Hotărârea nr. 67/2020

HCL act de receptia la terminarea lucrarilor decorative Sc.Gim.Al.Davila

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Lucrări decorative Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

:020 al Direcției Arhitect Șef;

specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


-Raportul nr.6882/10.02.2»

-Avizele comisiilor de

nr.


nr.


nr.


nr.8870/18.02.2020,

nr.8874/18.02.2020;

Văzând prevederile art.2^9-290 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale H.G.R. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit.”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Lucrări

decorative Școala Gimnazială

TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr.51356/23.10.2019 potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.2.(l). Se aprobă m

24.700,00 lei inclusiv TVA, a „Alexandru Davila”.

(2). Modificările ce de<


„Alexandru Davila”, cu o valoare totală de 24.700,00 lei inclusiv

tajorarea valorii de inventar a imobilului existent cu valoarea de obiectivului de investiții: Lucrări decorative Școala Gimnazială

curg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Școlii Gimnaziale „Alexandru Davila”.

  • (3) . Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4) . Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin H.G.R. nr. 447/2002, se modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Economică, Direcția Arhitect Șef, Școala Gimnazială „Alexandru Davila” și Direcția Administrație Publică prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile


/'.           / a

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iuliu-Radu Bănică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăljfi Călugăru

Pitești,

Nr. 67 din 20.02.2020

//.Q              ....


JUDEȚUL ARGEȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Nr.51356/23.10.2019

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRIRILOR

Investitor: Municipiul Pitești Privind execuția de lucră

fi decorative aferente obiectivului de investiții: Școala Gimnazială în cadrul contractului de lucrări nr. 42743/13.09.2019, încheiat între . URBAN WRITERS S.R.L., pentru lucrările executate în perioada


„Alexandru Davila”, executată

MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C 01.10.2019-16.10.2019.

—           Comisia de recepție, constituită prin Dispoziția nr. 1190/10.10.2019, a constatat următoarele:

în urma verificărilor din teren și a analizei documentației prezentate de către executant, comisia de recepție a constatat că au fost respectate prevederile contractuale, inclusiv caietul de sarcini și propunerea tehnică și financiară, fiind îndeplinite condițiile pentru recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

Prezentul proces verbal a fost încheiat la amplasamentul


lucrărilor, astăzi 23.10..2019, într-un


exemplar original.


COMISIA DE RECEPȚIE

-.1


Chiriță Ionuț...............

Tafarangă IVțaria........

Stoica Florentina


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.4Z.....

INVENTARUL

obiectivului de investiț i Lucrări decorative Școala Gimnazială „Alexandru Davila

tf


Nr. crt.

Denumire mijloc

fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Clădire Școală

Lucrări decorative Scoai

9

Gimnazială „Alexandru

'a

Davila”

1.6.2.

2 ani

24.700,00 lei

Execuție lucrări: 24.700,

(00 lei

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE MANUELA CRISTINA RÎCĂ

DIRECTOR C.N.I.P.T-Pitești

CHIRIȚĂ IONUT