Hotărârea nr. 70/2020

HCL masuri organizatorice tabara internationala elevi

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind unele măsu


ri de organizare a unei tabere internaționale pentru elevi


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

-Referatul de aprobare p

-Raportul nr.7250/11.02.

-Avizele comisiilor

nr.8870/18.02.2020,

nr.8874/18.02.2020;

Văzând prevederile


nr.


icntru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; j2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

consiliului local

8872/18.02.2020,


de specialitate ale

8871/18.02.2020,


nr.


H.C.L. nr.4/28.01.2020


privind aprobarea


cuprinse în rapoartele nr. 8873/18.02.2020,


principalelor manifestări


cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2020, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate;

în temeiul dispozițiilor

ulterioare;


art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:


Art.l (1) în vederea pa înfrățit Kragujevac - Republica și să aprobe prin dispoziție:

  • a) criteriile de selecție a

și gimnazial, cu domiciliul în municipiul Pitești;

  • b) perioada de desfășurare a taberei;

  • c) numărul de elevi și însoțitori care vor participa la tabără, funcție de numărul de elevi și însoțitori stabiliți de partea sârbă.

  • (2) Tabelul nominal cu

Servicii Publice și Achiziții, pe de stat din municipiul Pitești, în

  • (3) Nu pot fi selecționați elevii care au mai participat la astfel de tabere în anii anteriori.

  • (4) Dispozițiile alin. (3)

Art.2. Finanțarea estimativă a cheltuielilor ocazionate de participarea copiilor sârbi la tabăra organizată în România este de 95 mii lei și se realizează de la bugetul local.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al


irticipării copiilor din municipiul Pitești la tabăra organizată de orașul Serbia, se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să întocmească


elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, nivel primar


elevii participanți la această tabără se va întocmi prin grija Direcției baza propunerilor făcute de către unitățile de învățământ preuniversitar urma selecției efectuate.


sunt aplicabile și însoțitorilor, cu excepția însoțitorului coordonator.


Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 70 din 20.02.2020


ȘEDINȚE DE ȘEDINȚA,

Iuliu-Radu Bănică

r _

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăfin Călugăru