Hotărârea nr. 69/2020

HCL aprobare proiect Realizare puncte de transfer pt integrarea operationala a transportului public urban si periurban

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


privind aprobarea proi


HOTĂRÂRE actului „Realizarea de puncte de

operațională a transportului public urban și periurban" și a cheltuielilor legate de

proiect

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

11.02.2020 al Direcției Tehnice;

>r de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

71/18.02.2020,   nr.8872/18.02.2020,   nr.8873/18.02.2020,


-Raportul nr. 7271/

-Avizele comisiilo

nr.8870/18.02.2020,   nr.88

nr.8874/18.02.2020;

Văzând prevederile arț. 129 alin. (2) lit. ”b„ din Codul Administrativ, cu completările din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu ulterioare, ale H.C.L. nr.52/21.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții


ulterioare, ale art.44 alin.(4) modificările și completările Studiului de fezabilitate și a „Realizarea de puncte de traiisfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”, ale Scrisorii de finalizare etapa ETF transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia c Pitești cu nr.5019/30.01.202C cadrul apelului de proiecte nr.

;li nr. 1466/30.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului , precum și ale Condițiilor specifice de accesare a fondurilor în . POR/2017/4/4.1/1;

art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu


în temeiul dispozițiilor

completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă proiectul

'Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea


operațională a transportului public urban și periurban” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operați

onal Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de


investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

oarea totală a proiectului „Realizarea de puncte de transfer l”, în cuantum de


Art.2. Se aprobă val pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban' 3.818.754,74 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 76.043,79 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”, asigura din bugetul local.

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor


Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești, domnul Constantin - Cornel Ionică, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Pitești.

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Pitești în vederea ducerii sale la îndeplinire, Primarului Municipiului Pitești, Direcției Tehnice și Direcției Economice.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul piului Pitești și publicare pe site-ul Primăriei Municipiului iapitesti.ro.

Consiliului Local al Munici]

Pitești, respectiv www.primari

Prezenta hotărâre a fjost adoptată astăzi 20.02.2020, cu un număr de 20 voturi ’pentru”, voturi abțineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 20 consilieri prezenți.


”,E DE ȘEDINȚĂ,

Iiiliu-Radu Bănică

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăJm Călugăru

Pitești,

Nr. 69 din 20.02.2020