Hotărârea nr. 72/2020

HCL act de receptia la terminarea lucrarilor Reabilitare str. Carpenului

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Carpenului”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

2.02.2020 al Direcției Tehnice;


-Raportul nr. 7336/

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 88

71/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


nr.8874/18.02.2020;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a„ din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ului” cu o valoare totală de 640.889,40 lei inclusiv TVA,


„Reabilitare strada Carpen

aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.61957/16.12.2019, potrivit anexelor nr. 1 și nr.2.

Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (3) Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului Public Pitești pe bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (4) Bunurile prevăzute în anexa rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului P

  ublic Pitești.

  (5) Anexele nr.l și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la


Locală, Juridic Contencios

îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Iiiliu-Radu Bănică


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăJhi Călugăru

Pitești,

Nr. 72 din 20.02.2020

INVESTITOR

Municipiul Pitești


fA W.L.--SC        .

INVESTITOR           ^>2o

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea»


nrivind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție: „Reabilitare strada Carpen ui ui", lucrări executate în cadrul Contractului nr. 22936 din 15.05.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C.SELCA S.A.


1. Imobilul care face obiectul invest


ițici se identifică după cum urmează:


 • - adresa administrative : strada Carpenului, municipiul Pitești,

 • - număr cadaslral/număr topographic : 14073

 • - număr carte funciară : 14073 U^T Pitești


2. Lucrările au fost executate în

PITEȘTI la data de 11.04.2019, cu


baza Autorizației de construire nr. 248, eliberată de MUNICIPIU! valabilitate până la data: 11.04.2020.


3. Comisia de.recepție și-a desfășurat activitatea în data de : 16.12.2019, conform dispoziție nr. 1025/2019 “fiind formată din:


Președinte: cu drept de vot (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat: GAVA MARIA              L ȘEF SERVICIU INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


Membri: (nume și prenume, autorital


ea publică care i-a desemnat


DIACONU GABRIELA

MIHAELA DUMITRU

CAMELIA ENE


 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


MĂRGĂRIT CĂLUGĂRESCU • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

 • - REPREZENTANT I.S.C. -

 • - PROIECTANT - P.F.A. DINIAȘ IONEL ȚIȚEȘTI ARGEȘ

 • - EXECUTANT - S.C. SELCA S.A.


 • 5. Secretariatul a fost asigurat de P.F. A. ALDEA IONEL SEBASTIAN - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile : 3.1 Drumuri, pocjuri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes național Autorizație nr. 00021430/08.05.2011

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  „Reabilitare strada Carpenului” Pitești,

  A. DINIAS IONEL, lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se


  • 6.1. Capacități fizice realizate - Proiectul tehnic pentru;

județul Argeș a fost întocmit de P.F încadrează în categoria ”C”- construcții de importanță "normal”.

Strada se încadrează în categoria tehnică III, asigurând circulația între zonele funcționale și de locuit, având Ișțimea de la 5,40m -7,40 m la care se o bandă pe sens.

adaugă parcări adiacente laterale ), partea carosabilă prezentând câte


^Lucrările propuse au ca obiectiv creștetrea siguranței circulației rutiere prin sporirea confortului și reducerea cantității de praf din aer și noxe emana :e de mijloacele de transport. Lucrările propuse constau în reabilitarea trotuarelor existente, execuția trotuare or proiectate, reabilitarea parcărilor existente, extinderea de parcări, aducerea la cotă a căminelor existente, racordarea străzii cu str. Alunului. Lucrările s-au realizat strict în limita domeniului public al municipiu ui Pitești, fără afectarea proprietăților particulare până la pichetul 21 stânga, pichetul 20 dreapta.

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele Consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile brevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE (HAZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectăți, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: lucrări 503.321,93 lei fără TVA /598.953,10 lei cu TVA, din care (C+M 503.321,93 lei fără TVA)

6.6. Perioada de garanție : 48 LUNI.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urm


are a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina

acrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul etente care a emis autorizația de construire/desființare, al I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură


nemijlocit construcția, se constată că 1 autorității administrației publice comp Inspectoratului de Stat în Construcții -

a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc...............................-NU ESTE CAZUL

7. !n urma constatărilor făcute, corțiisia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminareja lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor


8. Comisia de recepție motivează 4ec*z'a luată prin Vizulalizarca lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC


9. Comisia de recepție recomandă re|elei conform legislației în vigoare exploatare a construcției conform


uarca următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare

Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în ^revederilor legii 10/ 1995, Normativului P139/1999


10. Prezentul proces-verbal, conțină.^ . ■ W- “neheiat astăzi : 20.11.2019 , în 2 exemplare.


ând 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost


11. Alte mențiuni


Comisia dc recepție :


prenume, autoritatea publică care i-a desemnat:

- ȘEF SERVICIU INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


Președinte: cu drept de vot (nume și

MARJA GAVA

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat


DIACONU GABRIELA

MIHAELA DUMITRU

CAMELIA EN’E

MĂRGĂRIT CĂLUGÂRESCU


INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


- INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


REPREZENTANT l.S.C.


SECRETAR - P.F.A. ALDEA IONEL SEBAfcțlAN PROIECTANT- P.F.A. DINIAȘ iONEUȚÎȚEȘîl


EXECUTANT - S.C. SELCA S.A.


/A/"/

/rajUAh'A >i L \.A10Ea i in

i Aur

DOMt-NH /


V * li?

î’430

— HOOMfNl

3. i

<■’ fVNr. crt.

1

Denumire mijlo^ fix

i

Clasific ație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Strada Carpenului

Proiectare

Avize

Execuție lucrări Dirigenție de șantier Cote ISC

27.250,00

1.496,37 598.953,10 10.000,00

3.189,93

1.3.7.2

20

640.889,40

TOTAL

Reabilitare strada Carpenului

640.889,40

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,

A w


MANUELA CRISTINA RICA


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIA GAVA