Hotărârea nr. 73/2020

HCL aprobare buget Publitrans 2000 SA

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.7046/11.02.2Q20 al Direcției Servicii Publice


-Raportul nr.7046/11.02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, tir. 8871/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

-Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, nr. 1239/06.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.6686/07.02.2020;

-Decizia nr.4/06.02.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.Pitești cu privire la avizarea Bugetului de venituri ș

-Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, înregistrată la S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești sub nr. 1197/05.02.202

Văzând și prevederile completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație Ministrului Finanțelor Publice nr. : si cheltuieli, precum si a anexeloi gestiunii serviciului de nr.40200/6773/31.08.2017, înche ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


tir.


nr.


8872/18.02.2020,


nr. 8873/18.02.2020,


cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești;


p;

Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și


majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri ir de fundamentare a acestuia, precum și ale Contractului de delegare a transport public local prin curse regulate în municipiul Pitești at în baza H.C.L. nr.273/09.08.2017, cu modificările și completările


HOTĂRĂȘTE :


Art.l Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, cu mii lei și cheltuieli totale în sumă de 44.404 mii lei, precum și estimări rm anexei nr.l.


venituri totale în sumă de 46.400

pentru perioada 2021-2022, confo

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă gradul de

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă măsurile

anexei nr.5.


realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.


de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform


Anexele nr.l-nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești ile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul


vor aduce la îndeplinire dispoziți General al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DEI ȘEDINȚĂ, Iuliu-Radu Bănica


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăUăi Călugăru


Pitești,

Nr. 73 din 20.02.2020ANEXA nr. 1 la HCL Nr..„din


ȘOG^TUL QE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020


.2020


\ -A .      .        ~ I

mii lei

——*—■ ■---//T---“-------r

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza t/prell minat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5“~

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

43540

46400

106,57

42696

38673

92,02

90,58

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

43511

46370

106,57

42666

38643

92,01

90,57

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vlgo

are

3

26232

29739

113,37

26682

22655

89,72

84,91

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

vigoare

4

2

Venituri financiare

5

29

30

103,45

30

30

100,00

100,00

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |

6

41548

44404

106,87

40788

36965

91,86

90,63

II

1

Cheltuieli de exploatare,

Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18),din care:

(Rd.7=

7

40635

44134

108,61

40788

36965

92,42

90,63

A.

cheltuieli cu bunuri sl servicii

8

11137

12075

108,42

12500

12900

103,52

103,20

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe sl varsamlnte ai

mllate

9

90

95

105,56

98

101

103,16

103,06

C.

cheltuieli cu personalul,

Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din cart

(

10

19516

22053

113,00

23224

23878

105,31

102,B2

CO

Cheltuieli de natură salarlală(Rd.11=Rd

12+Rd.13)

11

18298

20659

112,90

21620

22250

104,65

102,91

C1

ch. cu salariile

12

16589

18829

113,50

19770

20350

105,00

102,93

C2

bonusurl

13

1709

1830

107,08

1850

1900

101,09

102,70

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mani organe de conducere si control, comlsl

at si a altor sl comitete

16

527

570

108,16

732

732

128,42

100,00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de ar

gajator

17

691

824

119,25

872

896

105,83

102,75

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

9892

9911

100,19

4966

86

50,11

1,73

2

Cheltuieli financiare

14

------5T3

27U1

24,57

0

-------0

0,00

ojTO

III

REZULTATUL BRUT (profiVplerdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

1990

1996

100,30

1908

1708

95,59

89,52

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

326

100,62

' 312

280

95,71

89,74

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMA

»IAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM

DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADE RAPORTARE

(RD.26= Rd.20-Rd.21 +Rd.22+rd.23-Rd.24-Rd

DE

.25)

26

1666

1670

100,24

1596

1428

95,57

89,47

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale p lege

evăzute de

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii pre

:edențl

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sun Rd. 27, 28, 29, 30,31

Rd.26-(Rd,27 la Rd.31)>=0

relor de la (Rd.32=

32

1666

1670

100,24

1596

1428

95,57

89,47

7

Participarea salariațllor la profit în limita a 1 profitul net, dar nu mal mult de nivelul unu bază mediu lunar realizat la nivelul operato economic în exercițiul financiar de referlnț.

4% din salariu de ului

33

8

Mlnlmlm 50% vărsămlnte la bugetul de stat cazul regiilor autonome, ori dividende cuve acționarilor, in cazul societăților/ companlil și societăților cu capital Integral sau majori din care:

sau local în nite or naționale tt r de stat,

34

833

835

100,24

798

714

95,57

89,47----------------------------r

INDICATORI

Nn

rd.

Reallzat/preli minat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

6

6-5/4

7

8

9

10

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

-dividende cuvenite bugetului local

36

833

835

100,24

798

714

95,57

89,47

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzu Rd.34 se repartizează la alte rezerve și cort proprie de finanțare

te la Rd.33 -stitiile sursă

38

833

835

100,24

798

714

95,57

89,47

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUR care:

OPENE, din

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

46

11740

13606

115,89

8320

1870

61,15

22,48

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angaja anii anteriori

nentelor din

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

16989

8fe22

77,55

1200

OT

14,08

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozât la finele anului

50

334

340

101,80

340

340

100,00

100,00

2

Nr.mediu de salariați total

51

336

3ÎC

101,19

3ZC

100,00

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/perso determinat pe baza cheltuielilor de natură

mă) alarială

52

4538

5063

111,57

5299

5453

104,65

102,91

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoi determinat pe baza cheltuielilor de natura recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stt

mă) alariala, t

53

4325

4866

112,51

5152

5404

105,88

104,89

5

Productivitatea muncii în unități valorice pt personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd

total

51)

54

129,50

136,38

105,32

125,49

113,66

0,92

90,57

6

Productivitatea muncii în unități valorice pt personal mediu recalculata cf.Legii anuale de stat

total n bugetului

55

51,43

48,91

95,10

47,01

47,02

96,12

100,02

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe tc mediu                                   (

produse flnlte/persoana)

>al personal cantitate

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

57

954

957

100,29

955

956

99,83

100,05

9

Plăți restante

58

0

0

100,00

a

0

100,00

100,00

10

Creanțe restante

59

0

0

400,00

0

0

100,00

100,00

ANEXA Nr. 2 La HCL Nr.^5..... din^-9?..t2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propurțeri țari curent~2Q20

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8-5/3a

conf. H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim II.L

An

0

1

2

-3—

3a----

—4—

-4a-

—5—

-fjtr'

6c

6

7

“B"

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)

1

41211

44225

44225

43540

11227

22774

34587

46400

106,57

105,65

1

Venituri totale din exploatare (rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

41181

44198

44198

43511

11220

22759

34565

46370

106,57

105,66

a)

din producția vândută (rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

18196

18020

18020

17272

4426

8620

12608

16624

96,25

94,92

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

18054

17948

17948

17102

4375

8518

12454

16419

96,01

94,73

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

142

72

72

137

28

57

85

114

83,21

96,48

alte venituri ITP

0

0

0

33

23

45

69

91

275,76

0,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

22939

26173

26173

26232

6792

14136

21952

29739

113,37

114,36

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

22939

26173

26173

26232

6792

14136

21952

29739

113,37

114,36

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

46

5

5

7

2

3

5

7

100,00

15,22

f1)

din amenzi și penalități

15

1

0

0

0

0

0

0

a

0,00

0,00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf.

H.G/Ordin

comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

f5)

alte venituri

21

45

5

5

7

2

/ 3

J5

7

100,00

15,56

2

Venituri financiare (rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

30

27

27

29

7

/ ii

, 22

A 30

103,45

96,67

a)

din imobilizări financiare

23

i

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

30

27

27

29

7

15

22

30

103,45

96,67

e)

alte venituri financiare

27

■ IE

CHEETUTEErTOTALE(Rd728=Rd.29+Rd.130)

28

39674

43116

43116

41549

10534

21865

33004

44404

106,87

104,73

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

38205

42097

42097

40636

10421

21658

32734

44134

108,61

106,36

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

10857

12455

12455

11139

2955

5891

8880

12075

108,40

102,60

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

8651

10007

10007

8903

2336

4624

6965

9467

106,33

102,91

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

8373

9689

9689

8612

2155

4392

6693

9053

105,12

102,85

b1)

che.p.sch,aux,consurn.,anv.

34

903

1091

1091

931

269

580

924

1272

136,63

103,10

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

7470

8598

8598

7681

1886

3812

5769

7781

101,30

102,82

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

25

34

34

32

7

20

32

43

134,38

128,00

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

253

284

284

259

174

212

240

371

143,24

102,37

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0

0

0

0

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

1334

1356

1356

1336

352

703

1064

1445

108,16

100,15

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd,43) din care:

41

361

384

384

368

96

192

288

384

104,35

101,94

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

361

384

384

368

96

192

288

384

104,35

101,94

b2)

- către operatori cu capital privat

43

c)

prime de asigurare

44

973

972

972

968

256

511

776

1061

109,61

99,49

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

872

1092

1092

900

267

564

851

1163

129,22

103,21

a)

cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.

46

49

44

44

41

11

22

33

44

107,32

83,67

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf. H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

35

90

90

52

17

35

52

70

134,62

148,57

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

35

90

90

52

17

35

52

70

134,62

148,57

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

8

11

11

8

3

7

9

13

162,50

100,00

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

4

6

6

3

2

3

5

6

200,00

75,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

4

5

5

5

1

4

4

7

140,00

125.00

- tichete cadou ptr.chelt.de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

I

- ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizareapotrivit O.U.G.nr.2/2015

(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medica! si sanatate

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educației,invatamant, social si sport, din care

58

d3)

pentru cluburile sportive

59

d4)

ch.de sponsorizre pt alte acțiuni si activitati

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

1

1

1

0

0

1

1

1

0,00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

14

42

42

26

12

32

43

54

207,69

185,71

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

3

12

12

5

1

12

3

4

80,00

166,67

-interna

64

1

2

2

2

1

2

3

4

200,00

200,00

-externa

65

2

10

10

3

0

10

0

0

0,00

150,00

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

39

40

40

34

10

20

30

40

117,65

87,18

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

117

145

145

142

38

77

116

155

109,15

121,37

')

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

342

407

407

361

106

213

323

452

125,21

105,56

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

305

345

345

322

87

177

270

363

112,73

105,57

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

26

43

43

31

13

24

35

46

148,39

119,23

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf. H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

3

18

18

8

5

11

16

21

262,50

266,67

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

7

0

0

0

0

0

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

••xx> ovț

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

/ ZI

7       //

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76.

1

1

-

---0

/ S'*  7

2

— 22

W

-0^00

j)

alte ci

îeltuieli

77

267

312

312

236

xJxw

244

334

141,53

88,39

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80++Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

92

92

92

90

33

48

80

95

105,56

97,83

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea serv.transport public

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

1

1

1

0

0

0

0

1

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

91

91

91

90

33

48

80

94

104,44

98,90

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

17361

19621

19621

19514

4962

10777

16348

22053

113,01

112,40

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

16125

18350

18350

18298

4639

10106

15322

20659

112,90

113,48

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

87

14737

16589

16589

16589

4317

9035

13944

18829

113,50

112,57

a) salarii de bază

88

9440

10362

10362

10034

2748

5638

8498

11569

115,30

106,29

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

5297

6227

6227

6555

1569

3397

5446

7260

110,76

123,75

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bonusuri (Rd,91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din

care:

91

1388

1761

1761

1709

322

1071

1378

1830

107,08

123,13

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

291

663

663

638

42

509

534

695

108,93

219,24

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

224

568

568

555

17

459

459

595

107,21

247,77

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf. H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b) tichete de masă;

95

1097

1098

1098

1071

280

562

844

1135

105,98

97,63

c) vouchere de vacanță;

96

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0

0

0

o

0

0

0

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

/v

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

_

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

W/ fi /

< ■ ' /fi i

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

103

603

529

529

275

416

570

108,16

87,40

(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

52/

----134

a) pentru directori/directorat

104

458

369

369

367

93

190

288

399

108,72

80,13

-componenta fixă

105

458

369

369

367

93

190

288

399

108,72

80,13

-componenta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

115

126

126

126

32

67

101

135

107,14

0,00

-componenta fixă

108

115

126

126

126

32

67

101

135

107,14

109,57

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

110

30

34

34

34

9

18

27

36

105,88

113,33

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

633

742

742

689

189

396

610

824

119,59

108,85

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

113

9895

9929

9929

9893

2471

4942

7426

9911

100,18

99,98

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

114

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- către bugetul general consolidat

115

- către alți creditori

116

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf.

H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

29

17

17

19

4

8

11

16

84,21

65,52

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

9866

9912

9912

9874

2467

4934

7415

9895

100,21

100,08

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

0

0

0

■: .i>\ 0

0

0

0

0,00

0,00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

7

I j ]

f4-5U

- provizioane in legătură cu contractuLde_mandat

124

- -II

LAî

I          //

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

w

l H n     <Z

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd,131+Rd.134+Rd.137)> din care:

130

1469

1019

1019

913

113

207

270

270

29,57

62,15

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

1469

1019

1019

913

113

207

270

270

29,57

62,15

aferente creditelor pentru investiții

132

1469

1019

1019

913

113

207

270

270

29,57

62,15

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar ), din care:

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

1537

1109

1109

1990

693

909

1583

1996

100,30

129,47

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

169

70

70

37

16

23

32

39

105,41

21,89

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

271

189

189

324

112

149

259

326

100,62

119,56

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

41181

44198

44198

43511

11220

22759

34565

46370

106,57

105,66

a)

venituri din subvenții si transferuri

143

22939

26173

26173

26232

6792

14136

21952

29739

113,37

114,36

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf.

H.G/Ordin

comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)

145

38205

42097

42097

40636

10421

21658

32734

44134

108,61

106,36

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf.Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0

0

0

X

X

X

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:

147

16125

18350

18350

18298

4639

10106

15322

20659

112,90

113,48

a)

aplicare salariu minim pe economie

147a)

132

207

207

207

X

X

X

58

28,02

156,82

-

b)

creșteri de natura salariala aferente reîntregirii ca urmare a unor creșteri salariale

147b)

478

702

702

651

X

X

X

746

114,59

136,19

c)

modificări legislative pv.contrib.sociale

147c)

2508

0

0

a

X

X

X

0

0,00

0,00

4

Nr. de personal prognozat Ia finele anului

148

341

348

348

334

340

101,80

97,95

5

Nr.mediu de salariați

149

348

348

348

336

340

101,19

96,55

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 /Rd. 149)/12*1000

150

3861

4394

4394

4538

X

X

X

5063

111,57

117,53

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG.26/2013 [(Rd. 147 - rd.92*-rd.97)/Rd. 149]/12‘1000

151

3792

4235

4235

4380

X

X

X

4893

111,72

115,52

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

3115

4176

4176

4325

X

_____ X

AA

X

4866

112,51

138,87

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

118,34

127,01

127,01

129,50

f * 4;

Jx

<6

\ x

136,38

105,32

109,43

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

154

52,42

51,80

51,80

51,43

w

îțj

60

1

II

II

// x

48,91

95,12

98,10

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd149

155

x

Z  X

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

X

X

X

- preț mediu (p)

158

X

X

X

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

conf. H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim li

Trim III

An

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- valoare=QPF x p

159

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

8

Plăți restante

161

0

0

0

0

0

~ol

0

0

0,00

0,00

9

Creanțe restante, din care:

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

164

0

0

^0

0

0

0

ol

0

0

0

- de la bugetul de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

L      0,

0

0

ideJabugetuLLocal—

~ 166

0

cr

o

0

0

0

0

0

0

0

- de la alte entitati

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG29/2017, din care:

169

alte rezerve

170

rezultatul reportat

171

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

20 Aprobat

+8-

Realizat

4=3/2

201

Aprobat

9

Realizat

%

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

19417

18272

94,10

18052

17308

95,88

1

Venituri din exoloatarefdiminuate cu subv.)

19386

18242

94,10

18025

17279

95,86

2.

Venituri financiare

31

30

96,77

27

29

107,41

mii lei

--------------------------------1— INDICATORI

-

Data finalizării

2019

Valoare

Aprobat

Realizat

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

care:

11740

13606

13606

8320

1870

1

Surse proprii, din care:

9912

9874

9874

4950

0

a) - amortizare mijl.fixe existente

9912

9874

9874

4950

0

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

1828

3732

3732

3370

1870

disponibil cont an 2019/2020

1828

3732

3732

3370

1870

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

11071

10989

8522

1200

1200

1

Investiții în curs, din care:

150

1200

1200

economic:

150

1200

1200

Proiectare pentru lucrări de modernizare hala d intretinere si reparații auto la sediul operatorulu

9

2021

150

0

150

Lucrări de modernizare hala de intretinere si reparație auto la sediul operatorului -nr.inv 100-

100

2023

1200

1200

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public statului sau al unității administrativ teritoriale:

ll

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat a statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

în locație de gestiune, exclusiv cele din domen public sau privat al statului sau al unității

T

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public statului sau al unității administrativ teritoriale:

al

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat a statului sau al unității administrativ teritoriale:

7

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

1

în locație de gestiune, exclusiv cele din domen public sau privat al statului sau al unității

ul

—1

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)                      |

3

existente (modernizări), din care:

10

0

45

economic:

912430

2021

10

0

45

b) pentru bunurile de natura domeniului pubi statului sau al unității administrativ teritoriale

al

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privai statului sau al unității administrativ teritoriale:1

al

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiri în locație de gestiune, exclusiv cele din dome public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

ste sau niul

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corpora

r

75

3

87

Echipament pentru verificarea si reglarea gec sistemului de direcție special pt.autobuze si amenajare platforma pt punere in funcțiune

hnetriei

72

0

72

Licențe AVG antivirus si alte licențe

3

3

3

Transpalet - stivuitor manual

4

Cric hidraulic

4

Toaleta ecologica

4

5

Rambursări de rate aferente creditelor per investiții, din care:

itru

10986

10986

8240

a)- interne

10986

10986

8240

b)- externe

1

ANEXA Nr. 5 La HCL Nr..              .2020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt

Măsuri

Termen de realizare

2019

2020

2021

2022

Realizat

Influențe (+/-)

Influențe

(+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

_--

1

Măsura 1.........................

X

X

2

Măsura 2.........................

X

X

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct. 1

X

X

Pct

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Creșterea cheltuielilor de exploatyare,aplicarea salariului minim pe economie si creșterea cheltuielilor de natura salariata

X

X

-2854

2

Creșterea veniturilor totale datorita aplicării noului contract de delegare a serviciului de transport

X

X

2860

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

31.12.2020

X

X

6

Pct

III

TOTAL GENERAL Pct 1 + Pct. II

+1990

+6