Hotărârea nr. 71/2020

HCL organizare Simfonia Lalelelor -editia 43

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind organizarea „Simfoniei Lalelelor” - ediția a 43-a

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.7238/11.02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 88 nr.8874/18.02.2020;

71/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”c” și ”d” din Codul administrativ, cu completările ulterioare și ale H.C.L. nr.4/28.01.2020 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2020, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate;

”a” din Codul administrativ, cu


în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Lalelelor” - ediția a 43- a se desfășoară în perioada 24 - 26

■9


Art.l. „Simfonia

aprilie 2020, în Piața Vasile Milea și la Complexul Expozițional „Casa Cărții” Pitești situat în strada Craiovei nr. 2, bloc Gl, în organizarea Primăriei Municipiului Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A.

Cultural al Municipiului Pitești, Filarmonicii Pitești și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului


Pitești, Administrației Domeniului Public Pitești, Centrului


Pitești.

Art.2. Se aprobă devizul estimativ de cheltuieli pentru organizarea „Simfoniei în sumă de 550 mii lei, potrivit anexei care face parte


Lalelelor” - ediția a 43-a, integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea ediția a 43-a, se face de la bugetul local, din sume provenite, în principal din sponsorizări, cuprinse la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”.

Art.4. (1) Pe ] comercializa de către perso; dendro - floricol, în zona situată în str. Victoriei, delimitată de sediul Primăria Municipiului Pitești.                                // i/


„Simfoniei Lalelelor”


perioada „S oane juridice


Simfoniei Lalelelor” - ediția a 43-a, se pot : și persoane fizice autorizate^, produse cu specific :diul Casei Cărții și


  • (2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru comercializarea altor produse, cu aprobarea Primarului Municipiului Pitești.

    utilizarea locurilor publice pentru desfășurare de activități


  • (3) Taxele pentru

comerciale cu ocazia „Simfoniei Lalelelor” - ediția a 43-a sunt cele prevăzute în H.C.L. nr. 128/24.04.2019 privind s 2020, după cum urmează:

stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal


  • a) 12 lei /mp/zi, pentru situațiile prevăzute la alin.(l);

  • b) 36 lei/mp/zi, pentru situațiile prevăzute la alin. (2).

(4) Lista comercianților se întocmește până la data de 16.04.2020 prin grija atare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care încasează, în


Serviciului Public de Explo

conformitate cu prezenta hotărâre, taxele prevăzute pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurare de activități comerciale și asigură paza și siguranța expozițiilor și a structurilor de comerț amplasate pe domeniul public.

care se desfășoară activitățile comerciale prevăzute la art.4, prelungită, în condițiile prezentei hotărâri, de către Primarul


Art.5. Perioada în

alin. (1) și alin. (2), poate fi Municipiului Pitești.

Art.6. (1) Programul acțiunilor cultural-artistice, sportive și altele asemenea, care vor avea loc cu acest prilej, va fi aprobat de către Primarul Municipiului Pitești.

(2) Schimbarea datei de desfășurare a manifestării se poate face, pentru motive întemeiate, prin dispoziție, de către Primarul Municipiului Pitești.

Art.7. Primarul

Administrația Domeniului Public Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Centrul Cultural al Municipiului Pitești și Filarmonica Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și direcțiilor și compartimentelor independente din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Municipiului Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești, compartimentelor independente din cadrul Primăriei

O W A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iuliu-Radu Bănică

----

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăfin Călugăru

Pitești,

Nr. 71 din 20.02.2020


Anexa la HCL nr.y?/        2020


Deviz estimativ de cheltuieli

organizarea „Simfoniei Lalelelor” - ediția a 43-a

CHELTUIELI DE MASĂ

Total

- lei -

a) Masă pentru:

  • -  expozani

  • -   delegații picnic e>

:i - 130 persoane

din țară și din străinătate - 50 persoane opozanți și delegații din țară și din străinătate

50.000

b) Masă oficială

60.000

110.000

CHELTUIELI DE CAZARE (inclusiv mic dejun)

Nr. crt.

Denumire

Nr. persoane

Nr. nopți

Preț lei/noapte/ persoană

Total - lei -

1.

Delegații

50

5

200

50.000

2.

Expozanți

130

4

90

46.800

TOTAL

96.800

ALTE CHELTUIELI

Nr. crt.

Denumire

Total - lei -

1.

Servicii artistice

125.000

2.

Scenă, sunet și lumini

65.000

3.

Efecte de scenă, foc de ar

tificii

30.000

4.

Materiale de promovare

40.000

5.

Alte cheltuieli

83.200

TOTAL

343.200

TOTAL GENERAL DE CHELTUIELI - 550.000 LEI (inclusiv T.V.A)