Hotărârea nr. 7/2020

.HCL act de receptie lucrari Reabilitare termica GPP Alba ca Zapada

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de rec


:epția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada" din Municipiul Pitești

Consiliul Local al Munici

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pe -Raportul nr. 2991/21.01. -Avizele comisiilor de nr.3882/23.01.2020,     nr.38

nr.3888/23.01.2020;

Văzând prevederile HG 2. nr.273/1994


piului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


ntru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; 2020 al Direcției Tehnice;

specialitate

83/23.01.2020,


ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3886/23.01.2020,     nr.3887/23.01.2020,


construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul dispozițiilor

ulterioare,


pentru aprobarea regulamentului privind recepția


irt.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția

termică Grădinița cu Program

totală de 533.591,54 lei inclus:

recepție nr.62481/17.12.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.2.(l). Se aprobă majorarea valorii de inventar a imobilului existent cu valoarea de

533.591,54 lei inclusiv TVA a

Prelungit „Albă ca Zăpada”.

(2). Modificările ce decui |


la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare Prelungit „Albă ca Zăpada’’ din municipiul Pitești, cu o valoare liv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de obiectivului de investiții Reabilitare termică Grădinița cu Program

g din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Grădiniței cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”.

 • (3) . Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) . Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri Municipiului Pitești.

care va fi comunicată acestora de către Secretarul General alContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăliX Călugăru

Pitești,

Nr.7 din 28.01.2020

INVESTITOR: Municipiul Pitești


INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea


privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: Reabilitare termică Grădinița cu

Program Prelungit „Albă ca Zăpada” lucrări executate în cadrul Contractului de proiectare si execuție nr. L__________

CONSTRUCT SERV SRL.


ingit „Albă câ Zapada” lucrări executate in cadrul Contractului de proiectare si 33640/17.07.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și SC ADACOR


1. Imobilul care face obiectul țnvestiției se identifică după cum urmează:


adresa administrativa: Str


Efitimie Antonescu, nr.4, Pitești, Jud Argeș


- număr cadastral/număr topografic:


număr carte funciară: 855


26


2. Lucrările au fost executate) în baza Autorizației de construire nr. 683 eliberată de MUNICIPIUL

PITEȘTI la data de 06.09.2019 cu valabilitate până la data: 06.09.2020


3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 17.12.2019 până la data: 17.12.2019, conform dispoziție nr. 1205/2019 fiind formată din:


Președinte: (nume și prenume)

Maria Gava - Șef Serviciul Investiții

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)


Marioara Oprescu, Inspector $erviciul Investiții

Camelia Ene, Inspector Serviciul Investiții

Calugarescu Mărgărit, Inspeclor Serviciul Investiți


Nicoleta Marinache - Duinu,


nspector Serviciul Investiții


Reprezentant ISC


, Inspectoratul Județean în Construcții Argeș4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Executant / Proiectant: S.C. ADACOR CONSTRUCT SERV S.R.L.

Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”


5.


Secretariatul a fost


figurat de


- diriginte de șantier autorizat în


domeniul/domeniile : 2.4 / 6 Autorizație nr. 00022037

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate: conform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție pentru Reabilitare termică Grădinița c|u Program Prelungit „Albă ca Zăpada”.

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

  • 6.3. Nu au fost realizate masurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; -

   NU E CAZUL


  • 6.4. Lucrările cuprinse în liita din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU E CAZUL

  • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de:386.219,44 lei fara TVA (459.601,13 lei cu TVA)

  • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

  • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspe ctoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc. -


 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[ ] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC DO_2019_386522-2

Urmărirea comportării în conform legislației în vigoare: Organizarea activitățăii privind


 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: exploatare a construcției

urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/1995 si PI 30/99

 • 10. Prezentul proces-verba , conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi: 17.12.2019 , în 2 exemplare.

 • 11. Alte mențiuni

Comisia de recepție :

Președinte: (nume și prenume)

MariaGava- Șef Serviciul Investiții

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

Marioara Oprescu - Inspector Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Calugarescu Mărgărit


Inspector Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Camelia Ene


- Inspector Serviciul Investiții,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI


Nicoleta Marinache - Duinu


Inspector Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local Nr......*.........

INVENTARUL

obiectivului de investiții

« Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” »

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, MARI A GA VANr. crt.

Denumire mi

loc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Clădirea Grădiniței cu Prograr Zăpada” - Reabilitare termică

Proiectare: 67.184,50 lei

Lucrări de execuție: 459.6

Dirigenție de șantier: 2.702 Cote ISC: 2.317,32 lei Certificat Energetic: 1.785,0

n Prelungit „Albă ca

01,13 lei

,59 lei

Hei

1.6.3.2

15

533.591,54

TOTAL

533.591,54

ȘEF SERVICIU CONTAB1LITATE, MANUELA CRJSJINA RÎCĂ

Re

Ins

îurcă