încheierea Contractului de Credit și a Scrisorii de Informare în vederea cofinanțării "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020; -Adresa SC Apă Canal 2000 SA nr.l 1142/19.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului sub nr.62989/19.12.2019;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. ”b” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare; în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.”a„ din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. în legătură cu contractul de credit guvernat de drept englez încheiat la data de 29 noiembrie 2019 între Apă Canal 2000 S.A. în calitate de debitor și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD") în calitate de creditor, prin care BERD a fost de acord să pună la dispoziția Apă Canal 2000 S.A. un credit în valoare totală maximă de până la 12.500.000 euro (doisprezece milioane cincisute mii euro) în scopul cofinanțării investițiilor în cadrul „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020” - Tranșa 1 și Sistemul de


Management al Activelor - Tranșa 2, se aprobă termenii, precum și îndeplinirea obligațiilor în baza contractului de modificare și reafirmare a contractului de sprijin municipal din data de 14 februarie 2014 încheiat între municipiul Pitești, Apă Canal 2000 și BERD, și tranzacțiile avute în vedere de acest contract care urmează să fie încheiat între aceleași părți, în formă substanțial agreată și prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre ("Contractul de Sprijin Municipal").

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să negocieze forma finală și să semneze în numele și pe seama Municipiului Pitești, precum și Directorul General al Apă Canal 2000 S.A. să negocieze forma finală și să semneze în numele și pe seama Apă Canal 2000 S.A., Contractul de Sprijin Municipal cu

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești și Apă Canal 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora recum și Direcției Servicii Publice și Achiziții de către Secretarul General al Municipiului Pitești./Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 74 din 20.02.2020