Hotărârea nr. 68/2020

HCL aprobare proiect Imbunatatire transport public urban de calatori in mun.Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind aprobarea proiectului „îmbunătățirea transportului public călători în municipiul Pitești” și a cheltuielilor legate de proiecticipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Local al Mun

Având în vedere:

-Referatul de aprobare

Pitești;

-Raportul nr.7068/11.0^

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020,    nr.8871/18.02.2020,

nr.8874/18.02.2020;

Văzând prevederile art ulterioare, ale art.44 alin.(4) modificările și completările Studiului de oportunitate, Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”, ale H.C.L a indicatorilor tehnico-econorpici actualizați, ale Scrisorii de finalizare etapa ETF transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia cu nr. 1201/27.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.4163/27.01.2020, precum și ale Condițiilor specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. completările ulterioare,


pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


2.2020 al Direcției Tehnice;


nr.8872/18.02.2020,   nr.8873/18.02.2020,


129 alin.(2) lit. ”b” din Codul Administrativ, cu completările din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu ulterioare, ale H.C.L. nr.53/21.02.2019 privind aprobarea


. nr.86/2019 privind aprobarea Devizului General actualizat și


”a” din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE :


:ctul "Îmbunătățirea transportului public urban de călători ederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ""îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”, în cuantum de 42.505.793,67 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 725.273,18 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ""îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ""îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”, pentru implementarea proiect ilui în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.


Art.l. Se aprobă proie în municipiul Pitești” în v<


Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești, domnul Constantin - Cornel Ionică, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Pitești.

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Pitești în vederea ducerii sale la îndeplinire, Primarului Municipiului Pitești, Direcției Tehnice și Direcției Economice.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Pitești și publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primariapitesti.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 20.02.2020, cu un număr de 20 voturi ’pentru”, voturi abțineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 20 consilieri prezenți.


Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăjlii Călugăru

Pitești,

Nr. 68 din 20.02.2020