Hotărârea nr. 66/2020

HCL act de receptia la terminarea lucrarilor decorative Sc.2-structura a Sc.Gim.T.Vladimirescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții:

Lucrări decorative Școala nr.2 - structură a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”

LÎcipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Local al Mun

Având în vedere :

-Referatul de aprobare

-Raportul nr.6753/10.02.2020 al Direcției Arhitect Șef; -Avizele comisiilor

nr.8870/18.02.2020,

nr.8874/18.02.2020;


nr.


pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;


de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


nr.


Văzând prevederile art.289-290 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu lterioare;


și ale H.G.R. nr.273/1994 modificările și completările ui

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de rec


epția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Lucrări decorative Școala nr. 2 - structură a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, cu o valoare totală de 32.370,00 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr. 41850/11.09.2019 potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.2.(l). Se aprobă majorarea valorii de inventar a imobilului existent cu valoarea de a obiectivului de investiții: Lucrări decorative Școala nr.2 - structură a adimirescu”.

:curg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă itești și în evidența extracontabilă a Școlii nr.2 - structură a Școlii

32.370,00 lei inclusiv TVA, Școlii Gimnaziale „Tudor V


  • (2) . Modificările ce d îi a Primăriei Municipiului Pil Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”.

  • (3) . Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4) . Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin H.G.R. nr. 447/2002, se modifică cu in:

Art.3. Direcția Economică, Direcția Arhitect Șef, Școala nr.2 - structură a Școlii Gimnaziale ,Tudor Vladimirescu” și Edrecția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


luențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

z A *V/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Iuliu-Radu Băi>ieă

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălfr Călugăru

Pitești,

Nr. 66 din 20.02.2020

4"><L&. mf.J. & //(?./,. <   /fa. O? J0&

JUDEȚUL ARGEȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Nr.41850/11.09.2019


PITEȘTIPROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR


Investitor: Municipiul Pitești

Privind execuția de lucruri decorative aferente obiectivului de investiții: Școala Nr. 2 - structură )r Vladimirescu”, executată în cadrul contractului de lucrări nr.


a Școlii Gimnaziale „Tud

38609/21.08.2019, încheiat întfe MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. URBAN WRITERS S.R.L., pentru


lucrările executate în perioada 2 Comisia de recepție, con


8.08.2019-09.09.2019.

stituită prin Dispoziția nr. 1079/29.08.2019, a constatat următoarele:


1. în urma veri

comisia de decepție a constatat că au fost respectate prevederile contractuale, inclusiv caietul de sarcini și propunerea tehnică și financiară, fiind îndeplinite condițiile pentru recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.


fîcărilor din teren și a analizei documentației prezentate dc către executant,


Prezentul proces verbal a fost încheiat la amplasamentul lucrărilor, astăzi 11.09.2019, într-un


exemplar original.


COMISIA DE RECEPȚIE


Chiriță Ion


TafarangăMaria


Stoica Florentina ....


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. . .din/Z?.**.          ®


INVENTARUL obiectivului de investiții Lucrări decorative Școala nr - structură a Școlii Gimnaziale „ Tudor Vladimirescu”

Nr. crt.

Denumire mij

loc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Clădire Școală

Lucrări decorative Șc structură a Școlii Gir „Tudor Vladimirescu

Execuție lucrări: 32.2

'oala nr. 2 -nnaziale

99

.70,00 lei

1.6.2.

2 ani

32.370,00 lei

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE MANUELA CRJSTINA RÎCĂ

DIRECTOR C.N.I.P.T-Pitești

CHIRIȚĂ IONUT